Lekcja 9 – Przyimki , Czasowniki złożone , ὅτι

Przyimki

W języku polskim przyimki to takie słowa jak: z, do, na, bez, za, pod, u, w, nad, o, od, po, itd.

Przyimek wprowadza frazę przyimkową. W poniższych przykładach wyróżnione frazy to wyrażenia przyimkowe.

Siedział na krześle.
Mężczyzna w samochodzie jest kierowcą.

W każdej frazie przyimkowej istnieje podmiot przyimka. W pierwszym przykładzie krzesło jest podmiotem przyimka na. W drugim przykładzie samochód jest podmiotem przyimka w.

W języku greckim bardzo ważne jest, aby dowiedzieć się, jakie przypadki mogą być używane z danym przyimkiem i aby zwrócić uwagę, jakie znaczenie jest związane z przyimkiem dla każdego przypadku. Niektóre przyimki konsekwentnie przyjmują tylko jeden przypadek. Inne przyimki mogą mieć dwa lub trzy różne przypadki i mają różne znaczenia w zależności od tego, który przypadek jest stosowany. Podczas nauki przyimka należy powiązać przypadek ze znaczeniem. Na przykład nie powinieneś zadowalać się tym, że ἐν oznacza w . Raczej trzeba  się nauczyć, że  ἐν używane w celowniku oznacza “w” .

W Jana. 17:13, zauważ, że κόσμῳ, podmiot przyimka ἐν , jest w przypadku celownika:

Mówię te rzeczy ἐν τῷ κόσμῳ (na świecie)

I oczywiście τῷ jest celowniku, ponieważ musi zgadzać się z rzeczownikiem, który modyfikuje.

Poznaj następujące przyimki, łącząc każdy przypadek z odpowiednim znaczeniem.

ἀπό dopełniacz od apo stazja – odejście od
ἄχρι dopełniacz aż, o ile
διά biernik z powodu, na skutek  dia meter – pomiar przez, średnica
dopełniacz przez
εἰς biernik do, w
ἐκ, ἐξ poprzedzając samogłoskę dopełniacz poza, z eks pedycja – wyjście, (ex nihilo – z niczego)
ἐν celownik w
ἐνώπιον dopełniacz przed, zanim
ἔξω dopełniacz na zewnątrz [czegoś] egzo szkielet- szkielet na zewnątrz
ἕως dopełniacz aż, do
κατά biernik według
dopełniacz przeciw, z dołu
μετά biernik po meta morfoza – po formie
dopełniacz z
περί biernik na około pery metr- obwód
dopełniacz o (dotycząc)
πρό dopełniacz przed pro gram – napisany wcześniej
πρός biernik do, w kierunku pros elita – ten, kto przybywa do innej religii
σύν celownik z
ὑπέρ biernik powyżej, ponad hiper aktywny – nad aktwyny
dopełniacz w imieniu
ὑπό biernik pod hipo dermiczny – pod skórą
dopełniacz przez

Wiele przyimków można określić geometrycznie lub przestrzennie. Rozważ przyimki przedstawione na poniższej ilustracji, zwracając uwagę na przypadek, w którym skojarzone jest wskazane znaczenie.

.


Czasowniki złożone

Związki przyimka i czasownika

Przyimki często łączy się z czasownikami, aby utworzyć złożone słowa. Wpływ przyimka na znaczenie czasownika jest różny, ale możemy luźno zakwalifikować większość z tych efektów w następujący sposób:

  1. Znaczenie przyimka łączy się ze znaczeniem czasownika. Na przykład βαίνω oznacza, idę. Pamiętaj, że κατά może oznaczać w dół. Odpowiednio, καταβαίνω oznacza, że ​​schodzę.
    .
  2. Znaczenie czasownika jest zintensyfikowane. Związki nasilone przez przyimki będące przedrostkiem są czasami nazywane “prefektywami” (prefektyw: wyrażanie działania jako pełnego lub implikującego pojęcie ukończenia, konkluzji lub wyniku.), ponieważ działanie uważa się za wykonane aż do perfekcji, tj. do zakończenia. Na przykład ἐσθίω oznacza jeść, ale kiedy poprzedzimy go przedrostkiem κατά, aby utworzyć κατεσθίω , znaczenie jest pochłonięcie, pożarcie (zobacz κατεσθίω użyte w Marka 12:40).
    .
  3. Znaczenie czasownika pozostaje nienaruszone . καλύπτω to pokryć . W wielu fragmentach Septuaginty (greckie tłumaczenie pism Starego Testamentu), κατακαλύπτω oznacza pokrycie i prawie wcale nie należy go odróżniać od καλύπτω .

Przyimki kończące się samogłoskami

Zauważ, że końcowa samogłoska κατά jest opuszczana, gdy przyimek jest przedrostkiem wyrazu ἐσθίω . Związek zapisuje się κατεσθίω , a nie καταεσθίω . Stanie się tak za każdym razem, gdy przyimek z końcową samogłoską poprzedza czasownik rozpoczynający się od samogłoski, z wyjątkiem przypadków περί (na przykład περί + αἰρέω = περιαιρέω ) i πρό (na przykład πρό + ἄγω = προάγω ).

Powtarzanie przyimka

Często, gdy przyimek jest wyrażany jako część czasownika złożonego, jest powtarzany sam w sobie.

ἐκβάλλει ἐκ τοῦ θησαυροῦ αὐτοῦ Mat. 13:52
Wydobywa ze swego skarbca
.


ὅτι

Bądź świadomy trzech zastosowań ὅτι . Stosujemy go aby

  1. wprowadzić przyczynę , czyli ponieważ
  2. wprowadzić klauzulę obiektu
  3. wprowadzić dyskurs, zarówno bezpośredni, jak i pośredni

Ściągnij lekcję

Print Friendly, PDF & Email