Zadania urzędu pastora

Dlaczego starszy powinien spełniać jakiekolwiek inne zadania poza obowiązkiem nauczania, głoszenia i modlitwy skoro jest napisane:

Dzieje 6:44 My zaś oddamy się modlitwie i posłudze słowa.

Otóż każdy starszy jest w pełni odpowiedzialny za wszystko co się dzieje w jego lokalnym zborze. Zobaczmy jakie wymagania na urząd starszego zostały przedstawione w Piśmie


Identyfikacja liderów

πρεσβύτερος presbuterosstarszy,

.

 • Termin posiada dwie referencje:

po pierwsze odnosi się do osoby starszej wiekiem (por. 1 Tym. 5:1),
.
po drugie do urzędu przywódcy społeczności wskazując na doświadczenie w wierze chrześcijańskiej, (por. Tyt. 1:5, Jakub 5:14, 1 Tym. 5:17-19, 1 Piotra 5:1-5) bez określenia konkretnego wieku; innymi słowy aby sprawować urząd starszego nie trzeba osiągnąć konkretnego wieku, jednakże słowo starszy zawiera w sobie dojrzałość, godność, doświadczenie – atrybuty których nie posiadają młodzi ludzie; mamy zatem du do czynienia z aspektem wiekowym bez konkretnego jego podania

 • Użycie terminu

– 28 razy w Ewangeliach i Dziejach w celu określenia Sanhedrynu
.
– 12 razy w Objawieniu w odniesieniu do 24 Starszych, czyli reprezentantów zbawionych ludzi
.
– 19 razy w Dziejach i Listach w odniesieniu do wyjątkowej grupy przywódców kościoła, urzędu starszych (pluralizm w każdym zborze)
.

ποιμήν poimenpasterz, pastor

.

 •  To ktoś, kogo Bóg wzbudza, aby dbać o całkowite dobro Jego owczarni, termin wskazuje na zadanie, którym jest nauczanie Słowa Bożego w kongregacji, (por. Efez. 4:11, 1 Piotra 5:2)
  .
 • Użycie terminu

.– forma rzeczownikowa występuje 18 razy w Nowym Testamencie opisując:

a. rzeczywistych pasterzy zwierząt
.
b. Chrystusa (Hebr. 13:20-21; 1 Piotra 2:25; 5:4)
.
c. 1 raz w odniesieniu do przywódców kościoła pasterzy-nauczycieli (Efez. 4:11) – grecka konstrukcja łączy te dwa słowa podkreślając ich główną rolę: nauczanie, czy też karmienie owiec
.
Efez. 4:11  I on ustanowił…jeszcze innych pasterzami i nauczycielami (ποιμένας καὶ διδασκάλους poimenas kai didaskalous)

– forma czasownikowa występuje w Nowym Testamencie 3 razy w kontekście przywódców lokalnego kościoła

Jan 21:16 Powiedział mu  (Apostołowi Piotrowi): Paś (Ποίμαινε poimane) moje owce.
.
Dzieje 20:28 Uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli (ποιμαίνειν poimanein) kościół Boga, który on nabył własną krwią.
.
1 Piotra 5:1-2 1 Starszych, którzy są wśród was, proszę jako również starszy i świadek cierpień Chrystusa oraz uczestnik chwały, która ma się objawić: 2 Paście (ποιμάνατε poimanate) stado Boga, które jest wśród was, doglądając go nie z przymusu, ale dobrowolnie, nie dla brudnego zysku, ale z ochotą;

 • Słowo podkreśla zadania: karmić, chronić, leczyć swoich ludzi
  .

  .
ἐπίσκοπος episkoposbiskup, nadzorca, dosł. patrzący na

.

 • Człowiek powołany przez Boga, aby dosłownie „pilnować” Jego trzody, (por. Dzieje 20:28; 1 Tym. 3:2; Filip. 1:1; Tyt. 1:7); to właśnie ten termin rozszerza zakres działalności liderów poza nauczanie i modlitwę.
  .
 • Znaczenie świeckie: jakikolwiek urzędnik działający jako kierownik lub zarządca, manager, kontroler; używane w szczególności w odniesieniu do lokalnych urzędników greckiego społeczeństwa
  .
 • W Septuagincie to grupa słów określająca szeroką gamę funkcji administracyjnych; zrozumienie znaczenia tego słowa jaki niósł Stary Testament odzwierciedlone jest i w Nowym Testamencie

– oficerów armii (4 Mojż. 31:14, LXX καὶ ὠργίσθη Μωυσῆς ἐπὶ τοῖς ἐπισκόποις)
.
– zarządców przybytku,(4 Mojż. 4:16, LXX ἐπίσκοπος ᾿Ελεάζαρ υἱὸς…ἡ ἐπισκοπὴ ὅλης τῆς σκηνῆς)
.
– przełożonych odpowiedzialnych za naprawę Świątyni, (2 Korn. 24:12, LXX καὶ τέκτονας ἐπισκευάσαι …καὶ χαλκοῦ ἐπισκευάσαι)
.
– strażników świątynni, (2 Król. 11:15, LXX ἑκατοντάρχοις τοῖς ἐπισκόποις τῆς δυνάμεως)
.
– zarządców miasta lub burmistrzów (Neh. 11:9, LXX Ζεχρὶ ἐπίσκοπος ἐπ’ αὐτούς, καὶ ᾿Ιούδα υἱὸς ᾿Ασανὰ ἀπὸ τῆς πόλεως δεύτερος)

 • Słowo użyte tylko 5 razy w Nowym Testamencie

– 1 raz o Chrystusie (1 Piotra 2:25)
.
– 4 razy o liderach lokalnego zboru (Dzieje 20:28; Filip. 1:1; 1 Tym. 3:2; Tyt. 1:7)

 • Słowo powszechnego użycia, oznaczające nadzorcę, zarządcę i strażnika.
  .

Zarządca zboru

1 Tym. 5:17 Starsi, którzy dobrze przewodzą (προεστῶτες proestotes), niech będą uważani za godnych podwójnej czci, a zwłaszcza ci, którzy pracują w słowie i w nauce.

προΐστημι proistemi – urzędować, zarządzać, dosł. stać przed innymi, czyli naczelnik od słów
.
πρό pro – o miejscu: przed, na przedzie, na czele
ἵστημι histemistać

Interesującym jest, że aby zostać zakwalifikowanym na urząd, starsi muszą być dobrymi zarządcami w trzech sferach

 1. Ludzi
 2. Dzieci
 3. Domów (czyli wszystkiego innego)

Starsi przewodzą, administrują, zarządzają i powinni podlegać wynagrodzeniu, szczególnie ci którzy pracują w słowie i nauce. W grece słowo zwłaszcza to μάλιστα malistanajbardziej ze wszystkich, szczególnie, zwłaszcza – użyte 12 razy Nowym Testamencie  8 razy w Listach Pawła (Gal. 6:10; Filip. 4:22; 1 Tym. 4:10; 5:8; 5:17; 2 Tym. 4:13; Tyt. 1:10; Filem. 1:16). Za każdym razem Paweł używa tego słowa jako podzbiór tego, co występowało przed nim.

Gal. 6:10 czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza domownikom wiary
.
Filip. 4:22 wszyscy święci, szczególnie zaś ci z domu cesarskiego.
.
1 Tym. 4:10 jest Zbawicielem wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących
.
1 Tym. 5:8 nie dba o swoich, a zwłaszcza o domowników,
.
1 Tym. 5:17 Starsi, którzy dobrze przewodzą... zwłaszcza ci, którzy pracują w słowie i w nauce.
.
2 Tym. 4:13 księgi, zwłaszcza pergaminy
.
Tyt. 1:10 wielu niekarnych, oddających się czczej gadaninie i zwodzicieli, zwłaszcza wśród obrzezanych.
.
Filem. 1:16 brata umiłowanego, zwłaszcza dla mnie

Zatem w przypadku starszych mamy do czynienia z podgrupą tych, którzy szczególnie ciężko pracują w głoszeniu i nauczaniu. Czego zatem naucza tekst 1 Tym. 5:17 o zadaniach starszych? Otóż mają oni

1. Zarządzać, kierować, przewodzić, doglądać wszystkiego, co dotyczy życia kościoła
.
2. Niektórzy starsi czynią to szczególnie dobrze
.
3. O ile wszyscy starsi mają być dobrymi nauczycielami (por. Tyt. 1:9, 1 Tym. 3:2) to pośród nich znajdują się szczególnie uzdolnieni do tego, którzy ciężko pracują w dziele głoszenia i nauczania
.
4. Jako nadzorujący nad wszystkimi sprawami lokalnego kościoła powinni za to pobierać wynagrodzenie; podwójna cześć to greckie τιμή time cena, honor, szacunek, wartość; słowo wystepujące 41 razy w Nowym Testamencie gdzie 21 razy odnosi się do gratyfikacji finansowej

Mat. 27:6 Zapłata dla Judasza za krew Dzieje 5:3 Pieniądze z defraudacji Rzym. 2:10 Zapłata za dobro 1 Kor. 7:23 Cena wykupienia
Mat. 27:9 Cena zdrady Syna Bożego Dzieje 7:16 Pieniądze za grób Rzym. 9:21 Przeznaczenie do czci 1 Kor. 12:23 Wspomaganie w potrzebie
Jan 4:44 Brak czci proroka w ojczyźnie Dzieje 19:19 Wartość ksiąg magicznych Rzym. 12:10 Wspomaganie w potrzebach 1 Kor. 12:24 Wspomaganie w potrzebie
Dzieje 4:34 Pieniądze ze sprzedaży Dzieje 28:10 Szacunek wyrażony materialnie Rzym. 13:7 Gratyfikacje wynikające z funkcji Kol. 2:23 Zerowa wartość rytuałów
Dzieje 5:2 Pieniądze z defraudacji Rzym. 2:7 Zapłata za sprawiedliwość 1 Kor. 6:20 Cena wykupienia 1 Tim. 5:17 Wynagrodzenie starszych zboru

.


Obiekcja z Dziejów Apostolskich

Dzieje 6:1-6
.
1 A w tych dniach, gdy liczba uczniów wzrastała, helleniści zaczęli szemrać przeciwko Żydom, że zaniedbywano w codziennym posługiwaniu ich wdowy.
2 Wtedy dwunastu, zwoławszy całe mnóstwo uczniów, powiedziało: Nie jest rzeczą słuszną, żebyśmy porzucili słowo Boże, a obsługiwali stoły.
3 Upatrzcie więc, bracia, spośród siebie siedmiu mężczyzn, mających dobre świadectwo, pełnych Ducha Świętego i mądrości, którym zlecimy tę sprawę.
4 My zaś oddamy się modlitwie i posłudze słowa.
5 I spodobało się to całej gromadzie zebranych. Wybrali więc Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozelitę z Antiochii.
6 Przedstawili ich apostołom, którzy modląc się, położyli na nich ręce.

Niektórzy podnoszą argument że liderzy powinni wyłącznie zajmować się modlitwą i rozkładaniem Słowa a wszelkie sprawy administracyjne należą do diakonów. Powołują się tutaj na wers 4 My (liderzy) zaś oddamy się modlitwie i posłudze słowa. Głębsza analiza tekstu ukazuje jednakże, że Apostołowie (ówcześni liderzy lokalnego zboru) zarządzali zborem w każdym aspekcie, ponieważ:

 • rozpoznali problem (dogłądanie), wers 2
  .
 • podjęli decyzję na wewnętrznej naradzie (logiczna implikacja – zarządzanie), wers 2
  .
 • zwołali zgromadzenie (zarządzanie), wers 2
  .
 • wyznaczyli obowiązujące wymagania kandydatów do służby (zarządzanie), wers 3
  .
 • delegowali zadanie selekcji kandydatów (zarządzanie), wers 3
  .
 • egzaminowali kandydatów (nadzorowanie), wers 6
  .
 • ordynowali do służby (przywódctwo), wers 6
  .
 • asystowali przy wdrożeniu ich do służby (logiczna asumpcja- doglądanie)
  .
 • rozwiązali problem

W ostatecznośći cała odpowiedzialność za to, co dzieje się w kościele spoczywa na starszych.

Tom Pennington Źródło


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email