Priorytety pastorów wobec współpracowników

Efez. 4:16 Z niego całe ciało harmonijnie złożone i zespolone we wszystkich stawach, dzięki działaniu każdego członka, stosownie do jego miary, przyczynia sobie wzrostu dla budowania samego siebie w miłości.

W tym miejscu wracamy do zagadnienia zarządzania społecznością. Wszyscy chrześcijanie są grzesznikami (Rzym. 3:9) zatem i starsi, diakoni oraz współpracownicy (personel) będący częścią lokalnej społeczności. Boży nakaz to uświęcenie czyli porzucenie i umartwianie grzechu (Rzym. 8:3; Kol. 3:5; 1 Tes. 4:3-9), tak więc odpowiedni dobór współpracowników zawsze powinien być oparty o biblijne kryteria, których spełnienie przez kandydata jest kluczowe dla jego potencjalnej służby.

Zły dobór współpracowników (personelu) a nawet starszyzny może prowadzić do braku jedności i ogromnie zaszkodzić społeczności na różne sposoby

 • antagonizm między wspóplracownikami utrudnia a nawet uniemożliwia wykonywanie zadań
  .
 • antagonizm między starszymi może prowadzić do rozłamu a nawet upadku społeczności
  .
 • złe morale obniża skuteczność działania grupy jako całości

Jakie zatem są priorytety prezbiterów względem społeczności, a w szczególności współpracowników?


Zatrudnianie właściwego personelu

1 Kor. 1:17 Bo Chrystus nie posłał mnie, abym chrzcił, ale abym głosił ewangelię,

Ci, spośród starszych, którzy dobrze wykonują swoje zadania potrzebują jedynie zachęty. Ponieważ większość czasu spędzanego w lokalnej społeczności polega na właściwym postępowaniu z ludźmi oraz ich problemami, kwestia zatrudnienia własciwego personelu nabiera wagi – odpowiedni ludzie na odpowiednich stanowiskach ułatwiają rozwiązywanie problemów.
.


Pastorowanie personelowi

Hebr. 13:7 Pamiętajcie o swoich przywódcach, którzy głosili wam słowo Boże, i rozważając koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę.

Kościół nie jest przedsiębiorstwem dlatego też starsi mają konkretne duchowe obowiązki względem najbliższych współpracowników. Każdy starszy jest zobowiązany do

 • modlitwy o nich
 • konfrontowania gdy zajdzie potrzeba
 • modelowania duchowości
 • przewodzenia
 • nauczania
 • ostrzegania
 • itd.
  .

Dyscyplinowanie personelu

Tyt. 3:14 A niech i nasi uczą się przodować w dobrych uczynkach, gdzie tego potrzeba, żeby nie byli bezowocni.

W Kościele istnieją dwa tory postępowania

1) W przypadku grzechu stosowany jest trójstopniowy proces opisany w Mat. 18:15-20

2) W przypadku niezdolności personelu do wykonywania powierzonych zadań istnieje potrzeba głębszej dyskusji i rozpoznania problemu ukierunkowana na jego rozwiązanie, a w przypadku niemożliwości powyższego rozważenie przydzielenia innych zadań na innym polu pracy zborowej.

W ostateczności chodzi o uniknięcie większych problemów przez sprostanie mniejszym.
.


Nagradzanie i motywowanie

Rzym. 16:12 Pozdrówcie Tryfenę i Tryfozę, które pracują w Panu. Pozdrówcie umiłowaną Persydę, która wiele pracowała w Panu.

Głównym powodem opuszczania organizacji przez jej członków nie są zbyt niskie wynagrodzenia lecz raczej brak docenienia. Dobrym zwyczajem jest przynajmniej coroczny przegląd personelu i osiągnięć każdego członka oraz odpowiedź na trzy zasadnicze pytania w odniesieniu do konkretnych osób jak i całych sekcji:

1) Co działa?
.
Filip. 4:1 Dlatego, moi bracia umiłowani i utęsknieni, moja radości i korono, tak trwajcie w Panu, moi umiłowani.

2) Co nie działa?
.
Filip. 4:2 Proszę Ewodię i proszę Syntychę, aby były jednomyślne w Panu.

3) Co należy zmienić aby naprawić to co nie działa?
.
Filip. 4:3 Proszę też i ciebie, wierny towarzyszu, pomagaj tym, które razem ze mną pracowały w ewangelii
.


Utrzymywanie odpowiedzialności personelu

Filip. 2:2 Dopełnijcie mojej radości, bądźcie tej samej myśli, mając tę samą miłość, będąc zgodni i jednomyślni;

Zarówno cały personel jak i osoby bezpośrednio odpowiedzialne przed starszymi powinny spełniać konkretne oczekiwania, które warto przedstawić i periodycznieprzypominać:

 • oddanie Chrystusowi
 • zobowiązanie do nadzorowania zgodnie z zasadami biblijnymi
 • szczerość (w miejsce kadzenia)
 • lojalność względem Boga i społeczności oraz starszyzny (w miejsce obmowy)
 • kreatywność / innowacyjność (nowe sposoby działania)
 • troska o ludzi (kościół istnieje aby służyć ludziom)
 • pracowitość (szczególnie gdy wymaga tego konkretne zadanie)
 • praca zespołowa (unikanie izolacji członków i sekcji)
 • obiektywność (nie podchodzić do problemów z osobistymi uprzedzeniami)
 • pozytywne nastawienie
 • otwarty przepływ informacji (również o problemach personelu)
 • jakość pracy
  .

Priorytety zarządzania

“Najważniejszą rzeczą do zrobienia jest: – poprawić charakter pracy – pogłębić pobożność, oddanie i sukces pracowników – usunąć kamienie potknięcia, jeśli to możliwe – naoliwić koła gdzie się zacinają – poprawić cokolwiek szwankuje – uzupełnić, na ile to tylko to możliwe, to czego brakuje”

Powyższy urywek pochodzi z listu Hudsona Tylora, założyciela misji w Chinach, który napisał w 1879 roku swojej sekretarki. Stanowi on wspaniałe podsumowanie priorytetów Bożych liderów:

1) Organizować funkcjonowania Kościoła

 • Bóg jest Bogiem porządku (1 Kor. 14:33)
 • Bóg oczekuje porządku w Kościele (1 Kor. 14:40)
 • zadaniem staszych jest dopilnowanie wszelkiego Bożego porządku w Kościele

2) Nadać duchowy i organizacyjny ton

 • liderzy ustanawiają podstawową atmosferę społeczności

3) Ciężko pracować, aby utrzymać dobre morale personelu

 • ludzie są zarówno największym majątkiem jak i największym problemem

4) Utrzymywać silne relacjie osobiste

 • liderzy prowadzą ludzi

6) Rozwiązywać problemy gdy tylko się pojawią

 • wszyscy ludzie posiadają defekty
 • należy wypracowywać właściwe rozwiązania

7) Strategicznie planować

 • uzupełniać to czego może brakować
 • sprawdzać co można zrobić w przyszłośći
 • myśleć z wyprzedzeniem

Oto ogólny przegląd zadań czekających na biskupów nadzorujących lokalną społecznością.

Na podstawie nauczania Toma Penningtona, źródło


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email