Wprowadzenie

Tematem serii wykładów jest studium atrybutów Boga. Powaga tego tematu nie może zostać nigdy przeceniona. Nie jestem w stanie pomyśleć mad ważniejszym tematem niż temat Boga, wy potraficie? Nie ma znaczniejszego tematu dla nas do rozważenia, niż istota Boga. Wiele lat temu A.W. Tozer stwierdził to tak gruntownie:

Cokolwiek przychodzi ci na myśl kiedy myślisz o Bogu, jest najważniejszą rzeczą o tobie, a wyobrażenie o Bogu które pierwsze przyjdzie ci na myśl, ma największy wpływ na twoje życie. Jest to ster na statku twojego życia. Jest tym co ukierunkowuje twoje życie.

Zrozumienie Boga wpływa na życie

Czy to świadomie, czy nieświadomie, wszyscy żyjemy według swojego najbardziej podstawowego zrozumienia, tego kim jest Bóg. To nasza wiedza o Bogu ostatecznie determinuje i określa, i zarządza wszystkim w naszych życiach. Powiedz mi w co wierzysz odnośnie Boga, a opowiem ci całą resztę twojego życia, ponieważ nasze życia są po prostu nadmiarem tego, co wypłynie z naszych umysłów gdy myślimy o Bogu. ,

Bóg ma aż takie znaczenie.

Bóg jest aż tak bardzo rozstrzygający w naszym życiu. Tam gdzie podąża twoja wiedza o Bogu, tam podąża całe twoje życie. To nasza znajomość Boga determinuje to, w jaki sposób widzimy cały świat wokół nas. Ostateczny światopogląd jest ukształtowany przez naszą znajomość Boga.

Atrybuty Boga Są jak szablon, wzór, przez który postrzegamy świat wokół nas, przez który oceniamy wydarzenia w świecie, przez który rozumiemy okoliczności w których się znajdujemy. Za pomocą tego rozumiemy samych siebie. Wiedza o Bogu jest interpretującym kluczem który otwiera naszą zdolność postrzegania, naszą samoświadomość i to, w jaki sposób widzimy świat wokół nas.

 • To nasza wiedza o Bogu, kształtuje to w jaki sposób myślimy, jak odczuwamy, jak postępujemy, jak mówimy.
  .
 • To nasza wiedza o Bogu najbardziej kształtuje to, w co wierzymy, jak uwielbiamy, jak żyjemy, jak służymy, jak wykorzystujemy nasz czas, jak inwestujemy nasze talenty, jak inwestujemy nasz skarb.
  .
 • To nasza wiedza o Bogu, kształtuje nawet to jak umrzemy.

Chcę to powtórzyć, tam dokąd podąża nasza wiedza o Bogu, tam również zdąża cały strumień naszego życia. Nie ma niczego ważniejszego w waszym życiu, od naszej znajomości Boga. Jest to wspięcie się na szczyt, jest to wejście na wierzchołek wszystkiego co jest wewnątrz nas.

Wzniosły pogląd na temat Boga, prowadzi do wzniosłego i świętego życia. Wzniosły pogląd na temat Boga, prowadzi do niedoścignionego uwielbienia. Prowadzi do zwycięskiego życia.

Niski pogląd na temat Boga, prowadzi do słabego życia i do niskiego, płytkiego uwielbienia Boga. Niewłaściwy pogląd na temat Boga, prowadzi do niewłaściwego wierzenia, i do niewłaściwego życia.

Wszystko zależy od tego, w co wierzymy na temat tego, kim jest Bóg.
.


Atrybuty Boga

To niemożliwe żeby mylić się na temat Boga i mieć rację we wszystkim innym. Musimy mieć rację w odniesieniu do Boga. Bóg jest centralnym kamieniem węgielnym w naszych życiach, i to do Niego wszystko musi zostać dopasowane. Nie dopasowujemy Boga do naszego życia, dopasowujemy nasze życie do Boga.

Więc w tej serii wykładów, chcę żebyśmy pomówili o Bogu, i chcę pomówić o Bogu wyszczególniając poszczególne atrybuty Boga.
.

Co to jest atrybut?

Zacznijmy od numeru pierwszego. Czym jest atrybut Boga? Zaczynając, oto najbardziej podstawowe znaczenie:

słowo atrybut odnosi się do cech które przynależą do istoty Boga.

Jest to charakterystyka Bożego charakteru, Bożej istoty. To jest: kim Bóg jest i jaki Bóg jest.

Atrybut Boga

 • odnosi się do boskiego charakteru.
 • odnosi się do boskiej natury.
 • jest to osobowość Boga,
 • doskonałość Boga,
 • cechy Boga,
 • sedno Boga,
 • istota Boga.

Jeśli prawdziwie znasz jakąś osobę, to musisz wiedzieć jaka ona jest. Żeby wzrastać w poznaniu i w relacji z Bogiem, wy i ja musimy wiedzieć jaki jest Bóg. Kiedy poślubiłem moją żonę to znałem ją, ale teraz w porównaniu z tym co było, kiedy spojrzę wstecz o 34 lata, to ledwie ją znałem. I gdy żyłem razem z nią i zacieśniałem więzy, to moja znajomość niej pogłębiała się i poszerzała, i wzrastała, a moje relacje z nią stawały się bliższe i bliższe.

Tak właśnie jest z naszą relacją z Bogiem. Kiedy zostaliśmy zbawieni, przyszliśmy do poznania Boga. Tym właśnie jest życie wieczne. Jest nim poznanie Boga, zbawcze poznanie Boga, ale to był tylko początek, a teraz wzrastamy w łasce i w poznaniu Pana Jezusa Chrystusa. Nie ma nikogo, do kogo moglibyśmy przyrównać Boga. Mojżesz wołał

2 Mojż. 15:11 “Któż jest jak Ty, wśród bogów, Panie?”

Odpowiedź brzmi: nikt.

Bóg jest kategorią samą w sobie. W pewnym sensie mogę przyrównać Londyn do Nowego Jorku, do Los Angeles, do Paryża i istnieją podobieństwa w tych porównaniach, ale Bóg jest w tej kategorii Sam Jeden.

5 Mojż. 3:24 “Któryż Bóg na niebie i na ziemi dokonuje takich dzieł jak twoje”,

i odpowiedź brzmi: żaden.

Psalm 71:19 “Boże, Któż jest tobie równy?”

Znak zapytania, to pytanie retoryczne. Odpowiedź jest tak oczywista, że nawet nie trudzi się tym żeby odpowiedzieć na pytanie. Zadanie pytania jest odpowiedzią na to pytanie. Nie ma nikogo takiego jak Bóg.

Psalm 35:10 “Panie, któż jest tobie równy?”

Mich. 7:18 “Któż jest, Boże, jak Ty”

Cóż, chcę żebyśmy zbadali w tej serii, tylko zbadali powierzchnię wiedzy o Bogu. Wy i ja nigdy nie przenikniemy głębi, ani nie wzniesiemy się na wysokości zrozumienia, ponieważ skończone nie może objąć nieskończonego.
.


Jakie są atrybuty Boga?

Wszystkie są opisane w Biblii, albo bezpośrednio oznajmione, albo rozumnie zaimplikowane. Istnieje wiele różnych sposobów żeby pokroić ciasto, i w trakcie trwania naszego studium spojrzymy na jakieś 15 atrybutów Boga, w zależności od tego ile czasu będziemy mieć ze sobą. I w różnych teologiach systematycznych, czy u teologów, rozdzielą oni tą liczbę. Jedni bardziej, drudzy mniej. Jest to, to samo ciasto, ale tylko żeby wam dać ilustrację, żeby wykonać lot nad tym zagadnieniem, pozwólcie, że przedstawię wam atrybuty które będziemy w tej serii rozważać na podstawie Pisma.
.

Samoistność

Rozpoczniemy od tego co jest nazywane samoistnością Boga. Samoistność Boga, co znaczy samo-istnienie Boga, że Boże istnienie jest w Nim samym, i że Bóg nie jest uzależniony od niczego i od nikogo, poza Sobą. My wszyscy jesteśmy zależni od Boga, a Bóg nie jest zależny od niczego, i od nikogo.
.

Duchowość

Po drugie rozważymy duchowość Boga, i przez to nie mam na myśli Bożego chodzenia w Swojej obecności. Rozumiem przez to, że Bóg jest duchową istotą. Nie jest tym który posiada fizyczne ciało.
.

Suwerenność

Boże stanowisko jako Boga, że Bóg panuje i rządzi nad całym Swoim stworzonym porządkiem. W każdym momencie dnia nie oczekujemy na ponowne przyjście Chrystusa, tak żeby Bóg mógł rozpocząć rządzenie. Bóg rządzi w każdej chwili, każdego pojedynczego dnia i jest absolutnie suwerenny.
.

Świętość

Bóg jest wywyższony i niedościgniony, i majestatyczny w niebiosach, i że jest On nacechowany moralną doskonałością. Cały Jego charakter i wszystkie Jego drogi są doskonałe.
.

Wszechobecność

Bóg jest wszędzie obecny, w całej pełni tego kim On jest. Od wysokości niebios, aż do głębin piekła. Bóg jest wszędzie obecny.
.

Wszechmoc

Bóg jest wszechmogący, nie ma niczego niemożliwego dla Boga.
.

Niezmienność

Bóg się nie zmienia, również Jego charakter, i Jego istota, i Jego słowo, i Jego wola, i Jego sądy.
.

Prawdomówność

Bóg jest prawdą, jest miarą wszelkiej rzeczywistości, jest miarą wszelkiej prawdy, i wszystko jest takie, jak Bóg mówi. Grzech jest tym, czym Bóg powiedział że jest. Zbawienie jest tym, czym Bóg powiedział że jest, i Bóg jest wierny Swojemu Słowu. Bóg nie może kłamać.
.

Mądrość

Bóg wybiera najlepsze środki dla osiągnięcia ostatecznych celów. Bóg zna najlepszą ścieżkę, najlepszą drogę żeby osiągnąć ostateczne cele, i Boże drogi górują nad naszymi drogami, a Jego myśli nad naszymi myślami, ale Bóg nie tylko z góry ustalił ostateczny cel przez który zostanie uwielbiony, ale i nasze indywidualne życie, jak i zbiorowe życie ludzi. On już wyznaczył najlepsze środki, za pomocą których zostaną osiągnięte ostateczne cele.
.

Dobroć

Bóg jest dobry wybranych do zbawienia a w szczególności dla wierzących.
.

Łaska

Bóg okazał niezasłużoną przysługę tym, których wybrał żeby byli Jego własnością.
.

Miłość

Bóg ofiarnie oddał samego Siebie, dążąc do najwyższego dobra dla tych, którym okazał Swoją łaskę.
.

Uprzednia wiedza

Jeżeli czas pozwoli to omówimy prawdziwe znaczenie tego słowa, które nie ma nic wspólnego z tym, że Bóg spogląda w przysłowiowy tunel czasu, żeby zobaczyć co człowiek zrobi. Jest wiele uzasadnień tego, jednym z nich jest to, że Bóg nigdy niczego się nie uczy. Bóg nie patrzy w tunel czasu, żeby zobaczyć czy coś będzie miało miejsce, ponieważ Bóg już to wie. Po co patrzyłby w przyszłość, jeśli już wcześniej ją ustanowił i zna ją całą? Zamiast tego to słowo znaczy, tych których wcześniej umiłował wyróżniającą miłością.
.

Gniew

Boża surowa pomsta jako przejaw Jego świętości, Jego sprawiedliwe wzburzenie nad tymi, którzy złamali Jego prawo. Mogą też zostać dodane inne atrybuty, a co najmniej – sprawiedliwość, i załączymy ją w naszym studium.

Podsumowanie

Więc to są atrybuty Boga które będziemy rozważać w tym studium, i wierzę że nasze umysły zostaną rozszerzone, że nasze serca zostaną ubogacone, że zostaniemy zachęceni i uniżeni w naszym życiu, podczas gdy będziemy rozważać atrybuty Boga.
.


Zależności atrybutów

Jakie są zależności w atrybutach Boga?
.

Dotyczą wszystkich osób Boga

Po pierwsze, atrybuty Boga są cechami całego Bóstwa. Każdy atrybut jest jednakowo prawdziwy dla każdej osoby Trójcy.

Co jest prawdą o Ojcu, jest prawdą o Synu, jest prawdą o Duchu.

Są Sobie równi, również w atrybutach. Nie tylko Bóg Ojciec jest doskonale święty, ale również taki jest Syn, Święty, jak również i Duch, Duch Święty.

 • Każda Osoba jest jednakowo wszechwiedząca, jednakowo miłująca, jednakowo pełna gniewu, jednakowo prawdomówna.
  .
 • Syn nie jest bardziej miłujący od Ojca, ani Ojciec bardziej miłujący od Syna.

Pełnia Bóstwa, każda Osoba w Trójcy jest tak samo nacechowana każdym atrybutem.
.

Są niezmienne

Po drugie: atrybuty te są wiecznie niezmiennymi cechami Boga. Mówi to o tym, że Bóg posiadał odwiecznie każdy z tych atrybutów. Żaden atrybut nie może zostać dodany, żaden atrybut nie może zostać utracony. Jest to wynikiem niezmienności Boga.

Jeżeli Bóg miałby utracić jakiś atrybut, albo umniejszyć jakiś atrybut, Bóg przestałby być Bogiem.

Jeśli Bóg nabyłby jakiś atrybut, nawet w odwiecznej przeszłości – to by znaczyło że Bóg był kimś mniejszym od Boga. To jest ważne gdy będziemy przechodzić ze Starego, do Nowego Testamentu.

Bóg był tak samo miłujący w Starym Testamencie, i jest tak samo gniewny w Nowym Testamencie.

Nie istnieje zmniejszenie gniewu Bożego, gdy przechodzimy ze Starego do Nowego Testamentu, i nie zwiększa się miłość Boga gdy przechodzimy ze Starego do Nowego Testamentu. Bóg jest tym samym Bogiem, z tymi samymi atrybutami od odwiecznej przeszłości, poprzez cały czas, aż do wieczności.
.

Są nierozerwalnie połączone

Żaden boski atrybut nie może zostać oddzielony od żadnego innego atrybutu. Każdy atrybut jest częścią całości, która obejmuje całość istoty Boga. Pomyślcie o tym w ten sposób:

Boża świętość, każdy inny atrybut Boga jest nacechowany tą świętością.

 • Jego miłość jest świętą miłością,
  .
 • Jego gniew jest świętym gniewem,
  .
 • Jego moc jest świętą mocą,
  .
 • Jego sprawiedliwość jest świętą sprawiedliwością.

Każdy atrybut jest nierozerwalnie złączony z całą Bożą istotą. Nie ma żadnego podziału w Bogu. O żadnym boskim atrybucie nie można myśleć w oddzieleniu od innych.
.

Niezłożoność Boga czyli prostota

Jest to znane pod nazwą: niezłożoność Boga, i nie rozumiemy przez to, że Bóg jest prostą istotą, ponieważ jak tylko rozpoczniemy zdobywać wiedzę o Bogu, wypłyniemy na głębokie wody.

Przez niezłożoność rozumiemy, że Bóg nie może zostać podzielony na części.

R.C. Sproul opisuje to w ten sposób:

To jeden ze sposobów aby potwierdzić tak zwaną niezłożoność Boga. Bóg jest prostą istotą, a nie jest złożoną istotą, która może zostać podzielona na części.

Człowiek jest zespoloną istotą która ma

 • głowę,
 • uszy,
 • oczy,
 • nos,
 • ramiona,
 • stopy,
 • rozmaite organy wewnętrzne.

Kiedy staramy się zrozumieć Boga, zmierzamy do wyobrażania sobie ludzkiej złożoności, w odniesieniu do Jego istoty. Wymieniamy Jego atrybuty:

 • niezmienność,
 • wieczność,
 • wszechwiedzę,
 • wszechobecność,
 • świętość
 • i wszystkie pozostałe.

Czasami mamy tendencję do myślenia, że Bóg składa się z jednej części świętości, z jednej części niezmienności, z jednej części wszechmocy i z kilku innych części, ale pełnia Boga to wszystkie Jego atrybuty, w ich całości. Sproul pisze:

“Boża świętość jest niezmienna, Boża świętość jest wszechmocna, Boża świętość jest wieczna, Boża świętość jest wszechobecna. Podobnie Jego niezmienność jest święta, Jego niezmienność jest wszechwiedząca, Jego niezmienność jest wieczna, Jego wszechmoc nie jest samowolna albo kapryśna, ale święta i niezmienna. Moc Boża nigdy nie słabnie, ponieważ jest niezmienna. Każdy atrybut który przypisujemy Bogu, dotyczy całokształtu Boga. Wszystkie Jego atrybuty istnieją w zależności od siebie i z pewnego rodzaju wzajemnością oddziałują na siebie.”

Herman Bavinck, wielki holenderski reformator pisze:

“każdy atrybut jest tożsamy z istotą Boga, ze względu na fakt że każda jedna z cnót Bożych, jest absolutnie doskonała w Bogu.”

Angus Stewart identyfikuje Bożą prostotę w sposób następujący:

Prostota Boga oznacza, że Bóg jest niepodzielny. Odnosi się to najpierw do trzech Osób Trójcy – że nie są one oddzielnymi bogami, ale razem jednym Bogiem. Odnosi się to również do atrybutów Boga. Nie można ich od siebie oddzielić ani przeciwstawić. Nie ma na przykład podziału ani konfliktu między Jego sprawiedliwością a Jego miłosierdziem. Jego miłosierdzie zawsze będzie sprawiedliwe, a Jego sprawiedliwość miłosierna.
.
Dlatego w Bogu nie ma sprzeczności ani dysharmonii. Jest jeden i niepodzielny w Swojej Osobie, w Swoich atrybutach, w Swoim celu i woli oraz w Swoich dziełach. Jego dzieła nigdy nie są sprzeczne z Jego celem ani Jego cel z samym sobą.
.
Ten atrybut jest odrzucany przez tych, którzy są gotowi znaleźć sprzeczność w woli Bożej lub między wolą Bożą a Jego dziełami. Nie tylko promują irracjonalność, ale zaprzeczają Jego prostocie i są w konflikcie z tym, czego Pismo naucza o Bogu.

Tak więc rozważyliśmy, zależności, tylko w ramach wprowadzenia, pomiędzy atrybutami które stanowią Boży charakter.
.


Waga atrybutów

 • Dlaczego są one takie ważne?
 • Po co studiować atrybuty Boga?
 • Jakiej korzyści oczekiwałbyś z tej serii?
 • Czemu warto robić notatki?
 • Czemu warto poświęcać temu uwagę?
 • Czemu warto to przyswajać?
 • Czemu warto poświęcać na to czas?

Chcę wam ukazać kilka powodów, w ramach wprowadzenia do naszej serii.
.

Niedoścignione uwielbienie

Powodem numer 1 byłoby niedoścignione uwielbienie. Im większe jest nasze poznanie Boga, tym większe będzie nasze uwielbienie Boga. To po prostu ma sens, czyż nie? Potrzebujemy zapierającego dech poglądu na Boga, i zaskakującego, imponującego, rozwijającego umysł, rozdzierającego, powalającego na kolana, dającego życie poglądu na Boga, czyż nie?

To niski pogląd na Boga, powoduje że Kościół pogrąża się w banalnym uwielbieniu. To nasza teologia, napędza nasze oddawanie chwały Bogu.

Jeżeli masz wysoki pogląd na Boga, to powinieneś być w stanie spotykać się w katakumbach Rzymu i uwielbiać Boga bez żadnej elektryczności. Jeżeli masz wysoki pogląd na Boga, to powinieneś być w stanie, być we wnętrzu statku który przemierza Atlantyk z pielgrzymami, i być w stanie uwielbiać Boga, niedoścignionym uwielbieniem, bez żadnej zachęty z zewnątrz. Im większa jest nasza znajomość Boga, większe też będzie nasze uwielbienie Boga. I pomyślcie o tym w ten sposób.

Słowo – chwała. C H W A Ł A, chwała, może być podzielona na dwie główne kategorie:

 • na wewnętrzną chwałę,
 • i przypisaną chwałę.
  .
Wewnętrzna chwała Boga

Jest treścią i istotą wszystkiego tego, kim jest Bóg. Są to wszystkie atrybuty Boga manifestujące się i ujawnione, i nie ma niczego, co wy i ja moglibyśmy zrobić, żeby zwiększyć wewnętrzną chwałę Boga. Bóg jest tym, kim Bóg jest. Jest Bogiem który był, który jest, i który będzie na wieki. Od wieków na wieki Tyś jest, o Boże! Nie możemy oddać wewnętrznej chwały Bogu. Są to wszystkie doskonałości wiecznego Boga. Razem oznajmione.
.

Przypisana chwała

Jest naszą odpowiedzią na wewnętrzną chwałę. Przypisana chwała jest uwielbieniem, które należy się Jego imieniu. Przypisana chwała jest chwałą, którą mamy oddać Bogu, chwałą, uwielbieniem. W tym zakresie, w jakim będziesz miał wzrastające poznanie wewnętrznej chwały Boga, będzie następowało wzrastające oddawanie chwały Bogu.

Ograniczone zrozumienie wewnętrznej chwały Boga, powoduje ograniczenie oddawania chwały Bogu. Ale gdy będziemy mieli rozleglejszą wiedzę o wewnętrznej chwale Boga, to będzie miała miejsce prawidłowa odpowiedź, czyli oddanie chwały Bogu.

Dlaczego jest to tak ważne? Wszystko co dotyczy twojego uwielbiania, zależy od tego. Zostaliście stworzeni żeby uwielbiać Boga.
.

Uniżone życie

Uniżone życie, to jest wielki łamacz pychy. Żeby widzieć wielkiego i wyniesionego Boga, i żeby widzieć samego siebie w świetle Boga. I zdać sobie sprawę, tak jak Jezus powiedział:

Jan 15:5 beze mnie nic nie możecie zrobić

Czego? Nie ma tego dużo, co możemy uczynić. Paweł powiedział:

1 Kor. 15:10 z łaski Boga jestem tym, czym jestem

Ego-maniacy, to ci którzy nigdy nie ujrzeli Boga. Ci którzy mają wyższe i wciąż wzrastające poznanie Boga, są sprowadzani coraz niżej i niżej, przed tym Bogiem.

1 Jana 1:5 “Bóg jest światłością, a nie ma w nim żadnej ciemności”.

Im bliżej zbliżasz się do światła, tym bardziej będziesz dostrzegał swoje własne niedoskonałości.

Czy nie jest to prawdą?

I im bardziej będziesz odchodził w cień, tym bardziej będziesz żył w ciemności. Jesteś po prostu w porządku przed sobą. Ale im bardziej będziesz się zbliżał do światła. Jest to bardzo uniżające doświadczenie, kiedy dostrzegasz nie tylko swoje grzechy, ale również swoje własne ograniczenia, swoją własną słabość. I poza tym, to jest to co napędza nasze życie modlitewne. Jedynie zdesperowani ludzie prawdziwie się modlą, i gdy zobaczysz jak wspaniały jest Bóg, to wołasz o Jego łaskę.
.

Duchowa dojrzałość.

Im bardziej wzrastamy w poznaniu Boga, tym bardziej wzrastamy w naszym duchowym kroczeniu z Nim. Poznanie Boga wytwarza bogobojność, i im bardziej znam Boga, tym bardziej staje się taki jak Bóg. Określony rodzaj stwarza ten sam rodzaj.

2 Kor. 3:18 Lecz my wszyscy, którzy z odsłoniętą twarzą patrzymy na chwałę Pana, jakby w zwierciadle, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, za sprawą Ducha Pana.

Pod koniec rozdziału, zostajemy przemienieni w ten sam obraz na który patrzymy, który rozważamy, nad którym rozmyślamy. Im bardziej jestem skupiony na Bogu, bardziej zespolony w społeczności z Bogiem, to tym bardziej dopasowuje się do Jego podobieństwa. Słuchajcie, im więcej myślę o świecie, tym bardziej staję się taki jak świat.

 • Niski pogląd na Boga, stawia niską poprzeczkę nad moim duchowym wzrostem. Nie mogę rosnąć już wyżej.
  .
 • Wysoki pogląd na Boga, ustawia wysoko poprzeczkę nad moim wzrostem duchowym.
  .
Efektywna służba

Im bardziej znam Boga, tym bardziej chcę służyć Bogu, tym więcej chcę mówić innym o Bogu, tym bardziej chcę uczyć innych o Bogu, tym więcej chcę świadczyć innym o Bogu, ponieważ Bóg staje się coraz większy i większy, i wspanialszy, i wspanialszy. Eksploduje od wewnątrz, muszę powiedzieć innym. Jeśli nie masz wspaniałego Boga, to będziesz musiał mieć program, żeby to wszystko zaskoczyło. Ale gdy wzrastasz w łasce i w poznaniu Pana Jezusa Chrystusa, to masz ogień w kościach, nie możesz go zatrzymać tylko dla siebie.
.

Osobista zachęta

Nie istnieje żadna większa zachęta i pociecha, od poznania naszego Boga. Spurgeon powiedział, że suwerenność Boga jest poduszką, na której kładzie swoją głowę w nocy. Im bardziej znam Boga, tym bardziej mogę zaufać Bogu. Jerry Bridges napisał książkę ‘Ufanie Bogu‘. Może niektórzy z was ją czytali. Zajmuje się on tylko trzema atrybutami i opracowuje całą książkę na temat ufania Bogu, wokół tych trzech atrybutów. I mówi:

Jeśli znasz tylko te trzy atrybuty, to możesz ufać Bogu w ciężkich okresach swojego życia. Możesz przejść przez dolinę cienia śmierci, możesz znieść każdy sztorm swojego życia, mając jedynie poznanie tych trzech atrybutów

A jest ich dużo więcej, co już omówiliśmy w ogólnym zarysie. Bierze on:

 • miłość Boga,
 • mądrość Boga
 • i suwerenność Boga,

I buduje sprawę na tym, że triada tych trzech atrybutów, jest wystarczająca żeby wzmocnić najsłabszą z dusz, w najciemniejszej godzinie. Że Bóg jest absolutnie suwerenny nad okolicznościami i wydarzeniami w moim życiu. Że Bóg głęboko miłuje i troszczy się o mnie, i że w doskonałej mądrości sprawia, że wszystkie te rzeczy współdziałają dla mojego dobra. Gdybym nie wierzył w te trzy atrybuty, to bałbym się wyjść ze swojego pokoju, zaszyłbym się po prostu w swoim domu, i bałbym się nawet wychodzić na ulicę. Ale z tymi trzema atrybutami możemy zwycięsko żyć na tym świecie.
.

Osobiste nawrócenie

Pozwólcie że podam wam jeszcze jeden powód, po co studiować atrybuty Boga. Osobiste nawrócenie. Ponieważ poznanie Boga jest tak naprawdę pierwszym krokiem do Królestwa Bożego. Być zbawionym, znaczy znać Boga. Musisz wiedzieć coś o Bogu. Możesz nie być systematycznym teologiem i możesz nie mieć sklasyfikowanych atrybutów Boga, ale musisz wiedzieć to, że Bóg jest świętym Bogiem, i że żaden grzesznik nie może dostać się do Jego obecności. Jeśli nie wiesz nic o świętości Boga, to wątpię że zostałeś zbawiony. Musisz wiedzieć coś o miłości Boga, coś o łasce Boga, musisz wiedzieć coś o gniewie Boga.

R.C. Sproul napisał książkę ‘Uratowany przed czym?‘ To dobre pytanie.

 • Na pewno nie uratowany od samotności,
 • nie uratowany od niskiej samooceny,
 • nie uratowany od ubóstwa.

Odpowiedź na to pytanie brzmi: uratowany od samego Boga, i tylko Bóg może cię uratować od Boga.

Zbawienie jest zwolnieniem od gniewu Wszechmogącego Boga. Musisz wiedzieć cokolwiek o tym kim jest Bóg, żeby nawet zostać zbawiony.

Jeremiasza 9 werset 22 i kolejne, mówią: “Niech się nie chlubi mędrzec swoją mądrością i niech się nie chlubi mocarz swoją mocą, niech się nie chlubi bogacz swoim bogactwem! Lecz kto chce się chlubić, niech się chlubi tym, że jest rozumny i wie o mnie, iż Ja, Pan, czynię miłosierdzie, prawo i sprawiedliwość na ziemi” Następnie werset 24 “Oto idą dni – mówi Pan – w których nawiedzę wszystkich nieobrzezanych mimo obrzezania.”

Bycie obrzezanym, znaczy bycie religijnym Żydem w tamtych czasach. Bycie nieobrzezanym, znaczy bycie niemoralnym, nienawróconym. Innymi słowy: Jesteś religijny, ale zgubiony. A zbawienie zaczyna się wtedy, kiedy przychodzisz do poznania Boga.

Jezus powiedział

Jan 10:14 Ja jestem dobrym pasterzem i znam moje owce, a moje mnie znają.

Jana 17:3: A to jest życie wieczne, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa.

Filip. 3:8 Owszem, wszystko uznaję za stratę dla znakomitości poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana, dla którego wszystko utraciłem i uznaję to za gnój, aby zyskać Chrystusa

Paweł mówi językiem księgowości, posługuje się terminami finansowymi. Paweł myśli o swoim życiu jako o rozrachunku. Kierunkiem studiów który ukończyłem były finanse, i kiedy byłem na zajęciach z rachunkowości, na początku zaczynaliśmy od tabelki w kształcie litery T. Po jednej stronie zyski, po drugiej straty. Gdy Paweł patrzy na swoje życie, przed nawróceniem się do Chrystusa, kiedy był on obrzezany ale nieobrzezany, obrzezany na ciele, ale nieobrzezany na sercu. Paweł spisałby po stronie zysków: z pokolenia Beniamina, Hebrajczyk z Hebrajczyków, faryzeusz z faryzeuszów, obrzezany dnia ósmego, i tak dalej, i tak dalej. To właśnie przeszkadzało mu w tym, żeby poświęcić się Bogu, i to właśnie wielu ludzi posiada współcześnie. Zostałem ochrzczony w kościele, dorastałem w kościele, moi rodzice byli Chrześcijanami, i tak dalej, i tak dalej. Aż do tego dnia w drodze do Damaszku, gdy Paweł spotyka wskrzeszonego, żyjącego Chrystusa i w tym momencie doświadcza zbawczego poznania Chrystusa.

Kto jesteś… i odpowiedzią było jego własne pytanie – Panie? Nie wiem dlaczego zadajesz pytanie, właśnie na nie odpowiedziałeś. Kto jesteś, Panie? Właśnie tak szybko przyszedł do poznania Pana Jezusa Chrystusa w drodze do Damaszku. Podczas gdy kończył jeszcze zdanie, to było całkiem krótkie zdanie, przyszedł do zbawczego poznania Chrystusa, i w tym momencie wszystko co było po stronie zysków, całe jego religijne dziedzictwo i pochodzenie, i dobre uczynki, i religijność, w tym momencie przeniósł wszystko co było zyskiem, umieszczając to po stronie strat. Zwyczajnie to wykreślił, i był tylko jeden punkt na liście po stronie zysków: poznanie Jezusa Chrystusa.

Tym właśnie jest zbawienie.

Wszystko jest umieszczone po stronie strat, i nie mam z tego już więcej korzyści. Następnie mówi on: uznałem to wszystko za śmiecie, odchody i mam tylko jeden zysk – poznanie Jezusa Chrystusa.


Podsumowanie

Aż takie znaczenie ma ten temat. Jest to pierwszy krok do Królestwa Bożego. Spędzimy podobnie resztę naszego życia Chrześcijańskiego.

2 Piotra 3:18 Wzrastajcie zaś w łasce i poznaniu naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.

Jest to wiedza której wy i ja nie możemy nigdy wyczerpać, ponieważ obiekt naszego badania jest wieczny, jest nim sam Bóg. I poprzez wszystkie wieki które nastaną, w przyszłej wieczności w niebie, i w naszym uwielbionym stanie, nadal nie wyczerpiemy wiedzy o Bogu.


Zobacz w temacie

https://www.youtube.com/watch?v=unjiH2kmJ7Q&feature=youtu.be

Print Friendly, PDF & Email