Inkarnacja wiecznego Syna

Będąc jednocześnie prawdziwie Bogiem i prawdziwie czowiekiem Jezus Chrystus jest Osobą identyczną i jednocześnie różniącą się od synów ludzkich. Biblia w jasny sposób określa Jego podobieństwo do ludzi:

Jana 1:14 A to Słowo stało się ciałem i mieszkało wśród nas (i widzieliśmy jego chwałę, chwałę jako jednorodzonego od Ojca), pełne łaski i prawdy
.

1 Tym. 3:16
 A bez wątpienia wielka jest tajemnica pobożności: Bóg objawiony został w ciele, usprawiedliwiony w Duchu, widziany był przez anioły, głoszony był poganom, uwierzono mu na świecie, wzięty został w górę do chwały
.
Hebr. 2:14-17 14 Ponieważ zaś dzieci są uczestnikami ciała i krwi, i on także stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła; 15 I aby wyzwolić tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie podlegali niewoli. 16 Bo zaiste nie przyjął natury aniołów, ale potomstwa Abrahama17 Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym najwyższym kapłanem wobec Boga dla przebłagania za grzechy ludu

Biblia przedstawia Syna Bożego jako człowieka, który się urodził, żył, cierpiał i umarł wśród ludzi. Ale Pismo Święte uczy nas jednocześnie, że jest On inny niż my, nie tylko ze względu na nieskazitelny charakter swego ziemskiego życia, swej śmierci za nas, swego chwalebnego zmartwychwstania i wniebowstąpienia. Zasadnicza różnica polega na cudownej rzeczywistości Jego wiecznej preegzystencji.


Początek ludzkiej egzystencji Syna

Jego człowieczeństwo miało swój początek, ponieważ został poczęty z Ducha Świętego i narodził się z dziewicy. Co do Jego boskości, nie miał On początku ponieważ istnieje od wieczności. W (Izaj. 9:6) czytamy: “Dziecko bowiem narodziło się nam, syn został nam dany.” Widzimy tutaj związek pomiędzy dzieckiem, które się urodziło i Synem, który jest nam dany.

Również w (Gal. 4:4) powiedziane jest: “Lecz gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg posłał swego Syna, zrodzonego z kobiety, zrodzonego pod prawem.” Ten, który istniał od wieczności, w pełni czasu został “zrodzony [jako potomek] z kobiety”. Stwierdzając preegzystencję Chrystusa mówimy po prostu, że istniał On wcześniej, zanim przyszedł w ciele. Jest rzeczą ewidentną, że Chrystus jest Bogiem, jest bowiem Wieczny, a skoro jest Wieczny, jest Bogiem. Dowody na boskość Chrystusa i Jego wieczne istnienie podtrzymują się wzajemnie.
.


Dwa rodzaje świadectw

Wieczność i boskość Jezusa przedstawione są przez dwie linie objawienia:

 1. Świadectwa bezpośrednie
 2. Implikacje Pisma Świętego
  .
Bezpośrednie świadectwa wiecznego istnienia i boskości Syna Bożego.

Wieczność i boskość Jezusa Chrystusa potwierdzona jest w bardzo wielu miejscach Biblii, które wskazują na nieskończoność istnienia Syna Bożego tak samo jak to jest z pozostałymi Osobami Trójcy Świętej. Jego przyjście w ciele nic nie zmieniło, jeśli chodzi o tę prawdę.

Czytamy 

Jan 1:1-2: Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga.
.
Mich. 5:2 Ale ty, Betlejem Efrata, choć jesteś najmniejsze wśród tysięcy w Judzie, z ciebie wyjdzie mi jednak ten, który będzie władcą w Izraelu, a jego wyjścia są od dawna, od dni wiecznych (od wieczności)

Księga Izajasza 7:14 potwierdza Jego narodzenie z dziewicy i nadaje mu imię Emmanuel, które oznacza “Bóg z nami.” Według Izaj. 9:6-7, chociaż Jezus urodził się jak każde dziecko, to został jednak nam dany jako Syn i nazwany jest “Bóg Mocny”.

Izaj. 7:14 Dlatego sam Pan da wam znak. Oto dziewica pocznie i urodzi syna, i nazwie go Emmanuel (Bóg z nami)
.
Izaj. 9:6-7 6 Dziecko bowiem narodziło się nam, syn został nam dany. Na jego ramieniu spocznie władza, a nazwą go imieniem: Cudowny, Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Wieczności, Książę Pokoju; 7 A rozszerzeniu jego władzy i pokoju nie będzie końca, zasiądzie na tronie Dawida i nad jego królestwem, aż je ustanowi i utwierdzi sądem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki. Dokona tego gorliwość PANA zastępów.

Gdy Chrystus powiedział Jana 8:58: “Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Zanim Abraham był, ja jestem, Żydzi dobrze zrozumieli, że jest to deklaracja Jego boskości i wiecznego istnienia.

2 Mojż. 3:14 Wtedy Bóg odrzekł do Mojżesza: JESTEM, KTÓRY JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JESTEM posłał mnie do was
.
Izaj. 43:13 Zanim powstał dzień, ja jestem, a nie ma nikogo, kto by wyrwał cokolwiek z mojej ręki. Gdy coś uczynię, któż to odwróci?

W Jana 17:5 Chrystus modli się mówiąc: “A teraz ty, Ojcze, uwielbij mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u ciebie, zanim powstał świat.” (Zob. Jana 13:3)

Filip. 2:6-7 mówi, że Chrystus był “w postaci Boga” przed swoim przyjściem w ciele: “Który, będąc w postaci Boga, nie uważał bycia równym Bogu za grabież; Lecz ogołocił samego siebie, przyjmując postać sługi i stając się podobny do ludzi.

Inne, bardzo jednoznaczne oświadczenie, znajduje się w Liście do Kolosan 1:15-17: “On jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodnym wszelkiego stworzenia. Przez niego bowiem wszystko zostało stworzone, to, co w niebie i to, co na ziemi, to, co widzialne i co niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko istnieje dzięki niemu.

1 Tym. 3:16 nazywa Chrystusa Bóg, (który) objawiony został w ciele.”

Hebr. 1:2-3 mówi, że wszystko stworzone jest przez Syna i jest on blaskiem chwały i wyrazem istoty Boga. 2 W tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez swego Syna, którego ustanowił dziedzicem wszystkiego, przez którego też stworzył światy; 3 Który, będąc blaskiem jego chwały i wyrazem jego istoty i podtrzymując wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z naszych grzechów przez samego siebie, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach;

Hebr. 13:8 ponownie deklaruje, że Jezus Chrystus jest Wieczny. Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki

Efez. 1:4 Jak nas wybrał w nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed jego obliczem w miłości.
.
Obj. 1:17 Gdy go zobaczyłem, padłem do jego stóp jak martwy i położył na mnie swą prawą rękę, mówiąc mi: Nie bój się! Ja jestem pierwszy i ostatni;

Pismo Święte często mówi o tym, że Chrystus jest Wieczny i że jest Bogiem. Współczesne nauczanie, które uznaje Biblię jako niepodważalny autorytet potwierdza bez żadnych wątpliwości wieczność i boskość Chrystusa.
.

Implikacje Pisma Świętego dotyczące wiecznego istnienia Syna Bożego

Słowo Boże stale i konsekwentnie wskazuje na implikacje dotyczące preegzystencji i wiecznego istnienia Pana Jezusa Chrystusa. Wśród wielu oczywistych dowodów potwierdzających ten fakt, wyróżnimy następujące:

Dzieła stworzenia

Przypisane są Chrystusowi

Jana 1:3 Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało
.
Kol. 1:16 Przez niego bowiem wszystko zostało stworzone, to, co w niebie i to, co na ziemi, to, co widzialne i co niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone
.
Hebr. 1:10 Oraz: Ty, Panie, na początku założyłeś fundamenty ziemi, a niebiosa są dziełem twoich rąk

Dlatego wiemy, że istniał On od wieczności, zanim cokolwiek zostało stworzone.

Anioł Jahwe

Którego pojawianie się jest często wspominane w Starym Testamencie, to nikt inny, tylko Pan Jezus Chrystus. Pomimo, iż czasami pojawia się jako anioł, lub nawet jako człowiek, to jednak posiada On znamiona swojej boskości. Ukazał się:

Hagar

1 Mojż. 16:7 I Anioł Jahwe znalazł ją u źródła wód na pustyni, u źródła przy drodze do Szur

Abrahamowi

1 Mojż. 18:1 Potem Jahwe ukazał mu się na równinie Mamre, a on siedział u wejścia do swego namiotu w najgorętszej porze dnia
.
1 Mojż. 22:11-12  11 Lecz Anioł Jahwe zawołał do niego z nieba: Abrahamie, Abrahamie! A on odpowiedział: Oto jestem. 12 Anioł powiedział: Nie podnoś ręki na chłopca i nic mu nie czyń, bo teraz wiem, że boisz się Boga i nie odmówiłeś mi swego jedynego syna
.
Jan 8:58 Jezus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Zanim Abraham był, ja jestem.

Jakubowi

1 Mojż. 48:15-16  15 I błogosławił Józefowi, mówiąc: Bóg, przed którego obliczem chodzili moi ojcowie, Abraham i Izaak, Bóg, który mnie żywił od mej młodości aż do dziś; 16 Anioł, który wybawił mnie ze wszelkiego zła, niech błogosławi tym chłopcom i niech będą nazywani od mego imienia i od imienia moich ojców, Abrahama i Izaaka, i niech się rozmnożą na ziemi
.
1 Mojż. 31:11-13 11 Wtedy Anioł Boga powiedział mi we śnie: Jakubie! A ja odpowiedziałem: Oto jestem. 12 Potem (Anioł) powiedział: Podnieś teraz swe oczy i zobacz wszystkie samce łączące się z owcami prążkowanymi, pstrymi i biało nakrapianymi. Widziałem bowiem wszystko, co Laban ci uczynił. 13 (Anioł mówi dalej) Ja jestem Bogiem z Betel, gdzie namaściłeś kamień i gdzie złożyłeś mi ślub. Teraz więc wstań, wyjdź z tej ziemi i wróć do ziemi twojej rodziny.
.
1 Mojż. 32:24-30 24 Jakub zaś został sam. I walczył z nim pewien mężczyzna aż do wzejścia zorzy. 25 A widząc, że nie może go pokonać, dotknął go w staw biodrowy i wytrącił biodro Jakubowi ze stawu, gdy się z nim mocował. 26 I powiedział: Puść mnie, bo już wzeszła zorza. Odpowiedział: Nie puszczę cię, aż mi pobłogosławisz. 27 Wtedy mu powiedział: Jakie jest twoje imię? I odpowiedział: Jakub. 28 I powiedział: Twoim imieniem nie będzie już Jakub, ale Izrael, bo mężnie zmagałeś się z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś. 29 I Jakub spytał: Powiedz mi, proszę, twoje imię. A on odpowiedział: Czemu pytasz o moje imię? I tam mu błogosławił. 30 Jakub nadał więc temu miejscu nazwę Penuel, mówiąc: Widziałem bowiem Boga twarzą w twarz, a moja dusza została zachowana

Mojżeszowi

2 Mojż. 3:2;14  I Anioł Jahwe ukazał mu się w płomieniu ognia, ze środka krzewu. Spojrzał, a oto krzew płonął ogniem, lecz nie spłonął; 14 Wtedy Bóg odrzekł do Mojżesza: JESTEM, KTÓRY JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JESTEM posłał mnie do was

Jozuemu

Jozuego 5:13-14 A gdy Jozue był w pobliżu Jerycha, podniósł oczy i spojrzał, a oto mąż stał naprzeciw niego z wydobytym mieczem w ręku. Jozue podszedł do niego i zapytał: Czy ty jesteś po naszej stronie, czy po stronie naszych wrogów? 14 A on odpowiedział: Nie, gdyż jako wódz wojska Jahwe teraz przyszedłem. Wtedy Jozue upadł twarzą do ziemi, oddał pokłon i zapytał: Co mój Pan rozkaże swemu słudze?

i Manoachowi

Sędz. 13:19-22 Wziął więc Manoach koźlę oraz ofiarę pokarmową i złożył to na skale Jahwe. A uczynił on cud, a Manoach i jego żona patrzyli na to. 20 A gdy płomień wznosił się z ołtarza ku niebu, wtedy Anioł PANA wstąpił w płomień ołtarza, a Manoach i jego żona, widząc to, upadli na twarze na ziemię. 21 I Anioł Jahwe już więcej nie ukazał się Manoachowi ani jego żonie. Wtedy Manoach poznał, że to był Anioł Jahwe. 22 Potem Manoach powiedział do swojej żony: Na pewno umrzemy, bo widzieliśmy Boga

On jest tym, który walczy za swój lud i go broni.

2 Król. 19:35 Tej samej nocy Anioł Jahwe wyszedł i zabił w obozie Asyryjczyków sto osiemdziesiąt pięć tysięcy ludzi. A gdy wstali wcześnie rano, oto wszędzie było pełno trupów
.
1 Kronik 21:15-16 Posłał też Bóg Anioła do Jerozolimy, aby ją zniszczyć. A gdy ją niszczył, wejrzał Jahwe i użalił się nad tym nieszczęściem i powiedział do Anioła, który niszczył: Dosyć już, powstrzymaj rękę. A Anioł Jahwe stał obok klepiska Ornana Jebusyty. 16 Gdy Dawid podniósł oczy, ujrzał Anioła Jahwe stojącego między ziemią a niebem, a w jego ręce dobyty miecz wyciągnięty nad Jerozolimą. Wtedy Dawid i starsi, ubrani w wory, upadli na twarze
.
Psalm 34:7 Anioł Jahwe rozbija obóz dokoła tych, którzy się go boją, i wybawia ich
.
Zach. 14:1-4 Oto przychodzi dzień Jahwe, a twój łup będzie rozdzielony pośród ciebie. 2 Zgromadzę bowiem do bitwy wszystkie narody przeciwko Jerozolimie, a miasto zostanie zdobyte, domy splądrowane i kobiety zgwałcone. Połowa miasta pójdzie do niewoli, a resztka ludu nie będzie wygnana z miasta. 3 Wtedy Jahwe wyruszy i będzie walczył przeciwko tym narodom, tak jak wtedy, gdy walczył w dniu bitwy. 4 I jego nogi staną w tym dniu na Górze Oliwnej, która leży naprzeciw Jerozolimy od strony wschodniej, a Góra Oliwna rozpadnie się na pół, na wschód i na zachód, tworząc wielką dolinę; i połowa tej góry cofnie się na północ, a połowa jej – na południe

Tytuły

Którymi został obdarzony Jezus Chrystus wskazują na wieczność Jego istoty. Imiona, którymi jest określany precyzyjnie to określają. Jest on bowiem

 • Pierwszy i Ostatni“,
 • Alfa i Omega“,
 • Chrystus“,
 • Cudowny“,
 • Doradca“,
 • Bóg Mocny“,
 • Ojciec Wieczności“,
 • Bóg“,
 • Bóg z nami“,
 • Wielki Bóg i Zbawiciel

Tytuły te identyfikują Pana Jezusa Chrystusa z objawieniami Starego Testamentu odnoszącymi się do Yahwe-Boga. (Por.: Mat. 1:23 i Izaj. 7:14; Mat. 4:7 i Powt. Prawa 6:16; Marka 5:19 i Psalm 66:16; Psalm 110:1 i Mat. 22:42-45).

Ponadto, imiona którymi nazywany jest Syn Boży w Nowym Testamencie, są ściśle związane z tytułami Ojca i Ducha Świętego, co wskazuje na to, że Chrystus jest traktowany na równi z Pierwszą i Trzecią Osobą Świętej Trójcy:

Mat. 28:19  Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego
.
Dzieje 2:38 Wtedy Piotr powiedział do nich: Pokutujcie i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na przebaczenie grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego
.
1 Kor. 1:3  Łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca, i Pana Jezusa Chrystusa
.
2 Kor. 13:14  Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i wspólnota Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. Amen
.
Jana 14:1 Niech się nie trwoży wasze serce. Wierzycie w Boga, wierzcie i we mnie
.
Jana 17:3  A to jest życie wieczne, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa
.
Efezj. 6:23  Pokój braciom i miłość wraz z wiarą od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa
.
Obj. 20:6 Błogosławiony i święty ten, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad nimi druga śmierć nie ma władzy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z nim królować tysiąc lat
.
Obj. 22:3  I nie będzie już żadnego przekleństwa. Lecz będzie w nim tron Boga i Baranka, a jego słudzy będą mu służyć

W niektórych miejscach Pisma wyraźnie nazywa się Jezusa Chrystusa Bogiem:

Rzym. 9:5 Do których należą ojcowie i z których według ciała pochodzi Chrystus, który jest nad wszystkimi, Bóg błogosławiony na wieki. Amen
.
Jana 1:1  Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo
.
Tyt. 2:13  Oczekując błogosławionej nadziei i chwalebnego objawienia się wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa
.
Hebr. 1:8 Lecz do Syna mówi: Twój tron, o Boże, na wieki wieków, berłem sprawiedliwości jest berło twego królestwa

Atrybuty

Preegzystencja Syna Bożego oparta jest również na posiadanych przez Niego atrybutach boskości, którymi są:

Życie

Jana 1:4 W nim było życie, a życie było światłością ludzi

Życie w samym sobie

Jana 5:26 Jak bowiem Ojciec ma życie sam w sobie, tak dał i Synowi, aby miał życie w samym sobie

Niezmienność

Hebr. 13:8 Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki

Prawda

Jana 14:6 Jezus mu odpowiedział: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie

Miłość

1 Jana 3:16 Po tym poznaliśmy miłość Boga, że on oddał za nas swoje życie. My również powinniśmy oddawać życie za braci

Świętość

Hebr. 7:26 Takiego to przystało nam mieć najwyższego kapłana: świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników i wywyższonego ponad niebiosa

Wieczność

Kol. 1:17 On jest przed wszystkim i wszystko istnieje dzięki niemu
.
Hebr. 1:11 One przeminą, ale ty zostaniesz i wszystkie jak szata się zestarzeją

Wszechobecność

Mat. 28:20 Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do końca świata. Amen

Wszechwiedza

1 Kor. 4:5  Dlatego nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który oświetli to, co ukryte w ciemności, i ujawni zamiary serc. Wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga
.
Kol. 2:3 W którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania

Wszechmoc

Mat. 28:18 Wtedy Jezus podszedł i powiedział do nich: Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi


Obj. 1:8
 Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec, mówi Pan, który jest i który był, i który ma przyjść, Wszechmogący

Uwielbienie

Preegzystencja Jezusa Chrystusa znajduje swoje potwierdzenie również w tym, że jest On wielbiony i czczony jako Bóg

Jana 20:28 Wtedy Tomasz mu odpowiedział: Mój Pan i mój Bóg!


Dzieje 7:59-60
 
Tak kamienowali Szczepana, modlącego się tymi słowy: Panie Jezu, przyjmij mojego ducha. 60 A upadłszy na kolana, zawołał donośnym głosem: Panie, nie poczytaj im tego za grzech. A gdy to powiedział, zasnął


Hebr. 1:6 
 I znowu, gdy wprowadza pierworodnego na świat, mówi: Niech mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boga

W związku z tym uznajemy, że nasz Pan, Jezus Chrystus będąc Bogiem, istnieje od wieczności do wieczności. Jest to niezwykle istotne i nierozerwalnie związane z jego przyjściem w ciele, które nastąpiło poprzez narodzenie z dziewicy.

SOLI DEO GLORIA

Print Friendly, PDF & Email