Znaczenie osobowości Ducha Świętego

W nauczaniu fundamentalnych prawd dotyczących Ducha Świętego powinno się położyć nacisk na kwestię jego osobowości. Jest to związane z tym, że Duch nie mówi sam od siebie; mówi to, co usłyszy

Jana 16:13 Lecz gdy przyjdzie on, Duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Nie będzie bowiem mówił sam od siebie, ale będzie mówił to, co usłyszy, i oznajmi wam przyszłe rzeczy

 

Dzieje 13:2 A gdy jawnie pełnili służbę Panu i pościli, p1 mowiedział im Duch Święty: Odłączcie mi Barnabę i Saula do dzieła, do którego ich powołałem

i przyszedł aby uwielbić Chrystusa

Jana 16:14 On mnie uwielbi, bo weźmie z mojego i wam oznajmi

W przeciwieństwie do tego, Pismo przedstawia Ojca i Syna jako mówiących od siebie samych i z autorytetem podkreślonym użyciem zaimka osobowego “Ja”, a także jako znajdujących się w stałej współpracy, kontakcie, łączności i wzajemnej zgodności. Pismo jest absolutnie jasne kiedy mówi, że Duch Święty jest Osobą, tak samo jak Bóg Ojciec i Bóg Syn i, jak widzimy badając doktrynę Trójcy Świętej, te trzy Osoby są jednym Bogiem.


Osobowość Ducha Świętego w Piśmie

1. Duch Święty dokonuje tego, czego tylko osoba może dokonać

a) Przekonuje o grzechu: “A gdy on przyjdzie, będzie przekonywał świat o grzechu,o sprawiedliwości i o sądzie.”

Jana 16:8 A gdy on przyjdzie, będzie przekonywał świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie

b) Naucza: “…on nauczy was wszystkiego…”

Jana 14:26 Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem

 

Neh. 9:20 Ponadto dałeś im swego dobrego Ducha, aby ich pouczał; swojej manny od ich ust nie odjąłeś i dałeś im wodę, gdy byli spragnieni

 

Jan 16:13-15 13 Lecz gdy przyjdzie on, Duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Nie będzie bowiem mówił sam od siebie, ale będzie mówił to, co usłyszy, i oznajmi wam przyszłe rzeczy. 14 On mnie uwielbi, bo weźmie z mojego i wam oznajmi. 15 Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że weźmie z mojego i wam oznajmi

 

1 Jana 2:27 Ale to namaszczenie, które otrzymaliście od niego, pozostaje w was i nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył. Lecz jak to namaszczenie uczy was o wszystkim, a jest ono prawdziwe i nie jest kłamstwem i jak was nauczyło, tak w nim pozostaniecie

c) Mówi: “A ponieważ jesteście synami, Bóg posłał do waszych serc Ducha swego Syna, wołającego: Abba,Ojcze!”

Gal 4:6 A ponieważ jesteście synami, Bóg posłał do waszych serc Ducha swego Syna, wołającego: Abba, Ojcze!

d) Wstawia się: “…sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach.”

Rzym. 8:26 Podobnie i Duch dopomaga naszej słabości. Nie wiemy bowiem, o co powinniśmy się modlić, jak trzeba, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach

e) Prowadzi: “…jesteście prowadzeni przez Ducha…”

Gal. 5:18 Lecz jeśli jesteście prowadzeni przez Ducha, nie jesteście pod prawem


Dzieje 8:29
 A Duch powiedział do Filipa: Podejdź i przyłącz się do tego wozu


Dzieje 10:19
 A gdy Piotr rozmyślał o tym widzeniu, powiedział do niego Duch: Szukają cię trzej mężczyźni

Dzieje 13:2 A gdy jawnie pełnili służbę Panu i pościli, powiedział im Duch Święty: Odłączcie mi Barnabę i Saula do dzieła, do którego ich powołałem

Dzieje 16:6-7 Gdy przeszli Frygię i krainę galacką, Duch Święty zabronił im głosić słowo Boże w Azji. Gdy przybyli do Myzji, próbowali pójść do Bitynii, ale im Duch nie pozwolił

Dzieje 20:23 Wiem tylko, że Duch Święty poświadcza w każdym mieście, iż czekają mnie więzy i utrapienia

Rzym. 8:14  Wszyscy bowiem ci, którzy są prowadzeni przez Ducha Bożego, są synami Bożymi

f) Wyznacza i powołuje do specyficznej posługi: “…powiedział im Duch Święty: Odłączcie mi Barnabę i Saula do dzieła, do którego ich powołałem.”

Dzieje 13:2 A gdy jawnie pełnili służbę Panu i pościli, powiedział im Duch Święty: Odłączcie mi Barnabę i Saula do dzieła, do którego ich powołałem

 

Dzieje 20:28 Uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli kościół Boga, który on nabył własną krwią

g) Wspólnie z Ojcem i Synem realizuje wytyczony plan

Jana 15:26 Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch prawdy, który wychodzi od Ojca, on będzie świadczył o mnie

h) Bierze aktywny udział w procesie zbawienia wierzących:

regeneruje

Jana 3:6 Co się narodziło z ciała, jest ciałem, a co się narodziło z Ducha, jest duchem

Tyt. 3:5 Nie z uczynków sprawiedliwości, które my spełniliśmy, ale według swego miłosierdzia zbawił nas przez obmycie odrodzenia i odnowienie Ducha Świętego

zapieczętowuje

Efez. 4:30 I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia

chrzci

1 Kor. 12:13 Bo wszyscy przez jednego Ducha zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni w jednego Ducha

napełnia

Efez. 5:18 A nie upijajcie się winem, w którym jest rozwiązłość, ale bądźcie napełnieni Duchem

.
2.Duch Święty, jak każda osoba, znajduje się pod wpływem innych osób

a) Ojciec wysyła go na świat

Jana 14:16 A ja będę prosił Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby z wami był na wieki


Jana 14:26
 Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem

i Syn wysyła go na świat

Jana 16:7 Lecz ja mówię wam prawdę: Pożyteczniej jest dla was, abym odszedł. Jeśli bowiem nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie, a jeśli odejdę, poślę go do was

b) Ludzie mogą Ducha

rozgniewać

Izaj. 63:10 Ale oni się zbuntowali i zasmucili jego Świętego Ducha. Dlatego zamienił się w ich wroga i walczył przeciwko nim

zasmucić

Efez. 4:30 I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia

bluźnić przeciwko Duchowi

Mat. 12:31 Dlatego mówię wam: Każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom przebaczone, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu nie będzie ludziom przebaczone

okłamywać go

Dzieje 5:3  Lecz Piotr powiedział: Ananiaszu, dlaczego szatan tak napełnił twoje serce, abyś okłamał Ducha Świętego i odłożył sobie część pieniędzy za ziemię?

mówić przeciwko Duchowi

Mat. 12:32 I ktokolwiek powie słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu przebaczone, ale kto mówi przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie mu przebaczone ani w tym świecie, ani w przyszłym

.
3.Wszystkie określenia biblijne odnoszące się do Ducha Świętego wskazują na Jego osobowość

a) Nazywany jest Pocieszycielem, Orędownikiem, co jednoznacznie wskazuje na to, że jest Osobą, w takim samym stopniu jak Chrystus

Jana 14:16-17 16 A ja będę prosił Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby z wami był na wieki; 17 Ducha prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi ani go nie zna. Wy jednak go znacie, gdyż z wami przebywa i w was będzie

Jana 14:26 Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem


Jana 16:7
 Lecz ja mówię wam prawdę: Pożyteczniej jest dla was, abym odszedł. Jeśli bowiem nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie, a jeśli odejdę, poślę go do was

b) zwany jest Duchem w takim samym sensie i znaczeniu jak Bóg jest zwany Duchem

Jana 4:24 Bóg jest duchem, więc ci, którzy go czczą, powinni go czcić w duchu i w prawdzie

c) Zaimki osobowe używane w odniesieniu do Ducha wskazują na Jego osobowość. W języku greckim słowo “duch” jest rodzaju nijakiego, co wymaga użycia zaimka rodzaju nijakiego i w kilku przypadkach jest on użyty

Rzym. 8:16  Ten to Duch poświadcza naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Bożymi


Rzym. 8:26
 
Podobnie i Duch dopomaga naszej słabości. Nie wiemy bowiem, o co powinniśmy się modlić, jak trzeba, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach

często jednak używa się rodzaju męskiego zaimka podkreślając oczywistą osobowość Ducha Świętego.

Jana 14:16-17A ja będę prosił Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby z wami był na wieki; 17 Ducha prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi ani go nie zna. Wy jednak go znacie, gdyż z wami przebywa i w was będzie

 

Jana 16:7-15Lecz ja mówię wam prawdę: Pożyteczniej jest dla was, abym odszedł. Jeśli bowiem nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie, a jeśli odejdę, poślę go do was. A gdy on przyjdzie, będzie przekonywał świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, mówię, bo nie uwierzyli we mnie. 10 O sprawiedliwości, bo idę do mego Ojca i już więcej mnie nie zobaczycie. 11 A o sądzie, bo władca tego świata już jest osądzony. 12 Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie możecie tego znieść. 13 Lecz gdy przyjdzie on, Duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Nie będzie bowiem mówił sam od siebie, ale będzie mówił to, co usłyszy, i oznajmi wam przyszłe rzeczy. 14 On mnie uwielbi, bo weźmie z mojego i wam oznajmi. 15 Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że weźmie z mojego i wam oznajmi

.


Jako jedna z Osób tworzących Świętą Trójcę, Duch jest współistotny z Ojcem i Synem

1.Nazywany jest Bogiem

Możemy to zauważyć porównując

Izaj. 6:8-9 Potem usłyszałem głos Pana mówiącego: Kogo poślę i kto nam pójdzie? Wtedy odpowiedziałem: Oto jestem, poślij mnie. 9 A on powiedział: Idź i powiedz temu ludowi: Słuchajcie uważnie, ale nie rozumiejcie, patrzcie uważnie, ale nie poznawajcie

 

Dzieje 28:25-26 Poróżnieni ze sobą rozeszli się, gdy Paweł powiedział to jedno: Słusznie Duch Święty powiedział przez proroka Izajasza do naszych ojców: 26 Idź do tego ludu i mów: Słuchając, będziecie słyszeć, ale nie zrozumiecie, i patrząc, będziecie widzieć, ale nie zobaczycie

i

Jer. 31:31-34 Oto nadchodzą dni, mówi PAN, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze; 32 Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, kiedy ująłem ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi Egiptu. Oni bowiem złamali moje przymierze, chociaż ja byłem ich mężem, mówi PAN. 33 Ale takie będzie przymierze, które zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi PAN: Włożę moje prawo w ich wnętrzu i wypisze jena ich sercach. I będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. 34 I nikt nie będzie już uczył swego bliźniego ani nikt swego brata, mówiąc: Poznaj PANA, bo wszyscy będą mnie znali, od najmniejszego aż do największego z nich, mówi PAN. Przebaczę bowiem ich nieprawość, a ich grzechów nigdy więcej nie wspomnę

 

Dzieje 10:15-17 Wtedy znowu, po raz drugi dobiegł go głos: Tego, co Bóg oczyścił, ty nie uważaj za nieczyste. 16 I stało się tak trzy razy. Wówczas ten przedmiot został z powrotem wzięty do nieba. 17 A gdy Piotr zastanawiał się, co ma oznaczać widzenie, które miał, oto mężczyźni wysłani przez Korneliusza, dopytawszy się o dom Szymona, stanęli przed bramą

(Zobacz też 2 Kor. 3:18 i Dzieje 5:3-4) “…dlaczego szatan tak napełnił twoje serce, abyś okłamał Ducha Świętego?…Nie okłamałeś ludzi, lecz Boga. “

Pomimo tego, że sąd Boży spadł w sposób tak drastyczny na tych, którzy okłamali Ducha Świętego i pomimo tego ,że człowiekowi jest zabronione przysięgać na Ducha Świętego, a także że jest On zwany Duchem Świętym, nie oznacza to, że jest on bardziej święty niż Ojciec lub Syn. Absolutna świętość to pierwszy z atrybutów charakteryzujących Trójjedynego Boga.

.
2.Duch Święty posiada cechy i atrybuty Boga

1 Mojż. 1:2 A ziemia była bezkształtna i pusta i ciemność była nad głębią, a Duch Boży unosił się nad wodami

 

Hioba 26:13 Swoim Duchem przyozdobił niebiosa, a jego ręka stworzyła pokrzywionego węża

 

1 Kor. 2:9-11 Ale głosimy, jak jest napisane: Czego oko nie widziało ani ucho nie słyszało, ani nie wstąpiło do serca człowieka, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują. 10 Nam zaś Bóg objawił to przez swojego Ducha. Duch bowiem bada wszystko, nawet głębokości Boga11 Bo kto z ludzi wie, co jest w człowieku oprócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo i tego, co jest w Bogu, nikt nie zna, oprócz Ducha Bożego

 

Hebr. 9:14 To o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego ofiarował Bogu samego siebie bez skazy, oczyści wasze sumienie z martwych uczynków, by służyć Bogu żywemu?

.
3.Duch Święty dokonuje dzieł Bożych

Hioba 33:4 Duch Boży stworzył mnie, tchnienie Wszechmocnego ożywiło mnie

Ps. 104:30 Gdy wysyłasz twego Ducha, zostają stworzone i odnawiasz oblicze ziemi

Łuk. 12:11-12 11  gdy będą was prowadzić do synagog, przełożonych i władz, nie martwcie się, jak i co macie odpowiedzieć na swoją obronę lub co macie mówić. 12 Duch Święty bowiem nauczy was w tej właśnie godzinie, co macie mówić

Dzieje 1:5 Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie zanurzeni w Duchu Świętym

Dzieje 20:28 Uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli kościół Boga, który on nabył własną krwią

1 Kor. 6:11 A takimi niektórzy z was byli. Lecz zostaliście obmyci, lecz zostaliście uświęceni, lecz zostaliście usprawiedliwieni w imię Pana Jezusa i przez Ducha naszego Boga


1 Kor. 2:8-11
8 Której nie poznał żaden z władców tego świata. Gdyby ją bowiem poznali, nigdy nie ukrzyżowaliby Pana chwały; Ale głosimy, jak jest napisane: Czego oko nie widziało ani ucho nie słyszało, ani nie wstąpiło do serca człowieka, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują. 10 Nam zaś Bóg objawił to przez swojego Ducha. Duch bowiem bada wszystko, nawet głębokości Boga. 11 Bo kto z ludzi wie, co jest w człowieku oprócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo i tego, co jest w Bogu, nikt nie zna, oprócz Ducha Bożego

2 Piotra 1:21  Nie z ludzkiej bowiem woli przyniesione zostało kiedyś proroctwo, ale święci Boży ludzie przemawiali prowadzeni przez Ducha Świętego

4.Jak już wspomnieliśmy wcześniej, użycie zaimków osobowych w odniesieniu do Ducha Świętego potwierdza Jego osobowość

5.Duch Święty w Piśmie przedstawiany jest jako osobowy obiekt wiary

Psalm. 51:11 Nie odrzucaj mnie sprzed twego oblicza i nie odbieraj mi swego Ducha Świętego

Mat. 28:19 Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego


Dzieje 10:19-21
 A gdy Piotr rozmyślał o tym widzeniu, powiedział do niego Duch: Szukają cię trzej mężczyźni. 20 Dlatego wstań, zejdź i idź z nimi bez wahania, bo ja ich posłałem. 21 Wtedy Piotr zszedł do mężczyzn, którzy zostali do niego posłani przez Korneliusza, i powiedział: Ja jestem tym, którego szukacie. Z jakiego powodu przyszliście?

Jako obiekt wiary, Duch Święty jest również Kimś, komu należy okazać posłuszeństwo. Wierzący w Chrystusa, będąc w społeczności z Duchem, doświadcza Jego mocy, kierowania, instrukcji i wystarczalności. W ten sposób otrzymuje praktyczne potwierdzenie doktryny dotyczącej osobowości Ducha,objawionej w Piśmie Świętym.


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email