Przedmowa

Wszyscy nasi judaizujący przyjaciele zakochani w tradycji żydowskiej wiary, w sabatach, jarmułkach, świecznikach siedmioramiennych i koszernym jedzeniu powinni na pamięć uczyć się dwunastej modlitwy z kanonu Shemoneh Esrei, czyli błogosławieństwa Birkat HaMinim.

“Błogosławieństwo” to zostało ustanowione przez Radę Yavneh w krótkim czasie po zburzeniu Świątyni Jerozolimskiej, co miało miejsce w 70 roku. Modlitwa ta była odpowiedzią na powstałe niedawno chrześcijaństwo.

Krótko mówiąc, “błogosławieństwo” było używane przez rabinów jako test: chrześcijanin mógł swobodnie recytować pozostałe 18 błogosławieństw Amidah, lecz jeśli był prawdziwie wierzący, nie mógł wyrecytować dwunastej modlitwy przeklinającej naśladowców Chrystusa. Osoby nierecytujące Birkat HaMinim oskarżano o herezję i poddawano procedurze cherem (ekskomunikacji).

Czy warto zachowywać żydowskie tradycje?

Oto treść tradycyjnego żydowskiego dwunastego “błogosławieństwa”:

“Niech nie będzie nadziei i niech szybko arogancko zakorzenieni w naszych czasach chrześcijanie i heretycy giną, w jednej chwili, i niech będą wymazani z księgi życia, niech ze sprawiedliwymi nie będą spisani, Błogosławiony jesteś, Panie, któryś upokorzył pysznych.”źródło

Naszym starszym braciom w wierze, od których możemy tak wiele się nauczyć”, modlitwa nr 12 służyła do wykrywania chrześcijan w synagogach i ich eliminacji. Birkat HaMminim używano “przeciw heretykom”. Tym właśnie są wszyscy chrześcijanie dla Żydów zachowujących żydowskie tradycje (szabaty, świeczniki, jarmułki, koszerne jedzenie, itp.) Zatem zacni zakochani w tradycjach żydowskich sabatarianie, może czas zacząć recytować codziennie Birkat HaMinim? Przynajmniej ku zastanowieniu, a mamy nadzię że i ku upamiętaniu….
.

Gwoli przypomnienia:

Moralny upadek zapoczątkowany przez Dawida (cudzołóstwo z Batszebą), kontynuowany przez Salomona (cudzołóstwo z setkami kobiet) doprowadza do wojen domowych i podziału Izraela na dwa królestwa, wprowadzenia fałszywych kultów religijnych, w ostateczności do całkowitego upadku obu narodów. Uprowadzenie do Babilonu daje początek rabinistycznym tradycjom, powstają

Midrasz – interpretacja i komentarze do Tory

Talmud – składający się z dwóch części

 1. Miszna – spisana ustna tradycja
 2. Gemara – komponent Talmudu zawierjący rabiniczne analizy i komentarze do Miszny

To doprowadziło Żydów opierających się o tradycję do całkowitego odrzucenia zbawienia z łaski przez wiarę na rzecz fałszywego systemu religijnego opartego na ludzkiej moralności i uczynkach oraz do odrzucenia i ukrzyżowania Jezusa Chrystusa.
.

Judaizmowi i Chrześcijaństwu nie po drodze

Chrześcijański Kościół złożony z Żydów i nie-Żydów bardzo szybko oddzielił się od Judaizmu i jego tradycji. Informują o tym np.

Biblia która ostrzega Chrześcijan:

Niech więc nikt was nie osądza z powodu jedzenia lub picia, co do święta, nowiu księżyca lub szabatów. Są to cienie rzeczy przyszłych, ciało zaś jest Chrystusa… Mają one pozór mądrości w religijności według własnego upodobania, w poniżaniu siebie i nieoszczędzaniu ciała, jednak nie mają żadnej wartości, służą tylko do nasycenia ciała.Kol. 2:16-17..23

Według Pisma

 • restrykcje żywieniowe są przedawnione
 • zachowywanie świąt jest przedawnione
 • zachowywanie szabatu jest przedawnione, chrześcijanie mają Dzień Pański, niedzielę
 • wszystko to cienie, rzeczywistością jest Chrystus
 • uprawianie sabatnictwa jest:
  – pozorną mądrością
  – religijnością
  – wyobrem według własnego (a nie Bożego) upodobania
  – nie ma żadnej wartości dla Boga

List Barnaby, (gr. Βαρναβα επιστολη, łac. Epistula Barnabae), a raczej pseudo-Barnaby – Powstał pomiędzy 70 (zawiera wzmiankę o zburzeniu Świątyni Jerozolimskiej) a 200 rokiem (gdyż wspomina go Klemens z Aleksandrii).

Jego twórcą nie jest biblijny Barnaba. Ma wielce alegoryczny charakter, związany z alegoryczną metodą interpretowania Pisma przez Żydów Aleksandryjskich. Oddala Chrześcijaństwo od Judaizmu, szczególnie w odniesieniu do Prawa Mojżeszowego.

Justyn Męczennik, który żył około pięćdziesiąt lat po objawieniu Jana informuje nas, że w dniu zwanym przez Greków niedzielą, Chrześcijanie zbierali się razem w jednym miejscu, czytali Pismo, modlili się razem, spożywali wieczerzę i dodaje, że był to pierwszy dzień, w którym Chrystus powstał z martwych.

Ignacy z Antiochii, urodzony w 30 a.d., zmarły ok. 117 a.d. tak pisze w 9 rozdziale swojego Listu do Magnezjan

9. Konsekwentnie, jeśli ludzie oddani przestarzałym praktykom (odnośnik do zachowywania Prawa Mojżeszowego) stanęli przed nadzieją nowego życia, jeśli oni nie zachowują Sabatu, ale mają w kalendarzu Dzień Pański (niedziela), ten dzień, w których nasze życie powstało przez Jego moc i poprzez pośrednictwo Jego śmierci
.

Świadectwo ku przestrodze

“Osobiście znam bardzo wiele osób, które próbując przypodobać się w cielesny sposób Bogu (co jest niemożliwe), zaczęły święcić sobotę, potem nie jeść ”świnki”, następnie modlić się w jarmułce przy menorze, po czym czytać Talmud i inne żydowskie księgi filozoficzne oraz mówić jakąś dziwną polsko hebrajską nowomową … a na koniec, prawie wszystkie te osoby miały objawienie, że Pan Jezus nie jest Bogiem, ”bo przecież w Torze pisze, że Bóg jest tylko jeden”.
.
Dzisiaj prawie wszystkie te osoby, należą do jakiś pseudomesjańskich społeczności gdzie goje obchodzą święta żydowskie i gdzie wszystkich chrześcijan uważa się za zwiedzionych, bo nie wypełniają nakazów prawa Mojżeszowego. Uważam, że ludzie ci zostali okłamani i uwierzyli w jakąś rabiniczną formę mistyki żydowskiej, zbliżoną bardziej do kabalistyki niż do chrześcijaństwa, twierdząc przy tym, że wszystko poza starotestamentowym pięcioksięgiem napisali tylko zwykli ludzie (podobne wierzenia podzielali saduceusze – przyp. red.).
.
W liście do Galacjan czytamy, że jakiekolwiek przejawy judaizowania w kościele, nie są wyłącznie formą niewinnej pasji, urozmaicenia lub zbliżenia do Pana, ale apostoł Paweł informuje nas, że stoją za tym wrogie moce, aby powoli i skutecznie odwodzić braci od wiary w zmartwychwstałego Chrystusa i sprowadzić ich z powrotem na drogę prawa Mojżeszowego. Nowy Testament pokazuje nam w bardzo wielu miejscach, że to zawsze cieleśnie myślący ludzie, osoby okłamane lub nieznające osobiście Chrystusa, domagają się od innych ludzi wypełniania religijnych obrzędów wynikających prawa Mojżeszowego, zamiast rezygnowania z własnego JA, umartwiania swojej cielesnej natury i poddania się prowadzeniu Ducha Świętego. Dlatego uważam, że posłuszeństwo temu czego uczy Nowy Testament, jest lepsze jest niż ofiary, a uważne słuchanie głosu Pana lepsze niż tłuszcz barani (1 Sam 15:22). Uważam również, że jest to temat od 2000 lat bardzo niebezpieczny dla osób odrodzonych. Pismo uczy, aby Stary Testament zawsze czytać poprzez treść słów Pana Jezusa i nauki apostolskiej – a nigdy na odwrót.”.

Wezwanie do upamiętania

Drodzy sabatarianie, napełnieni miłością Chrystusa do wszystkich ludzi (Efez. 3:19) i pragnąc abyście osiągali pełnię wiary (Efez. 4:13) wzywamy was do odrzucenia przestarzałych tradycji, będących zaledwie cieniem rzeczywistości, którą jest Chrystus (Kol. 2:16-23). Wzywamy was do odwrócenia się od żydowskich tradycji i zwrócenia się do tego co istotne, czyli ewangelii Pana Jezusa (Tyt. 1:13-16).


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email