Malleus malleficarum

Gal. 3:1 O głupi Galaci! Któż was omamił (gr. ἐβάσκανεν egaskanen – zaczarował), abyście nie byli posłuszni prawdzie, was, przed których oczami został wymalowany Jezus Chrystus i wśród których ukrzyżowany?

Bóg posiada atrybuty i one są doskonałym narzędziem do walki z kultami. Kulty nigdy nie reprezentują Boga w sposób rzetelny, raczej swoim wyznawcom serwują wypaczony obraz Boga, idola w miejsce Pana objawionego w Piśmie.

I tak jak członkowie kościołów w Galacji zostali doktrynalnie “zaczarowani” przez legalistycznych zwodzicieli tak też w obecnym czasie nastąpił ogromny rozkwit wszelkiego rodzaju pseudochrześcijańskich sekt i kultów stwarzając niebezpieczeństwo dla wielu szczerze poszukujących Boga ludzi, którzy czynią to niejako na oślep. Eksplorując świat duchowy, także ten wirtualny, bardzo łatwo natrafiają oni na grupy religijne, których liderzy zarzekają się iż głoszą “to jedyną naukę apolstolską” oraz że czczą “prawdziwego Boga we właściwy sposób”. Prędzej czy później jednak, w umyśle pojawi się dylemat: skąd wiedzieć, że grupa do której chciałbym przystąpić jest ortodoksyjna?

Odpowiedzi, czy dana społeczność jest prawowierna nie można poszukiwać przez pryzmat subiektywnych emocji, ponieważ Bóg nie jest w ten sposób nikomu objawiany. Prawda o Bogu znajduje się w obiektywnym źródle, czyli spisanym Słowie Bożym,

2 Piotra 1:19-20 19. Mamy też mocniejsze słowo prorockie, a wy dobrze czynicie, trzymając się go jak lampy, która świeci w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i jutrzenka nie wzejdzie w waszych sercach; 20. To przede wszystkim wiedząc, że żadne proroctwo Pisma nie podlega własnemu wykładowi.

Jednakże każda grupa nominalnie “chrześcijańska” twierdzi, że opiera swoje nauki właśnie o nie. Jak zatem rozeznać prawdę? Skąd wiedzieć, że trafimy do miejsca czczącego tego Boga objawionego w Piśmie? Tutaj w sukurs przychodzi praktyczne zastosowanie teologii systematycznej. Wiadomo przecież, że kulty jak ognia wystrzegają się historycznych wyznań wiary, symboli i kred jakie powstały w czasie synodów. W takich grupach nauczanie jest płynne, dodstosowane do aktualnych potrzeb przywódctwa, przez to zawiera elementy i jest sprzeczne ze sobą.

“Teolog dąży do przedstawienia systemu prawdy zawartej w Piśmie Świętym. Obejmuje to: systematyczne sformułowanie każdej doktryny Biblii przy pomocy informacji wydobytych z całego Pisma Świętego. Rezultatem tego są studia egzegetyczno – teologiczne takich tematów jak: Bóg, człowiek, grzech, odkupienie i Chrystus. Wszystkie ważne teksty Biblii są najpierw rozpatrywane egzegetycznie. Następnie pojedyncze teksty są wykorzystane do opracowania ujednoliconej doktryny biblijnej dotyczącej danego tematu. Indywidualne doktryny będą powiązane tworząc spójną teologię systematyczną.” – Bernard Ramm, Protestancka interpretacja biblijna

Co ciekawe tak liderzy jak i szeregowi członkowie przejawiający szczerą pogardę dla teologii systematycznej i systematycznego nauczania w rzeczywistości odznaczają się złą egzegezą i w konsekwencji ambiwalentną, błędną teologią pozbawioną prawdy. To także wyraźny sygnał aby nie poświęcać takiej grupie czasu.  Po drugie jeśli nawet istnieje już jakaś forma teologii systematycznej i nauczania, warto sprawdzić, czy jest ono zgodne z biblijnym standardem, którym, w zakresie Bożych atrybutów, właśnie służymy.

Niech Pan Bóg błogosławi wszystkim czytelnikom w odwracaniu się od grzechów (Dzieje 3:26) i prostuje ich ścieżki (Hebr. 12:13) tak, aby wreszcie trafili do społeczności ze zdrowym nauczaniem.

Redakcja


Atrybuty Boga

PIerwsza część rozważania uwzględni 14 atrybutów Boga i zawiera cytaty z

 • Pisma Świętego,
 • Westminsterskiego Wyznania Wiary z 1647 r.,
 • “Esencji Teologii” Williama Amesa
 • oraz książki “Teologia Systematyczna” autorstwa Louisa Berkhofa

Trójca

Westminsterskie Wyznanie Wiary z 1647 roku Esencja Teologii Williama Amesa Teologia Systematyczna Louisa Berkhofa
W jedności Boskiej Trójcy istnieją trzy osoby jednej istoty, mocy i wieczności: Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty, Ojciec nie jest ani zrodzony, ani pochodzący; Syn jest wiecznie zrodzony z Ojca; Duch Święty odwiecznie pochodzący od Ojca i Syna. (WWW 2:3) Istnienie Boga jest tą jedną Esencją, jaka istnieje wraz z jej Osobowymi właściwościami. Ta sama istota jest wspólna dla trzech subsystencji a gdy dotyka Bóstwa, każda egzystencja jest sama w sobie. (1:5:1-2) W tej jednej Boskiej Istocie są trzy Osoby lub indywidualne subsystencje, Ojciec, Syn i Duch Święty. Świadczą o tym różne fragmenty, o których mowa jako potwierdzające naukę o Trójcy. (89ff)

1 Mojż. 1:26 Potem Bóg powiedział: Uczyńmy człowieka na nasz obraz według naszego podobieństwa…

.

1 Mojż. 3:22 Wtedy PAN Bóg powiedział: Oto człowiek stał się jak jeden z nas, znający dobro i zło…

.

5 Mojż. 6:4 Słuchaj, Izraelu! PAN, nasz Bóg, PAN jest jeden

.

1 Tym. 2:5 Jeden bowiem jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus;

.

1 Jana 5:7 Trzej bowiem świadczą w niebie: Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej jedno są.

.

Mat. 3:16-17 16. A gdy Jezus został ochrzczony, zaraz wyszedł z wody, a oto otworzyły mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębica i przychodzącego na niego. 17. I rozległ się głos z nieba: To jest mój umiłowany Syn, w którym mam upodobanie.

.

2 Kor. 13:14 Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i wspólnota Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. Amen.

.

Tyt. 3:4-6 4. Lecz gdy się objawiła dobroć i miłość Boga, naszego Zbawiciela, względem ludzi; 5. Nie z uczynków sprawiedliwości, które my spełniliśmy, ale według swego miłosierdzia zbawił nas przez obmycie odrodzenia i odnowienie Ducha Świętego; 6. Którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela;

.

Hebr. 9:14 To o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego ofiarował Bogu samego siebie bez skazy, oczyści wasze sumienie z martwych uczynków, by służyć Bogu żywemu?

.

1 Piotra 1:2 Wybranych według uprzedniej wiedzy Boga Ojca, przez uświęcenie Ducha dla posłuszeństwa i pokropienia krwią Jezusa Chrystusa. Łaska i pokój niech się wam pomnożą.

Samoistność

Westminsterskie Wyznanie Wiary z 1647 roku Esencja Teologii Williama Amesa Teologia Systematyczna Louisa Berkhofa
Jest tylko jeden żywy i prawdziwy Bóg… WWW 2:1)

Pytanie 7: Czym jest Bóg? Odpowiedź: Bóg jest… sam w sobie nieskończony w istnieniu. (WMK P7)

Bóg istnieje sam z siebie; to znaczy, że nie jest on ani z innego, ani z innego, ani z innego, ani dla innego. Wystarczalność Boga polega na tym, że On sam ma dość w sobie i dla nas; stąd też nazywany jest w pełni wystarczającym (1:4:16, 1:4:10). Mówi się, że żyje w sobie, ponieważ nie otrzymuje ani istoty, ani życia od nikogo, w żadnej części. (1: 4: 36) W samoistności Boga zawarta jest pozytywna idea Jego egzystencji i samowystarczalności. (32)

2 Mojż. 3:14 Wtedy Bóg odrzekł do Mojżesza: jestem który jestem. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: jestem posłał mnie do was.

.

5 Mojż. 32:40 Podnoszę bowiem swą rękę ku niebu i mówię: Ja żyję na wieki.

.

Psalm 90:2 Zanim zrodziły się góry, zanim ukształtowałeś ziemię i świat, od wieków na wieki ty jesteś Bogiem.

,

Psalm 102:25-27 25. Ty dawno założyłeś fundamenty ziemi i niebiosa są dziełem twoich rąk. 26. One przeminą, ale ty pozostajesz; wszystkie jak szata się zestarzeją, zmienisz je jak płaszcz i będą odmienione. 27. Ale ty zawsze jesteś ten sam, a twoje lata nigdy się nie skończą.

.

Hebr. 13:8 Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki

,

Dzieje 17:23-25 23. Przechadzając się bowiem i przypatrując waszym świętościom, znalazłem też ołtarz, na którym było napisane: Nieznanemu Bogu. Ja głoszę wam tego, którego nie znając, czcicie. 24. Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, ten, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką. 25. Ani nie jest czczony rękoma ludzkimi tak, jakby czegoś potrzebował, ponieważ sam daje wszystkim życie i oddech, i wszystko.

,

Izaj. 40:28-31 28. Czy nie wiesz? Czy nie słyszałeś, że wieczny Bóg, PAN, Stwórca krańców ziemi, nie ustaje ani się nie męczy i że jego mądrość jest niezgłębiona? 29. On dodaje siły spracowanemu i przymnaża mocy temu, który nie ma żadnej siły. 30. Młodzież ustaje i mdleje, a młodzieńcy potykają się i padają; 31. Ale ci, którzy oczekują PANA, nabiorą nowych sił; wzbiją się na skrzydłach jak orły, będą biec, a się nie zmęczą, będą chodzić, a nie ustaną.

,

Izaj. 44:6 Tak mówi PAN, Król Izraela i jego Odkupiciel, PAN zastępów: Ja jestem pierwszy i ja jestem ostatni, a oprócz mnie nie ma Boga.

,

Jan 5:26 Jak bowiem Ojciec ma życie sam w sobie, tak dał i Synowi, aby miał życie w samym sobie.

,

Obj. 4:10 Upadło dwudziestu czterech starszych przed zasiadającym na tronie i oddało pokłon żyjącemu na wieki wieków, i rzucało swoje korony przed tronem, mówiąc

,

Jer. 10:10 Ale PAN jest prawdziwym Bogiem, jest Bogiem żywym i królem wiecznym. Od jego gniewu drży ziemia, a narody nie mogą znieść jego oburzenia.

Niepojętność

Westminsterskie Wyznanie Wiary z 1647 roku Esencja Teologii Williama Amesa Teologia Systematyczna Louisa Berkhofa
Jest tylko jeden żywy i prawdziwy Bóg… Niezrozumiały. (WWW 2:1)

Pytanie 7: Kim jest Bóg? Odpowiedź: Bóg jest… Niezrozumiały. (WMK P7)

Boga, jakim jest w sobie, nie może pojmować nikt poza nim samym. (1:4:2) Bóg jest niezrozumiały, ponieważ nie ma żadnych granic, aby go ogarnąć. (1:4:46) Kościół chrześcijański wyznaje z jednej strony, że Bóg jest tym, czego nie można zrozumieć, ale z drugiej strony, że można Go poznać i że poznanie Go jest absolutnym warunkiem zbawienia. (Hioba 11: 7; Izaj. 40:18; Jana 17: 3) (29)

Mat. 11:27 nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, ani nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić.

.

1 Kor. 2:10 Duch bowiem bada wszystko, nawet głębokości Boga.

.

2 Mojż. 20:21  Stał więc lud z daleka, a Mojżesz zbliżył się do gęstego mroku, w którym był Bóg.

.

5 Mojż. 4:11 Wtedy zbliżyliście się i stanęliście pod górą, a góra płonęła ogniem aż po samo niebo, okryta ciemnością, obłokiem i mrokiem.

.

5 Mojż. 29:29 Rzeczy tajemne należą do PANA, naszego Boga, a objawione – do nas i naszych synów na wieki, abyśmy wypełniali wszystkie słowa tego prawa.

.

1 Król. 8:12 Wtedy przemówił Salomon: PAN powiedział, że będzie mieszkać w mroku.

.

Hiob 5:9 Który czyni rzeczy wielkie i niezbadane, cudowne i niezliczone;

.

Hiob 11:7–9 7. Czy wybadasz tajemnice Boga? Czy zgłębisz doskonałość Wszechmocnego? 8. Są wyżej niż niebiosa, co możesz z tym uczynić? Głębsze niż piekło, czy możesz je poznać?  9. Ich miara jest dłuższa niż ziemia i szersza niż morze.

.

Hiob 15:8 Czy słuchałeś tajemnic Boga? Czy tylko w tobie jest mądrość?

.

Hiob 37:1-24 5. Bóg cudownie grzmi swoim głosem, czyni wielkie rzeczy, których nie możemy zrozumieć. 23. On jest Wszechmocny, nie możemy go doścignąć. On jest wielki w potędze i sądzie i bogaty w sprawiedliwość. Nie uciska nikogo. 24. Dlatego boją się go ludzie. On nie ma względu na żadnego, który jest mądry w sercu.

.

Psalm 18:11  Z ciemności zrobił sobie ukrycie, namiotem wokół niego były ciemne wody i gęste obłoki nieba.

.

Psalm 97:2 Chmury i ciemność wokół niego, sprawiedliwość i sąd podstawą jego tronu

.

Psalm 145:3 Wielki jest PAN i godzien wielkiej chwały, a jego wielkość jest niezbadana

.

Izaj. 40:12-31 13. Kto kierował Duchem PANA, a kto był jego doradcą, aby go pouczać? 14. Kogo się radził, aby nabyć rozumu? Kto pouczył go o ścieżkach sądu? Kto nauczył go wiedzy i wskazał mu drogę roztropności? 28. Czy nie wiesz? Czy nie słyszałeś, że wieczny Bóg, PAN, Stwórca krańców ziemi, nie ustaje ani się nie męczy i że jego mądrość jest niezgłębiona?

.

Rzym. 11:33 O głębokości bogactwa zarówno mądrości, jak i poznania Boga! Jak niezbadane są jego wyroki i niedocieczone jego drogi!

.

1 Kor. 2:16 Kto bowiem poznał umysł Pana? Kto go będzie pouczał? Ale my mamy umysł Chrystusa.

.

Jan 17:3 A to jest życie wieczne, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa.

Prostota

Westminsterskie Wyznanie Wiary z 1647 roku Esencja Teologii Williama Amesa Teologia Systematyczna Louisa Berkhofa
Jest tylko jeden żywy i prawdziwy Bóg, który jest… bez ciała, części i namiętności. WWW 2:1) Te atrybuty w Bogu są jednym z najczystszych i najprostszych aktów. (1:4:20) Kiedy mówimy o prostocie Boga, używamy tego terminu do opisania stanu lub właściwości bycia prostym, stanu wolnego od podziału na części, a zatem od złożoności. Oznacza to, że Bóg nie jest złożony i nie podlega podziałowi w żadnym znaczeniu tego słowa. (62)

2 Mojż. 3:14 Wtedy Bóg odrzekł do Mojżesza: jestem, który jestem I dodał: Tak powiesz synom Izraela: jestem posłał mnie do was.

.

4 Mojż. 23:19 Bóg nie jest człowiekiem, aby miał kłamać, ani synem człowieczym, żeby miał żałować.Czy on powie coś, a tego nie uczyni? Czy wypowie, a nie spełni?

.

5 Mojż. 4:15-16 15. Strzeżcie więc pilnie swoich dusz, gdyż nie widzieliście żadnej postaci w dniu, w którym PAN przemówił do was na Horebie spośród ognia;16. Abyście się nie zepsuli i nie czynili sobie rzeźbionego posągu, podobizny wszelkiej postaci w kształcie mężczyzny lub kobiety;

.

1 Sam. 15:29 Ponadto Mocarz Izraela nie kłamie i nie będzie żałować, gdyż nie jest człowiekiem, aby miał żałować.

.

Psalm 110:4 PAN przysiągł i nie będzie żałował: Ty jesteś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka.

.

Psalm 145:3-8 3. Wielki jest PAN i godzien wielkiej chwały, a jego wielkość jest niezbadana. 4. Pokolenie pokoleniu będzie wychwalać twoje dzieła i opowiadać o twoich potężnych czynach. 5. Będę wysławiać wspaniałość chwały twojego majestatu i twoje cudowne dzieła.6. I będą mówić o mocy twoich straszliwych czynów, a ja będę opowiadać twoją wielkość.7. Będą wysławiać pamięć twojej wielkiej dobroci i śpiewać o twojej sprawiedliwości.8. Łaskawy jest PAN i litościwy, nieskory do gniewu i bardzo miłosierny.

.

Izaj. 6:1-4 1. W roku, w którym umarł król Uzjasz, widziałem Pana siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren jego szaty wypełnił świątynię.2. Serafiny stały ponad nim, a każdy z nich miał po sześć skrzydeł: dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma przykrywał swoje nogi, a dwoma latał.3. I wołał jeden do drugiego: Święty, święty, święty, PAN zastępów. Cała ziemia jest pełna jego chwały.4. I filary drzwi poruszyły się od głosu wołającego, a dom napełnił się dymem.

.

Jan 4:24 Bóg jest duchem, więc ci, którzy go czczą, powinni go czcić w duchu i w prawdzie.

.

1 Tym. 1:17 A Królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu mądremu Bogu niech będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen.

.

Hebr. 11:27 Przez wiarę opuścił Egipt, nie lękając się gniewu króla, bo wytrwał, tak jakby widział Niewidzialnego.

Prostota Boga oznacza, że Bóg jest niepodzielny. Odnosi się to najpierw do trzech Osób Trójcy – że nie są one oddzielnymi bogami, ale razem jednym Bogiem. Odnosi się to również do atrybutów Boga. Nie można ich od siebie oddzielić ani przeciwstawić. Nie ma na przykład podziału ani konfliktu między Jego sprawiedliwością a Jego miłosierdziem. Jego miłosierdzie zawsze będzie sprawiedliwe, a Jego sprawiedliwość miłosierna.

Dlatego w Bogu nie ma sprzeczności ani dysharmonii. Jest jeden i niepodzielny w Swojej Osobie, w Swoich atrybutach, w Swoim celu i woli oraz w Swoich dziełach. Jego dzieła nigdy nie są sprzeczne z Jego celem ani Jego cel z samym sobą.

Ten atrybut jest odrzucany przez tych, którzy są gotowi znaleźć sprzeczność w woli Bożej lub między wolą Bożą a Jego dziełami. Nie tylko promują irracjonalność, ale zaprzeczają Jego prostocie i są w konflikcie z tym, czego Pismo naucza o Bogu.

Jedność

Westminsterskie Wyznanie Wiary z 1647 roku Esencja Teologii Williama Amesa Teologia Systematyczna Louisa Berkhofa
Jest tylko jeden żywy i prawdziwy Bóg, który jest nieskończony w istnieniu i doskonałości… bez ciała, części i namiętności. WWW 2:1)

Pytanie 7: Kim jest Bóg? Odpowiedź: Bóg jest doskonałością. (WMK P7)

Po pierwsze, że Bóg jest jeden i tylko jeden. (1:4:15) W Istocie Boskiej jest tylko jedna niepodzielna esencja (ousia, essentia). Bóg jest jeden w swojej istocie, czyli konstytucjonalnej naturze. (89ff, 3.a.)

5 Mojż. 6:4 Słuchaj, Izraelu! PAN, nasz Bóg, PAN jest jeden.

.

1 Król 8:60 Żeby wszystkie narody ziemi poznały, że PAN jest Bogiem, a innego nie ma.

.

1 Król. 20:28 Wtedy przyszedł mąż Boży i mówił do króla Izraela: Tak mówi PAN: Ponieważ Syryjczycy powiedzieli: PAN jest Bogiem gór, a nie jest Bogiem równin, wydam cały ten wielki tłum w twoje ręce, abyście wiedzieli, że ja jestem PANEM.

.

Izaj. 42:8 Ja, PAN, to jest moje imię, a mojej chwały nie oddam innemu ani mojej czci – rzeźbionym posągom.

.

Izaj. 45:41 W PANU będzie usprawiedliwione i będzie się chlubić całe potomstwo Izraela.

.

Marek 12:29-32 29. A Jezus mu odpowiedział: Pierwsze przykazanie ze wszystkich jest to: Słuchaj, Izraelu! Pan, nasz Bóg, Pan jest jeden. 30. Będziesz więc miłował Pana, swego Boga, całym swym sercem, całą swą duszą, całym swym umysłem i z całej swojej siły. To jest pierwsze przykazanie. 31. A drugie jest do niego podobne: Będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie. Nie ma innego przykazania większego od tych. 32. Wtedy powiedział mu uczony w Piśmie: Nauczycielu, zaprawdę dobrze powiedziałeś, że jeden jest Bóg i nie ma innego oprócz niego.

.

Jan 17:3 A to jest życie wieczne, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa.

.

1 Jana 5:20 A wiemy, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali prawdziwego Boga, i jesteśmy w tym prawdziwym, to jest w jego Synu, Jezusie Chrystusie. On jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym.

,.

1 Kor. 8:4-6 4. A więc co do spożywania pokarmów ofiarowanych bożkom, wiemy, że bożek na świecie jest niczym i że nie ma żadnego innego Boga oprócz jednego. 5. Bo chociaż są tacy, którzy są nazywani bogami, czy to na niebie, czy na ziemi – bo wielu jest bogów i wielu panów; 6. To dla nas jest jeden Bóg, Ojciec, z którego wszystko, a my w nim, i jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko, a my przez niego.

.

Gal. 3:20 Lecz pośrednik nie jest dla jednego, ale Bóg jest jeden.

.

1 Tym. 2:5 Jeden bowiem jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus;

.

Jakuba 2:19 Ty wierzysz, że jest jeden Bóg, i dobrze czynisz. Demony także wierzą i drżą.

Nieskończoność

Westminsterskie Wyznanie Wiary z 1647 roku Esencja Teologii Williama Amesa Teologia Systematyczna Louisa Berkhofa
Jest tylko jeden żywy i prawdziwy Bóg, który jest nieskończony w istnieniu… (WWW 2:1)

Pytanie 7: Czym jest Bóg? Odpowiedź: Bóg jest… nieskończony w istnieniu. (WMK P7)

Bóg jest nieskończony, ponieważ jest pozbawiony wszelkich granic swojej Esencji. (1:4:43) Nieskończoność Boga jest tą doskonałością Boga, dzięki której jest wolny od wszelkich ograniczeń. Przypisując to Bogu, zaprzeczamy, że istnieją lub mogą istnieć jakiekolwiek ograniczenia Boskiej Istoty lub atrybutów. Oznacza to, że nie jest On w żaden sposób ograniczony przez wszechświat, ten świat czasoprzestrzenny ani ograniczony do wszechświata. (59)

1 Król. 8:27 Czyż naprawdę jednak Bóg zamieszka na ziemi? Oto niebiosa i niebiosa niebios nie mogą cię ogarnąć, a cóż dopiero ten dom, który zbudowałem?

.

2 Kronik 2:6 Któż jednak zdoła zbudować mu dom, skoro niebiosa i niebiosa niebios nie mogą go ogarnąć? A kim jestem ja, żebym miał mu dom zbudować? Chyba tylko do palenia przed nim kadzidła.

.

Psalm 147:5 Wielki jest nasz Pan i zasobny w moc; jego mądrość jest niezmierzona.

.

Jer. 23:24 Czy może się kto schować w ukryciu, abym go nie widział? – mówi PAN. Czy nie wypełniam nieba i ziemi? – mówi PAN.

.

Sędziów 13:18 Anioł PANA odpowiedział: Dlaczego pytasz o moje imię, które jest tajemnicze?

.

Hiob 5:8-9 8. Ja jednak szukałbym Boga i Bogu przedstawił swoją sprawę; 9. Który czyni rzeczy wielkie i niezbadane, cudowne i niezliczone;

.

Hiob 9:10 On czyni rzeczy wielkie i niezbadane, cuda, których zliczyć nie można.

.

Izaj. 40:28 Czy nie wiesz? Czy nie słyszałeś, że wieczny Bóg, PAN, Stwórca krańców ziemi, nie ustaje ani się nie męczy i że jego mądrość jest niezgłębiona?

.

Rzym. 11:33-34 33. O głębokości bogactwa zarówno mądrości, jak i poznania Boga! Jak niezbadane są jego wyroki i niedocieczone jego drogi! 34. Któż bowiem poznał myśl Pana albo kto był jego doradcą?

.

1 Kor. 2:10-11, 16 10. Nam zaś Bóg objawił to przez swojego Ducha. Duch bowiem bada wszystko, nawet głębokości Boga. 11. Bo kto z ludzi wie, co jest w człowieku oprócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo i tego, co jest w Bogu, nikt nie zna, oprócz Ducha Bożego. 16. Kto bowiem poznał umysł Pana? Kto go będzie pouczał? Ale my mamy umysł Chrystusa.

.

Efez. 3:8 Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, została dana ta łaska, abym wśród pogan głosił te niezgłębione bogactwa Chrystusa;

Wieczność

Westminsterskie Wyznanie Wiary z 1647 roku Esencja Teologii Williama Amesa Teologia Systematyczna Louisa Berkhofa
Jest tylko jeden żywy i prawdziwy Bóg, który jest… wieczny. WWW 2:1)

Pytanie 7: Kim jest Bóg? Odpowiedź: Bóg jest wieczny. (WMK P7)

Bóg jest także wieczny, ponieważ nie ma początku i końca. (1:4:48) Nieskończoność Boga w odniesieniu do czasu nazywana jest Jego wiecznością. Forma, w jakiej Biblia przedstawia wieczność Boga, jest po prostu formą trwania przez nieskończone wieki, Ps. 90: 2; 102: 12; Ef. 3:21. (61)

5 Mojż. 33:27 Twoim schronieniem jest wieczny Bóg, a pod tobą są wieczne ramiona. On wypędzi przed tobą wroga i powie: Wyniszcz go.

.

Hiob 36:26 Oto Bóg jest wielki, a poznać go nie możemy, a liczba jego lat jest niezbadana.

.

Psalm 9:7 Ale PAN trwa na wieki, ustawił swój tron, by sądzić.

.

Psalm 33:11 Zamiar PANA trwa na wieki, myśli jego serca z pokolenia na pokolenie.

.

Psalm 90:2 Zanim zrodziły się góry, zanim ukształtowałeś ziemię i świat, od wieków na wieki ty jesteś Bogiem.

.

Psalm 102:12 Ale ty, PANIE, trwasz na wieki, a twoja pamięć z pokolenia na pokolenie.

.

Izaj. 48:12 Słuchaj mnie, Jakubie i Izraelu, mój wezwany: Ja jestem, ja jestem pierwszy i ja jestem ostatni.

.

Jer. 10:10 Ale PAN jest prawdziwym Bogiem, jest Bogiem żywym i królem wiecznym. Od jego gniewu drży ziemia, a narody nie mogą znieść jego oburzenia.

.

Dan. 4:34 Pod koniec tych dni, ja, Nabuchodonozor, podniosłem swoje oczy do nieba i wrócił mi mój rozum. Wtedy błogosławiłem Najwyższego i chwaliłem go, i wysławiałem Żyjącego na wieki, bo jego władza to władza wieczna, a jego królestwo trwa z pokolenia na pokolenie.

.

Rzym. 1:20 To bowiem, co niewidzialne, to znaczy jego wieczna moc i bóstwo, są widzialne od stworzenia świata przez to, co stworzone, po to, aby oni byli bez wymówki.

.

Efez. 3:21 Jemu niech będzie chwała w kościele przez Chrystusa Jezusa po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen.

.

1 Tym. 1:17 A Królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu mądremu Bogu niech będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen.

.

Hebr. 9:14 To o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego ofiarował Bogu samego siebie bez skazy, oczyści wasze sumienie z martwych uczynków, by służyć Bogu żywemu?

Wszechobecność

Westminsterskie Wyznanie Wiary z 1647 roku Esencja Teologii Williama Amesa Teologia Systematyczna Louisa Berkhofa

Jest tylko jeden żywy i prawdziwy Bóg, który jest… ogromny. WWW 2: 1)

Pytanie 7: Kim jest Bóg? Odpowiedź: Bóg jest… wszędzie obecny. WMK P7)

Jest obecny wszędzie, ponieważ nie ma miejsca, z którego byłby wykluczony, ani nigdzie nie jest włączony. (1: 4: 47) Nieskończoność Boga można również postrzegać w odniesieniu do przestrzeni i wtedy nazywa się ją Jego ogromem. Można to zdefiniować jako tę doskonałość Boskiej Istoty, dzięki której przekracza On wszelkie ograniczenia przestrzenne, a jednak jest obecny w każdym punkcie przestrzeni wraz z całym Swoim Istnieniem. (60)

Hiob 34:21 Jego oczy bowiem patrzą na drogi człowieka i on widzi wszystkie jego kroki.

.

Psalm 139:7-10 7. Dokąd ujdę przed twoim Duchem? Dokąd ucieknę przed twoim obliczem? 8. Jeśli wstąpię do nieba, jesteś tam; jeśli przygotuję sobie posłanie w piekle, tam też jesteś. 9. Gdybym wziął skrzydła zorzy porannej, aby zamieszkać na krańcu morza; 10. I tam twoja ręka prowadziłaby mnie i twoja prawica by mnie podtrzymała.

.

Przysłów 15:3 Oczy PANA są na każdym miejscu, upatrują złych i dobrych.

.

Izaj. 43:2 Gdy pójdziesz przez wody, będę z tobą, jeśli przez rzeki, one cię nie zaleją. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz i płomień cię nie spali.

.

Izaj. 66:1 Tak mówi PAN: Niebo jest moim tronem, a ziemia podnóżkiem moich stóp. Gdzie więc będzie ten dom, który mi zbudujecie? Gdzie będzie miejsce mego odpoczynku?

.

Jer. 23:24 Czy może się kto schować w ukryciu, abym go nie widział? – mówi PAN. Czy nie wypełniam nieba i ziemi? – mówi PAN.

.

Mat. 6:6 Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do swego pokoju, zamknij drzwi i módl się do twego Ojca, który jest w ukryciu, a twój Ojciec, który widzi w ukryciu, odda ci jawnie.

.

Mat. 18:20 Gdzie bowiem dwaj albo trzej są zgromadzeni w moje imię, tam jestem pośród nich.

.

Dzieje 17:24-27 24. Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, ten, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką. 25. Ani nie jest czczony rękoma ludzkimi tak, jakby czegoś potrzebował, ponieważ sam daje wszystkim życie i oddech, i wszystko. 26. I z jednej krwi uczynił wszystkie narody ludzkie, żeby mieszkały na całej powierzchni ziemi, określiwszy czasy wcześniej wyznaczone i zamierzone granice ich zamieszkania; 27. Żeby szukali Pana, czy go nie znajdą po omacku, chociaż nie jest daleko od nikogo z nas.

.

Hebr. 4:13 Żadne stworzenie nie ukryje się przed nim, przeciwnie, wszystko jest obnażone i odkryte przed oczami tego, któremu musimy zdać sprawę.

Duch

Westminsterskie Wyznanie Wiary z 1647 roku Esencja Teologii Williama Amesa Teologia Systematyczna Louisa Berkhofa
Jest tylko jeden żywy i prawdziwy Bóg, który jest… najczystszym duchem, niewidzialnym. WWW 2:1)

Pytanie 7: Kim jest Bóg? Odpowiedź: Bóg jest Duchem… wszystko wystarczające. WMK P7)

Bóg jest Duchem, który żyje w sobie. Jan 4.24, Bóg jest Duchem. Jan 5.26, Ojciec ma życie w sobie. Nazywany jest Duchem,

1. Negatywnie, ponieważ nie jest ciałem.

2. Analogicznie, lub przez pewne podobieństwo, ponieważ istnieje wiele doskonałości w substancjach duchowych, które przesłaniają Boską naturę bardziej niż cokolwiek cielesnego. (1: 4: 33-34)

Chrystus powiedział do Samarytanki: „Bóg jest Duchem”, Ew. Jana 4:24. Obejmuje myśl, że znajdują się w Nim wszystkie istotne cechy, które należą do doskonałej idei Ducha: że jest On istotą samoświadomą i samookreślającą. (65)

1 Król. 8:27 Czyż naprawdę jednak Bóg zamieszka na ziemi? Oto niebiosa i niebiosa niebios nie mogą cię ogarnąć, a cóż dopiero ten dom, który zbudowałem?

.

2 Kronik 2:6 Któż jednak zdoła zbudować mu dom, skoro niebiosa i niebiosa niebios nie mogą go ogarnąć? A kim jestem ja, żebym miał mu dom zbudować? Chyba tylko do palenia przed nim kadzidła.

.

Dzieje 7:48-49 48. Najwyższy jednak nie mieszka w świątyniach uczynionych ręką, jak mówi prorok: 49. Niebo jest moim tronem, a ziemia podnóżkiem moich stóp. Jakiż dom mi zbudujecie, mówi Pan, albo gdzie jest miejsce mego odpoczynku?

.

Psalm 139:3–10 3. Otaczasz moją ścieżkę i spoczynek, wszystkie moje drogi są ci znane. 4. Zanim na moim języku pojawi się słowo, ty, PANIE, już je znasz. 5. Otaczasz mnie z tyłu i z przodu i położyłeś na mnie twoją rękę. 6. Zbyt cudowna jest dla mnie twoja wiedza; jest wzniosła, nie mogę jej pojąć. 7. Dokąd ujdę przed twoim duchem? Dokąd ucieknę przed twoim obliczem? 8. Jeśli wstąpię do nieba, jesteś tam; jeśli przygotuję sobie posłanie w piekle, tam też jesteś. 9. Gdybym wziął skrzydła zorzy porannej, aby zamieszkać na krańcu morza; 10. I tam twoja ręka prowadziłaby mnie i twoja prawica by mnie podtrzymała.

.

Jer. 23:23-24 23. Czy jestem tylko Bogiem z bliska? – mówi PAN, a nie Bogiem także z daleka? 24. Czy może się kto schować w ukryciu, abym go nie widział? – mówi PAN. Czy nie wypełniam nieba i ziemi? – mówi PAN.

.

Jan 4:24 Bóg jest duchem, więc ci, którzy go czczą, powinni go czcić w duchu i w prawdzie.

.

1 Mojż. 1:2 A ziemia była bezkształtna i pusta i ciemność była nad głębią, a Duch Boży unosił się nad wodami.

.

Mat. 1:18-20 18. A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak: Gdy Maria, jego matka, została zaślubiona Józefowi, zanim się zeszli, okazało się, że jest brzemienna z Ducha Świętego. 19. Ale Józef, jej mąż, będąc sprawiedliwym i nie chcąc jej zniesławić, chciał ją potajemnie oddalić. 20. A gdy o tym rozmyślał, oto anioł Pana ukazał mu się we śnie i powiedział: Józefie, synu Dawida, nie bój się przyjąć Marii, twojej żony. To bowiem, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego.

.

1 Jana 5:6-8 6. To jest ten, który przyszedł przez wodę i krew, Jezus Chrystus, nie tylko w wodzie, ale w wodzie i we krwi; a Duch jest tym, który świadczy, bo Duch jest prawdą. 7. Trzej bowiem świadczą w niebie: Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej jedno są. 8. A trzej świadczą na ziemi: Duch, woda i krew, a ci trzej są zgodni.

.

Obj. 22:17 A Duch i oblubienica mówią: Przyjdź! A kto słyszy, niech powie: Przyjdź! A kto pragnie, niech przyjdzie, a kto chce, niech darmo weźmie wodę życia

Niewidzialny

Westminsterskie Wyznanie Wiary z 1647 roku Esencja Teologii Williama Amesa Teologia Systematyczna Louisa Berkhofa
Jest tylko jeden żywy i prawdziwy Bóg, który jest… najczystszym duchem, niewidzialnym, bez ciała, części i namiętności… (WWW 2:1)

Pytanie 7: Czym jest Bóg? Odpowiedź: Bóg jest Duchem… wszędzie obecnym. WMK P7)

Zobacz Duch Bóg nie ma żadnych właściwości należących do materii i nie można Go rozpoznać zmysłami cielesnymi. (1 Tym. 1:17; 1 Tym. 6:15-16). (66)

2 Mojż. 33:20 I dodał: Nie będziesz mógł widzieć mego oblicza, bo nie może człowiek ujrzeć mnie i pozostać przy życiu.

.

1 Król. 8:12 Wtedy przemówił Salomon: PAN powiedział, że będzie mieszkać w mroku.

.

Hiob 9:11 Oto przechodzi obok mnie, a nie widzę go; mija mnie, a ja go nie dostrzegam.

.

Jan 1:18 Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, on nam o nim opowiedział.

.

Jan 5:37 A Ojciec, który mnie posłał, on świadczył o mnie. Nigdy nie słyszeliście jego głosu ani nie widzieliście jego postaci.

.

Rzym. 1:20 To bowiem, co niewidzialne, to znaczy jego wieczna moc i bóstwo, są widzialne od stworzenia świata przez to, co stworzone, po to, aby oni byli bez wymówki.

.

Kol. 1:13–15 13. Który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna; 14. W którym mamy odkupienie przez jego krew, przebaczenie grzechów. 15. On jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodnym wszelkiego stworzenia.

.

1 Tym. 1:17 A Królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu mądremu Bogu niech będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen.

.

Hebr. 11:27 Przez wiarę opuścił Egipt, nie lękając się gniewu króla, bo wytrwał, tak jakby widział Niewidzialnego.

.

1 Jana 4:12 Boga nikt nigdy nie widział, ale jeśli miłujemy się wzajemnie, Bóg w nas mieszka, a jego miłość jest w nas doskonała.

Wszechwiedza

Westminsterskie Wyznanie Wiary z 1647 roku Esencja Teologii Williama Amesa Teologia Systematyczna Louisa Berkhofa
Jest tylko jeden żywy i prawdziwy Bóg, który jest… najmądrzejszy… najbardziej wolny, najbardziej absolutny, działający we wszystkim zgodnie ze swoją niezmienną i najbardziej sprawiedliwą wolą. (WWW 2:1)

Pytanie 7: Kim jest Bóg? Odpowiedź: Bóg… wie wszystko, jest najmądrzejszy. (WMK P7)

Wiedza Boga jest prosta, bez żadnej kompozycji, dyskursu czy przedstawienia kształtów. (Hebr. 4:13).

54. Wiedza Boga jest niezmienna; nie wie nic innego, ani jednej rzeczy bardziej niż innej, ani bardziej wcześniej niż teraz, ani bardziej teraz niż wcześniej. (Dzieje 15:18).

55. Zrozumienie Boga jest wieczne; nie zaczyna się ani nie kończy.

56. Wiedza Boga jest nieskończona, ponieważ On dostrzega wszystkie prawdy i przyczyny wszystkich rzeczy. (Hiob 11:8-9; Psalm 139:6). (1: 4:54-56)

Wiedzę Boga można zdefiniować jako tę doskonałość Boga, dzięki której On w całkowicie wyjątkowy sposób poznaje siebie i wszystkie rzeczy możliwe i aktualne w jednym odwiecznym i najprostszym akcie. (66)

1 Król 8:39 Wtedy ty wysłuchaj w niebie, w miejscu swego zamieszkania, i przebacz, racz działać i oddaj każdemu według wszystkich jego dróg, bo ty znasz jego serce – gdyż jedynie ty znasz serca wszystkich synów ludzkich;

.

1 Kronik 28:19 To wszystko – powiedział Dawid – przyszło do mnie na piśmie z ręki PANA, abym mógł zrozumieć, jak wykonać ten plan.

.

Psalm 147:5 Wielki jest nasz Pan i zasobny w moc; jego mądrość jest niezmierzona.

.

Izaj. 40:28 Czy nie wiesz? Czy nie słyszałeś, że wieczny Bóg, PAN, Stwórca krańców ziemi, nie ustaje ani się nie męczy i że jego mądrość jest niezgłębiona?

.

Mat. 10:30 Nawet wszystkie włosy na waszej głowie są policzone.

.

Dzieje 1:24 I tak się modlili: Ty, Panie, który znasz serca wszystkich, wskaż z tych dwóch jednego, którego wybrałeś;

.

Dzieje 15:18 Znane są Bogu od wieków wszystkie jego sprawy.

.

Rzym. 8:29 Tych bowiem, których on przedtem znał, tych też przeznaczył, aby stali się podobni do obrazu jego Syna, żeby on był pierworodny między wieloma braćmi.

.

Hebr. 4:13 Żadne stworzenie nie ukryje się przed nim, przeciwnie, wszystko jest obnażone i odkryte przed oczami tego, któremu musimy zdać sprawę.

.

1 Jana 3:20 Bo jeśli nasze serce nas potępia, Bóg jest większy niż nasze serce i wie wszystko.

Mądrość

Westminsterskie Wyznanie Wiary z 1647 roku Esencja Teologii Williama Amesa Teologia Systematyczna Louisa Berkhofa

Jest tylko jeden żywy i prawdziwy Bóg, który jest… najmądrzejszy. (WWW 2:1)

Pytanie 7: Kim jest Bóg? Odpowiedź: Bóg… wie wszystko, najmądrzejszy. (WMK P7)

Jego święcenia przypisujące wszystkiemu jego użytek Niech to będzie w tym lub innym celu. Stąd jaśnieje mądrość Boża, przez którą przeznaczył On wszystko na różne sposoby, w najbardziej odpowiedni sposób, Jer. 10:12; 51:15. On stworzył Ziemię swoją mocą; dzięki swej mądrości założył nadający się do zamieszkania świat; i przez swą roztropność rozciągnął niebiosa. (1:8: 49) Mądrość Boga jest Jego inteligencją, która przejawia się w dostosowywaniu środków do celów. Możemy być trochę bardziej konkretni i nazwać to doskonałością Boga, w której On stosuje swoją wiedzę do osiągnięcia swoich celów w sposób, który najbardziej Go chwali. (69)

Hiob 12:13 Ale u niego jest mądrość i siła, u niego rada i roztropność.

.

Psalm 104:1-34

.

Przysłów 3:19 PAN ugruntował ziemię mądrością, a niebiosa umocnił rozumem.

.

Przysłów 8:1 Czy mądrość nie woła i rozum nie wydaje swego głosu?

.

Dan. 2: 20–28 20. Daniel powiedział: Niech będzie błogosławione imię Boga na wieki wieków, bo mądrość i moc do niego należą; 21. On zmienia czasy i okresy, usuwa królów i ustanawia królów. Daje mądrość mądrym, a wiedzę rozumnym;  22. On objawia rzeczy głębokie i ukryte, wie, co jest w ciemności, a światłość z nim mieszka. 23. Ciebie, Boże moich ojców, wysławiam i chwalę za to, że dałeś mi mądrość i moc, że oznajmiłeś mi teraz to, o co cię prosiliśmy. Oznajmiłeś nam bowiem sen króla. 24. Dlatego Daniel wszedł do Ariocha, którego król ustanowił, aby wytracił mędrców Babilonu. Gdy przyszedł, tak powiedział do niego: Nie trać mędrców Babilonu. Wprowadź mnie do króla, a ja oznajmię królowi znaczenie snu. 25. Wtedy Arioch z pośpiechem wprowadził Daniela do króla i tak mu powiedział: Znalazłem męża spośród uprowadzonych z Judy, który oznajmi królowi znaczenie snu. 26. Król odpowiedział Danielowi, któremu na imię było Belteszassar: Czy potrafisz oznajmić mi sen, który miałem, oraz jego znaczenie? 27. Daniel odpowiedział królowi: Tajemnicy, o którą król pyta, nie mogą oznajmić królowi mędrcy, astrologowie, magowie i wróżbici; 28. Jest jednak Bóg w niebie, który objawia tajemnice, i on oznajmił królowi Nabuchodonozorowi, co nastąpi w ostatecznych dniach. Twój sen i widzenia w twojej głowie, które miałeś na swoim łożu, są takie;

.

Efez. 3:10 Aby teraz wieloraka mądrość Boga poprzez kościół stała się jawna zwierzchnościom i władzom w miejscach niebiańskich;

.

Jakuba 3:17 Mądrość zaś, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie pokojowo usposobiona, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, bezstronna i nieobłudna.

.

Rzym. 11:33 O głębokości bogactwa zarówno mądrości, jak i poznania Boga! Jak niezbadane są jego wyroki i niedocieczone jego drogi!

.

1 Kor. 2:7 Lecz głosimy mądrość Boga w tajemnicy, zakrytą mądrość, którą przed wiekami Bóg przeznaczył ku naszej chwale;

.

Obj. 7:12 Mówiąc: Amen. Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i siła naszemu Bogu na wieki wieków. Amen.

Prawda

Westminsterskie Wyznanie Wiary z 1647 roku Esencja Teologii Williama Amesa Teologia Systematyczna Louisa Berkhofa
Jest tylko jeden żywy i prawdziwy Bóg, który… wszystko czyni zgodnie z radą swojej niezmiennej i najprawdziwszej woli… obfitujący w… prawdę. (WWW 2:1) Cnota jest przypisywana Bogu, ponieważ oznacza gotowość do czynienia; nie w odniesieniu do przyzwyczajenia, który różni się od zdolności i działania. (1:4:64) Prawdą o Bogu jest to, że doskonałość Jego Istoty, dzięki której w pełni odpowiada idei Boskości, jest doskonale wiarygodna w swoim objawieniu i widzi rzeczy takimi, jakimi są naprawdę. (69)

5 Mojż.32:4On jest Skałą, a jego dzieło jest doskonałe, bo wszystkie jego drogi są sprawiedliwe. Jest Bogiem prawdziwym i bez nieprawości, sprawiedliwym i prawym.

.

Psalm 31:5 W twoje ręce powierzam mego ducha; odkupiłeś mnie, PANIE, Boże wierny.

.

Izaj.65:16 Ten, który będzie sobie błogosławił na ziemi, będzie sobie błogosławił w Bogu prawdziwym, a kto będzie przysięgał na ziemi, będzie przysięgał na Boga prawdziwego, bo dawne uciski pójdą w zapomnienie i będą zakryte przed moimi oczami.

.

Jer.10:10 Ale PAN jest prawdziwym Bogiem, jest Bogiem żywym i królem wiecznym. Od jego gniewu drży ziemia, a narody nie mogą znieść jego oburzenia.

.

Jan 7:13 Nikt jednak nie mówił o nim jawnie z obawy przed Żydami.

.

1 Tes.1:9 Ponieważ oni sami opowiadają o nas, jakie było nasze przybycie do was i jak nawróciliście się od bożków do Boga, aby służyć żywemu i prawdziwemu Bogu;

.

Tyt. 1:2 W nadziei życia wiecznego, które obiecał przed dawnymi wiekami ten, który nie kłamie, Bóg;

.

Hebr.6:18 Abyśmy przez dwie niezmienne rzeczy, w których jest niemożliwe, aby Bóg kłamał, mieli silną pociechę, my, którzy uciekliśmy, by pochwycić się zaoferowanej nam nadziei;

.

1 Jana 1:5 Przesłanie zaś, które słyszeliśmy od niego i wam zwiastujemy, jest takie: Bóg jest światłością i nie ma w nim żadnej ciemności.

.

1 Jana 5:20-2120.A wiemy, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali prawdziwego Boga, i jesteśmy w tym prawdziwym, to jest w jego Synu, Jezusie Chrystusie.On jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym.21.Dzieci, wystrzegajcie się bożków. Amen.


Miecz Słowa

Efez. 6:17 Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, którym jest słowo Boże;

Teologia systematyczna nie jest formą “sztuki dla sztuki” lecz stanowi gruntowne przygotowanie do walki na froncie z herezją. Biegły polemista będzie korzystać z odpowiednich fragmentów przeciwstawiając naukę Słowa ludzkiemu pustosłowiu korzystając z zasobów z Bożym błogosławieńśtwem.

Pierwsza część rozważania wyposaża każdego chrześcijanina w podstawową wiedzę umożliwiającą identyfikację Ojca, Syna i Ducha jako trzech Osób jednego Boga oraz polemikę z rozmaitymi wypaczeniami Jego doskonałej istoty reprezentowanymi przez fałszywe religie, które sprzeciwiają się prawdzie:

 • unitarianizme (gdzie Bóg jest jedną istotą lecz tylko jedną osobą)
 • tryteizmem (jakoby Bóg nie był prosty lecz składał się z trzech Bogów)
 • ateizmem (gdzie Bóg nie może być transcendentny i podlega prawom fizyki)
 • politeizmem (nie ma wielu bogów)
 • Arminianizmem (tutaj Bóg musiał nauczyć się jakie decyzje ludzie będą podejmować w swojej wolnej woli)
 • teologią procesu (gdzie Bóg nie jest nieskończenie mądry)
 • I wieloma innymi

Uważna lektura adekwatnych fragmentów Słowa powinna wzmocnić wiarę czytelnika i pozwolić mu okrzepnąć w doktrynie tak, aby nie był więcej miotany byle powiewem nauki (Eez. 4:14) oraz umożliwi oddawanie chwały Bogu w prawdzie, ze zrozumieniem Jego Boskiej istoty na tyle, na ile objawia to Słowo Boże przez Ducha natchnione (Jan 4:23; 1 Tym. 3:16). O ile do tej pory rozważone zostały te z atrybutów, których zrozumienie wzbudza w wierzących podziw i zachwyt ponieważ wskazują na Bożą nieskończoną wielkość to w drugiej części skupimy się na tych, których ludzie doświadczają w sposób bardziej namacalny.

Gdzie Bóg Pisma jest objawiony, tam ginie religijny fanatyzm.


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email