Najkrótszy wers Pisma

Czy wiecie jaki jest najkrótszy werset w Nowym Testamencie? Oczywistą odpowiedzią jest

Jana 11:35 I Jezus zapłakał

gr. Ἐδάκρυσεν ὁ Ἰησοῦς edakrysen ho Iesous 

Jest to najkrótszy werset w wielu przekładach Biblii. Ale najkrótszy werset w greckim Nowym Testamencie to

1 Tes. 5:16  Zawsze się radujcie

gr. Πάντοτε χαίρετε pantote chairete

To mały werset z dużymi implikacjami.


Praktyka pierwszych chrześcijan

Słowo „raduj się” to wezwanie do radości. Termin ten był hasłem przewodnim wśród pierwszych chrześcijan. Było to więcej niż słowo kultu, było to słowo pozdrowienia.

Jezus użył tego słowa jako pozdrowienia

Mat. 28:9 Kiedy szły przekazać to jego uczniom, nagle Jezus wyszedł im na spotkanie i powiedział: Witajcie! (Χαίρετε chairete – radujcie się) A one podeszły, objęły go za nogi i oddały mu pokłon.

Paweł użył go jako pożegnania

2 Kor. 13:11 Na koniec, bracia, miejcie się dobrze (χαίρετε chairete – radujcie się); bądźcie doskonali, pokrzepiajcie się, bądźcie jednomyślni, żyjcie w pokoju, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami.

Zazwyczaj witamy się „dzień dobry” a żegnamy „do widzenia”. Ale jaka to byłaby zachęta, gdybyśmy wchodzili i odchodzili od siebie nawzajem z wezwaniem do radości.
.


Nakaz radości

W 1 Tes. 5:16 Paweł nawołuje świętych do radowania się. Jest to przykazanie, które jasno pokazuje, że radość to coś więcej niż szczęście. Szczęście to emocjonalna reakcja na sprzyjające, przyjemne lub satysfakcjonujące okoliczności. Nie można zmusić człowieka do szczęścia. Opiera się ono na tym, co dzieje się z osobą.

Ale chrześcijanom Bóg nakazuje radować się. To polecenie radowania się jest w czasie teraźniejszym. Oznacza „nie przestawaj się radować”. To sprawia, że 1 Tes. 5:16 jest trudnym nakazem. To boskie polecenie byłoby łatwiejsze do przełknięcia, gdyby po prostu nakłaniało nas do radości. Rzeczywiście, jest wiele powodów i okazji do radości. Ale przykazaniem jest radować się zawsze, a nie tylko czasami.

Jak chrześcijanin zawsze się raduje?

1 Tes. 5:16-18 16. Zawsze się radujcie. 17. Nieustannie się módlcie. 18. We wszystkim dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boga w Chrystusie Jezusie względem was.

Powyższy tekst  przedstawia to, co nazwano „stałymi porządkami Ewangelii”. Te zachęty dotyczą wszystkich chrześcijan w każdym miejscu i w każdej sytuacji.

 • zawsze się radujcie
 • nieustannie się módlcie się
 • dziękujcie w każdych okolicznościach

Te polecenia mogą być znajome. Ale często pomija się uzasadnienie tych przykazań: „Taka jest bowiem wola Boga w Chrystusie Jezusie względem was”. Czy w każdej sytuacji chcemy poznać wolę Bożą względem nas? Wolą Boga jest, abyśmy zawsze się radowali, modlili się nieustannie i dziękowali w każdych okolicznościach. Jeśli nie jesteśmy radośni, pełni modlitwy i wdzięczni to trwamy w duchowym buncie. Wola Boża w naszym życiu to coś więcej niż okoliczności, przed którymi stoimy.

Chodzi o to, jak reagujemy na te okoliczności.
,


Deus Vult

Wolą Bożą jest, abyśmy zawsze się radowali. Ale posłuszeństwo temu przykazaniu nie jest osiągane przez akt woli. Dokonuje się tego tylko przez wiarę w Chrystusa. Nieustanna radość wierzącego jest wolą Bożą względem nas „w Chrystusie Jezusie”. To jest klucz do życia w radości. Niezbawione osoby

 • nie cieszą się Bogiem,
 • nie modlą się do Boga
 • ani nie dziękują Bogu

Ludzie religijni czasami się radują, modlą się, kiedy mają na to ochotę i dziękują, gdy wszystko idzie dobrze. Ale chrześcijanie zawsze się radują, nieustannie modlą i dziękują w każdych okolicznościach. To nie jest odpowiedź wierzącego, ponieważ jesteśmy odporni na niebezpieczeństwa, trud i pułapki życia. Jest to nasza odpowiedź na życie, ponieważ jesteśmy w Chrystusie Jezusie.
.


Przykład Chrystusa

Kończąc przemowę w Wieczerniku, Pan Jezus prowokacyjnie wyjaśnił ostatnie wskazówki, które dał uczniom:

Jan 16:33 To wam powiedziałem, abyście mieli pokój we mnie. Na świecie będziecie mieć ucisk, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat.

Pan chce, aby Jego uczniowie żyli w pokoju. Ale prawdziwy pokój to nie brak negatywnych, bolesnych lub trudnych rzeczywistości. Faktem jest, że uczniowie Chrystusa będą cierpieć na tym świecie. Nie jesteśmy wolni od kłopotów, ponieważ jesteśmy w Chrystusie. Wręcz przeciwnie, podążanie za Jezusem przyniesie

 • próby wiary
 • obciążenie duszy
 • zagrażające życiu uciski
 • choroby
 • złamane serca
 • prześladowania
 • odmowy
 • rozczarowanie
 • straty
 • zmierzymy się nawet ze śmiercią

A jednak możemy nabrać otuchy pośród tego wszystkiego, ponieważ Chrystus zwyciężył świat. Oto dwie podstawowe rzeczy, które jako naśladowcy Chrystusa powinniśmy wiedzieć o świecie. Po pierwsze, świat jest pełen ucisku. Ale po drugie i co ważniejsze, jest to pokonany ucisk.

Pan zwyciężył świat. Ta śmiała deklaracja suwerennej władzy nie jest roszczeniem po zmartwychwstaniu. Przed krzyżem, z całą jego moralną niesprawiedliwością, fizycznym cierpieniem i duchową agonią, Jezus już zwyciężył świat. Ten, który został ukrzyżowany za nasze grzechy, zmartwychwstał, aby oświadczyć:

Mat. 28:18 Wtedy Jezus podszedł i powiedział do nich: Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi.

Ucisk życia jest nieunikniony. Ale nie mają ostatniego słowa. Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstały jest zwycięzcą świata. Pan Jezus Chrystus panuje nad niebem i ziemią. Obejmuje to wszystkie błogosławieństwa i ciężary twojego prywatnego świata. Cieszcie się tą chwalebną prawdą teraz i na zawsze.

źródło


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan çanakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan