Dwie prawdy

Rozważając przyjście w ciele Jezusa Chrystusa należy przyjąć dwie istotne prawdy:

1. Chrystus jest w sensie absolutnym jednocześnie prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem.

2. Gdy stał się ciałem, odłożył wprawdzie na bok swoją chwałę, jednak nie odstąpił w żadnym wypadku od swej boskości.

 

Jedyna akceptowalna ofiara

Chrystus w swoim wcieleniu zachował wszystkie cechy będące atrybutami jego Boskości. Prawdziwa Boskość i prawdziwe człowieczeństwo były niezbędne do wypełnienia dzieła naszego zbawienia, które dokonało się na krzyżu. Gdyby nie był człowiekiem, nie mógłby umrzeć, a gdyby nie był Bogiem, Jego śmierć nie miałaby nieocenionej wartości którą posiada. Apostoł Jan oświadcza, że Chrystus, który był u Boga i był Bogiem przez całą wieczność, stał się ciałem i zamieszkał wśród nas

Jana 1:1; 14 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo ; 14 A to Słowo stało się ciałem i mieszkało wśród nas (i widzieliśmy jego chwałę, chwałę jako jednorodzonego od Ojca), pełne łaski i prawdy

Podobnie Apostoł Paweł mówi, że Chrystus będąc Bogiem, przyjął postać sługi na podobieństwo człowieka

Fil. 2:6-7 6 Który, będąc w postaci Boga, nie uważał bycia równym Bogu za grabież; Lecz ogołocił samego siebie, przyjmując postać sługi i stając się podobny do ludzi
.
1 Tym. 3:16 A bez wątpienia wielka jest tajemnica pobożności: Bóg objawiony został w ciele, usprawiedliwiony w Duchu, widziany był przez anioły, głoszony był poganom, uwierzono mu na świecie, wzięty został w górę do chwały
.
Hebr. 1:3 Który, będąc blaskiem jego chwały i wyrazem jego istoty i podtrzymując wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z naszych grzechów przez samego siebie, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach 

Ewangelista Łukasz dokładnie i szczegółowo opisał wcielenie Chrystusa, a także Jego poczęcie i narodzenie.

Łuk. 1:26-38  26 A w szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret; 27 Do dziewicy zaślubionej mężczyźnie, któremu na imię było Józef, z rodu Dawida; a dziewicy było na imię Maria. 28 Kiedy anioł przyszedł do niej, powiedział: Witaj, obdarowana łaską, Pan jest z tobą. Błogosławiona jesteś między kobietami. 29 Ale ona, ujrzawszy go, zlękła się z powodu jego słów i zastanawiała się, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. 30 Wtedy anioł powiedział do niej: Nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. 31 Oto poczniesz w swym łonie i urodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. 32 Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego ojca Dawida. 33 I będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. 34 Wtedy Maria powiedziała do anioła: Jak to się stanie, skoro nie obcowałam z mężczyzną? 35 A anioł jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to święte, co się z ciebie narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. 36 A oto Elżbieta, twoja krewna, także poczęła syna w swojej starości i jest w szóstym miesiącu ta, którą nazywano niepłodną. 37 Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. 38 I powiedziała Maria: Oto służebnica Pana, niech mi się stanie według twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł
.
Łuk.2:5-7  Aby dać się spisać z Marią, poślubioną sobie małżonką, która była brzemienna. A gdy tam byli, nadszedł czas porodu. I urodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie

.


Prawdziwie człowiek, prawdziwie Bóg

Biblia przedstawia wiele kontrastów, ale żaden z nich nie jest tak zaskakujący jak to, że Chrystus stał się prawdziwym człowiekiem będąc jednocześnie prawdziwym Bogiem. Jest wiele wersetów w Biblii które ilustrują ten kontrast:

Jako człowiek: był zmęczony

Jana 4:6 A była tam studnia Jakuba. Jezus więc, zmęczony drogą, usiadł sobie na studni. A było około godziny szóstej

Jako Bóg: oferuje odpoczynek zmęczonym

Mat. 11:28  Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam odpoczynek

Jako człowiek: był głodny

Mat. 4:2 A po czterdziestu dniach i czterdziestu nocach postu poczuł głód

Jako Bóg: jest “chlebem życia

Jana 6:35  I odpowiedział im Jezus: Ja jestem chlebem życia. Kto przychodzi do mnie, nie będzie głodny, a kto wierzy we mnie, nigdy nie będzie odczuwał pragnienia

Jako człowiek: miał pragnienie

Jana 19:28  Potem Jezus, widząc, że już wszystko się wykonało, aby się wypełniło Pismo, powiedział: Pragnę

Jako Bóg: jest źródłem “wody żywej

Jana 7:37  A w ostatnim, wielkim dniu tego święta, Jezus stanął i wołał: Jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije

Jako człowiek: znajdował się w agonii

Łuk. 22:44 I w śmiertelnym zmaganiu jeszcze gorliwiej się modlił, a jego pot był jak krople krwi spadające na ziemię

Jako Bóg: uzdrawia z wszelkich chorób.

Mat. 4:24 A wieść o nim rozeszła się po całej Syrii. I przyprowadzano do niego wszystkich, którzy się źle czuli, którzy byli nękani różnymi chorobami i cierpieniami, a także opętanych, obłąkanych i sparaliżowanych, a on ich uzdrawiał

Jako człowiek: rósł i umacniał się w duchu

Łuk. 2:40 Dziecko zaś rosło i umacniało się w duchu, będąc pełne mądrości, a łaska Boga była nad nim

Jako Bóg: istnieje od wieczności

Jana 8:58 Jezus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Zanim Abraham był, ja jestem
.
Mich. 5:2 Ale ty, Betlejem Efrata, choć jesteś najmniejsze wśród tysięcy w Judzie, z ciebie wyjdzie mi jednak ten, który będzie władcą w Izraelu, a jego wyjścia są od dawna, od dni wiecznych

Jako człowiek: był kuszony

Mat. 4:1 Wtedy Jezus został zaprowadzony przez Ducha na pustynię, aby był kuszony przez diabła

Jako Bóg: nie mógł ulec pokusie, ani być kuszonym.

Jakuba 1:13 Bóg bowiem nie może być kuszony do złego

Jako człowiek: modlił się

Łuk. 6:12 W tych dniach odszedł na górę, aby się modlić, i spędził całą noc na modlitwie do Boga

Jako Bóg: odpowiada na modlitwy

Jan 14:13 A o cokolwiek będziecie prosić w moje imię, to uczynię,

Jako człowiek: płakał nad grobem Łazarza

Jana 11:35  I Jezus zapłakał

Jako Bóg: wskrzesza umarłych

Jana 11:43  Gdy to powiedział, zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!

Jako człowiek: wzrastał w wiedzę

Mat. 16:13Za kogo mnie, Syna Człowieczego, uważają ludzie?” 

Jako Bóg: wie wszystko

Jan 2:25 Nie potrzebował, aby mu ktoś dawał świadectwo o człowieku. On bowiem wiedział, co było w człowieku.

Wielkie dzieło Chrystusa

Będąc przybitym do krzyża wykrzyknął: “Boże mój, Boże mój, czemu mnie opuściłeś?(Marka 15:34), ale w tym właśnie momencie “Bóg był w Chrystusie jednając świat z samym sobą…” (2 Kor. 5:19)

Odnosząc się do swej pokory, w związku z którą stał się “niewiele mniejszym od aniołów” (Hebr. 2:6-7), mówi: “Mój Ojciec jest większy niż ja.” (Jana 14:28); “Ja i Ojciec jedno jesteśmy.” (Jana 10:30), oraz “Kto mnie widzi, widzi i mego Ojca.” (Jana 14:9)

Chrystus jest życiem wiecznym, a jednak umarł za nas. Jest doskonałym człowiekiem dla Boga i doskonałym Bogiem dla człowieka.

Wynika z tego, że Jezus Chrystus w swoim ziemskim życiu znajdował się jednocześnie w sferze tego wszystkiego co jest całkowicie ludzkie i tego, co jest całkowicie boskie. Należy przy tym dodać, że człowieczeństwo Chrystusa nigdy i w żadnym stopniu nie ograniczało Jego Boskiej Istoty. Nigdy też nie skłaniał się do korzystania z atrybutów swej boskości w celu zaspokojenia swych ludzkich potrzeb. Posiadał moc aby przemienić kamienie w chleb i zaspokoić swoj głód, a jednak nie zrobił tego.

Unia hipostaz, czyli Boskiej i ludzkiej natury odbywa się:

 • Bez zmiany natur (immutabiliter gr. atreptos) – ani Boska ani ludzka natura Mesjasza nie uległy zmianie
  .
 • Bez pomieszania (inconfuse gr. asynchytos) – Boska natura Mesjasza nie pomieszała się z ludzką
  .
 • Bez rozdzielenia (indivise gr. adiairetos) – obie natury składają się na jedną osobę a nie dwie
  .
 • Bez rozłączenia (inseparabiliter gr. achoristos) – Mesjasz jest ciągle Bogiem i człowiekiem
  .

Fakt człowieczeństwa Chrystusa

1. Człowieczeństwo Chrystusa zostało zadekretowane i ustalone przed założeniem świata

Efezj. 1:4-7  Jak nas wybrał w nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed jego obliczem w miłości. Przeznaczył nas dla siebie, ku usynowieniu przez Jezusa Chrystusa, według upodobania swojej woli; Dla uwielbienia chwały swojej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym; W którym mamy odkupienie przez jego krew, przebaczenie grzechów, według bogactwa jego łaski
.

Efezj. 3:11
  Zgodnie z wiecznym postanowieniem, które powziął w Chrystusie Jezusie, naszym Panu
.
Obj. 13:8 Wszyscy mieszkańcy ziemi oddadzą jej pokłon, ci, których imiona nie są zapisane w księdze życia Baranka zabitego od założenia świata

2. Wszystkie proroctwa Starego Testamentu dotyczące Chrystusa wskazują na to, że Syn Boży przyjdzie w ciele.

3. Fakt człowieczeństwa Chrystusa jest jasno przedstawiony w zwiastowaniu o narodzeniu Jezusa, które Maria otrzymała od anioła Gabriela

Łuk. 1:31-35  31 Oto poczniesz w swym łonie i urodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. 32 Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego ojca Dawida. 33 I będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. 34 Wtedy Maria powiedziała do anioła: Jak to się stanie, skoro nie obcowałam z mężczyzną? 35 A anioł jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to święte, co się z ciebie narodzi, będzie nazwane Synem Bożym

4. Ziemskie życie Chrystusa wskazuje na jego człowieczeństwo poprzez:

a) Określenia takie jak: “Syn Człowieczy“, “Syn Dawida” oraz inne podobne do nich.

b) Jego ludzkie pokrewieństwo. Jest bowiem nazywany:

– “Pierworodnym synem Marii” (Łuk. 2:7)
– “Potomkiem Dawida”
(Dzieje 2:30, Dzieje 13:23)
– “Potomkiem Abrahama”
(Hebr. 2:16)
– “Zrodzony z kobiety”
(Gal. 4:4)
– “Gałązka z pnia Jessego”
(Izaj. 11:1)

c) Fakt posiadania przez Jezusa ludzkiego ciała, i duszy

Mat. 26:38 Wtedy Jezus powiedział do nich: Smutna jest moja dusza aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie ze mną.
.
Jana 13:29  A ponieważ Judasz miał sakiewkę, niektórzy sądzili, że Jezus mu powiedział: Nakup, czego nam potrzeba na święto, albo żeby coś dał ubogim
.
1 Jana 4:2; 9  Po tym poznacie Ducha Bożego: każdy duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga; 9  Przez to objawiła się miłość Boga ku nam, że Bóg posłał na świat swego jednorodzonego Syna, abyśmy żyli przez niego

d) Ludzkie ograniczenia, które sam sobie narzucił.

5. Człowieczeństwo Chrystusa objawia się w Jego śmierci i zmartwychwstaniu. To ludzkie ciało poniosło śmierć na krzyżu i to samo ciało opuściło grób w swym chwalebnym zmartwychwstaniu.

6. Realne człowieczeństwo Chrystusa widoczne jest również w Jego Wniebowstąpieniu oraz w tym, że znajduje się on teraz w niebie, w swoim uwielbionym ludzkim ciele, i wstawia  się za swoim ludem.

1 Tym. 2:5 A o cokolwiek będziecie prosić w moje imię, to uczynię,Jeden bowiem jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus;
.
Rzym. 8:34  Któż potępi? Chrystus jest tym, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który też jest po prawicy Boga i wstawia się za nami
.
Hebr. 7:25  Dlatego też całkowicie może zbawić tych, którzy przez niego przychodzą do Boga, bo zawsze żyje, aby wstawiać się za nimi
.

1 Jana 2:1
 Moje dzieci, piszę wam to, abyście nie grzeszyli. Jeśli jednak ktoś zgrzeszy, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa sprawiedliwego

7. Powtórne przyjście Jezusa nastąpi w tym samym -choć już uwielbionym- ciele, w którym przyszedł, gdy dokonał się cud Jego wcielenia.
.


Biblijne powody inkarnacji Syna Bożego

1. Chrystus przyszedł na świat aby objawić ludziom Boga

Mat. 11:27 Wszystko zostało mi dane od mego Ojca i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, ani nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić
.
Jana 1:18  Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, on nam o nim opowiedział
.
Jana 14:9 Jezus mu odpowiedział: Tak długo jestem z wami, a nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widzi, widzi i mego Ojca. Jak możesz mówić: Pokaż nam Ojca?

Bóg, którego istoty człowiek nie mógł pojąć ani zrozumieć, poprzez przyjście w ciele Jezusa Chrystusa objawił się nam w sposób dostępny ludzkiemu zrozumieniu.

2. Chrystus objawił się jako człowiek doskonały w oczach Boga, jako wzór do naśladowania dla wszystkich wierzących

1 Piotra 2:21 Do tego bowiem jesteście powołani, bo i Chrystus cierpiał za nas, zostawiając nam przykład, abyście szli w jego ślady

3. Chrystus przyszedł złożyć ofiarę za grzech. Ofiarując swoje ciało i krew na krzyżu oddał chwałę Bogu, składając jednocześnie wystarczającą ofiarę za wszystkie nasze grzechy.

Hebr. 10:1-10 1 Prawo bowiem, zawierając cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, nie może nigdy przez te same ofiary, które co roku są nieustannie składane, uczynić doskonałymi tych, którzy przychodzą. W przeciwnym razie przestano by je składać, dlatego że składający je, raz oczyszczeni, nie mieliby już żadnych grzechów na sumieniu. A jednak przez te ofiary każdego roku odbywa się przypominanie grzechów. Niemożliwe jest bowiem, aby krew wołów i kozłów gładziła grzechy. Dlatego przychodząc na świat, mówi: Ofiary ani daru nie chciałeś, ale przygotowałeś mi ciało. Całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się tobie. Wtedy powiedziałem: Oto przychodzę – na początku księgi napisano o mnie – abym spełniał twoją wolę, o Boże. Powiedziawszy wyżej: Ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzech nie chciałeś i nie podobały się tobie, choć składa się je zgodnie z prawem; Następnie powiedział: Oto przychodzę, abym spełniał twoją wolę, o Boże. Znosi pierwsze, aby ustanowić drugie. 10 Za sprawą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze

4. Chrystus stał się ciałem aby zniszczyć dzieła szatana.

Jana 12:31 Teraz odbywa się sąd tego świata, teraz władca tego świata będzie wyrzucony precz
.
Jana 16:11 A o sądzie, bo władca tego świata już jest osądzony
.
Kol. 2:13-15  13 I was, gdy byliście umarłymi w grzechach i w nieobrzezaniu waszego ciała, razem z nim ożywił, przebaczając wam wszystkie grzechy; 14 Wymazał obciążający nas wykaz zawarty w przepisach, który był przeciwko nam, i usunął go z drogi, przybiwszy do krzyża; 15 I rozbroiwszy zwierzchności i władze, jawnie wystawił je na pokaz, gdy przez niego odniósł triumf nad nimi
.
Hebr. 2:14 Ponieważ zaś dzieci są uczestnikami ciała i krwi, i on także stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła
.
1 Jana 3:8 Kto popełnia grzech, jest z diabła, gdyż diabeł od początku grzeszy. Po to objawił się Syn Boży, aby zniszczyć dzieła diabła

5. Chrystus przyszedł na świat aby stać się “miłosiernym i wiernym kapłanem wobec Boga(Hebr. 2:16:17; 8:1; 9:11-12, 24)

6. Chrystus stał się ciałem aby wypełnić przymierze z Dawidem

2 Sam. 7:16  I twój dom, i twoje królestwo będą utwierdzone na wieki przed tobą, a twój tron będzie trwał na wieki
.
Łuk. 1:31-33  31 Oto poczniesz w swym łonie i urodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. 32 Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego ojca Dawida. 33 I będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca
.
Dzieje 2:30-31;36  30 Będąc więc prorokiem i wiedząc, że Bóg zaręczył mu przysięgą, iż z owocu jego bioder, według ciała, wzbudzi Chrystusa i posadzi na jego tronie; 31 Przepowiadał to, i mówił o zmartwychwstaniu Chrystusa, że jego dusza nie pozostanie w piekle, a jego ciało nie dozna zniszczenia; 36 Niech więc cały dom Izraela wie z pewnością, że tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście, Bóg uczynił i Panem, i Chrystusem
.
Rzym. 15:8 Mówię bowiem, że Jezus Chrystus był sługą obrzezania ze względu na prawdę Bożą, aby potwierdzić obietnice dane ojcom

Pojawi się powtórnie, w swoim uwielbionym ludzkim ciele i będzie rządził jako “Król królów i Pan panów oraz zasiądzie na tronie Dawida, swego ojca.

Łuk. 1:32  Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego ojca Dawida
.
Obj. 19:16 A na szacie i na biodrze ma wypisane imię: Król królów i Pan panów

7. Poprzez swoje wcielenie Chrystus stał się “głową ponad wszystkim kościołowi“, mając wszystko pod swoimi stopami. (Efezj. 1:22 I wszystko poddał pod jego stopy, a jego samego dał jako głowę ponad wszystkim kościołowi;). We wcieleniu Syn Boży przyjął nie tylko ludzkie ciało, ale także ludzkiego ducha. A zatem posiada nie tylko materialną ale również duchową część istoty ludzkiej, stając się w ten sposób człowiekiem w całym sensie tego słowa. Dlatego jest utożsamiony oraz ściśle i na stałe powiązany z “dziećmi ludzkimi“, jest więc prawidłowo nazywanyostatnim Adamem“, a Jego “chwalebne ciało” jest rzeczywistością i pozostaje na zawsze.

1 Kor. 15:45 Tak też jest napisane: Stał się pierwszy człowiek, Adam, duszą żyjącą, a ostatni Adam duchem ożywiającym
.
Fil. 3:21 On przemieni nasze podłe ciało, aby było podobne do jego chwalebnego ciała, zgodnie ze skuteczną mocą, którą też może poddać sobie wszystko

Chrystus, który jest Wiecznym Synem Bożym był też Synem Marii, Dzieckiem z Nazaretu, Nauczycielem z Judei, Gościem w Betanii, Barankiem z Kalwarii. I objawi się jako Król Chwały, będąc teraz naszym Panem, Zbawicielem, Najwyższym Kapłanem w Niebie i Oblubieńcem, który przyjdzie po swój Kościół.

SOLI DEO GLORIA


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email