W wielu miejscach Pisma Świętego znajdujemy bezpośrednie wypowiedzi o Boskości Jezusa. Mówią tak Apostołowie, świadkowie, przeciwnicy, Chrystus sam o sobie a nawet Bóg Ojciec.

Apostoł Tomasz

Gdy nabywa wiary w Jezusa i nazywa Jezusa Bogiem

Jan 20:27-29 27 Potem powiedział do Tomasza: Włóż tu swój palec i obejrzyj moje ręce, wyciągnij swoją rękę i włóż ją w mój bok, a nie bądź bez wiary, ale wierz. 28 Wtedy Tomasz  odpowiedział mu: Mój Pan i mój Bóg (ο κυριος μου και ο θεος μου ho kurios mou kai ho theos mou)! 29 Jezus mu powiedział: Tomaszu, uwierzyłeś, ponieważ mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

 • ho – grecki przedimek określony wskazuje definitywnie na tego jedynego Pana i Boga, którym jest Jezus.
 • Referentem wypowiedzi Tomasza nie może być nikt inny niż Jezus, wskazuje na to przedimek osobowy w celowniku (komu? czemu?) αυτω auto – mu.
 • Tomasz wyznaje Jezusa jako Boga, Jezus potwierdza, że uwierzył w Jego Boskość, ponieważ Go ujrzał (Tomaszu, uwierzyłeś, ponieważ mnie ujrzałeś.)
 • Gdyby Jezus nie był Bogiem słowa Tomasza stanowiłyby ogromne bluźnierstwo, za które powinien zostać skarcony. Tak się nie stało. Jezus potwierdza słowa Tomasza.
  .

Apostoł Paweł

Nazywa Jezusa Bogiem

1 Tym. 3:16 A bez wątpienia wielka jest tajemnica pobożności: Bóg objawiony został w ciele (θεος εφανερωθη εν σαρκι theos efanerōthē en sarki), usprawiedliwiony w Duchu, widziany był przez anioły, głoszony był poganom, uwierzono mu na świecie, wzięty został w górę do chwały.

Rzym. 9:5 Do których należą ojcowie i z których według ciała pochodzi Chrystus, który jest nad wszystkimi, Bóg błogosławiony na wieki Amen.

 • Referentem słowa który jest Chrystus.
 • Chrystus jest nad wszystkimi.
 • Chrystus jest Bogiem błogosławionym na wieki.
 • χριστος christos i θεος theos występują w mianowniku i wskazują na ten sam referent.
 • Zdanie to, przy zachowaniu jego znaczenia, można również napisać tak: …z których według ciała pochodzi Chrystus Bóg błogosławiony na wieki, który jest nad wszystkimi Amen.

Tyt. 2:13 Oczekując błogosławionej nadziei i chwalebnego objawienia się wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa;

 • Bóg, który ma się objawić to Zbawiciel
 • Jest nim Chrystus

2 Tes. 1:12 Aby imię naszego Pana Jezusa Chrystusa zostało uwielbione w was, a wy w nim, według łaski naszego Boga i Pana Jezusa Chrystusa.

 • Imię Pana jest uwielbione w wierzących
 • wierzący są uwielbieni w Chrystusie
 • uwielbienie w Chrystusie jest dzięki łasce Boga i Pana Jezusa Chrystusa
 • Bóg jest Panem Jezusem Chrystusem

2 Kor. 5:19Jako że Bóg był w Chrystusie (ὡς ὅτι Θεὸς ἦν ἐν Χριστῷhos hoti theos en en christo), jednając świat z samym sobą, nie poczytując ludziom ich grzechów, i nam powierzył to słowo pojednania

 • Bóg pojednał świat ze sobą
 • Uczynił to w osobie Chrystusa
 • Bóg prawdziwie był w Chrystusie, pełnia Boskości przebywała w Synu
  .
  Kol. 1:19 Ponieważ upodobał sobie Ojciec, aby w nim zamieszkała cała pełnia;
  .
  Kol. 2:9 Gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia Bóstwa
  .
 • W tym samym czasie, gdy pełnia Bóstwa przebywała w ciele Chrystusa, Bóg-Syn przebywał też w niebie
  .
  Jan 3:13 A nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy, który jest w niebie.
  .
  Jan 17:24 Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem,
  .
 • Chrystus jest Bogiem.
  .

Apostoł Łukasz

Nazywa Jezusa Bogiem

Łuk. 9:43 I zdumieli się wszyscy potęgą Boga. A gdy się dziwili wszystkiemu, co czynił Jezus, on powiedział do swoich uczniów

 • Zdziwienie jakie ogarnęło tłum gdy Jezus wypędził demona, było zdziwieniem tłumu widzącego przed sobą Boga.

Łuk. 8:39 Wróć do swego domu i opowiedz, jak wielkie rzeczy Bóg ci uczynił. I odszedł, opowiadając po całym mieście, jak wielkie rzeczy Jezus mu uczynił.

 • Narracja Łukasza informuje, że Bóg, który uwolnił opętanego od demonów, to Jezus.

Łuk. 7:14-16 14 Potem podszedł i dotknął mar, a ci, którzy je nieśli, stanęli. I powiedział: Młodzieńcze, mówię ci, wstań! 15 A ten, który był martwy, usiadł i zaczął mówić. I oddał go jego matce. 16 Wtedy wszystkich ogarnął strach i wielbili Boga, mówiąc: Wielki prorok powstał wśród nas, oraz: Bóg odwiedził (Ἐπεσκέψατο epeskepsato) swój lud.

 • ἐπισκέπτομαι episkeptomai – złożyć wizytę, doglądać.
 • Niektórzy ludzie myśleli, że Jezus jest prorokiem, (wielki prorok powstał wśród nas), jednak część Żydów rozpoznała w Jezusie Boga zbawiciela (Bóg odwiedził swój lud).
 • Łukasz wcześniej nazywa Jezusa-odkupiciela Bogiem słowami Zachariasza, który prorokował co następuje.
  .
  Łuk. 1:68 Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Izraela, bo odwiedził (ἐπεσκέψατο epeskepsato) i odkupił swój lud

..

Apostoł Jan

Nazywa Jezusa Bogiem

Jan 1:2 Bogiem było Słowo

…Bogiem było…

Θεὸς ἦν Λόγος
theos en ho logos
Bóg (mianownik) był to konkretne Słowo (mianownik)

Podobnie jak w Jana 4:24 Bóg jest Duchem

Πνευμα ο Θεὸς
Pneuma ho Theos
Duch (mianownik) Ten konkretny Bóg (mianownik)
 • Konstrukcja zdaniowa użyta tu w oryginale greckim uwydatnia, że Słowo miało boską istotę i atrybuty. Zatem Jezus, Mesjasz, był w pełni i w całości Bogiem objawionym w ciele Kol. 2:9 Gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia Bóstwa.

1 Jana 5:20 A wiemy, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali prawdziwego Boga, i jesteśmy w tym prawdziwym (Bogu), to jest w jego Synu, Jezusie Chrystusie. On jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym..

 • wierzący mają poznać prawdziwego Boga.
 • wierzący są w prawdziwym Bogu.
 • prawdziwym Bogiem jest Jezus Chrystus.
  .

Apostoł Piotr

Nazywa Jezusa Bogiem

2 Piotra 2:1-3 1 Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy otrzymali wiarę równie cenną jak nasza, dzięki sprawiedliwości naszego Boga i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. 2 Łaska i pokój niech się wam pomnożą przez poznanie Boga i Jezusa, naszego Pana; 3 Jako że jego Boska moc obdarzyła nas wszystkim, co potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał do chwały i cnoty.

 • Piotr nazywa się Apostołem i sługą Jezusa Chrystusa, to pierwszy i jedyny referent całej wypowiedzi, Piotr nie odnosi się do Ojca
 • następnie nazywa Jezusa Chrystusa Bogiem i Zbawicielem

Jezus

O sobie mówi Bóg

Mar. 10:18 (powt. w Mat. 19:17, Łuk. 18:19) Lecz Jezus mu odpowiedział: Dlaczego nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden – Bóg.

 • Jeśli fragment ten nie naucza, że Jezus jest dobry, stąd konkluzja że jest Bogiem, to pozostaje tylko jedna alternatywa: Jezus nie był dobry zatem nie mógł być wystarczającą ofiarą przebłagalną za grzechy.
  .
  2 Kor. 5:21 On bowiem tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą.
  .

Bóg Ojciec

Nazywa Syna Bogiem

Hebr. 1:8-9 8 Lecz do Syna mówi: Twój tron, o Boże (ο θεος ho theos) , na wieki wieków, berłem sprawiedliwości jest berło twego królestwa. 9 Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość, dlatego namaścił cię, o Boże, twój Bóg olejkiem radości bardziej niż twoich towarzyszy.

Poganie

Którym głoszono Chrystusa rozpoznawali w nim “obcego boga”

Dzieje 17:18 Wtedy niektórzy z filozofów epikurejskich i stoickich spierali się z nim. Jedni mówili: Co chce powiedzieć ten nowinkarz? A inni: Zdaje się, że jest zwiastunem obcych bogów. Głosił im bowiem Jezusa i zmartwychwstanie.

Zwróćmy uwagę na to, że przeciwnicy Apostoła nie stwierdzili, iż głosi jakiegoś człowieka (w odniesieniu do Jezusa) czy też nowego boga (liczba pojedyncza) lecz wielu nowych bogów. Ponieważ Paweł wierzył w Boga Yahweh Ojca, Boga Yahweh Syna i Boga Yahweh Ducha Świętego będącego zarazem jednym Bogiem, głosił im Go dokładnie w ten sposób. Ateńczycy wierzyli w politeizm i słysząc o Bogu Jezusie będącym Synem Boga Ojca uznali, że jest wielu bogów chrześcijańskich. Niemniej jednak konkluzja Greków była taka, że Syn jest Bogiem.

Podobna sytuacja miała miejsce w czasach Starego Testamentu, gdy Filistyni przerażeni widokiem arki definitywnie wyrazili się o Bogu Izraela w liczbie mnogiej dając tym samym dowód ich fałszywej interpretacji żydowskiego trynitaryzmu. Żydzi bowiem wierzyli iż jeden Bóg to więcej niż jedna osoba.

1 Sam. 4:6-8 6. Kiedy Filistyni usłyszeli ten okrzyk, pytali: Cóż to za wielki okrzyk w obozie Hebrajczyków? I dowiedzieli się, że arka PANA przybyła do obozu. 7. I Filistyni zlękli się, gdyż mówiono: Bóg przybył do ich obozu. I mówili: Biada nam, bo czegoś takiego nigdy przedtem nie było. 8 Biada nam! Któż nas wybawi z rąk tych potężnych bogów? To są ci bogowie, którzy porazili Egipt wszelką plagą na pustyni

 

Jezus posiada pełnię Boskości

Kol. 2:8-9 8 Uważajcie, żeby was ktoś nie obrócił na własną korzyść przez filozofię i próżne oszustwo, oparte na ludzkiej tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. 9 Gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia Bóstwa.

Dlatego będąc na ziemi jako jedna osoba mająca i naturę ludzką i naturę Boga Jezus cały wszechświat utrzymywał przy istnieniu za pomocą swego słowa

Hebr. 1:3 Który (Jezus), będąc blaskiem jego chwały i wyrazem jego istoty i podtrzymując wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z naszych grzechów przez samego siebie, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach;

 • Chrystus przebywając na ziemi podtrzymywał istnienie wszechświata słowem swojej mocy.
 • Taką moc ma wyłącznie Bóg.
  .

Podwójna natura Syna

Jezus Chrystus podczas ziemskiej pielgrzymki miał naturę człowieka i Boga.

Dzieje 20:28 Uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli kościół Boga, który on nabył własną krwią.

 • Bóg wykupił kościół własną krwią.
 • Jedyna możliwość to krew Chrystusa, wcielonego Boga.
 • Chrystus to Bóg, który wykupił kościół własną krwią.
 • Chrystus na ziemi miał naturę Boga i człowieka.
  .

Wnioski

Jezus Chrystus nazwany jest Bogiem przez Apostołów jeszcze podczas ziemskiej pielgrzymki. Jezus Chrystus sam nazywa siebie Bogiem podczas ziemskiej pielgrzymki. Jezus Chrystus nazwany jest Bogiem przez Ojca w wiecznej przeszłości. Jezus Chrystus zawsze jest Bogiem.

Print Friendly, PDF & Email