Osoby Boga

Jest tylko jedna Boża istota. Ta jedna Boża istota jest współdzielona przez trzy Osoby.

Każda z trzech Osób jest Bogiem w pełni. Bóg Ojciec,  Syn i  Duch Święty nie są trzema różnymi wyrażeniami Boga w zależności od zadania czy działania. Są to trzy oddzielne Osoby jednego Boga.

Nie ma trzech różnych Bogów.

Są trzy typy języka, jaki możemy używać: język uniwokalny, ekwiwokalny i analogii.
. .
Kiedy mamy na myśli język uniwokalny to rozumiemy przez to, że nasze pojęcia dokładnie (w 100%) oddają opisywaną przez nas rzeczywistość. W przypadku języka ekwiwokalnego uznajemy, że nasze pojęcia są tak diametralnie różne od opisywanej rzeczywistości, że właściwie w niczym do niej niepodobne. Jezyk analogii zakłada, że o Bogu mówimy coś prawdziwego (czyli nie ekwiwokalnie) ale w sposób przybliżony, podobny a nie bezpośredni (czyli nie uniwokalnie). Innymi słowy, wbrew niektórym filozofom, jesteśmy skazani na to aby mówić o Bogu na sposób ludzki i czynimy to za pomocą analogii tego, co przekracza nasze doznania z tym, co możemy sobie wyobrazić.
.
Trzeba nieskończonego umysłu aby poznał Nieskończonego w pełni – jesteśmy skazani na poznanie cząstkowe i to, co Pan Wszechświata nam raczył o sobie objawić (i tu jest miejsce na Biblię)” Jarosław Zabiełło
.

1 Kor. 13:12 Teraz bowiem widzimy w zwierciadle, niewyraźnie, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznaję cząstkowo, ale wtedy poznam tak, jak jestem poznany.

 


Stary Testament

Udziela wskazówek pozwalających zrozumieć istotę Boga Trójjedynego.
.

Bóg sam o sobie

W poniższych 2 wersetach została użyta liczba mnoga

1 Mojż. 1:26 Zatem rzekł Bóg: UCZYŃMY człowieka na wyobrażenie nasze, według podobieństwa naszego; a niech panuje nad rybami morskimi, i nad ptactwem niebieskim, i nad zwierzęty, i nad wszystką ziemią, i nad wszelkim płazem, płazającym się po ziemi.

Izaj. 6:8  Potemem słyszał głos Pana mówiącego: Kogoż poślę? a kto NAM pójdzie? Tedym rzekł: Otom ja, poślij mię.
.

Potrójne błogosławieństwo

4 Mojż. 6:24-26 24 Niech ci błogosławi Pan, a niechaj cię strzeże; 25 Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad tobą, a niech ci miłościw będzie; 26 Niech obróci Pan twarz swoję ku tobie, a niechaj ci da pokój.
.

Anioł Pana

Pojawienie się Anioła Pana. Była to postać Jezusa sprzed Jego wcielenia; był On nazwany Bogiem lub Panem.

1 Mojż. 16:7-13 7 I znalazł ją Anioł Pański u źródła wód na puszczy, nad źródłem, przy drodze Sur. 8 I rzekł: Agaro, służebnico Sarai, skąd idziesz? i dokąd idziesz? a ona odpowiedziała: Od oblicza Sarai, pani swej, ja uciekam. 9 Rzekł jej Anioł Pański: Wróć się do pani swej, a ukorz się pod ręce jej. 10 Rzekł jej zaś Anioł Pański: Mnożąc rozmnożę nasienie twoje, iż nie będzie mogło być zliczone przez mnóstwo. 11 Potem jej rzekł Anioł Pański: Otoś ty poczęła, i porodzisz syna, a nazwiesz imię jego Ismael; bo usłyszał Pan utrapienie twoje. 12 Ten będzie srogim człowiekiem: ręka jego przeciwko wszystkim, a ręka wszystkich przeciwko jemu; a przed obliczem wszystkiej braci swej mieszkać będzie. 13 I nazwała imię Pana, który mówił do niej: Tyś Bóg widzący mię; rzekła bowiem: Izalim tu nie widziała tyłu widzącego mię?

1 Mojż 22:11 Lecz zawołał nań Anioł Pański z nieba, i rzekł: Abrahamie! Abrahamie! A on rzekł: Owom ja.

2 Mojż. 3:2-4 2 I ukazał mu się Anioł Pański w płomieniu ognistym, z pośrodku krza; i widział, a oto, kierz gorzał ogniem, a on kierz nie zgorzał. 3 Tedy rzekł Mojżesz: Pójdę teraz, a oglądam to widzenie wielkie, czemu nie zgore ten kierz. 4 A widząc Pan, iż szedł patrzać, zawołał nań Bóg z pośrodku onego krza, mówiąc: Mojżeszu, Mojżeszu! A on odpowiedział: Otom ja.

Jozue 5:13-15 13 I stało się, gdy Jozue był u Jerycha, że podniósł oczu swych a ujrzał, a oto mąż stał przeciwko niemu, mając miecz swój dobyty w ręce swej; i przystąpiwszy do niego Jozue, rzekł mu: Z naszychżeś ty, czy z nieprzyjaciół naszych? 14 A on rzekł: Nie; alem Ja hetman wojska Pańskiego, terazem przyszedł. Tedy upadłszy Jozue obliczem swem na ziemię, pokłonił się, i rzekł mu: Cóż Pan mój mówi do sługi swego? 15 I rzekł hetman wojska Pańskiego do Jozuego: Zzuj obuwie twoje z nóg  twoich, bo miejsce, na którem stoisz, święte jest; i uczynił tak Jozue.

Sędz. 6:12-13 12 Tedy mu się ukazał Anioł Pański, i rzekł do niego: Pan z tobą, mężu waleczny. 13 I odpowiedział mu Giedeon: Proszę Panie mój, jeźli Pan jest z nami, a czemuż na nas przyszło to wszystko? gdzież teraz są wszystkie cuda jego, które nam opowiadali ojcowie nasi, mówiąc: Izali z Egiptu nie wywiódł nas Pan? a teraz opuścił nas Pan, i podał nas w ręce Madyjanitów.

Sędz. 13:21-23 21 A potem nie ukazał się więcej Anioł Pański Manuemu, ani żonie jego; i poznał Manue, że to był Anioł Pański. 22 I rzekł Manue do żony swojej: Koniecznie pomrzemy, bośmy Bogawidzieli. 23 Któremu odpowiedziała żona jego: Gdyby nas chciał Pan zabić, nie przyjąłby z rąk naszych całopalenia, i ofiary śniednej, aniby nam był okazał tego wszystkiego, aniby nam na ten czas był objawił takowych rzeczy.

Zach. 1:12-13 12 Tedy odpowiedział Anioł Pański, i rzekł: O Panie zastępów! i dokądże się nie zmiłujesz nad Jeruzalemem, i nad miastami Judzkiemi, na któreś się gniewał już siedmdziesiąt lat? 13 I odpowiedział Pan Aniołowi onemu, który mówił zemną, słowy dobremi, słowy pociesznemi.

Zach. 3:1-2 1 Zatem mi okazał Jesuego, kapłana najwyższego, stojącego przed Aniołem Pańskim, i szatana stojącego po prawicy jego, aby mu się sprzeciwił. 2 Ale Pan rzekł do szatana: Niech cię Pan zgromi, szatanie! niech cię, mówię, zgromi Pan, który obrał Jeruzalem. Izali ten nie jest jako głownia wyrwana z ognia?
.


Nowy Testament

Zawiera jasne nauczanie odnoszące się do Trójjedynego Boga:
.

Formuła chrztu

Mat. 28:19 Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię  Ojca i Syna, i Ducha Świętego
.

Błogosławieństwo apostolskie

2 Kor. 13:14 Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i wspólnota Ducha  Świętego niech będzie z wami wszystkimi. Amen.
.

Jednoczesne współistnienie

Głos Ojca, zstąpienie Ducha i ujawnienie Syna – występują razem

Marek 1:10-11 10 A zaraz, wychodząc z wody, ujrzał rozstępujące się niebiosa i Ducha jak gołębicę zstępującego na niego. 11 I rozległ się głos z nieba: Ty jesteś moim umiłowanym Synem, w którym mam upodobanie.
.

Wspólne działanie

Wiele innych wersetów łączy trzy Osoby w jedność. Duch, Pan (czyli Jezus) i Bóg (Ojciec) w działaniu

Jan 14:16 A ja będę prosił Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby z wami był na wieki;

1 Kor 12:4-6 4 A różne są dary, lecz ten sam Duch. 5 Różne też są posługi, lecz ten sam Pan. 6 I różne są działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich

Efez 4:4-6 4 Jedno jest ciało i jeden Duch, jak też zostaliście powołani w jednej nadziei waszego powołania. 5 Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest; 6 Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i w was wszystkich.

2 Tes 2:13-14 13 Lecz my nieustannie powinniśmy dziękować Bogu za was, bracia umiłowani przezPana, że Bóg od początku wybrał was do zbawienia przez uświęcenie Ducha i wiarę w prawdę. 14 Do tego powołał was przez naszą ewangelię, abyście dostąpili chwały naszego Pana Jezusa Chrystusa.

1 Piotra 1:2 Wybranych według uprzedniej wiedzy Boga Ojca, przez uświęcenie Ducha dla posłuszeństwa i pokropienia krwią Jezusa Chrystusa. Łaska i pokój niech się wam pomnożą.
.


Podsumowanie

Rozważając doktrynę Trójjedyności Boga musimy zdać sobie sprawę, że ograniczone w rozumowaniu ludzkie umysły nie są w stanie w pełni ani pojąć ani oddać istoty Boga. Jednym z najpoważniejszych problemów niemożliwych do zrozumienia jest doktryna wiecznej generacji. Reformowany teolog Louis Berkhof wyraża doktrynę wiecznej generacji w następujący sposób

Jest to wieczny i konieczny akt pierwszej osoby Trójcy, przez który On, wewnątrz boskiego Bytu, jest gruntem dla drugiego osobowego istnienia takiego samego jak Jego własne, i obdarza drugą osobę całkowitą boską esencją, bez żadnych podziałów, wyobcowania czy zmiany. (Systematic Theology, pg. 94).

Bóg stwórca istnieje poza czasem, materią, nie jest zależny od procesów ograniczających stworzenie. Stąd wynika trzeci argument. Warunki wieczności aktu (działanie poza czasem) oraz jego konieczności (całkowicie niezależne od procesów) wystarczają do  usunięcia obaw dotyczących czasowości i ontologicznej podrzędności relacji Ojca i Syna.

  • Warunek wieczności wyłącza związek Ojca i Syna z ograniczneń czasoprzestrzennych. Nie miał on początku, nie będzie miał końca.
    .
  • Warunek konieczności usuwa ontologiczną zależność między Ojcem i Synem. Syn musi być wyłoniony z Ojca, Ojciec musi wyłonić Syna.

Bóg to jedna istota współdzielona przez trzy Osoby Boże: Ojca, Syna i Ducha Świętego.


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email