Prawdziwy prorok wypowiada słowa od Pana. Autentyczne proroctwo, zgodnie z definicją, posiada nieodłączny autorytet. To nie żadne przypuszczenie. Jeśli to prawdziwe proroctwo i zawiera nakazy, te nakazy są wiążące. Jeśli zawiera napomnienie, to jest poważne. Jeśli zawiera ostrzeżenie, lepiej się wystrzegać.

Kryteria oceny

W Piśmie Świętym posiadamy trzy kryteria, według których możemy ocenić, czy dana osoba jest prawdziwym czy też fałszywym prorokiem.

 1. Doktrynalna ortodoksja (5 Mojż. 13:1-5, 2 Piotra 2:1)
 2. Ucziwość moralna “proroka” (Jer. 23:16-17, 2 Piotra 2:1-3)
 3. Dokładność przepowiedni (5 Mojż. 18:21-22, Ezech. 12:25, Jer. 28:9, Izaj. 44:26)

Zatem prawdziwi Boży prorocy głoszą doktryny, które są słuszne i prawdziwe. Nowe Objawienie jest zawsze w zgodzie z poprzednio objawioną prawdą. Prawidziwych Bożych proroków cechuje osobista świętość. Ci, którzy twierdzą, że mowią w imieniu Boga muszą także żyć według prawd, które głoszą. Prawdziwi Boży prorocy przepowiadają przyszłe wydarzenia lub objawiają ukryte rzeczy zawsze ze 100 procentową dokładnością.

Jedno odstępstwo od powyższych reguł sprawia, że osoba podająca się za “proroka” głoszącego bezpośrednie Boże objawienie okazuje się być w rzeczywistości fałszywym prorokiem. Żaden ze współcześnie żyjących „proroków” nie spełnia wszystkich powyższych krytieriów, to prorocy samozwańcy.

Tak też jest w przypadku proroka od “Boga bordowych śrubokrętów”

Treść “proroctwa”

Pewien młody człowiek utożsamiający się z neomontanizmem (szeroko pojęty ruch zielonoświąkowo-charyzmatyczny) przedstawił takie proroctwo, które rzekomo otrzymał od Boga (podział na wersy dodany w celu analizy):

1.Widziałem śrubokręt, wielki, bordowy śrubokręt w rękach Boga.
2. Nad nim szli ludzie alejkami naszego miasta, tak jak na spacerze, sporo ludzi.
3. Niektórzy sami, inni parami, inni całymi rodzinami z dziećmi.
4. Ale Bóg tym śrubokrętem, narzędziem (którym jest człowiek) naprawiał tych ludzi.
5. Bóg ma moc, ma wolę, ma łaskę i miłość, aby naprawiać, uleczać, uwalniać, ale potrzebuje sprawnego narzędzia, którym jestem ja i ty (choć jeszcze może o tym nie wiesz)…
6. Sami z siebie nie możemy zrobić nic, ale On przez nas może zrobić wszystko i chce używać do swego celu ludzi.
7. Podejmij decyzję i stań się narzędziem w rękach Boga.
8. Nie przypiszesz sobie chwały, bo Bóg ci jej nie odda, ale będziesz radował się tym, co Bóg przez ciebie zrobi.
9. Będziesz najszczęśliwszym człowiekiem na świecie i będziesz z radością oddawał Jemu chwałę.

Powyższe proroctwo zawiera w sobie alegorie i doktryny, które można podsumować w następujący sposób:

 1. Wielki bordowy śrubokręt to narzędzie, którym jest człowiek, wersy 1 i 4
 2. Ludzie są ponad Bogiem, wers 2
 3. Bóg naprawia ludzi, którzy są nad nim za pomocą człowieka, wers 4
 4. Bóg ma moc ale nie może jej używać jeśli nie ma do dyspozycji człowieka, wers 5-7
 5. Łaska okazana Bogu jest przyczyną najwyższego szczęścia, wers 9
  .

Przygotowanie do analizy

Pamiętajmy, że każde Słowo Boże jest przez Boga natchnione, żywe, prawdziwe i ma swoją niezastąpioną wartość nie podlegającą dowolnej interpretacji:

 • Jana 17:17 Twoje Słowo jest prawdą
  .
 • Hebr. 4:12 Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne
  .
 • Przysłów 30:5 Każde słowo Pana jest prawdziwe
  .
 • 2 Piotra 1:20-21 To przede wszystkim wiedząc, że żadne proroctwo Pisma nie podlega własnemu wykładowi. 21 Nie z ludzkiej bowiem woli przyniesione zostało kiedyś proroctwo, ale święci Boży ludzie przemawiali prowadzeni przez Ducha Świętego.

Ponieważ Słowo Boże jest natchnione, niezawodne i nieomylne, to posiada autorytet samego Boga. Zatem jeśli uznajemy powyższe proroctwo za prawdziwe to uznajemy że Bóg przemawia. A kiedy Bóg przemawia to przemawia On z suwerennym autorytetem w Jego Słowie.

To nie są sugestie od naszego Pana.
To nie są opcje dane przez Pana.
To nie są przemyślenia naszego Pana.
To jest Prawo Pana, które jest wiążące dla każdego ludzkiego sumienia i życia.

Czy faktycznie przez tego młodego człowieka Bóg przemówił nieomylnie, niezawodnie i z autorytetem związał nasze życia i sumienia?
.

Ad. 1 Wielki bordowy śrubokręt to narzędzie, którym jest człowiek, wersy 1 i 4

Zwróćmy uwagę na to, że narzędzie, jakiego używa Bóg ma trzy cechy:

 1. Jest wielkie
 2. Jest bordowe
 3. Jest śrubokrętem

Przyjrzyjmy się definicji wyrazu wielki. Według słownika PWN:

 • «znaczny pod względem rozmiarów, liczby, ilości lub wartości»
 • «przewyższający inne rzeczy lub zjawiska pod względem siły, intensywności lub jakości»
 • «mający duże znaczenie»
 • «o człowieku: znacznie przewyższający swymi zdolnościami, umysłem, zasługami itp. innych ludzi»
 • «przydomek nadawany wybitnym władcom, wodzom»

Łatwo zatem możemy wywnioskować, że człowiek, który staje się narzędziem naprawy ma dla Boga szczególną wartość, siłę, jakość, znaczenie.  Sam człowiek odznacza się wyjątkowymi zdolnościami, błyskotliwością i zasługami. Możemy też wnioskować, że taki człowiek ma szczególną pozycję wśród ludzi.
.

Refutacja

Bóg nie czyni rozróżnienia między wierzącymi uznając jednych za lepszych i bardziej wartościowych od drugich.

 • Gal. 3:28 wszyscy bowiem jedno jesteście w Chrystusie Jezusie.
  .
 • Dzieje 10:34 Prawdziwie dostrzegam, że Bóg nie ma względu na osoby;
  .
 • Filip. 2:3 w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie.
  .

Rozważmy alegoryczne znaczenie koloru bordo. Pismo Święte nie posiada żadnego odnośnika znaczeniowego co do tego koloru. Pozbawieni bliższego i dalszego kontekstu Pisma (jest to całkowicie nowa jakościowo wypowiedź) musimy posiłkować się kontekstem kulturowym. Ponieważ rzekome proroctwo zostało wygłoszone przez Polaka a jego nośnikiem był język polski, musimy założyć, iż kontekst odnosi się do współczesnej polskiej kultury. Oto rezultaty:

 • Bordo (wiśnia) – to kolor typowo wieczorowy. Określa namiętność i seks. Idealny dla mężczyzn na wieczór.
  .
 • Bordo jest najbardziej cielesnym z odcieni czerwieni, oznacza zmysłowe przyjemności (łopatologicznie: zaspokajające zmysły smaku, dotyku, węchu, słuchu, wzroku). Oznaczał sprowadzenie człowieka do poziomu zwierzęcia (łopatologicznie: człowiek który koncentruje się jedynie na czuciu, przestaje myśleć, więc staje się równy zwierzętom, a nawet bestiom.) źródło
  .
 • Czerwony oznacza fizyczność. Wydaje się być bliżej niż naprawdę jest i dlatego przeciąga naszą uwagę. Podnosi ciśnienie krwi. Jest pobudzający, żywotny i bardzo przyjazny. W nadmiarze może być postrzegany jako wymagający i agresywny.

W kulturze polskiej kolor bordowy wiązany jest z cielesnością, namiętnością, seksem, życiem towarzyskim, zaspokoajaniem potrzeb, zezwierzęceniem, odrzuceniem rozumu na rzecz instynktu.
.

Refutacja

Zmysłowość czyli cielesność jest negatywnie postrzegana przez Pismo. Chrześcijanin ma myśleć o sprawach duchowych a nie cielesnych. Cielesność należy uśmiercać duchem.

 • Filip. 4:8 W końcu, bracia, co prawdziwe, co uczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, jeśli jest jakaś cnota i jakaś chwała – o tym myślcie.
  .
 • Rzym. 12:2 A nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu, abyście mogli rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga.
  .
 • Judy 1:19 Oni są tymi, którzy sami się odłączają, zmysłowi, niemający Ducha.
  .
 • Rzym. 8:13 Jeśli bowiem żyjecie według ciała, umrzecie, ale jeśli Duchem uśmiercacie uczynki ciała, będziecie żyć.
  .

Śruborkęt jest współczesnym prostym narzędziem i nie możemy znaleźć fragmentów Pisma Świętego, które by używały go jako ilustracji. Jednak nie jest to pierwsze tego typu wykrzywianie prawdy Pisma Świętego. Inny znany neomontanista, Artur Ceroński, głosi iż Słowo Boże jest ostre jak siekiera i może uśmiercać demony, co również nie znajduje pokrycia doktrynalnego w Biblii.

I otrzymał objawienie od Boga. Duch Święty mówi do niego: Nakaż mu umrzeć. I mówi do niego: W imieniu Jezusa, umrzyj. I na jego oczach ten ludek padł. I Duch Święty mówi do niego: To tak działa. Twoje słowo jest jak siekiera, wali go w łeb. Bardzo proste, twoje słowo jest jak siekiera.
.

Wnioski

Narzędzie, jakiego według proroctwa będzie używał Bóg, to cielesny, zmysłowy, namiętny i pociągający seksualnie człowiek o wyjątkowych zdolnościach i szczególnej pozycji społecznej, który w szczególny sposób zasłużył się bogu (z kontekstu wynika że bogu tego świata). Jest to obraz bliższy antychrystowi niż chrześcijaninowi.

Według Pisma człowiek taki trwa w mądrości demonicznej, żyje w grzechu i idzie na potępieinie, Bóg wybiera do swojej służby osoby słabe, niemające żadnych zasług, wzgardzone, nieszlachetne, uznawane przez innych za nic.

 • Jakub 3:15 Nie jest to mądrość zstępująca z góry, lecz ziemska, zmysłowa, diabelska.
  .
 • 1 Kor. 1:27-28 27 Ale Bóg wybrał to, co głupie u świata, aby zawstydzić mądrych, wybrał to, co słabe u świata, aby zawstydzić mocnych. 28 I to, co nieszlachetne u świata i wzgardzone, wybrał Bóg, a nawet to, co nie jest, aby to, co jest, obrócić wniwecz;
  .

Ad. 2 Ludzie są ponad Bogiem, wers 2

Pozycja Boga w tej wypowiedzi jest jednoznaczna. Bóg znajduje się pod ludźmi, ponieważ ludzie idą nad Bogiem. Umniejszanie pozycji Boga zawsze było cechą nauki mającej swe źródło u szatana, który za wszelką cene stara się w fałszywych religiach osiągnąć dwa cele:

– elewację człowieka do pozycji Boga
– degradację pozycji Boga

W ten fałszywy sposób człowiek i bóg (idol) zbliżają się do siebie a konsekwencją jest szereg tragicznych w skutkach nauk jak choćby doktryna wystarczalności uczynów do zbawienia, czy też doktryna o małych bogach (obie będące herezjami zatracenia). Konsekwencję nauki zawartej w 2 wersie rzekomego proroctwa, czyli uzależnienie działania Boga od woli człowieka, zobaczymy w wersie 5.
.

Refutacja

Bóg jest na nieosiągalnej dla śmiertelnika pozycji. Z pewnością nie znajduje się pod ludźmi.

 • Dzieje 7:49 Niebo jest moim tronem, a ziemia podnóżkiem moich stóp. Jakiż dom mi zbudujecie, mówi Pan, albo gdzie jest miejsce mego odpoczynku?
  .
 • Psalm 115:3 A nasz Bóg jest w niebie, czyni wszystko, co zechce.
  .
 • Izaj. 55:9 Ale jako wyższe są niebiosa niż ziemia, tak przewyższają drogi moje drogi wasze, a myśli moje myśli wasze.
  .

Ad. 3 Bóg naprawia ludzi, którzy są nad nim za pomocą człowieka, wers 4

W jakiś sposób Bóg użyje narzędzia, jakim jest wielki bordowy śrubokręt, czyli cielesny człowiek o wysokiej pozycji społecznej, atrakcyjności i powabie seksualnym, do zmiany życia innych osób. Wniosek nasuwa jest taki, że naprawa będzie polegać na przemianie doczesnego życia podmiotów działania tak, aby przypominały wzorzec jaki niesie ze sobą narzędzie dokonujące czynności manipulacyjnych. Innymi słowy, ludzie naprawiani będą stawać się coraz bardziej podobni do naprawiającego…
.

Refutacja

Po pierwsze, aby móc zwrócić uwagę na problemy w życiu brata w Chrystusie, najpierw osoba zwracająca uwagę musi upewnić się, że pozostaje w nienagannej czystości w obszarze poprawianym.

 • Mat. 7:5 Obłudniku, wyjmij najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka twego brata.

Po drugie dzieło naprawy, czyli odnowienia, jest suwerennym aktem Bożym. Bóg nie obiecuje zreperować dom, wyleczyć choroby fizyczne czy psychiczne, znaleźć pracę. Nie czyni tego, ponieważ królestwo Jego nie jest z tego świata i naprawa polega na zrzuceniu starego człowieka i odnowie serca, ducha i duszy przez Boga. Pismo Święte jest elementem odnawiającym człowieka.

 • Tyt. 3:5 zbawił nas przez obmycie odrodzenia i odnowienie Ducha Świętego;
  .
 • Efez. 4:22-23 22 Że – co się tyczy poprzedniego postępowania – powinniście zrzucić z siebie starego człowieka, który ulega zepsuciu przez zwodnicze żądze; 23 I odnowić się w duchu waszego umysłu;
  .
 • Rzym. 12:2 A nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu, abyście mogli rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga.

Po trzecie, musimy zauważyć, że w tym rzekomym proroctwie nie chodzi o ewangelię lecz o znaki i cuda. Bóg chce uzdrawiać i uwalniać pogan (referentem są spacerujący przypadkowi ludzie, nawet całe rodziny), którzy są martwi duchowo, nie należą do królestwa. “Proroctwo” obiecuje jedynie zaspokojenie pragnienia serca nieodrodzonego człowieka. Jest to kuriozum, gdyż w Nowym Testamencie znaki i cuda towarzyszyły Jezusowi i Apostołom właśnie ze względu na uwiarygodnienie głoszonej przez nich ewangelii. Uleczenie i uwolnienie nie ma żadnego znaczenia dla duchowego trupa.
.

Ad. 4 Bóg ma moc ale nie może jej używać jeśli nie ma do dyspozycji człowieka, wers 5

W podobnym tonie wypowiada się Myles Munroe w wywiadzie udzielonym dla Benny Hinna, słynnego szarlatana, zwodziciela i fałszywego proroka (źródło – od 44 minuty):

Modlitwa to udzielenie Bogu pozwolenia lub licencji na działanie w naszych sprawach. Innymi słowy modlitwa jest ziemską zgodą na interwencję nieba… Bóg nie mógłby nic zrobić na ziemi zupełnie nic bez pozwolenia ze strony człowieka. Czyli on szuka zawsze takiego kogoś. Zawsze szuka jakiegoś człowieka, żeby dał mu pozwolenie. Czyli Bóg ma moc ale my dajemy pozwolenie. Bóg ma autorytet i moc, ale my mamy licencję. Więc nawet jeśli Bóg może wszystko, to może tyle na ile mu pozwolimy.

Podobieństwo obu nauk jest uderzające. Działanie Boga w pełni zależne od człowieka.

Refutacja

Bóg nie potrzebuje nikogo do czynienia swojej woli, Pan czyni to co chce i nie potrzebuje do pomocy nikogo.

 • 5 Mojż. 32:39 Obaczcież teraz, żem Ja, Jam jest sam, i że nie masz bogów oprócz Mnie Ja zabijam i ożywiam, zranię, i Ja uleczę, a nie masz kto by z ręki mojej wyrwał.
  .
 • 1 Sam 2:6-7 6. Pan zabija i ożywia, wwodzi do grobu i wywodzi. 7. Pan ubogiego czyni i zbogaca, uniża i wywyższa.
  .
 • Izaj. 45:7 Ja tworzę światłość i stwarzam ciemność, Ja przygotowuję zarówno zbawienie, jak i nieszczęście, Ja, Pan, czynie to wszystko.
  .
 • 1 Kron. 29:12 I bogactwa, i sława od ciebie są, a ty panujesz nad wszystkimi, a w rekach twych jest moc i siła, i w ręce twojej jest wywyższyć i utwierdzić wszystko.
  .
 • Psalm 135:6 Wszystko, co PAN chce, to czyni na niebie i na ziemi, w morzu i we wszystkich głębinach.
  .
 • Jer. 27:5  Ja uczyniłem ziemię, człowieka i zwierzęta, które są na powierzchni ziemi, swoją wielką siłą i swoim wyciagniętym ramieniem, i daje ją temu, komu zechcę.

Mając na uwadzę wszechmoc Boga, człowiek tak naprawdę jest całkowicie Bogu zbędny do wypełnienia Jego dzieła:

 • Hiob 22:2 Czy Bogu człowiek może być pożytecznym (יִסְכָּן־ yis·kān-)? raczej pożyteczny jest sam sobie, mądrze się sprawując.”
  יִסְכָּן־ yis·kān-   być użytecznym, być pomocnym
  .
 • Łuk. 19:40 Mówię wam, jeśli oni będą milczeć, wtedy kamienie będą wołać.
  .

Ad. 5 Łaska okazana Bogu jest przyczyną najwyższego szczęścia, wers 9

Bóg nie potrzebuje zgody człowieka do wykonywania swoich suwerennych planów. Wybór naczynia, jakiego Pan będzie używał dokonał się w wiecznej przeszłości i nie da się uniknąć tego przeznaczenia. Bóg nie potrzebował zgody Jeremiasza, Jana Chrzciciela, Apostoła Pawła, ani niczyjej, aby uczynić z osoby użyteczne narzędzie.

 • Jer. 1:5 Wybrałem cię sobie, zanim cie utworzyłem w łonie matki, zanim sie urodziłes, poswieciłem cie, na proroka narodów przeznaczyłem cię.
  .
 • Łuk. 1:15 Będzie bowiem wielki w oczach Pana. Nie będzie pił wina ani mocnego napoju i zostanie napełniony Duchem Świętym już w łonie swojej matki.
  .
 • Gal. 1:15 Lecz gdy upodobało się Bogu, który mnie odłączył w łonie mojej matki i powołał swoją łaską;
  .
 • Jan 15:16 Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem, abyście wyszli i wydali owoc,

Wybranie to dotyczy tylko tych, którzy uwierzą.

 • Hebr. 12:1 Skoro i my mamy wokół siebie tak wielką chmurę świadków, zrzućmy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas tak łatwo osacza, w cierpliwości biegnijmy w wyznaczonym nam wyścigu;

Służba Panu wiąże się raczej z wyrzeczeniami, pracą ponad siły, cierpieniami. To Bóg okazuje łaskę ludziom, umożliwiając im cierpienie dla wiary.

 • Dzieje 9:15-16 15 Lecz Pan powiedział do niego: Idź, bo on jest moim wybranym naczyniem, aby zanieść moje imię do pogan, królów i synów Izraela. 16 Ja bowiem pokażę mu, jak wiele musi wycierpieć dla mego imienia.
  .
 • 2 Kor. 1:8 Nie chcemy bowiem, bracia, abyście nie wiedzieli o ucisku, który nas spotkał w Azji, że byliśmy obciążeni ponad miarę i ponad siły, tak że zaczęliśmy wątpić, czy przeżyjemy.
  .
 • Filip. 1:29 Gdyż wam dla Chrystusa dane jest nie tylko w niego wierzyć, ale też dla niego cierpieć;
  .

Ostrzeżenie

Wizja całkowicie zaprzecza Słowu Bożemu, duch prowadzący wizjonera nie jest Duchem Świętym i zgodnie z 1 Jana 4:1 wizjoner jest fałszywym prorokiem, podlegającym wszystkim tego konsekwencjom.

Branie imienia Boga na daremne to ciężki grzech.

 • 2 Mojż. 20:7 Nie bierz imienia Pana Boga twego nadaremno; bo się Pan mścić będzie nad tym, który imię jego nadaremno bierze
  .
 • Ezech. 13:9 Wyciągnę swoją rękę przeciwko prorokom, którzy mają fałszywe widzenia i prorokują kłamliwie; w zgromadzeniu mojego ludu nie będą. Wpisani nie będą w poczet domu izraelskiego i do ziemi izraelskiej nie wejdą – i poznacie, że Ja jestem Wszechmocny Pan

Dlatego wszystkich myślących, że w imieniu Boga mówią proroctwa, mają sny, wizje i objawienia wzywamy do pokuty, upamiętania i wyznania tego grzechu przed Świętym Bogiem.

Niniejsze rozważanie dobrze podsumowują słowa Ch. H. Spurgeona

Nigdy nie śnijcie nawet, że coś zostało wam objawione z niebios, albo staniecie się jak ci idioci, którzy odważyli się przypisać swe jawne szaleństwo Duchowi Świętemu.
.
Jeśli czujesz, że język swędzi cię do mówienia od rzeczy, przypisz to diabłu, a nie Duchowi Świętemu. Cokolwiek miało być objawione przez Ducha komukolwiek z nas, jest w Słowie Bożym od dawna. On nic nie dodaje do Biblii i nigdy nie będzie dodawał.
.
Niech osoby mające takie, siakie czy owakie objawienia położą się do łóżka i obudzą się przy zdrowych zmysłach. To jedno mam życzenie aby posłuchały tej rady i więcej nie obrażały Ducha Świętego kładąc swe brednie u Jego drzwi.”

 A autorem fałszywego proroctwa jest Kacper Potocki.

Print Friendly, PDF & Email