Ofiara za grzechy

Pismo Święte mówi o śmierci Chrystusa jako ofierze złożonej za grzech całego świata. Dlatego Jan Chrzciciel przedstawił Jezusa następującymi słowami:

Jana 1:29Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata 

Jezus umarł, a jego śmierć była substytutem, w zastępstwie wszystkich ludzi wybranych do zbawienia.

Obj. 5:9 zostałeś zabity i odkupiłeś nas dla Boga przez swoją krew z każdego plemienia, języka, ludu i narodu.

I chociaż samo słowo “substytut” nie jest terminem biblijnym, to jednak pogląd, że Chrystus jest substytutem grzeszników, jest stale potwierdzany w Piśmie Świętym. Dzięki Jego zastępczej śmierci, wszystkie sprawiedliwe i niezmierzone sądy i wyroki Boże przeciwko grzesznikom zostały przeniesione na Chrystusa. Wynik tego zastąpienia jest sam w sobie tak prosty i oczywisty, jak sama ofiara. Zbawiciel wziął na siebie ciężar Bożych wyroków skierowanych przeciwko grzesznikowi, na miarę pełnej satysfakcji sprawiedliwego Boga. Aby móc otrzymać oferowane przez Boga wieczne zbawienie człowiek musi jedynie wierzyć w dobrą nowinę, że Chrystus umarł za jego grzechy i w ten sposób uznać Pana Jezusa jako swego osobistego Zbawiciela.

Słowo “substytut” tylko częściowo wyraża to wszystko, co stało się w momencie śmierci Chrystusa. W rzeczywistości nie istnieje żadne słowo, które mogłoby objąć swym znaczeniem całe niezrównane dzieło Syna Bożego, które zostało dokonane na krzyżu. Próbowano używać słowa “przebłaganie“, ale słowo to w Starym Testamencie oznacza jedynie pokrycie grzechu, dające podstawę do tymczasowego przebaczenia, natomiast w Nowym Testamencie

Rzym. 3:25 Jego to Bóg ustanowił przebłaganiem przez wiarę w jego krew, aby okazać swoją sprawiedliwość przez odpuszczenie, w swojej cierpliwości, przedtem popełnionych grzechów

Bóg na podstawie przyszłej ofiary Chrystusa pomijał grzechy popełniane przez swój lud w tamtych czasach, działając jednak zgodnie ze swą doskonałą sprawiedliwością, ponieważ patrząc w przyszłość widział swojego Baranka przychodzącego nie tylko po to, aby grzechy ludzkie zostały pominięte i przykryte, ale aby grzech został zgładzony raz na zawsze.

Jana 1:29  A nazajutrz Jan zobaczył Jezusa przychodzącego do niego i powiedział: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata

.


Co oznacza śmierć Syna Bożego?

Rozważając całkowitą wartość śmierci Chrystusa musimy wziąć pod uwagę następujące fakty:
.

Miłość

1. Śmierć Chrystusa daje nam pewność, że Bóg nas darzy swoją miłością:

Jana 3:16 Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne
.
Rzym. 5:8  Lecz Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł
.
1 Jana 3:16 Po tym poznaliśmy miłość Boga, że on oddał za nas swoje życie. My również powinniśmy oddawać życie za braci
.
1 Jana 4:9  Przez to objawiła się miłość Boga ku nam, że Bóg posłał na świat swego jednorodzonego Syna, abyśmy żyli przez niego

Przekonanie o Bożej miłości sprawia, że odczuwamy konieczność dostosowania się do wymogów moralnych, związanych z wpływem tej miłości na życie tych wszystkich, którzy zostali odkupieni.

2 Kor. 5:15  A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już więcej nie żyli dla siebie, lecz dla tego, który za nich umarł i został wskrzeszony
.
1 Piotra 2:11-17  11 Umiłowani, proszę was, abyście jak obcy i goście powstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy. 12 Postępujcie wśród pogan nienagannie, aby ci, którzy oczerniają was jako złoczyńców, przypatrując się waszym dobrym uczynkom, chwalili Boga w dniu nawiedzenia. 13 Bądźcie więc poddani każdej ludzkiej władzy ze względu na Pana: czy to królowi jako najwyżej postawionemu; 14 Czy to namiestnikom jako przez niego posłanym dla karania złoczyńców i udzielania pochwały tym, którzy dobrze czynią. 15 Taka bowiem jest wola Boga, abyście dobrze czyniąc, zamknęli usta niewiedzy głupich ludzi; 16 Jak ludzie wolni, ale nie jak ci, którzy używają wolności jako zasłony dla zła, lecz jak słudzy Boga. 17 Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, króla czcijcie

Należy jednak pamiętać że wymagania dotyczące postępowania w życiu codziennym nie są kierowane do osób nienawróconych, a jedynie do tych, którzy już są zbawieni w Chrystusie.
.

Zapłata

2. Śmierć Chrystusa jest odkupieniem lub okupem zapłaconym za grzesznika w celu uwolnienia go od wiecznego potępienia i związana jest z potrzebą zaspokojenia świętych wymogów Bożej sprawiedliwości. Znaczące jest to, że słowo “za“, które jest użyte we wszystkich fragmentach Nowego Testamentu mówiących o śmierci Chrystusa jako o okupie, oznacza “zamiast”, lub “na korzyść”. (Zob. Mat. 20:28; Marka 10:45; 1 Tym. 2:6) Śmierć Chrystusa była nieuniknioną karą za grzechy, którą Syn Boży wziął na siebie w zastępstwie grzesznika:

Rzym. 4:25 Który został wydany za nasze grzechy i wstał z martwych dla naszego usprawiedliwienia
.
2 Kor. 5:21 On bowiem tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą
.
Gal. 1:4 Który wydał samego siebie za nasze grzechy, aby nas wyrwać z obecnego złego świata według woli Boga i Ojca naszego
.
Hebr. 9:28 Tak też Chrystus raz ofiarowany na zgładzenie grzechów wielu, drugi raz ukaże się bez grzechu tym, którzy go oczekują dla zbawienia

Chrystus nas odkupił zapłaciwszy cenę naszego okupu. Ideę tę wyrażają trzy greckie słowa użyte w Nowym Testamencie:

a) “αγοραζει” (agorazei) – (Strong 59) oznaczające “kupować na rynku“. (agora = rynek). Człowiek jest zaprzedany grzechowi i z tego powodu znajduje się pod karą śmierci:

Jana 3:18-19 18 Kto wierzy w niego, nie będzie potępiony, ale kto nie wierzy, już jest potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. 19  A potępienie polega na tym, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie umiłowali ciemność bardziej niż światłość, bo ich uczynki były złe
.
Rzym. 6:23
 Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć, ale darem łaski Boga jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, naszym Panu
.
Rzym. 7:14 Gdyż wiemy, że prawo jest duchowe, ale ja jestem cielesny, zaprzedany grzechowi

W akcie odkupienia grzesznik zostaje nabyty przez Chrystusa i uwolniony od kary poprzez przelanie Jego krwi:

1 Kor. 6:20 Drogo bowiem zostaliście kupieni. Wysławiajcie więc Boga w waszym ciele i w waszym duchu, które należą do Boga
.
1 Kor. 7:23 Drogo zostaliście kupieni. Nie bądźcie niewolnikami ludzi
.
2 Piotra 2:1  Byli też fałszywi prorocy wśród ludu, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy potajemnie wprowadzą herezje zatracenia, wypierając się Pana, który ich odkupił, i sprowadzą na siebie rychłą zgubę
.
Obj. 5:9 I śpiewali nową pieśń: Godzien jesteś wziąć księgę i otworzyć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś nas dla Boga przez swoją krew z każdego plemienia, języka, ludu i narodu
.
Obj. 14:3-4  I śpiewali jakby nową pieśń przed tronem i przed czterema stworzeniami, i przed starszymi. A nikt się tej pieśni nie mógł nauczyć oprócz stu czterdziestu czterech tysięcy, którzy zostali wykupieni z ziemi. Są to ci, którzy nie skalali się z kobietami, są bowiem dziewiczy. To ci, którzy podążają za Barankiem, dokądkolwiek idzie. Oni zostali wykupieni spośród ludzi, aby byli pierwocinami dla Boga i dla Baranka

b) “εξηγορασεν” (eksēgorasen) – (Strong 1805), oznaczające “kupić i zabrać z miejsca sprzedaży“. Mówi to nie tylko o kupnie, ale i o tym, że kto został kupiony przez Chrystusa już nigdy nie zostanie wystawiony na sprzedaż. A zatem odkupienie jest nieodwracalne, dokonuje się raz na zawsze.

Gal. 3:13 Chrystus odkupił nas z przekleństwa prawa, stając się za nas przekleństwem (bo jest napisane: Przeklęty każdy, kto wisi na drzewie)
.
Gal. 4:5 Aby wykupił tych, którzy byli pod prawem, abyśmy dostąpili usynowienia

(Zob. Efezj. 5:16; Kol. 4:5)

c) “λυτρουσθαι” (lytrousthai) – (Strong 3084) oznaczające “uwolnić

Łuk. 24:21 A my spodziewaliśmy się, że on odkupi Izraela. Lecz po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak to się stało
.
Tyt. 2:14  Który wydał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków
.
1 Piotra 1:18 Wiedząc, że nie tym, co zniszczalne, srebrem lub złotem, zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania przekazanego przez ojców

Ta sama idea znajduje się w słowie “λυτρωσιν” (lytrōsin) – (Strong 3085)

Łuk. 1:68 Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Izraela, bo nawiedził i odkupił swój lud
.
Łuk. 2:38  Ona też, przyszedłszy w tej właśnie chwili, dziękowała Panu i mówiła o nim wszystkim, którzy oczekiwali odkupienia w Jerozolimie
.
Hebr. 9:12 Ani nie przez krew kozłów i cieląt, ale przez własną krew wszedł raz do Miejsca Najświętszego, zdobywszy wieczne odkupienie

oraz w innej, podobnej i często używanej formie “απολυτρωσις” (apolytrōsis) – (Strong 629), wskazującą na uwalnianie kogoś, kto jest niewolnikiem.

Łuk. 21:28 A gdy się to zacznie dziać, spójrzcie w górę i podnieście głowy, gdyż zbliża się wasze odkupienie
.
Rzym. 3:24 A zostają usprawiedliwieni darmo, z jego łaski, przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie
.
Rzym. 8:23 A nie tylko ono, ale i my, którzy mamy pierwsze plony Ducha, i my sami w sobie wzdychamy, oczekując usynowienia, odkupienia naszego ciała
.
1 Kor. 1:30
 Lecz wy z niego jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem
.
Efezj. 1:7; 14 W którym mamy odkupienie przez jego krew, przebaczenie grzechów, według bogactwa jego łaski; 14  Który jest zadatkiem naszego dziedzictwa, aż nastąpi odkupienie nabytej własności, dla uwielbienia jego chwały
.
Hebr. 9:15
 I dlatego jest pośrednikiem nowego testamentu, ażeby przez śmierć poniesioną dla odkupienia występków, popełnionych za pierwszego testamentu, ci, którzy zostali powołani, otrzymali obietnicę wiecznego dziedzictwa
.
Hebr. 11:35 
Kobiety odzyskały swoich zmarłych przez wskrzeszenie. Inni zaś byli torturowani, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania

Pojęcie odkupienia obejmuje wykup, wyłączenie ze sprzedaży oraz całkowite zwolnienie od płacenia indywidualnego okupu a dzieje się tak poprzez śmierć Chrystusa. Odkupienie jest nam przyznawane za pośrednictwem Ducha Świętego. Tak też śmierć Chrystusa była ofiarą złożoną za grzech, jednak zupełnie inną niż ofiary ze zwierząt składane w Starym Testamencie, które mogły jedynie przypominać o grzechu. W złożonej przez Chrystusa ofierze z siebie samego, zabrał On nasze grzechy na krzyż w swoim ciele, usuwając je raz na zawsze.

Izaj. 53:7-12  7 Uciśniony i gnębiony, ale nie otworzył swoich ust. Jak baranek na rzeź prowadzony i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył swoich ust. 8 Został zabrany z więzienia i z sądu. Kto wypowie jego pokolenie? Został bowiem wyrwany z ziemi żyjących i zraniony za przestępstwo mojego ludu. 9 I wyznaczono mu grób z niegodziwcami, a z bogaczami była jego śmierć, choć nieprawości nie uczynił ani nie znaleziono fałszu w jego ustach. 10 Lecz spodobało się PANU zetrzeć go i zgnębić. A po złożeniu swojej duszy na ofiarę za grzech, ujrzy swoje potomstwo, przedłuży swoje dni i to, co się podoba PANU, przez jego rękę szczęśliwie się spełni. 11 Z udręki swojej duszy ujrzy owoc i nasyci się. Mój sprawiedliwy sługa swoim poznaniem usprawiedliwi wielu, bo sam poniesie ich nieprawości. 12 Dlatego dam mu dział wśród wielkich, aby dzielił się zdobyczami z mocarzami, ponieważ wylał swoją duszę na śmierć. Został zaliczony do przestępców, sam poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami
.
Jana 1:29 A nazajutrz Jan zobaczył Jezusa przychodzącego do niego i powiedział: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata
.
1 Kor. 5:7 Usuńcie więc stary zakwas, abyście byli nowym ciastem, jako że jesteście przaśni. Chrystus bowiem, nasza Pascha, został ofiarowany za nas
.
Efezj. 5:2 I postępujcie w miłości, jak i Chrystus umiłował nas i wydał samego siebie za nas jako dar i ofiarę Bogu na miłą woń
.
Hebr. 9:22; 26  I prawie wszystko jest oczyszczane krwią zgodnie z prawem, a bez przelania krwi nie ma przebaczenia grzechów; 26  Bo inaczej musiałby cierpieć wiele razy od początku świata. Lecz teraz na końcu wieków pojawił się raz dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie
;.
Hebr. 10:14 Jedną bowiem ofiarą uczynił doskonałymi na zawsze tych, którzy są uświęceni

.

Posłuszeństwo

3. Śmierć Chrystusa przedstawiana jest po części jako akt posłuszeństwa wobec prawa, które zostało złamane przez grzeszników a jej dokonanie spowodowało, że zostały zaspokojone wszystkie sprawiedliwe żądania Boże skierowane w stronę grzesznika. Ofiara Chrystusa na krzyżu była wystarczającym zadośćuczynieniem za wszystkie nasze grzechy, dlatego sprawiła, że Boża sprawiedliwość została usatysfakcjonowana. Na określenie “przebłagalni” użyte jest greckie słowo: ιλαστηριον (hilastērion) – (Strong 2435)

Hebr. 9:5  Nad arką były cherubiny chwały, które zacieniały przebłagalnię. Nie ma teraz potrzeby szczegółowo o tym wszystkim mówić

Była to pokrywa zamykająca Arkę Przymierza znajdującą się w Miejscu Najświętszym. We wnętrzu Arki znajdowało się spisane Prawo. W dniu składania ofiary przebłagalnej za grzechy całego narodu pokrywa Arki była pokropiona krwią z ołtarza

3 Mojż. 16:14  Potem weźmie z krwi tego cielca i pokropi swym palcem nad przebłagalnią ku wschodowi. Przed przebłagalnią będzie kropić tą krwią siedem razy swym palcem

W ten sposób miejsce sądu zamieniało się w miejsce miłosierdzia

Hebr. 9:11-15 11 Lecz Chrystus, gdy przyszedł jako najwyższy kapłan dóbr przyszłych, przez większy i doskonalszy przybytek, nieuczyniony ręką, to jest nienależący do tego budynku; 12 Ani nie przez krew kozłów i cieląt, ale przez własną krew wszedł raz do Miejsca Najświętszego, zdobywszy wieczne odkupienie. 13 Jeśli bowiem krew wołów i kozłów oraz popiół z jałówki, którymi skrapia się nieczystych, uświęca aż do oczyszczenia ciała; 14 To o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego ofiarował Bogu samego siebie bez skazy, oczyści wasze sumienie z martwych uczynków, by służyć Bogu żywemu? 15 I dlatego jest pośrednikiem nowego testamentu, ażeby przez śmierć poniesioną dla odkupienia występków, popełnionych za pierwszego testamentu, ci, którzy zostali powołani, otrzymali obietnicę wiecznego dziedzictwa

W podobny sposób tron Boga staje się dla nas tronem łaski

Hebr. 4:14-16 Mając więc wielkiego najwyższego kapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się naszego wyznania. 15 Nie mamy bowiem najwyższego kapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz kuszonego we wszystkim podobnie jak my, ale bez grzechu. 16 Przystąpmy więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej chwili

poprzez przebłaganie w związku ze śmiercią Chrystusa. Inne, podobne słowo greckie: ιλασμος (hilasmos) – (Strong 2434) odnosi się do aktu przebłagania

1 Jana 2:2  I on jest przebłaganiem za nasze grzechy, a nie tylko za nasze, lecz także za grzechy całego świata
.
1 Jana 4:10 Na tym polega miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że on nas umiłował i posłał swego Syna, aby był przebłaganiem za nasze grzechy

w związku z tym, że Chrystus, umierając na krzyżu, w pełni zaspokoił wszystkie słuszne i sprawiedliwe żądania Boga dotyczące sądu za grzech ludzkości. W Rzym. 3:25-26 czytamy:

Jego to Bóg ustanowił przebłaganiem przez wiarę w jego krew, aby pokazać sprawiedliwość przez odpuszczenie w swojej cierpliwości przedtem popełnionych grzechów; aby on był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, kto wierzy w Jezusa

Zatem Bóg, przebacza również grzechy popełnione przed ofiarą krzyżową na bazie tego, iż Chrystus umierając wypełnił całkowicie wymagania Bożego prawa oraz jego sprawiedliwości. Biblia przedstawia nam Boga, któremu nie sprawia przyjemności karanie grzesznika, woli bowiem okazać mu miłosierdzie. Dlatego, w związku z odkupieniem i przebłaganiem dokonanym przez Chrystusa, każdy wierzący może mieć pewność, że cena została zapłacona w całości i jako grzesznik został uwolniony od odpowiedzialności, a wszystkie sprawiedliwe żądania Boga w związku z grzechem zostały w pełni zaspokojone.
.

Pojednanie

4. Śmierć Chrystusa nie tylko usatysfakcjonowała Świętego Boga ale również stworzyła podstawę do pojednania człowieka z Bogiem.

Rzym. 5:10-11 Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć jego Syna, tym bardziej, będąc pojednani, będziemy ocaleni przez jego życie. 11 A nie tylko to, ale też chlubimy się Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego teraz otrzymaliśmy pojednanie
.
Rzym. 11:15 Jeśli bowiem odrzucenie ich stało się pojednaniem dla świata, czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstaniem z martwych do życia?
.
2 Kor. 5:18-20  A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Jezusa Chrystusa i dał nam służbę pojednania. 19 Bóg bowiem był w Chrystusie, jednając świat z samym sobą, nie poczytując ludziom ich grzechów, i nam powierzył to słowo pojednania. 20 Tak więc w miejsce Chrystusa sprawujemy poselstwo, tak jakby Bóg upominał was przez nas. W miejsce Chrystusa prosimy: Pojednajcie się z Bogiem
.
Efezj. 2:16  I aby pojednać z Bogiem obydwu w jednym ciele przez krzyż, zgładziwszy przez niego nieprzyjaźń
.
Kol. 1: 20-21 I żeby przez niego pojednał wszystko ze sobą, czyniąc pokój przez krew jego krzyża; przez niego, mówię, to, co jest na ziemi, jak i to, co jest w niebie. 21 I was, którzy kiedyś byliście obcymi i wrogami umysłem w niegodziwych uczynkach, teraz pojednał

Warunkiem pojednania jest całkowita wewnętrzna zmiana, która dokonuje się w człowieku. Bóg jest niezmienny, ale jego stosunek do indywidualnego człowieka zmienia się w związku z dokonanym przez Chrystusa dziełem odkupienia. Otrzymujemy przebaczenie, usprawiedliwienie, zostajemy wskrzeszeni duchowo co nam pozwala na pojednanie z Bogiem. Pojednanie to oczywiście nie oznacza, że Bóg dostosowuje się do naszej grzesznej natury. To usprawiedliwiony grzesznik stara się dostosować do świętego charakteru Boga.
.

Moralność

5. Śmierć Chrystusa usunęła wszystkie przeszkody moralne, które nie pozwalały sprawiedliwemu Bogu przebaczyć ludzkie grzechy. Śmierć Chrystusa dokonała odkupienia za grzechy świata, Boża sprawiedliwość została zaspokojona i człowiek został pojednany z Bogiem. Nie ma już przeszkód, aby Bóg mógł swobodnie zaakceptować i usprawiedliwić każdego, kto wierzy w Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela

Rzym. 3:26  Aby okazać swoją sprawiedliwość w obecnym czasie po to, aby on był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, kto wierzy w Jezusa

Od śmierci Chrystusa nieskończona moc i miłość Boga nie podlegają już żadnym ograniczeniom jeśli chodzi o zbawienie człowieka. Wszystkie żądania Boskiej sprawiedliwości zostały zaspokojone.
.

Substystu

6. W swojej śmierci Chrystus stał się Substytutem, który wziął na siebie wyrok oraz karę należną grzesznikowi.

3 Mojż. 16:21  I Aaron położy obie ręce na głowie żywego kozła, wyznawać będzie nad nim wszystkie nieprawości synów Izraela i wszystkie ich przestępstwa ze wszystkimi ich grzechami i złoży je na głowę tego kozła, i wypuści go przez wyznaczonego człowieka na pustynię
.
Izaj. 53:6  Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas zboczył na swą drogę, a PAN włożył na niego nieprawość nas wszystkich
.
Łuk. 22:37 Mówię wam bowiem, że jeszcze musi się wypełnić na mnie to, co jest napisane: Zaliczono go w poczet złoczyńców. Spełnia się bowiem to, co mnie dotyczy

(Zob. Mat. 20:28; Jana 10:11; Rzym. 5:6-8; 1 Piotra 3:18)

Prawda ta jest podstawą pewności dla tych wszystkich, którzy zbliżają się do Boga w poszukiwaniu zbawienia. Ponadto każdy z nas musi być świadomy swojej tragicznej sytuacji związanej z grzechem i w związku z tym niemożności znajdowania się we właściwej relacji z Bogiem. Wiara wyrażona w sensie ogólnym, że Chrystus umarł za świat nie jest wystarczająca, nie jest wiarą prowadzącą do zbawienia. Słowo Boże wymaga od nas osobistego przekonania, że Chrystus, jako nasz Substytut, zabrał na krzyż w całości grzechy każdego z nas. Wiara ta powoduje uczucie wewnętrznego spokoju oraz niewytłumaczalną radość i głęboką wdzięczność wobec Niego.

Rzym. 15:13 A Bóg nadziei niech was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego

Nasze zbawienie jest potężnym dziełem Boga dokonywanym natychmiastowo w każdym, kto uwierzy w Jezusa Chrystusa.


Błędy pojawiające się w zrozumieniu śmierci Chrystusa

Śmierć Chrystusa jest często źle rozumiana. Każdy chrześcijanin powinien więc mieć świadomość, które z szeroko rozpowszechnianych nauk na temat śmierci Chrystusa są fałszywe lub zawierają błędy doktrynalne:

1. Twierdzi się, że doktryna substytucji jest niemoralna ponieważ, jak mówią niektórzy, Bóg, działając w ramach prawdziwej sprawiedliwości nie mógłby umieścić na niewinnej ofierze grzechów winowajcy. Nauczanie takie mogłoby zasługiwać na poważniejsze rozważenie, gdyby udało się udowodnić, że Chrystus stał się ofiarą przeciwko własnej woli. Biblia uczy nas jednak że Chrystus postępował w całkowitej zgodności z wolą Ojca a jego motywacją była ta sama, nieskończona miłość.

Jana 13:1 A przed świętem Paschy Jezus, wiedząc, że nadeszła jego godzina, aby przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca
.
Hebr. 10:7 Wtedy powiedziałem: Oto przychodzę – na początku księgi napisano o mnie – abym spełniał twoją wolę, o Boże

W ten sposób, poprzez niezbadane misterium Bożej tajemnicy, to właśnie Bóg “… był w Chrystusie, jednając świat z samym sobą…” (2 Kor. 5:19). Tak więc śmierć Chrystusa nie była mu narzucona, to był sam Bóg, Sędzia sprawiedliwy, który w akcie miłości, poświęcenia i ofiary z siebie samego, poniósł karę, której Jego własna świętość domagała się od grzesznika.

2. Niektórzy zapewniają, że Chrystus umarł jako męczennik, a wartość jego śmierci polega na tym, że dał nam przykład odwagi i lojalności wobec swoich przekonań. Na takie błędne stwierdzenie wystarczy odpowiedzieć, że Chrystus, będąc Barankiem ofiarowanym przez Boga, nie został pozbawiony życia przez żadnego człowieka. On sam oddał swoje życie, aby następnie wziąć je z powrotem.

Jana 10:18  Nikt mi go nie odbiera, ale ja oddaję je sam z siebie. Mam moc je oddać i mam moc znowu je wziąć. Ten nakaz otrzymałem od mego Ojca
.
Dzieje 2:23 Wydanego zgodnie z powziętym postanowieniem Boga oraz tym, co przedtem wiedział, wzięliście i rękami bezbożników ukrzyżowaliście i zabiliście

3. Mówią też niektórzy, że Chrystus umarł aby wywrzeć na ludziach silny wpływ o charakterze moralnym. Mówiąc inaczej, że ludzie rozważając to wszystko, co wydarzyło się w Kalwarii, będą skłonni, niejako zmuszeni do opuszczenia swojego grzesznego życia, ponieważ właśnie na krzyżu objawia się intensywnie i obrazowo Boża koncepcja w odniesieniu do grzechu. Doktryna ta nie ma żadnego fundamentu w Biblii. Zakłada, że obecnie Bóg szuka możliwości poprawienia charakteru człowieka, podczas gdy w rzeczywistości krzyż jest podstawą do jego regeneracji i nowego narodzenia w Duchu.

SOLI DEO GLORIA

Print Friendly, PDF & Email