Ezech. 14:9 A jeśli prorok dał się zwieść i mówił słowo, (że to) ja, PAN, zwiodłem tego proroka. Wyciągnę na niego swoją rękę i zgładzę go spośród mego ludu Izraela

Jest to poważne ostrzeżenie, którego konsekwencją jest wieczne zatracenie. A ostrzega ono przed oskarżaniem Boga o zawodne proroctwa, o to, że prorok zawiódł i jego proroctwo się nie spełniło, ponieważ taka była wola Boża.

Pozycja zwodzicieli

Współcześni wyznawcy ducha zielonoświątkowstwa twierdzą, że można być prorokiem głoszącym Boże objawienie a jednocześnie mylić. się. Jako dowód w sprawie podają proroctwo Agabusa dotyczące Pawła, które według nich zawiodło, nie spełniło się, choć z pewnością miało swoje źródłow w Bogu.

Kto aresztował Pawła? Czy byli to Żydzi, tak jak przepowiedział to prorok Agabus, czy też Rzymianie? Czy prorok Nowego Przymierza mógł się pomylić? Jak to się ma do Bożej suwerenności i nieomylności? Jak rozpoznać prawdziwych proroków? Czy Bóg grozi karą za przywłaszczenie sobie urzędu proroka?.


Cechy Biblijnych proroctw

Biblijne proroctwa są zawsze niezawodne, doskonałe, głoszą tylko prawdę i zawsze się wypełniają w wyznaczonym czasie.

Izaj 44:26 Potwierdzam słowa swego sługi i spełniam radę swoich posłańców. 

Jer. 28:9 Ten prorok, który prorokuje o pokoju, dopiero będzie uznany za proroka, którego PAN posłał, gdy spełni się jego słowo.

Ezech. 12:25 Gdyż ja, PAN, będę mówić, a słowo, które wypowiem, spełni się i nie ulegnie więcej opóźnieniu. Za waszych dni, domu buntowniczy, wypowiem słowo i wypełnię je, mówi Pan BÓG

Oznacza to, że ktokolwiek podający się za osobę pełniącą urząd Bożego Proroka głoszącego nowe objawienie nie może ani razu się pomylić w swoich przepowiedniach (dotyczy to tak czasu wypełnienia jak i najdrobniejszych nawet detail) a głoszone przez niego doktryny muszą być bezwględnie zgodne ze spisanym Słowem Bożym.
.


Źródło proroctw

Nie może być inaczej, ponieważ wszelkie objawienie ma swoje źródło w Bogu i reprezentują Jego wszechmoc, mądrość a także suwerenność w kreowaniu rzeczywistości.  Bóg jest:
.

Wszechmocny

Dla Boga nie ma rzeczy zbyt trudnej, ponieważ jest wszechmocny. Zatem oznajmiona przez proroka Boża wola musi się wypełnić co do joty.

1 Mojż. 17:1 Gdy Abram miał dziewięćdziesiąt dziewięć lat, PAN ukazał się Abramowi i powiedział do niego: Ja jestem Bogiem Wszechmogącym.

Jer. 32:17 Ach, Panie BOŻE! Oto uczyniłeś niebo i ziemię a swoją wielką mocą i wyciągniętym ramieniem i nie ma dla ciebie rzeczy zbyt trudniej

Mat. 19:26 A Jezus, spojrzawszy na nich, powiedział im: U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe.

Łuk. 1:37 Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego.
.

Wszechwiedzący i nieomylny

Pan Bóg się nie może pomylić. Godziłoby to w jego wszechwiedzę i wszechmoc. Omylny Bóg nie jest godzien zaufania.

Przysłów 15:3 Oczy PANA są na każdym miejscu, upatrują złych i dobrych

Marek 2:8 A zaraz Jezus, poznawszy w swym duchu, że tak myśleli, powiedział do nich: Czemuż tak myślicie w swoich sercach

Rzym. 11:33 O głębokości bogactwa zarówno mądrości, jak i poznania Boga! Jak niezbadane są jego wyroki i niedocieczone jego drogi!

Hebr. 4:13 Żadne stworzenie nie ukryje się przed nim, przeciwnie, wszystko jest obnażone i odkryte przed oczami tego, któremu musimy zdać sprawę.

1 Jana 3:20 Bo jeśli nasze serce nas potępia, Bóg jest większy niż nasze serce i wie wszystko
.


Prorok jako kanał

Według Słowa Bożego osoba podająca się za proroka musi zawsze prorokować ze 100% dokładnością i wszystkie proroctwa muszą się spełnić. Tak było w przypadku proroków Starego Testamentu, ta sama zasada dotyczyła też proroków Nowego Testamentu. Nie do pomyślenia jest, aby Bóg stał się mniej wiarygodny po zwycięstwie nad szatanem, które całkowicie obnażyło i rozrbroiło moce diabła. Prawdziwy Boży prorok nigdy nie mylił się doktrynalnie, Boży przekaz nigdy nie był zakłócony nawet z powodu upadłej natury proroka.

5 Moj. 13:1-5 1Jeśli powstanie pośród was prorok albo ktoś, kto ma sny, i ukaże ci znak lub cud; 2 I stanie się ten znak albo cud, o którym ci oznajmił, i powie: Pójdźmy za innymi bogami, których ty nie znasz, i służmy im; 3 Nie usłuchasz słów tego proroka ani tego, który ma sny, gdyż PAN, wasz Bóg, doświadcza  was, aby poznać, czy miłujecie PANA, swego Boga, z całego swego serca i całą swoją duszą. 4 Za PANEM, swoim Bogiem, będziecie chodzić, jego będziecie się bać, przestrzegać jego przykazań i słuchać jego głosu, będziecie mu służyć i do niego lgnąć. 5 A ten prorok albo ten, który ma sny, poniesie śmierć, gdyż namówił do odstępstwa od PANA, waszego Boga (który wyprowadził was z ziemi Egiptu i odkupił was z domu niewoli), by sprowadzić cię z drogi, którą PAN, twój Bóg, nakazał ci iść. W ten sposób wykorzenisz to zło spośród siebie.

5 Mojż. 18:20-22 20 Natomiast prorok, który odważy się mówić słowo w moim imieniu, którego mu nie nakazałem mówić, albo będzie mówił w imieniu obcych bogów, taki prorok poniesie śmierć. 21 A jeśli powiesz w swym sercu: Jak rozpoznamy to słowo, którego PAN nie wypowiedział? 22 Gdy prorok będzie coś mówił w imieniu PANA, a to się nie spełni ani nie nastąpi, to jest to słowo, którego PAN nie wypowiedział, lecz prorok mówił to z zuchwalstwac. Nie bój się go.

2 Piotra 2:1 Byli też fałszywi prorocy wśród ludu, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy potajemnie wprowadzą herezje zatracenia, wypierając się Pana, który ich odkupił, i sprowadzą na siebie rychłą zgubę.
.


Śmiertelny problem ruchu zielonoświątkowego

Z Bogiem nie ma żartów. Osoba podająca się za proroka nie może się mylić a Bóg jest wrogiem osób łamiących III przykazanie

2 Mojż. 20:7 Nie będziesz brał imienia PANA, twego Boga, nadaremniel, gdyż PAN nie zostawi bez kary tego, który bierze jego imię nadaremnie.

Bóg obiecuje zniszczyć fałszywych proroków

Ezech. 13:9 I moja ręka będzie przeciwko prorokom, którzy widzą rzeczy złudne i wróżą kłamstwo. Nie będą w zgromadzeniu mego ludu i w poczet domu Izraela nie będą wpisani, i do ziemi Izraela nie wejdą. A poznacie, że ja jestem Pan BÓG

I to jest wielkim problemem dla zielonoświątkowców ponieważ żaden samozwańczy prorok ruchu zielonoświąkowego nie spełnia powyższych kryteriów. Raczej 99% wszelkich proroctw przez nich jest wygłaszanych jest zawodna. Pozostała część sprawdza się częściowo na zasadzie przypadkowości.
.


Życie z piętnem fałszywego proroka

Teolodzy ruchu zielonoświątkowego znają wszystkie powyższe fragmenty Słowa Bożego, które dają obiektywną miarę umożliwiającą osądzenie człowieka podającego się za proroka. Słowo Boże ustanawia dramatycznie wysoki standard. Jeśli człowiek pomyli się choć raz, to jest fałszywym prorokiem.

Aby zachować doktrynę o kontynuacji działania daru proroctwa, neomontaniści zostali zmuszeni do kuriozalnego działania, niemającego precedensu w historii kościoła. Nawet katolicy nie posunęli się tak daleko w fałszowaniu Słowa Bożego. .

.


“Błąd” Ducha Świętego

W desperackiej próbie uwiarygodnienia zawodnych proroctw zielonoświątkowcy i charyzmatycy powołują się na proroctwo Agabusa, który prorokuje Pawłowi o uwięzieniu wykazując, że prorokował z Ducha Świętego jednak błędnie.

Dzieje 21:11 Przybył do nas, wziął pas Pawła, związał sobie ręce i nogi i powiedział: To mówi Duch Święty: Tak Żydzi zwiążą w Jerozolimie i wydadzą w ręce pogan człowieka, do którego należy ten pas.

Następnie cytują wers 33

Dzieje 21:33 Wtedy dowódca zbliżył się, zatrzymał go, kazał związać dwoma łańcuchami i wypytywał, kim jest i co zrobił.

Według zielonoświątkowców Agabus przepowiedział że:

 • Żydzi zwiążą Pawła
 • uczynią to jednym pasem
 • oddadzą go w ręce pogan

Lecz ich zdaniem rzeczywiste zajście nie było dokładnym wypełnieniem proroctwa, ponieważ:

 • to Rzymianie związali Pawła
 • uczynili to dwoma łańcuchami
 • sami zatrzymali Pawła, nikt go im nie wydał

Według wyznawców ruchu zielonoświątkowego Agabus prawidłowo przepowiedział zatrzymanie Pawła jednak detale nie zgadzały się z proroctwem, co w ich mniemaniu uwiarygadnia współczesne błędne zielonoświątkowe proroctwa. Jest to bardzo niebezpieczny sposób myślenia, ponieważ zarzuca się w ten sposób pomyłkę samemu Bogu Duchowi Świętemu.
.

Refutacja

Analizując głębiej Słowo Boże okazuje się, że wszystkie detale proroctwa Agabusa się wypełniły.

To Żydzi związali Pawła

Dzieje 21:30 I poruszyło się całe miasto, i zbiegł się lud. A schwytawszy (πιλαβόμενοι epilabomenoi) Pawła, wyciągnęli (λκύω helkógo ze świątyni i natychmiast zamknięto drzwi.
.

πιλαμβάνομαι epilambanomai –   uwięzić

Prawda potwierdzona przez samego Pawła

Dzieje 26:21 Z tego powodu Żydzi schwytali (συλλαβόμενοι  syllabomenoi) mnie w świątyni i chcieli zabić.
.

συλλαμβάνω sullambanó – aresztować

 • Zanim Żydzi zaczęli bić Pawła, aresztowali go w Świątyni. Aresztowanie odbywa się z użyciem pozbawienia swobody ruchów, w tym przypadku zgodnie z proroctwem Agabusa przy pomocy pasa (Dzieje 21:11)
  .
 • Żydzi wydali Pawła Rzymianom
  .
  Dzieje 28:17 Mężowie bracia, nic nie uczyniłem przeciwko ludowi i zwyczajom ojczystym, a jednak zostałem wydany w Jerozolimie jako więzień w ręce Rzymian;
  .
 • Rzymianie zmieniają formę związania z pasa uniemożliwiającego jakiekolwiek poruszanie się na dwa łańcuchy, w celu odtransportowania więźnia do twierdzy
  .
  Dzieje 21:33-34 33 Wtedy dowódca zbliżył się, zatrzymał go, kazał związać dwoma łańcuchami i wypytywał, kim jest i co zrobił. 34I jedni z tłumu krzyczeli tak, a drudzy inaczej. A gdy z powodu zgiełku nie mógł dowiedzieć się niczego pewnego, rozkazał zaprowadzić (γω agógo do twierdzy.
  .
  .
Kolejność wydarzeń
 1. Żydzi chwytają, aresztują i wiążą Pawła i wyciągają ze Świątyni, Paweł jest całkowicie pozbawiony swobody ruchów (πιλαμβάνομαι epilambanomai –  uwięzić, συλλαμβάνω sullambanó – aresztować), Dzieje 21:30, Dzieje 26:21
  .
 2. Zaczynają bić Pawła w celu jego uśmiercenia, Dzieje 21:31
  .
 3. Czynią to związując mu ręce i nogi jednym pasem przez co więzień nie może się poruszać, dlatego Paweł musiał być wyciągnięty ze Świątyni (λκύω helkó – wytaszczyć, wyciągnąć, poiągnąć) Dzieje 21:11Dzieje 21:30
  .
 4. Rzymski dowódca zostaje powiadomiony o zajściu i pojawia się przed świątynią, Dzieje 21:31-32
  .
 5. Na widok Rzymian Żydzi przestają bić Pawła, Dzieje 21:32
  .
 6. Żydzi uwięzionego przez nich Pawła wydają Rzymianom, Dzieje 21:11Dzieje 28:17
  .
 7. Rzymianie zatrzymują Pawła i wiążą go dwoma łańcuchami, tak, że ten może się poruszać o własnych siłach, przez co może zostać zaprowadzony do twierdzy (γω agó – poprowadzić, zaprowadzić, iść, być prowadzonym), Dzieje 21:33-34
  .

λκύω helkó – wytaszczyć, wyciągnąć, pociągnąć / Dzieje 21:30 – to uczynili Żydzi, zatem to oni schwytali Pawła i wydali go Rzymianom.
γω agó – poprowadzić, zaprowadzić, iść, być prowadzonym / Dzieje 21:34 – to uczynili Rzymianie.
.


Niespotykana herezja

W czasie 1900 lat historii kościoła nikt nie zarzucał błędu proroctwu Agabusa a tym samym niedokładność Duchowi Świętemu. Uczynili to dopiero współcześni zielonoświątkowcy w desperackim poszukiwaniu biblijnego precedensu dla potwierdzenia fenomenu występującącego wśród nich. Biblia nie stanowi autorytetu dla neomontanistów. Osobiste doświadczenie jest ich autorytetem a Słowo Boże ma potwierdzać te doświadczenia. Zielonoświątkowcy tkwią w doktrynalnym zwiedzeniu. Ale czy to powinno kogoś dziwić, skoro budują swoje doktryny na zawodnych proroctwach, które są raczej wytworem ich fantazji o ile nie jest to dzieło demonów?

Print Friendly, PDF & Email