Spis treści

Definicja jęzkowa

We współczesnym ruchu zielonoświątkowym rozpowszechniony jest pogląd o występowaniu w kościele urzędu Apostoła. Urząd ten miał być przywrócony na początku XX wieku, podczas drugiej Pięćdziesiątnicy jaka rzekomo miała miejse w Topeka w Kanzas, gdzie nastąpiło domniemane powtórne wylanie darów Ducha Świętego takich jak mówienie wieloma zagranicznymi językami i pozabiblijne prorokowanie. Rozeznajmy zatem, czy zgodnie ze Słowem Bożym ludzie podający się za apostołów rzeczywiście nimi są.

αποστολος apostolos – wysłannik, posłaniec, delegat, reprezentant; utworzone od słowa
ἀποστέλλω apostolleo – posyłam na przód, skupia się na źródle wysyłającym, silnie łącząc nadawcę z wysłanym i jego misją; od słów
ἀπό apo  – od, daleko od;
στέλλω stello – u
stawiam, załatwiam, przygotowuję; zapewniam, dbać, wycofać, trzymać się z daleka, unikać.

Apostoł to posłannik, wysłannik, delegat, wysłany na zlecenie kogoś innego, aby go reprezentować w jakiś sposób, zwłaszcza człowiek posłany przez samego Jezusa Chrystusa do głoszenia Ewangelii; także urząd w pierwszym Kościele.
.

Klasyfikacja apostołów

Apostołowie od Boga
To dar i stały urząd:

To dar Boży, przeznaczony do budowania fundamentu kościoła na początku jego istnienia.

Efez.  4:11 I on ustanowił jednych apostołami
.

Fundament kościoła:

Efez. 2:20  Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus;
.

Kryteria:
 1. Osobiście wyznaczony przez Chrystusa
 2. Musiał czynić cuda
 3. Naoczny świadek wskrzeszonego Jezusa
 4. Posiadał dar mocy apostolskiej (udziela poprzez nałożenie rąk darów Ducha Świetego w postaci znaków i cudów)
  .
Przedstawiciele

Apostołowie od Boga to:

Dwunastu Apostołów Izraela Obj. 21:14

 1. Szymon Piotr (Kefas), syn Jonasza, rybak z Betsaidy
 2. Andrzej, brat Piotra, rybak z Betsaidy
 3. Jakub (zwany Większym), syn Zebedeusza
 4. Jan Ewangelista, syn Zebedeusza, brat Jakuba
 5. Filip z Betsaidy
 6. Bartłomiej / Natanael z Ptolemaidy
 7. Tomasz (zwany Didymos)
 8. Mateusz / Lewi, były poborca podatkowy
 9. Jakub, syn Alfeusza
 10. Juda (Lebeusz / Tadeusz / Judas), syn Alfeusza, brat Jakuba
 11. Szymon Kananejczyk (zwany Gorliwym)
 12. Maciej, wybrany w miejsce Judasza Iskarioty, zdrajcy Jezusa po jego samobójstwie

Oraz Paweł, Apostoł pogan
.

Apostołowie od ludzi
To czasowa posługa:

W późniejszym okresie działalności kościoła każdy człowiek działający jako posłaniec, wysłannik, delegat, ten któremu zlecono reprezentowanie kościoła, misjonarz.
.

Przedstawiciele
 • Barnaba
 • Jakub brat Pana
 • Sylwan
 • Tymoteusz
  .

Apostołowie od Boga

Apostołowie od Boga  będący darem bożym i fundamentem kościoła

Jedenastu
Wybrani przez Jezusa, musieli czynić cuda

Mat. 10:1-5 1 A przywoławszy swoich dwunastu uczniów, dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i aby uzdrawiali wszystkie choroby i wszelkie słabości. 2 A takie są imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i jego brat Andrzej, Jakub, syn Zebedeusza, i Jan, jego brat; 3 Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Lebeusz, nazwany Tadeuszem; 4 Szymon Kananejczyk i Judasz Iskariota, ten, który go zdradził. 5 Tych dwunastu posłał Jezus i nakazał im: Nie wchodźcie na drogę pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta Samarytan.

Naoczni świadkowie wskrzeszonego Jezusa

1 Kor. 15:5  I że ukazał się Kefasowi, a potem tym dwunastu.

Dar mocy apostolskiej

Marek 16:14-20 14 Na koniec ukazał się jedenastu, gdy siedzieli za stołem, i wyrzucał im ich niewiarę i zatwardziałość serca, że nie wierzyli tym, którzy go widzieli wskrzeszonego. 15 I powiedział do nich: Idźcie na cały świat i głoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu. 16 Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. 17 A takie znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzą: w moim imieniu będą wypędzać demony, będą mówić nowymi językami; 18 Będą brać węże, a choćby wypili coś śmiercionośnego, nie zaszkodzi im; na chorych będą kłaść ręce, a ci odzyskają zdrowie. 19 A gdy Pan przestał do nich mówić, został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. 20 Oni zaś poszli i głosili wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał ich słowa znakami, które im towarzyszyły. Amen.

Dzieje 8:18-19 18 A gdy Szymon zobaczył, że Duch Święty był udzielany przez nakładanie rąk apostołów, przyniósł im pieniądze; 19 Mówiąc: Dajcie i mnie tę moc, aby ten, na kogo nałożę ręce, otrzymał Ducha Świętego.
.

Imię na fundamencie miasta

Obj. 21:14  A mur miasta miał dwanaście fundamentów, a na nich dwanaście imion dwunastu apostołów Baranka.
.

Dwunasty: Maciej
Wybrany przez Jezusa

Dzieje 1:20-26 20 Jest bowiem napisane w Księdze Psalmów: Niech jego dom będzie pusty, niech nikt w nim nie mieszka; oraz: Jego dozorowanie niech przejmie inny. 21 Trzeba więc, aby jeden z tych mężczyzn, którzy z nami byli przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał wśród nas; 22 Począwszy od chrztu Jana aż do dnia, w którym został wzięty od nas w górę, stał się wraz z nami świadkiem jego zmartwychwstania. 23 I wybrali dwóch: Józefa, zwanego Barsabą, z przydomkiem Justus, i Macieja. 24 I tak się modlili: Ty, Panie, który znasz serca wszystkich, wskaż z tych dwóch jednego, którego wybrałeś; 25 Aby zajął miejsce w tym posługiwaniu i apostolstwie, któremu sprzeniewierzył się Judasz, aby odejść na swoje miejsce. 26 I dali im losy, a los padł na Macieja. I został przyłączony do jedenastu apostołów.
.

Musiał czynić cuda

Ponieważ był z Apostołami przez cały czas, od chrztu Jana aż do dnia, w którym Jezus został wzięty w górę (Dzieje 1:21-22) to był obecny przy udzieleniu mocy 70 uczniom.

Łuk. 10:1 A potem Pan wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu i rozesłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejsca, do którego sam miał przyjść.

Łuk. 10:17-19 17 I siedemdziesięciu wróciło z radością, mówiąc: Panie, nawet demony nam się poddają ze względu na twoje imię. 18 Wtedy powiedział do nich: Widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica. 19 Oto daję wam moc stąpania po wężach, skorpionach i po wszelkiej mocy nieprzyjaciela, a nic wam nie zaszkodzi.

Naoczny świadek wskrzeszonego Jezusa

1 Kor. 15:4-5 4 Że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem; 5 I że ukazał się Kefasowi, a potem tym dwunastu.

W tym czasie Judasz Iskariot jest już martwy, Pismo mówi wyraźnie, że Jezus ukazał się 12 Apostołom a zatem i Maciejowi (Paweł jeszcze nie jest powołany)
.

Dar mocy apostolskiej

Ponieważ Maciej zostaje powołany przez Boga (Dzieje 1:20-26) i przyłączony do jedenastu (a ci mają dar mocy apostolskiej) całkowicie zasadnym jest stwierdzenie, że i ta moc zostaje mu udzielona (inaczej nie byłby jednym z dwunastu, stanowiłby osobną kategorię), tym bardziej, że rola dwunastu jest fundamentalna (Efez. 2:20) Imię na fundamencie miasta

Obj. 21:14  A mur miasta miał dwanaście fundamentów, a na nich dwanaście imion dwunastu apostołów Baranka.

1 Kor. 15:5 I że ukazał się Kefasowi, a potem tym dwunastu. (W tym czasie Judasz nie żyje a Paweł jeszcze nie jest powołany)
.

Paweł
Wybrany przez Jezusa

Dzieje 9:15-16 15 Lecz Pan powiedział do niego: Idź, bo on (Paweł) jest moim wybranym naczyniem, aby zanieść moje imię do pogan, królów i synów Izraela. 16 Ja bowiem pokażę mu, jak wiele musi wycierpieć dla mego imienia.

Rzym. 1:1 Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany apostoł, odłączony do głoszeniu ewangelii Boga;

1 Kor. 1:1 Paweł, powołany apostoł Jezusa Chrystusa z woli Boga, i Sostenes, brat;

2 Kor. 1:1 Paweł, z woli Boga apostoł Jezusa Chrystusa, i Tymoteusz, brat, do kościoła Bożego, który jest w Koryncie, ze wszystkimi świętymi, którzy są w całej Achai.

Gal. 1:1 Paweł, apostoł nie od ludzi ani przez człowieka, ale przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wskrzesił z martwych;

1 Tym. 2:7 Ze względu na nie zostałem ustanowiony kaznodzieją i apostołem – mówię prawdę w Chrystusie, nie kłamię – nauczycielem pogan w wierze i prawdzie.
.

Musiał czynić cuda

Dzieje. 19:11-12 11 A Bóg dokonywał niezwykłych cudów przez ręce Pawła; 12 Tak że nawet chustki albo przepaski z jego ciała kładziono na chorych a choroby ich opuszczały i wychodziły z nich złe duchy.

2 Kor. 12:12  Jednak znaki apostoła okazały się wśród was we wszelkiej cierpliwości, w znakach, cudach i przejawach mocy.
.

Naoczny świadek wskrzeszonego Jezusa

Dzieje 9:3-5 3 A gdy jadąc, zbliżał się do Damaszku, nagle olśniła go światłość z nieba. 4 Upadł na ziemię i usłyszał głos, który mówił do niego: Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? 5 Wtedy zapytał: Kim jesteś, Panie? A Pan odpowiedział: Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Trudno ci wierzgać przeciw ościeniowi.

1 Kor. 15:8 A ostatniemu ze wszystkich ukazał się i mnie, jak poronionemu płodowi.
.

Dar mocy apostolskiej

Dzieje 19:6 A kiedy Paweł położył na nich ręce, zstąpił na nich Duch Święty i mówili językami, i prorokowali.

Gal. 3:5 Ten więc (Apostoł Paweł), który udziela wam Ducha i czyni cuda wśród was, czyni to przez uczynki prawa czy przez słuchanie wiary?

Rzym. 1:11 Pragnę bowiem zobaczyć was, abym wam mógł udzielić jakiegoś daru duchowego dla waszego utwierdzenia;

Paweł jest wyjątkowym Apostołem. O ile jego Apostolstwo to dar a nie urząd to jednak kryterium poboczne czyni go Apostołem który nie jest jednym z dwunastu i jest przedmiotem wielu dyskusji teologów i nauczycieli Słowa. Paweł jest powołanym przez Boga Apostołem pogan a obrona jego Apostolstwa, które w niczym nie ustępuje Apostolstwu 12 Apostołów przedstawiona jest w liście do Galacjan.

Obj. 21:14 A mur miasta miał dwanaście fundamentów, a na nich dwanaście imion dwunastu apostołów Baranka.
.

Apostołowie od ludzi

Delegaci pełniący posługę / misję w kościele

Barnaba
Wysłannik kościoła i mąż zaufania

Dzieje 11:22  I wieść o nich dotarła do kościoła, który był w Jerozolimie. I posłano Barnabę aż do Antiochii.

Dzieje 11:29-30 29 Wtedy uczniowie, każdy z nich według swoich możliwości, postanowili posłać pomoc do braci, którzy mieszkali w Judei. 30 Tak też zrobili, posyłając ją starszym przez ręce Barnaby i Saula.

Dzieje 13:2-4 2 A gdy jawnie pełnili służbę Panu i pościli, powiedział im Duch Święty: Odłączcie mi Barnabę i Saula do dzieła, do którego ich powołałem. 3 Wtedy po poście i modlitwie nałożyli na nich ręce i wyprawili ich. 4 A oni, posłani przez Ducha Świętego, przybyli do Seleucji, a stamtąd odpłynęli na Cypr.

Dzieje 14:14  Gdy usłyszeli o tym apostołowie Barnaba i Paweł, rozdarli swoje szaty i wpadli między tłum, wołając;

Dzieje 15:22  Wtedy apostołowie i starsi wraz z całym kościołem uznali za słuszne posłać do Antiochii z Pawłem i Barnabą wybranych spośród siebie ludzi: Judę, zwanego Barnabą, i Sylasa, przodujących wśród braci.

Gal. 2:9 I gdy poznali daną mi łaskę, Jakub, Kefas i Jan, którzy są uważani za filary, podali mnie i Barnabie prawicę na znak wspólnoty, abyśmy my poszli do pogan, a oni do obrzezanych.
.

Nie był osobiście wyznaczony przez Chrystusa

Dzieje 13:2 A gdy jawnie pełnili służbę Panu i pościli, powiedział im Duch Święty: Odłączcie mi Barnabę i Saula do dzieła, do którego ich powołałem.

…Odłączcie mi…
Oddzielcie dla mnie lub dla mojej służby. To nie oznacza powołania. Jest to po prostu wyznaczenie do konkretnej pracy, konkretnego zadania.

…Do dzieła, do którego ich powołałem…
Nie na Apostoła, ponieważ Saul już był powołany na Apostoła przez bezpośrednie objawienie Jezusa Chrystusa (Dzieje 9:3-6, Gal. 1:11-12). Pracą (dziełem), do której zostali oddzieleni było głoszenie ewangelii w regionach Aniochii. Nie była to żadna stała funkcja w kościele, ale czasowe przeznaczenie do posługi misjonarskiej w celu szerzenia dobrej nowiny, szczególnie w Azji Mniejszej i okolicach. W związku z powyższym, realizując to powołanie, podróżowali przez Seleucję, Cypr, Pafos, Pamfilię, Pizydię itd. Po zakończeniu wyznaczonego dzieła wrócili do Antiochii i zdali raport kościołowi.

Dzieje 14:26-27 26 Stamtąd popłynęli do Antiochii, gdzie przedtem zostali poruczeni łasce Boga do dzieła, które wykonali. 27 A gdy tam przyszli i zebrali kościół, opowiedzieli, co Bóg przez nich uczynił i jak otworzył poganom drzwi wiary.

…Przedtem zostali poruczeni…
Świadczy to o tym, że otrzymali mandat do pracy bezpośrednio od Boga Ducha Świętego. Paweł i Barnaba działali w tej pracy pod wpływem Ducha Świętego, jednak zostali do niej wysłani za zgodą i przez wyznaczenie starszych kościoła (przez nałożenie rąk).

Nałożenie rąk nie jest formą powołania na Apostoła od Boga. Tych powołał Bóg Jezus osobiście.
.

Musiał czynić cuda

Dzieje 13:1 A w kościele w Antiochii byli pewni prorocy i nauczyciele: Barnaba, Szymon, zwany Nigrem, Lucjusz Cyrenejczyk i Manaen, który wychowywał się z tetrarchą Herodem, i Saul.

Dzieje 15:12  I całe zgromadzenie umilkło, a potem słuchali Barnaby i Pawła, którzy opowiadali, jak wielkie znaki i cuda Bóg uczynił przez nich wśród pogan.
.

 • Nie był naocznym świadkiem wskrzeszonego Jezusa
 • Nie miał daru mocy apostolskiej
 • Jego imienia nie ma na fundamencie miasta
Życiorys i przebieg służby

Pochodzenie i nawrócenie

Dzieje 4:36-37 36 Także Józef, nazwany przez apostołów Barnabą – co się tłumaczy: Syn Pocieszenia – lewita rodem z Cypru; 37 Sprzedał ziemię, którą posiadał, a pieniądze przyniósł i położył u stóp apostołów.

Opiekun Pawła

Dzieje 9:27  Lecz Barnaba przyjął go, zaprowadził do apostołów i opowiedział im, jak on w drodze ujrzał Pana, który mówił do niego, i jak w Damaszku z odwagą głosił w imieniu Jezusa.

Wierny współpracownik

Dzieje 12:25  Barnaba zaś i Saul po wykonaniu posługi wrócili z Jerozolimy, zabierając ze sobą Jana, którego nazywano Markiem.

Towarzysz Pawła w głoszeniu Słowa

Dzieje 13:6-7 6 A kiedy przeszli wyspę aż do Pafos, spotkali tam pewnego czarownika, fałszywego proroka, Żyda imieniem Bar-Jezus; 7 Który należał do otoczenia prokonsula Sergiusza Pawła, człowieka roztropnego. On to, wezwawszy Barnabę i Saula, pragnął słuchać słowa Bożego.

Obrońca Słowa

Dzieje 13:42-46 42 A kiedy wychodzili z synagogi żydowskiej, poganie prosili ich, aby również w następny szabat głosili im te same słowa. 43 Kiedy zgromadzenie się rozeszło, wielu Żydów i pobożnych prozelitów poszło za Pawłem i Barnabą, którzy w rozmowie radzili im, aby trwali w łasce Boga. 44 A w następny szabat niemal całe miasto zebrało się, aby słuchać słowa Bożego. 45 Kiedy Żydzi zobaczyli tłumy, pełni zazdrości sprzeciwiali się słowom Pawła, występując przeciwko nim i bluźniąc. 46 A Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie: Wam najpierw miało być zwiastowane słowo Boże. Skoro jednak je odrzucacie i uważacie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan.

Ofiara prześladowania

Dzieje 13:50  A Żydzi podburzali pobożne i poważane kobiety oraz znaczących obywateli miasta, wzniecili prześladowanie Pawła i Barnaby i wypędzili ich ze swoich granic.

Obrońca ewangelii

Dzieje 15:1-2 1 A niektórzy przybysze z Judei nauczali braci: Jeśli nie zostaniecie obrzezani według zwyczaju Mojżesza, nie możecie być zbawieni. 2 Kiedy doszło do niemałych sporów i zatargów między nimi a Pawłem i Barnabą, postanowili, że Paweł i Barnaba oraz jeszcze kilku z nich pójdą w sprawie tego sporu do apostołów i starszych do Jerozolimy.

Nauczyciel Słowa

Dzieje 15:35  Również Paweł i Barnaba przebywali w Antiochii, nauczając i głosząc z wieloma innymi słowo Pańskie.

Grzesznik jak każdy człowiek

Dzieje 15:37-39 37 Barnaba chciał również wziąć ze sobą Jana, zwanego Markiem. 38 Ale Paweł nie chciał zabrać ze sobą tego, który odszedł od nich w Pamfilii i nie uczestniczył z nimi w tej pracy. 39 I doszło między nimi do ostrej kłótni, tak że się rozdzielili: Barnaba wziął ze sobą Marka i popłynął na Cypr;

Gal. 2:13  A razem z nim obłudnie postępowali i inni Żydzi, tak że i Barnaba dał się wciągnąć w tę ich obłudę.
.

Wysłannik od ludzi a nie od Boga

Barnaba sprawuje posługę / misję wysłannika. Pomimo, że mógł czynić cuda jego apostolstwo to nie dar gdyż:

 • nie był powołany osobiście przez Pana Jezusa
 • nie był też świadkiem wskrzeszonego Jezusa
 • nie miał daru mocy apostolskiej
  .
Jakub brat Pański

 To ani Jakub (zwany Większym), syn Zebedeusza ani Jakub, syn Alfeusza lecz brat Pana Jezusa. Nie był to Jakub Apostoł, bo ten został wcześniej ścięty przez Heroda (Dzieje 12:1-2, Dzieje 12:17)

Wysłannik kościoła i starszy zboru w Jerozolimie

Gal. 1:18-19 18 Potem, trzy lata później, udałem się do Jerozolimy, aby zobaczyć się z Piotrem, u którego przebywałem piętnaście dni. 19 A spośród apostołów nie widziałem żadnego innego poza Jakubem, bratem Pana.
.

 • Nie był osobiście wyznaczony przez Chrystusa Nie czynił cudów
Naoczny świadek wskrzeszonego Jezusa

1 Kor 15:7 Potem ukazał się Jakubowi, potem wszystkim apostołom.

 • Nie miał daru mocy apostolskiej
 • Jego imienia nie ma na fundamencie miasta
  .
Życiorys i przebieg służby

Pochodzenie

Mat. 13:55  Czyż to nie jest syn cieśli? Czyż jego matce nie jest na imię Maria, a jego bracia to Jakub, Józef, Szymon i Juda?

Niewierzący brat Jezusa

Jan 3:5 Bo nawet jego bracia nie wierzyli w niego.

Nawrócenie

Dzieje 1:14  Ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie i prośbach razem z kobietami, z Marią, matką Jezusa, i jego braćmi.

Posiadał żonę

1 Kor. 9:5 Czy nie mamy prawa zabierać ze sobą siostry – żony jak inni apostołowie, bracia Pana i Kefas?

Przywódca zboru jerozolimskiego

Dzieje 12:17  A dawszy im ręką znak, aby zamilkli, opowiedział im, jak Pan wyprowadził go z więzienia, i powiedział: Powiadomcie o tym Jakuba i braci. Potem wyszedł i udał się w inne miejsce.

Dzieje 15:13-21 13 A gdy i oni umilkli, odezwał się Jakub: Mężowie bracia, posłuchajcie mnie. 14 Szymon powiedział, jak najpierw Bóg wejrzał na pogan, aby z nich wybrać lud dla swego imienia. 15 A z tym się zgadzają słowa proroków, jak jest napisane: 16 Potem powrócę i odbuduję upadły przybytek Dawida; odbuduję jego ruiny i wzniosę go; 17 Aby ludzie, którzy pozostali, szukali Pana, i wszystkie narody, nad którymi wzywane jest moje imię – mówi Pan, który to wszystko sprawia. 18 Znane są Bogu od wieków wszystkie jego sprawy. 19 Dlatego uważam, że nie należy czynić trudności tym spośród pogan, którzy się nawracają do Boga; 20 Ale napisać im, aby wstrzymywali się od splugawienia bożków, od nierządu, od tego, co uduszone, i od krwi. 21 Mojżesz bowiem od dawien dawna ma w każdym mieście takich, którzy go głoszą, gdyż w synagogach co szabat czytają go.

Dzieje 21:18-19 18 Nazajutrz Paweł poszedł z nami do Jakuba, gdzie zebrali się wszyscy starsi. 19 Powitawszy ich, opowiedział im szczegółowo, czego Bóg dokonał wśród pogan przez jego posługę.

Gal. 2:12  Zanim bowiem przyszli niektórzy od Jakuba, jadał razem z poganami. Gdy zaś oni przyszli, odsunął się i odłączył, obawiając się tych, którzy byli z obrzezania.

Nazywany przez legalistów filarem nie był kamieniem węgielnym

Gal. 2:9 I gdy poznali daną mi łaskę, Jakub, Kefas i Jan, którzy są uważani za filary, podali mnie i Barnabie prawicę na znak wspólnoty, abyśmy my poszli do pogan, a oni do obrzezanych.

Cały kontekst listu do Galacjan wskazuje na to, że Paweł broniąc swojego apostolstwa przed obrzezanymi legalistami stawiającymi autorytet apostołów i starszyzny z Jerozolimy ponad autorytetem Pawła, używa sarkazmu mówiąc:

Gal. 2:2…6 2 A udałem się tam zgodnie z objawieniem i przedstawiłem im ewangelię, którą głoszę wśród pogan, osobno zaś tym, którzy cieszą się uznaniem, aby się czasem nie okazało, że biegnę albo biegłem na próżno. 6 A co do cieszących się uznaniem – jakimi kiedyś byli, jest dla mnie bez znaczenia, Bóg bowiem nie ma względu na osobę – ci więc, którzy cieszą się uznaniem, nic mi nie narzucili.

Sarkazm ten nie jest skierowany do braci w Jerozolimie lecz do legalistów nakazujących Galatom obrzezanie. Innymi słowy Paweł mówi do Galatów: tak wielce uwielbiani, wynoszeni na piedestały i uznani za filary przez zwodzących was  legalistów apostołowie i starsi z Jerozolimy nie okazali się ważniejsi ode mnie! Oni uznali moją ewangelię, autorytet i apostolstwo niczego mi przy tym nie narzucając ani nie korygując mojej doktryny!
.

Wysłannik od ludzi a nie od Boga

Jakub sprawuje posługę / misję wysłannika. Pomimo, że był świadkiem wskrzeszonego Jezusa jego apostolstwo to nie dar gdyż:

 • nie był powołany osobiście przez Pana Jezusa,
 • nie mógł czynić cudów
 • nie miał daru mocy apostolskiej
  .
Sylwan
Wysłannik kościoła i pomocnik

1 Tes. 1:1 Paweł, Sylwan i Tymoteusz do kościoła Tesaloniczan, który jest w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca, i Pana Jezusa Chrystusa…

Autorzy listu piszą dalej o sobie

2 Tes. 2:6 (niektóre tłumaczenie podają to w wersie 7) 6 Ani nie szukaliśmy chwały u ludzi, ani u was, ani u innych, mogąc być dla was ciężarem jako apostołowie Chrystusa;
.

 • Nie był osobiście wyznaczony przez Chrystusa
 • Nie czynił cudów
 • Nie był naocznym świadkiem wskrzeszonego Jezusa
 • Nie miał daru mocy apostolskiej
 • Jego imienia nie ma na fundamencie miasta
Życiorys i przebieg służby

Głosiciel Słowa

2 Kor. 1:19  Ponieważ Syn Boży, Jezus Chrystus, który wśród was głoszony był przez nas, to znaczy przeze mnie, Sylwana i Tymoteusza, nie był „tak” i „nie”, lecz było w nim „tak”.

Obecny przy pisaniu 2 listów

1 Tes. 1:1 Paweł, Sylwan i Tymoteusz do kościoła Tesaloniczan, który jest w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca, i Pana Jezusa Chrystusa…

2 Tes. 1:1 Paweł, Sylwan i Tymoteusz do kościoła Tesaloniczan, który jest w Bogu, naszym Ojcu, i Panu Jezusie Chrystusie.

Współpracownik Piotra

1 Piotra 5:12  Przez Sylwana, wiernego wam brata, jak sądzę, napisałem krótko, napominając i świadcząc, że to jest prawdziwa łaska Boga, w której trwacie.
.

Wysłannik od ludzi a nie od Boga

Sylwan sprawuje posługę / misję wysłannika. Jego apostolstwo to nie dar gdyż:

 • nie był powołany osobiście przez Pana Jezusa,
 • nie mógł czynić cudów
 • nie był świadkiem wskrzeszonego Jezusa
 • nie miał daru mocy apostolskiej
  .
Tymoteusz
Wysłannik kościoła  i współpracownik oraz pomocnik

1 Tes. 1:1 Paweł, Sylwan i Tymoteusz do kościoła Tesaloniczan, który jest w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca, i Pana Jezusa Chrystusa…

1 Tes. 3:2  A Tymoteusza, naszego brata, sługę Boga i współpracownika w ewangelii Chrystusa posłaliśmy, aby was utwierdził i dodał wam otuchy w wierze;

1 Tes. 3:6 Teraz zaś Tymoteusz wrócił od was do nas i zwiastował nam radosną wieść o waszej wierze i miłości, i o tym, że nas zawsze dobrze wspominacie, pragnąc nas widzieć, podobnie jak my was.

1 Kor. 4:17 Dlatego to posłałem do was Tymoteusza, który jest moim umiłowanym synem i wiernym w Panu. On wam przypomni moje drogi w Chrystusie, jak nauczam wszędzie, w każdym kościele.

Filip. 2:19  A mam nadzieję w Panu Jezusie, że wkrótce poślę do was Tymoteusza, abym został pocieszony, dowiedziawszy się, co się u was dzieje.
.

 • Nie był osobiście wyznaczony przez Chrystusa
 • Nie czynił cudów
 • Nie był naocznym świadkiem wskrzeszonego Jezusa
 • Nie miał daru mocy apostolskiej
 • Jego imienia nie ma na fundamencie miasta
  .
Życiorys i przebieg służby

Uczeń o dobrym świadectwie życia

Dzieje 16:1-2 1 Przybył do Derbe i Listry. A oto był tam pewien uczeń imieniem Tymoteusz, syn pewnej Żydówki, która uwierzyła, ojca natomiast Greka. 2 Bracia z Listry i Ikonium dawali o nim dobre świadectwo.

Powołanie

1 Tym. 1:18  Ten nakaz daję tobie, synu Tymoteuszu, według wcześniej wygłoszonych o tobie proroctw, abyś toczył zgodnie z nimi dobry bój;

1 Tym. 4:14  Nie zaniedbuj daru, który jest w tobie, który został ci dany przez proroctwo wraz z nałożeniem rąk starszych.

2 Tym. 1:6 Z tego powodu przypominam ci, abyś rozniecił dar Boży, który jest w tobie przez nałożenie moich rąk.

Do pewnego czasu towarzysz Pawła i koordynator działań braci

Dzieje 17:14-15 14 Wtedy bracia natychmiast wysłali Pawła w drogę ku morzu, a Sylas i Tymoteusz tam zostali. 15 Ci, którzy towarzyszyli Pawłowi, odprowadzili go aż do Aten i powrócili, otrzymawszy polecenie dla Sylasa i Tymoteusza, żeby jak najszybciej przyszli do niego.

Dzieje 19:22  Wysłał więc do Macedonii dwóch z tych, którzy mu służyli, Tymoteusza i Erasta, a sam pozostał jeszcze przez jakiś czas w Azji.

Dzieje 20:4 Razem z nim do Azji wyruszyli Sopater z Berei, z Tesaloniczan Arystarch i Sekundus, i Gajus z Derbe, i Tymoteusz, a z Azji Tychikus i Trofim.

Rzymian 16:21  Pozdrawia was mój współpracownik Tymoteusz oraz Lucjusz, Jazon i Sozypater, moi krewni.

Kompan Sylwana zwanego Sylasem

Dzieje 18:5 A gdy przyszli z Macedonii Sylas i Tymoteusz, Paweł był napierany w duchu i świadczył Żydom, że Jezus jest Chrystusem.

Budujący kościół

1 Kor. 16:10  Jeśli zaś przybędzie Tymoteusz, uważajcie, aby przebywał wśród was bez bojaźni, bo wykonuje dzieło Pana, jak i ja.

Był obecny przy pisaniu 5 listów

2 Kor. 1:1 Paweł, z woli Boga apostoł Jezusa Chrystusa, i Tymoteusz, brat, do kościoła Bożego, który jest w Koryncie, ze wszystkimi świętymi, którzy są w całej Achai.

1 Tes. 1:1 (50-51 a.d.) Paweł, Sylwan i Tymoteusz do kościoła Tesaloniczan, który jest w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca, i Pana Jezusa Chrystusa…

2 Tes. 1:1 Paweł, Sylwan i Tymoteusz do kościoła Tesaloniczan, który jest w Bogu, naszym Ojcu, i Panu Jezusie Chrystusie.

Filip. 1:1 Paweł i Tymoteusz, słudzy Jezusa Chrystusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filippi, wraz z biskupami i diakonami.

Kolos. 1:1 (60-62 a.d.) Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa z woli Boga, i Tymoteusz, brat;

Godnym uwagi jest fakt, że o ile w 1 i 2 liście do Tesaloniczan (50-51 a.d.) Tymoteusz nazwany jest apostołem (misjonarzem) o tyle po ukończeniu misji, 10 lat później Tymoteusz nazywany jest bratem w odróżnieniu do Pawła, Apostoła od Boga.

Prawowity syn w wierze

1 Tym. 1:2 Do Tymoteusza, mego własnego syna w wierze. Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga, naszego Ojca, i Chrystusa Jezusa, naszego Pana.

Posiadający autorytet

1 Tym. 1:3 Jak cię prosiłem, gdy wybierałem się do Macedonii, byś pozostał w Efezie, tak teraz proszę, abyś nakazał niektórym, żeby inaczej nie nauczali;

Nauczyciel

1 Tym. 4:6 Przedkładając (nauczając) to braciom, będziesz dobrym sługą Chrystusa Jezusa, wykarmionym słowami wiary i dobrej nauki, za którą poszedłeś.

Przechodzący kryzys wiary

2 Tym. 1:4 Wspominając twoje łzy, pragnę cię zobaczyć, aby napełnić się radością;

2 Tym. 1:8 Nie wstydź się więc świadectwa naszego Pana ani mnie, jego więźnia, lecz weź udział w cierpieniach dla ewangelii według mocy Boga;

Ofiara prześladowań

Hebr. 13:23 Wiedzcie, że brat Tymoteusz został uwolniony. Jeśli niedługo przybędzie, wraz z nim was zobaczę.
.

Wysłannik od ludzi a nie od Boga

Tymoteusz sprawuje posługę / misję wysłannika. Jego apostolstwo to nie dar gdyż:

 • nie był powołany osobiście przez Pana Jezusa,
 • nie mógł czynić cudów
 • nie był świadkiem wskrzeszonego Jezusa
 • nie miał daru mocy apostolskiej
  .

Inni

Józef zwany Barsabaszem i Justem
Niedoszły Apostoł Wysłannik – przodujący wśród braci towarzysz Pawła

Dzieje 15:22  Wtedy apostołowie i starsi wraz z całym kościołem uznali za słuszne posłać do Antiochii z Pawłem i Barnabą wybranych spośród siebie ludzi: Judę, zwanego Barszbaszem, i Sylasa, przodujących wśród braci.
.

 • Nie był osobiście wyznaczony przez Chrystusa

Został odrzucony na korzyść Macieja

Dzieje 1:26 I dali im losy, a los padł na Macieja.
.

Musiał czynić cuda

Ponieważ był z Apostołami przez cały czas, od chrztu Jana aż do dnia, wktórym Jezus został wzięty w górę (Dzieje 1:21-22) to był obecny przy udzieleniu mocy 70 uczniom.

Łuk. 10:1 A potem Pan wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu i rozesłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejsca, do którego sam miał przyjść.

Łuk. 10:17-19 17 I siedemdziesięciu wróciło z radością, mówiąc: Panie, nawet demony nam się poddają ze względu na twoje imię. 18 Wtedy powiedział do nich: Widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica. 19 Oto daję wam moc stąpania po wężach, skorpionach i po wszelkiej mocy nieprzyjaciela, a nic wam nie zaszkodzi.
.

Naoczny świadek wskrzeszonego Jezusa

1 Kor. 15:6 Potem ukazał się więcej niż pięciuset braciom naraz, z których większość żyje aż dotąd, a niektórzy zasnęli.

 • Nie miał daru mocy apostolskiej
 • Jego imienia nie ma na fundamencie miasta
  .
Wysłannik od ludzi a nie od Boga

Józef Barsabasz Just sprawuje posługę / misję wysłannika. Jego apostolstwo to nie dar gdyż:

 • nie był powołany osobiście przez Pana Jezusa (odrzucony)
 • nie miał daru mocy apostolskiej
  .
Andronik i Junias / Junia
Mylnie brani za apostołów

Rzym. 16:7

UBG 7 Pozdrówcie Andronika i Juniasa, moich krewnych i moich współwięźniów, którzy są poważani wśród apostołów, którzy też przede mną byli w Chrystusie.
.

SŻ 7 Andronika i Juniasa – moich rodaków i współwięźniów, którzy cieszą się szacunkiem apostołów i wcześniej niż ja uwierzyli Panu;
.

BW 7 Pozdrówcie Andronika i Junię, rodaków moich i współwięźniów moich, którzy sa zaszczytnie znani między apostołami, a którzy już przede mną byli chrześcijanami.

…między apostołami…
To nie oznacza, że “byli” Apostołami  ponieważ struktura zdania wskazuje na to, że byli znani Apostołom. Ponieważ stali się chrześcijanami jeszcze przed Pawłem, mieli okazję spotkać Apostołów i dostąpili zaszczytu przyjaźni apostolskiej, którzy uznali ich za godnych zaufania.

ιουνιαν iounian – Strong 2458 – [n_ Acc Sg f] Junię – JUNIA (Junias)
επισημοι ἐν episēmoi en – słynni wśród Przykład tej gramatycznej konstrukcji znajduje się u Eurypidesa, Hipolit 101:3 gdzie bogini Afrodyta jest „słynna wśród (episêmos ἐν)  śmiertelników”, co nie oznacza że jest śmiertelniczką. Jest im po prostu znana.

 • Nie byli osobiście wyznaczeni przez Jezusa,
 • Nie byli świadkami jego zmartwychwstania
 • Nie mogli czynić cudów
 • Nie mieli daru mocy apostolskiej
  .

Podsumowanie

Apostołowie od Boga byli wyjątkowym i niepowtarzalnym darem Boga dla kościoła. Żaden współcześnie żyjący człowiek nie spełnia biblijnych kryteriów powołania apostolskiego. Nikt nie został osobiście wyznaczony przez Jezusa, nikt nie był świadkiem jego zmartwychwstania, nikt nie może dokonywać biblijnych cudów. Nikt też nie posiada apostolskiej mocy udzielania darów Ducha Świętego przez nałożenie rąk.

Tak zwani współcześni apostołowie to samozwańczy oszuści i zwodziciele kładący nowy fundament pod nowy kościół, nie będący kościołem Chrystusa.


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email