Wojna od zarania dziejów

1 Piotra 1:25 Lecz słowo Pana trwa na wieki. A jest to słowo, które zostało wam zwiastowane.

W całej historii ludzkości Słowo Boże było atakowane, najpierw przez szatana, a następnie przez tych, którzy za nim podążali. Pierwszym tego przykładem było kuszenie Ewy i upadek Adama w ogrodzie Eden, gdy szatan pod postacią węża zapytał Ewę: Czy Bóg rzeczywiście powiedział: Nie wolno wam jeść ze wszystkich drzew tego ogrodu?” (1 Mojż. 3:1). Od tego czasu Słowo Boże było

  • kwestionowane,
  • atakowane,
  • palone,
  • ignorowane,
  • fałszowane
  • i zmieniane.

Przez całe ciemne wieki rzymskokatolicki fałszywy kościół-państwo zakazywał Biblii “świeckim” i palił jej kopie przetłumaczone na języki zwykłych ludzi. Następnie, na początku XVI wieku, Erazmzłożył jajo, z którego wykluł się Luter“, publikując swój grecki tekst Nowego Testamentu oparty na tekstach bizantyjskich, które ostatnio wyszły ze wschodniego kościoła prawosławnego po zajęciu Konstantynopola przez muzułmanów.

Stało się to znane jako Textus Receptus, czyli Tekst Przyjęty, który był podstawą wszystkich Reformacyjnych tłumaczeń Nowego Testamentu, od niemieckiego Lutra po angielski Tyndale’a, Genewę i wreszcie Wersję Króla Jakuba. To właśnie ta angielska Biblia rozeszła się po całym świecie, niesiona przez misjonarzy do narodów, co okazało się “śmiertelną raną” dla rzymskokatolickiego fałszywego kościoła-państwa.

Obj. 13:3 I zobaczyłem jedną z jej głów jakby śmiertelnie zranioną

Słowo Boże zostało uwolnione, a prawdziwy kościół Jezusa Chrystusa został zreformowany i wzrósł w potężnym wylaniu Ducha Świętego na lud Boży, a fałszywy kościół został zdemaskowany jako to, czym naprawdę był – Babilonem Wielkim, który prześladuje prawdziwych świętych Bożych.


Jezuicka inflitracja

Psalm 10:6-8 6. Mówi w swoim sercu: Nie zachwieję się, nie zaznam zła po wszystkie pokolenia. 7. Jego usta pełne są przekleństw, zdrady i podstępu, pod jego językiem krzywda i nieprawość. 8. Siedzi w zasadzkach wsi, w ukryciach zabija niewinnego, jego oczy wypatrują ubogiego.

Rzym nie mógł pokonać Słowa Bożego. Zamiast tego po raz kolejny próbował prześladować świętych Bożych. W średniowieczu dominikanie stali na czele inkwizycji, która torturowała i mordowała miliony wiernych naśladowców Jezusa Chrystusa – mężczyzn, kobiety i dzieci, organizując nawet armie krzyżowców, by ich ścigać i mordować.

Po Reformacji to jezuici nie tylko przejęli przywództwo nad inkwizycją, ale także byli bardziej przebiegli, infiltrując grupy protestanckie podstępem, aby sprowadzić “heretyków” z powrotem do papieża Rzymu, przywracając dominację Rzymu na świecie i lecząc “śmiertelną ranę”. Jest to widoczne w futurystycznym i preterystycznym rozproszeniu uwagi jezuitów na temat tożsamości Antychrysta, o którym wszyscy Reformatorzy, a także kościół dysydencki w ciemnych wiekach, wiedzieli, że jest papieżem Rzymu.

Futuryzm eliminuje potrzebę martwienia się o obecnego Antychrysta, który rzekomo przyjdzie dopiero w przyszłości i zostanie objawiony podczas “Wielkiego Ucisku”;

Preteryzm sprowadza się do cesarza Nerona z I wieku.

Niestety, większość niekatolików (nie można ich nazwać protestantami, ponieważ nie trzymają się Słowa Bożego) wierzy w eschatologię jezuitów – głównie futuryzm, a niewielu w preteryzm – zamiast w historyczną eschatologię Reformatorów i ich potomków.

Inną taktyką Rzymu i jego jezuitów była infiltracja od wewnątrz i wręcz przejmowanie protestanckich towarzystw biblijnych i instytucji szkolnictwa wyższego. Niemal wszystkie protestanckie towarzystwa biblijne zostały przejęte przez Rzym i jego jezuitów i promują tekst krytyczny (obecnie znany jako tekst eklektyczny) poprawiony przez Westcotta i Horta, oparty głównie na dwóch wczesnych, ale podejrzanych manuskryptach – Vaticanus i Sinaiticus, odkrytych lub promowanych w XIX wieku.

Manuskrypt Reformacji, Textus Receptus, został odrzucony na rzecz Tekstu Krytycznego pod wpływem Watykanu. Tekst Watykanu jest podstawą wszystkich współczesnych tłumaczeń na język angielski, z wyjątkiem KJV i NKJV. Rzym zastosował strategię “Jeśli nie możesz ich pokonać, dołącz do nich”.
.


Duchowe wstrząsy

Mat. 24:11 Powstanie też wielu fałszywych proroków, i wielu zwiodą.

Przechodzimy teraz do XIX wieku. Pomimo względnego pokoju panującego w tym stuleciu, z oczywistym wyjątkiem amerykańskiej wojny domowej lub wojny rebelianckiej, jak jest ona oficjalnie nazywana w zapisach Stanów Zjednoczonych, w tym stuleciu doszło do wielu duchowych wstrząsów.

W połowie XX wieku powstanie i rozwój kultów i fałszywych nauk przeniknęło znaczną część Stanów Zjednoczonych i nie tylko. Po Drugim Wielkim Przebudzeniu Charlesa Finneya (ultra heretyk odrzucający grzech pierworodny i promujący neo-pelagianizm), w “spalonej dzielnicy” zachodniego i środkowego stanu Nowy Jork powstało wiele kultów i fałszywych nauczycieli, takich jak

  • Charles Taze Russell od Świadków Jehowy,
  • Joseph Smith od Mormonów
  • i Ellen G. White od Adwentystów Dnia Siódmego.

John Nelson Darby dał początek herezji dyspensacjonalizmu, który później był promowany i popularyzowany przez C.I. Scofielda i jego Biblię referencyjną, ponownie promującą jezuicką eschatologię futurystyczną.

Wiele z tych kultów nie tylko podawało w wątpliwość Słowo Boże, ale także oferowało własne fałszywe “objawienia” i fałszywe “pisma święte”. W XX i XXI wieku zjawisko to nasiliło się wykładniczo. Wraz z rozwojem pseudo-protestanckich sekt, wzrostem kultów, jednoczesnym spadkiem wpływu biblijnej, Reformowanej teologii i wzrostem niebiblijnych doktryn, zwłaszcza herezji Arminianizmu, Rzym wyczuł krew w wodzie, więc wysłał swoich jezuitów, aby teksty, które zadały jej “śmiertelną ranę”, stały się nieistotne poprzez rozwój nowego tekstu opartego na jej manuskrypcie – Vaticanus wraz z innymi podejrzanymi tekstami.

Dodatkowo, wpływ Karola Darwina i jego popularyzacja ewolucji od cząsteczki do człowieka dały uzasadnienie dla nowej teorii historii i rozwoju człowieka, w tym sposobu podejścia do tekstu Pisma Świętego. Nawet w kościele odrzucono opatrznościowe zachowanie Słowa Bożego, wychwalając zamiast tego umiejętności krytyka tekstowego, który wybierał to, co według niego naprawdę było Pismem Świętym, w oparciu o “naukę”, a nie historię opatrznościową (Bożą historię) i Boże zachowanie Słowa Bożego.
.


Wyższy krytycyzm i marksizm

2 Tym. 3:16 Całe Pismo jest natchnione przez Boga (θεόπνευστος theopneustos – z Bożego tchu) i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości;

Inny nurt tego ataku na Słowo Boże przyszedł z kontynentu europejskiego w postaci niemieckiego wyższego krytycyzmu, który zaprzeczał nieomylności Słowa Bożego, zaprzeczając nie tylko Boskiemu autorstwu Ducha Świętego, ale nawet ludzkim pisarzom, którzy byli wymieniani jako autorzy ksiąg. Ten atak na Słowo Boże rozprzestrzenił się na całym świecie, szczególnie w instytucjach szkolnictwa wyższego, a zwłaszcza w dawniej protestanckich seminariach, uniwersytetach i kolegiach. Krytyk postawił się ponad tekstem w autorytecie, nie poddając się autorytetowi tekstu jako Słowa Bożego.

Wraz z tym atakiem na Słowo Boże, wszystkie główne doktryny biblijnego chrześcijaństwa zostały zaatakowane,

  • począwszy od stworzenia ex nihilo,
    .
  • poprzez zaprzeczenie doktryn Chrystusa – jego dziewiczym narodzinom, bezgrzesznemu życiu, cudom, zmartwychwstaniu,
    .
  • aż po doktryny pomocnicze wynikające z chrześcijańskiego systemu, takie jak kontrola i równowaga chrześcijańskiej reprezentatywnej formy rządu oraz chrześcijański system gospodarczy leseferystycznego kapitalizmu.

Pod wpływem jezuitów powstał Inny ruch, aby zaatakować te ostatnie systemy – marksizm / komunizm. Atak ten nastąpił wraz z publikacjami Karola Marksa i Fryderyka Engelsa, zwłaszcza ich współautorskiego Manifestu Komunistycznego (1848) i Das Kapital Marksa, które Engels wspierał finansowo, umożliwiając Marksowi prowadzenie badań i pisanie. Później, po śmierci Marksa, Engels zredagował tomy 2, 3 i 4.

Warto zauważyć, że większość, jeśli nie wszystkie założenia Manifestu Komunistycznego zostały wdrożone w Stanach Zjednoczonych, w tym bezpłatna (choć obywatele płacą za nią poprzez podatki od nieruchomości) edukacja rządowa i stopniowany podatek dochodowy, nie wspominając o marksistowskim święcie, Dniu Pracy.
.

Fundament synagogi szatana

Obj. 13:15 I pozwolono jej tchnąć ducha w wizerunek bestii, tak żeby przemówił wizerunek bestii i sprawił, że ci, którzy nie oddali pokłonu wizerunkowi bestii, zostali zabici.

Szatan położył intelektualne fundamenty tego ataku na Słowo Boże i lud Boży w XIX wieku wraz ze wszystkimi przywódcami i ruchami wymienionymi powyżej. W XX i XXI wieku te demoniczne filozofie wydały wiele zgniłych owoców w postaci ataków na jednostkę, rodzinę, instytucje społeczne i kościół. Rozwój technologii szedł w parze z rozwojem materializmu i naturalizmu. Dla wielu ludzi bóg technologii i nauki zastąpił prawdziwego i żywego Boga Biblii.

Co więcej, idee Darwina i Marksa zostały szerzej zastosowane w społeczeństwie wraz z powstaniem “darwinizmu społecznego” i teorii krytycznej szkoły frankfurckiej, wprowadzając marksistowskie zabarwienie i interpretację w środowisku akademickim, z których wszystkie uznały za oczywiste zaprzeczenie Boga i Jego Słowa. Wraz z nimi ruch eugeniczny zaatakował samo życie, ponownie zaprzeczając Bogu i Jego Słowu.

W kościele opatrznościowe zachowanie Słowa Bożego zostało zastąpione nowym ewolucyjnym punktem widzenia, prawdziwa Ewangelia Jezusa Chrystusa została zastąpiona “społeczną”, “dobrobytu” i innymi fałszywymi ewangeliami, a prawdziwa sprawiedliwość i prawość zostały zastąpione marksistowską “sprawiedliwością społeczną” i katolicko-marksistowską teologią wyzwolenia (Chrystus nie jest zbawicielem lecz wyzwoliciemem )

Pod względemgeopolitycznym owocem tych idei były totalitarne morderstwa, tortury, ludobójstwo i “naukowe” eksperymenty na ludziach, którzy nie wyrazili na nie zgody. Ponownie lud Boży został zaatakowany. Rzym zemścił się na miejscu narodzin Reformacji, niszcząc Niemcy podczas dwóch wojen światowych. Linia krwi Starego Testamentu ponownie miała zostać zmieciona z powierzchni ziemi, a atak został skierowany na lud Boży – wierzących w Jezusa Chrystusa, o czym świadczą nasilające się ataki i prześladowania chrześcijan na całym świecie przez jej wrogów – islam, judaizm, katolicyzm i ateistyczne, a raczej satanistyczne rządy.

Szatan i jego naśladowcy zgromadzili kilka broni w tej wojnie przeciwko Bogu, Jego Słowu, Jego Ewangelii i Jego ludowi, takich jak: dziel i podbijaj; – “Jeśli nie możesz ich pokonać, przyłącz się do nich”; oraz fałszywa “nauka [wiedza]”. Rzym, jako arcydzieło szatana, wykorzystywał je w całej swojej historii, a szczególnie nasilił ich użycie w XX i XXI wieku wraz z ruchem ekumenicznym.

Marksizm pod wpływem jezuitów stosował taktykę dziel i zwyciężaj, zaczynając od klasy, ale ostatnio przechodząc do “rasy”.

Rzym i jego jezuici zinfiltrowali i dokooptowali większość Towarzystw Biblijnych, które tłumaczą i publikują Biblie dla narodów.

Co więcej, obecny okupant siedziby Antychrysta, Franciszek, wykorzystuje mistyfikację zmian klimatycznych (fałszywie nazywaną nauką), aby wezwać do globalnego porządku, który pociągnie narody do odpowiedzialności za nieprzestrzeganie drakońskich środków globalnych władców marionetek. Z pewnością Franciszek nie jest w tym osamotniony, ponieważ media, organizacje pozarządowe i wiele rządów forsuje ten program z mantrą “Uwierz w naukę”, a jeśli ktoś tego nie robi, jest “zaprzeczającym nauce”.
.


Teoria krytyczna szkoły frankfurckiej

2 Piotra 2:19 Wolność im obiecują, a sami są niewolnikami zepsucia. Przez co bowiem jest ktoś pokonany, przez to też jest zniewolony.

W latach trzydziestych XX wieku demoralizacja Zachodu, a zwłaszcza atak na owoc Reformacji protestanckiej z XVI wieku, czyli cywilizację zachodnią, rozpoczęła się na dobre wraz z ideami szkoły frankfurckiej założonej w 1929 roku na Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie nad Menem i powiązanej z Instytutem Badań Społecznych w dekadenckiej i zdeprawowanej Republice Weimarskiej w okresie międzywojennym.

Szkoła Frankfurcka włączyła idee Freuda, Hegla i Marksa, stosując je do ówczesnych warunków społecznych, będąc pierwszym marksistowskim instytutem badawczym na niemieckim uniwersytecie. Kilku intelektualistów z nią związanych to filozof Max Horkheimer, który zaczął kierować Szkołą Frankfurcką w 1930 roku, oraz inni filozofowie, Theodor Adorno, Herbert Marcuse i psychoanalityk Erich Fromm. Zastosowali oni to, co stało się znane jako teoria krytyczna w naukach społecznych, ponownie wykorzystując idee Freuda, Hegla i Marksa poza myślą ekonomiczną i polityczną. Amerykańska Rada Kościołów Chrześcijańskich przedstawiła rezolucję w sprawie teorii krytycznej na 78. dorocznej konwencji w 2019 r., w której stwierdza:

 “Od lat trzydziestych XX wieku teoretycy krytyczni starali się zastąpić [biblijne] chrześcijaństwo swoją marką ideologii marksistowskiej. Nauczali, że Pismo Święte powinno zostać zastąpione przez pisma szkoły frankfurckiej [takie jak Horkheimer, Adorno, Marcuse, Fromm, Walter Benjamin i Jürgen Habermas], teologów wyzwolenia [takich jak Gustavo Gutiérrez i James Cone], i / lub innych fałszywych proroków [takich jak Marks, György Lukács, Antonio Gramsci, Paulo Freire, Derek Bell, Kimberlé Crenshaw, Peggy McIntosh, Alison Bailey, Robin DiAngelo, Barbara Applebaum, George Yancy i Richard Delgado].
.
Federalne zwierzchnictwo również nie powinno być znajdowane w Adamie lub Chrystusie, ale w rasie, klasie, płci, zdolnościach fizycznych, wieku lub dowolnej kombinacji tych czynników. Grzech nie powinien być zatem definiowany wyłącznie jako jakiekolwiek naruszenie prawa Bożego w myśli, słowie, czynie lub stanie bycia, ale dziś powinien raczej opierać się na bliskości bycia identyfikowanym jako starszy, bogaty, biały, sprawny fizycznie, heteroseksualny mężczyzna, który jest wodzem grzeszników.”


Fałszywe ewangelie

Gal. 1:6-7 6. Dziwię się, że tak szybko dajecie się odwieść od tego, który was powołał ku łasce Chrystusa, do innej ewangelii; 7. Która nie jest inną; są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą wypaczyć ewangelię Chrystusa.

Teoretycy krytyczni nauczali zatem dwóch fałszywych ewangelii, w zależności od grupy, do której według nich należy dana osoba. Zbawienie dla osoby z “uciskanej” grupy mniejszościowej pociąga za sobą świadomość [czasami nazywaną “przebudzeniem”] ich niewinnego statusu ofiary i w celu osiągnięcia sprawiedliwości społecznej nieustanne dążenie do obalenia hegemonicznej władzy, takiej jak

  • “przywilej heteroseksualny / hetero”,
  • “przywilej męski”,
  • “przywilej biały”
  • “systemowy / instytucjonalny / strukturalny rasizm”

Ewangelia dla osoby z grupy “uciskającej” obejmuje wieczne poczucie winy [często nazywane “białą winą”] za zbiorowe grzechy grupy i  życie pokuty obejmujące niekończące się przeprosiny, zadośćuczynienie, działania afirmatywne i ciche słuchanie “zmarginalizowanych” grup, a także umartwienie wszystkich rzekomych “mikroagresji” seksizmu, rasizmu, ageizmu, ableizmu, cisgenderyzmu, kolonializmu, mizoginii, patriarchatu i toksycznej męskości.

Co więcej, David Held z Open University napisał o Szkole Frankfurckiej, co następuje:

Ich praca miała na celu ujawnienie złożonych relacji i mediacji, które uniemożliwiają scharakteryzowanie sposobów produkcji – być może najbardziej centralnego odniesienia korpusu marksistowskiego – po prostu jako obiektywnych struktur, jako rzeczy rozwijających się “ponad głowami” ludzkich agentów. Kwestionowali oni w szczególności “deterministyczne” i “pozytywistyczne” interpretacje materializmu historycznego, które podkreślały niezmienne etapy rozwoju historycznego (napędzane przez pozornie autonomiczną “bazę” ekonomiczną) oraz przydatność metodologicznego trybu nauk przyrodniczych do zrozumienia etapów…..


Dehumanizacja człowieka

Rzym. 1:31 Bezrozumni, niedotrzymujący słowa, bez naturalnej miłości, nieprzejednani i bez miłosierdzia.

W latach 30. i 40. Instytut Badań Społecznych pod kierownictwem Horkheimera prowadził badania i analizy w wielu różnych obszarach, w tym w zakresie kształtowania tożsamości jednostki, relacji rodzinnych, biurokracji, państwa, gospodarki i kultury. Chociaż to, co stało się znane jako “frankfurcka” teoria społeczna, często wychodziło od marksistowskich aksjomatów, wiele z wyciągniętych wniosków było sprzecznych z tradycyjną teorią marksistowską, ponieważ ich ustalenia podkreślały wiele przeszkód dla transformacji społecznej w przewidywalnej przyszłości…..

Horkheimer i Adorno wierzyli, że wytwory wielkich artystów epoki burżuazyjnej, a także chrześcijańskiego średniowiecza i renesansu, zachowały pewną autonomię od świata czysto pragmatycznych interesów (Horkheimer i Adorno, [Dialectic of Enlightenment] 1947)….. Jako taka, sztuka ma charakter poznawczy i wywrotowy. Jej “zawartość prawdy” polega na zdolności do restrukturyzacji konwencjonalnych wzorców znaczeniowych.

Teoretycy frankfurccy twierdzili, że w ich czasach większość podmiotów kulturowych stała się towarami, a sama kultura stała się “przemysłem”. Termin “przemysł” odnosi się tutaj do “standaryzacji” lub marginalnego zróżnicowania artefaktów kulturowych (na przykład telewizyjnych westernów lub muzyki filmowej) oraz do racjonalizacji technik promocji i dystrybucji. Bez względu na integralność formy artystycznej, przemysł kulturalny zajmuje się “przewagą efektu”. Jego celem jest przede wszystkim tworzenie rozrywek i rozpraszanie uwagi, zapewniając tymczasową ucieczkę od obowiązków i znoju codziennego życia….
.


Rozbicie rodziny

Efez. 6:1-2 2. Czcij swego ojca i matkę – jest to pierwsze przykazanie z obietnicą; 3. Aby ci się dobrze powodziło i abyś długo żył na ziemi.

Korzystając z wielu koncepcji psychoanalitycznych, szkoła badała sposób, w jaki społeczeństwo konstytuuje jednostkę, tworząc społeczne typy charakteru. Odkryli, że w procesie socjalizacji znaczenie rodziców maleje. Ponieważ rodziny zapewniają coraz mniejszą ochronę przed obezwładniającą presją świata zewnętrznego, legitymacja autorytetu ojca jest podważana.

Rezultatem jest na przykład to, że dziecko płci męskiej nie aspiruje do tego, by stać się jak jego ojciec, ale coraz bardziej przypomina obrazy projektowane przez przemysł kulturalny w ogóle (lub przez faszyzm w nazistowskich Niemczech). Ojciec zachowuje pewną władzę, ale jego żądania i zakazy są w najlepszym razie słabo zinternalizowane. Władza ojca wydaje się zatem arbitralna. W tej sytuacji dziecko zachowuje abstrakcyjną ideę siły i mocy i szuka potężniejszego “ojca”, adekwatnego do tego obrazu. Powstaje ogólny stan podatności na siły zewnętrzne – na przykład na faszystowskich demagogów.
.


Źródło prawdy

Kol. 2:2-3 2. Aby ich serca były pocieszone, będąc zespolone w miłości, a to ku wszelkiemu bogactwu zupełnej pewności zrozumienia, ku poznaniu tajemnicy Boga, Ojca i Chrystusa; 3. W którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania.

Najważniejsza jest tutaj epistemologia teoretyków krytycznych. Od samego początku odrzucili oni Logos – zarówno wcielone, jak i zapisane Słowo Boże. Nie mają więc żadnego pewnego fundamentu, na którym mogliby budować społeczeństwo i jego instytucje; ich filozofia niszczy je i ich samych. Podobnie jak krytycy z ruchu krytyki tekstu, zastępujący przyjęty tekst Nowego Testamentu swoim tak zwanym ulepszeniem opartym głównie na tekstach dostarczonych przez Watykan i innym wątpliwego pochodzenia znalezionym w klasztorze używanym jako krzesiwo, tak i teoretycy krytyczni pokazali swoją niewiarę poprzez absolutne odrzucenie Słowa Bożego i jawny atak na chrześcijaństwo i wszystko, czego ono naucza.

Podczas gdy krytycy tekstu podważali Słowo Boże, stawiając się ponad Słowem, krytyczni teoretycy całkowicie odrzucili i zaatakowali Słowo Boże. Wraca to do pierwszej wątpliwości i kłamstwa:

“Czy Bóg rzeczywiście powiedział…?”.

Gdy fundamentepistemologia oparta na Słowie Bożym – został zaatakowany, wówczas całe społeczeństwo i jego instytucje są uczciwą grą do reinterpretacji w świetle Krytycznych Teoretyków, co rzeczywiście uczynili. Zwróćmy uwagę ataki na jednostkę, rodzinę, kościół i państwo, które są prowadzone za pomocą cielesnej broni sztuki i kultury – zarówno popularnej, jak i wysokiej – za pośrednictwem środków masowego przekazu i elitarnych instytucji kultury wysokiej. Zauważmy również ataki na te rzeczy –

“Instytut Badań Społecznych, pod kierownictwem Horkheimera, prowadził badania i analizy w wielu różnych dziedzinach, w tym w kształtowaniu tożsamości jednostki, relacjach rodzinnych, biurokracji, państwie, gospodarce i kulturze….Legalność autorytetu ojca zostaje podważona“.

Bez fundamentu Słowa Bożego będącego podstawą znaczenia tych rzeczy, teoretycy krytyczni i inni grzeszni ludzie mogli następnie dostosować te rzeczy do bezbożnych idei i programów, które proponowali, najczęściej z marksistowskimi podstawami.
.

Marksistowski nihilim i rekonstrukcjonizm

Dan. 7:25 Będzie mówił słowa przeciw Najwyższemu i wytracał świętych Najwyższego; będzie zamierzał zmienić czasy i prawa, gdyż będą wydane w jego ręce aż do czasu, czasów i połowy czasu

Istniały dwie metody przejmowania władzy w kraju przez marksistów. Na początku była to gwałtowna rewolucja, a po jej ustanowieniu cała tradycyjna kultura została zniszczona, a nowa kultura marksistowska została narzucona, jak widać w rewolucji bolszewickiej w Rosji, co doprowadziło do leninowskich, a następnie stalinowskich form komunizmu, maoistowskiej rewolucji kulturalnej w Chinach i różnych gwałtownych rewolucji komunistycznych w Europie Wschodniej i Ameryce Południowej.

Druga metoda była znacznie bardziej wywrotowa, choć mniej brutalna, przynajmniej na początku. Komuniści przejmowali instytucje intelektualne i kulturalne i obalali społeczeństwo. Warto zwrócić uwagę na rozwój marksizmu w kulturze masowej i systemie edukacji w drugiej połowie XX wieku, nawet gdy regionalne i narodowe tradycje kulturowe zostały odrzucone i zastąpione przez idee marksistowskie.

Szkoła frankfurcka ze swoją Teorią Krytyczną odegrała w tym względzie kluczową rolę, nawet gdy zdobyła silną pozycję na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku.
.


Od teorii krytycznej do teorii krytycznej rasy

Voddie Baucham Jr. prześledził korzenie Krytycznej Teorii Rasowej – CRT (znanej również jako Społeczne, Emocjonalne Uczenie się) poprzez Teorię Konfliktu Marksa i Krytyczną Teorię Szkoły Frankfurckiej, stwierdzając, że

Marks postrzegał społeczeństwo jako grupę różnych klas społecznych konkurujących o ograniczoną pulę zasobów, takich jak żywność, mieszkanie, zatrudnienie, edukacja i czas wolny [Heather Griffiths, Introduction to Sociology 2nd Edition, OpenStax, 2015]…..

Po tym, jak rewolucja marksistowska nie zdołała obalić kapitalizmu na początku XX wieku, wielu marksistów powróciło do deski kreślarskiej, modyfikując i dostosowując idee Marksa. Być może najbardziej znana była grupa związana z Instytutem Badań Społecznych we Frankfurcie w Niemczech, która zastosowała marksizm do radykalnej interdyscyplinarnej teorii społecznej. Grupa ta obejmowała Maxa Horkheimera, T. W. Adorno, Ericha Fromma, Herberta Marcuse, Georga Lukácsa i Waltera Benjamina i stała się znana jako Szkoła Frankfurcka.

Ludzie ci rozwinęli teorię krytyczną jako rozwinięcie teorii konfliktu i zastosowali ją szerzej, w tym w innych naukach społecznych i filozofii. Ich głównym celem było zajęcie się kwestiami strukturalnymi powodującymi nierówności. Wychodzili z założenia, że obecna rzeczywistość społeczna jest zepsuta i musieli zidentyfikować ludzi i instytucje, które mogłyby dokonać zmian i zapewnić praktyczne cele transformacji społecznej.

Owen Strachan, inny chrześcijański pisarz, przypomina Bauchamowi o korzeniach Krytycznej Teorii Rasy wywodzącej się od krytycznych teoretyków szkoły frankfurckiej. Pisze on co następuje pod nagłówkiem “Skąd się wzięła ta cała ideologia?”:

W dwóch słowach: Karol Marks. I jeszcze dwa: Fryderyk Engels. Ten duet wywołał wstrząs na Zachodzie po opublikowaniu Manifestu Komunistycznego w 1848 roku. Oprócz argumentów ekonomicznych, wysunęli oni następujące fundamentalne twierdzenie:

“Jak już widzieliśmy, każda forma społeczeństwa opierała się na antagonizmie klas uciskających i uciskanych“. Dlatego też “historia wszystkich dotychczas istniejących społeczeństw jest historią walk klasowych. Pan i niewolnik… pan i poddany, cechmistrz i czeladnik, jednym słowem, ciemiężca i ciemiężony” [Karol Marks i Fryderyk Engels, Manifest komunistyczny.]

Darwin u podstaw

Takie spojrzenie na ludzką tożsamość i porządek społeczny płynnie współgrało z darwinowską kosmologią, której rozprzestrzenianiu się Marks kibicował w swojej erze. Według Marksa w rzeczywistości ludzkość dzieli się na dwie grupy: zbawionych i niezbawionych. Ale Marks zmienił nasze podstawowe kategorie zgodnie z liniami ekonomicznymi – a dokładniej “walkami klasowymi”. Postrzegał historię jako wielki konflikt między

  • ciemiężcami (tymi, którzy kontrolują środki produkcji) a
  • uciskanymi (tymi, którzy nie są uprzywilejowani ekonomicznie).

Marks umiejscowił tę krytykę w szczególności w instytucjach społecznych. Jeffrey Johnson zwięźle uchwycił antyautorytarny wymiar bibliograficznej mokrej bomby, którą Marks (i Engels) wysłali w społeczeństwo za pośrednictwem Manifestu komunistycznego:

Marks wierzył, że wielki problem moralny społeczeństwa można sprowadzić do instytucji władzy w społeczeństwie. Uważał, że ponieważ władza ze swej natury jest opresyjna, wszystkie autorytatywne struktury i instytucje muszą zostać zniszczone. A kiedy wszystkie zdecentralizowane podziały władzy zostaną zlikwidowane, zglobalizowanespołeczeństwobezklasowe musi zająć swoje miejsce w nowym porządku świata.
.
W tym nowym porządku świata ludzie nie będą już musieli odnosić się do siebie jako przełożeni i podwładni, bogaci i biedni, przywódcy i naśladowcy. Społeczeństwo będzie wolne od ucisku dopiero wtedy, gdy nie będzie podziałów klasowych,różnorodności ani hierarchicznej pozycji władzy. Tylko wtedy świat będzie wolny od zła i doświadczy utopii
. [Jeffrey Johnson, Co każdy chrześcijanin powinien wiedzieć o sprawiedliwości społecznej, (Conway, Arkansas: Free Grace Press, 2021).

Ten światopogląd był zakorzeniony w ateizmie: bezbożności.
.


Bunt wobec Boga

Psalm 2:1-4 1. Dlaczego poganie się buntują, a narody knują próżne zamysły? 2. Królowie ziemscy powstają, a władcy naradzają się wspólnie przeciwko PANU i jego pomazańcowi, mówiąc: 3. Zerwijmy ich więzy i zrzućmy z siebie ich pęta. 4. Lecz ten, który mieszka w niebie, będzie się śmiał, Pan będzie z nich szydził.

Ale Marks nie tylko potrząsał pięścią na boskość. Nienawidził świata stworzonego przez Boga. Gardził tym, co teologowie nazywają “porządkiem stworzenia”. Chciał wymazać z ziemi wszelkie ślady boskiego stworzenia. Ponownie cytujemy Johnsona w tej kwestii:

Ale co najważniejsze, ponieważ nasze obecne instytucje czerpią swoją delegowaną władzę od Boga, instytucje te (indywidualizm,rodzina,kościół i państwo) muszą najpierw zostać zdekonstruowane i pozbawionewładzy, aby w pełni wyeliminować Boga ze społeczeństwa. W rzeczywistości, dla Marksa, wyzwolenie od zła kapitalizmu nie może nastąpić, dopóki wszelkie ślady Boga nie zostaną usunięte z tego świata.


Bezbożny alians

Psalm 1:1 Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą niegodziwych, nie stoi na drodze grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców;

Teoria krytyczna zaadaptowała kategorie i krytykę Marksa w połowie XX wieku. Zastosowała marksistowską siatkę nie tylko do rozważań nad klasą, ale także do antropologii w szerszym zakresie. Jak twierdził Marks, każdy jest albo uciskającym, albo uciskanym. Frankfurccy teoretycy krytyczni, tacy jak Theodor Adorno i Max Horkheimer, argumentowali, że burżuazyjne instytucje pośredniczyły w ucisku, o którym mowa.

Ludzie spoza głównego nurtu kulturowego wypadali jako zasadniczo sprawiedliwi w swojej walce z normami kulturowymi. Zasadniczo grupy mniejszościowe zyskały w tym czasie uprzywilejowany status. Wyzwanie rzucone instytucjom po raz pierwszy przez myślicieli oświeceniowych zyskało na sile, gdy teoretycy krytyczni zakwestionowali integralność “burżuazyjnego” porządku społecznego.

W rzeczywistości sam rozum został utracony w nowoczesnym społeczeństwie, napędzanym przez kapitalistyczną ideologię. Komentując myśl teoretyka szkoły frankfurckiej Maxa Horkheimera, RogerScruton zauważył, że:

Rozum, argumentuje, jest skorumpowany przez kapitalistyczny porządek i traci swój naturalny punkt ciężkości w ludzkim życiu…. Dla burżuazyjnego rozumu człowieczeństwo jest zatem niezauważalne. Prawdziwa filozofia krytyczna to ta, która kierując spojrzenie filozofii na samą filozofię, dostrzega zatrute źródła jej własnego skażonego rozumowania.

Scruton podsumowuje brzemię Horkheimera: musimy

“wyjść poza filozofię do ‘teorii krytycznej’ i odkryć prawdziwą możliwość emancypacji, która zaczyna się od emancypacji samej myśli”. [Roger Scruton, Fools, Frauds, and Firebrands: Thinkers of the New Left (Londyn: Bloomsbury Continuum, 2017), 138].

Mówiąc prościej, aby zrozumieć ludzkość, teoretycy krytyczni twierdzili, że trzeba rozpoznać zepsutą naturę społeczeństwa, ale nie tylko społeczeństwa – samego zwykłego rozumu. Z tego powodu Voddie Baucham Jr. argumentował, że takie myślenie – w tym Krytyczna Teoria Rasy, wywodząca się z tego systemu – jest gnostycyzmem [Voddie Baucham Jr. [Voddie Baucham Jr, “Ethnic Gnosticism,” w By What Standard? God’s World…God’s Rules (Cape Coral, Floryda: Founders Press, 2020), 105-116].

Oznacza to, że zgodnie z tą ideologią istnieje wyższa wiedza, którą posiadają tylko niektórzy; sama zwykła percepcja nie wystarczy. Struktury rzeczywistości, czy to ekonomiczne, czy kulturowe, czy “rasowe” (w naszych czasach), mogą wyglądać solidnie, ale tak nie jest. Muszą zostać zdemaskowane, ponieważ w rzeczywistości zawierają w sobie narastającą niesprawiedliwość. Tylko niektórzy mogą to dostrzec – obudzeni. …

Istnieje tu intelektualny rodowód. Krytyczna Teoria Rasy zawdzięcza swoje główne kategorie Teorii Krytycznej, która zawdzięcza swoje główne kategorie Marksowi. Jednak ta bojowa mentalność niesprawiedliwej wiktymizacji była szeptana na długo przed Marksem. Ostateczne źródło tej ideologii nie brzmi jak głos Boga, ale jak obślizgły syk węża.

Innym głosem wywodzącym Krytyczną Teorię Rasową z Teorii Krytycznej jest Christopher Rufo, uczony krytyczny wobec Krytycznej Teorii Rasowej. W wykładzie wygłoszonym w Hillsdale College 30 marca 2021 r. powiedział, co następuje:

Wyjaśniając krytyczną teorię rasy, warto zacząć od krótkiej historii marksizmu. Pierwotnie lewica marksistowska opierała swój program polityczny na teorii konfliktu klasowego. Marks uważał, że podstawową cechą społeczeństw przemysłowych jest brak równowagi sił między kapitalistami a robotnikami. Rozwiązaniem tej nierównowagi, według Marksa, była rewolucja: robotnicy w końcu zyskali świadomość swojej trudnej sytuacji, przejęli środki produkcji, obalili klasę kapitalistów i zapoczątkowali nowe społeczeństwo socjalistyczne….


Nowy paradygmat Marksistów

Jan 8:44 Wy jesteście z waszego ojca – diabła i chcecie spełniać pożądliwości waszego ojca. On był mordercą od początku i nie został w prawdzie, bo nie ma w nim prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.

W połowie lat 60. marksistowscy intelektualiści na Zachodzie zaczęli przyznawać się do tych niepowodzeń. Rechotali na wieść o sowieckich okrucieństwach i zdali sobie sprawę, że rewolucje robotnicze nigdy nie miałyby miejsca w Europie Zachodniej czy Stanach Zjednoczonych, gdzie istniały duże klasy średnie i szybko poprawiał się standard życia. W szczególności Amerykanie nigdy nie rozwinęli poczucia świadomości klasowej ani podziału klasowego. Większość Amerykanów wierzyła w amerykański sen – ideę, że mogą przekroczyć swoje pochodzenie poprzez edukację, ciężką pracę i dobre sprawowanie obywatelstwa.

Ale zamiast porzucić swój lewicowy projekt polityczny, marksistowscy uczeni na Zachodzie po prostu dostosowali swoją rewolucyjną teorię do niepokojów społecznych i rasowych lat sześćdziesiątych. Porzucając ekonomiczną dialektykę kapitalistów i robotników Marksa, zastąpili klasę rasą i starali się stworzyć rewolucyjną koalicję wywłaszczonych opartą na kategoriach rasowych i etnicznych.

Powinno być jasne, że idee Marksa przepływające przez teoretyków krytycznych aż do współczesnych teoretyków krytycznej rasy mają swoje korzenie w tym, co komunista Saul Alinsky w swoich Zasadach dla radykałów napisał w epigrafie:

Abyśmy nie zapomnieli przynajmniej o podziękowaniu dla pierwszego radykała: ze wszystkich naszych legend, mitologii i historii (a kto ma wiedzieć, gdzie kończy się mitologia, a zaczyna historia – lub która jest która), pierwszy radykał znany człowiekowi, który zbuntował się przeciwko establishmentowi i zrobił to tak skutecznie, że przynajmniej zdobył swoje własne królestwo – Lucyfer

Na podstawie, źródło


Zobacz w temacie

O niszczycielskim dla kościoła wpływie Charlesa Finneya

O niszczycielskim dla kościoła wpływie Johna Nelsona Darby

Print Friendly, PDF & Email