Jeszcze nie widzimy, aby wszystko było mu poddane

Hebr. 2:8 Wszystko poddałeś pod jego stopy. A skoro poddał mu wszystko, nie pozostawił niczego, co nie byłoby mu poddane. Lecz teraz jeszcze nie widzimy, aby wszystko było mu poddane.

W powyższym fragmencie Pisma czytamy jasno i wyraźnie, że Chrystus de facto jeszcze nie króluje w sposób widoczny na świecie. Jest to oczywiste, wystarczy jedynie spojrzeć na to wszystko, co dzieje się obecnie na tym świecie. I będzie tak aż do chwalebnego powrotu Pana Jezusa na ziemię.

1 Jana 3:2 Umiłowani, teraz jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Wiemy jednak, że gdy on się objawi, będziemy podobni do niego, gdyż ujrzymy go takim, jakim jest

Mamy tutaj jasno powiedziane, że jeszcze się nie objawiło, czym będziemy, ponieważ jeszcze nie ujrzeliśmy Pana Jezusa takim, jakim jest. A zatem, na jakiej podstawie dominioniści, fałszywi apostołowie i fałszywi prorocy fałszywej ewangeli sukcesu i dobrobytu, mają odwagę twierdzić, że już w tej chwili rządzimy i królujemy? Po raz kolejny doktryna dominionizmu upada pod swoim własnym ciężarem.


Nauczanie narodów…?

Mat. 28:19 Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Chrystus nakazał nam pozyskiwać uczniów spośród wszystkich istniejących narodów. Nie ma tutaj mowy o nakazie nauczania narodów jako całości. Są to dwie zupełnie odmienne rzeczy, a cytowany werset wskazuje na potrzebę czynienia naśladowcami Chrystusa ludzi ze wszystkich narodów, nie tylko z narodu żydowskiego, któremu Syn Boży osobiście się objawił. Prawdziwymi uczniami i naśladowcami są jedynie ci, którzy są gotowi oddać swoje życie w ręce Pana Jezusa.

Dotyczy to każdego chrześcijanina z osobna a nie całego narodu. Postmilenialna doktryna „nauczania narodów” została rozpropagowana przez ruch G12 oraz różne grupy neo-zielonoświątkowe, przywiązane do koncepcji rządu nowych apostołów i proroków, którzy starają się wprowadzić nową hierarchię, mającą zarządzać Kościołem Chrystusowym. Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, że ta idea jest niejako kopią hierarchii KRK. Zwolennicy tej herezji głoszą, że w obecnych czasach Bóg dokonuje „nowych rzeczy”, czego dowodem ma być powstanie struktury zwanej G12.
.


Postmileniaryzm

Postmileniaryzm to doktryna mówiąca, że królestwo Boże jest na ziemi już teraz. Natomiast Słowo Boże zapewnia nas, że cały świattkwi w niegodziwości i dokonuje rozdziału pomiędzy niewierzącym światem oraz ludźmi wierzącymi, czyli Kościołem Bożym:

1 Jana 5:19 Wiemy, że jesteśmy z Boga, a cały świat tkwi w niegodziwości.

Postmileniaryzm jest doktryną fałszywą w samej swej istocie. Zakłada bowiem, że Bóg dał ludziom swoje Pismo Święte, swoje zbawienie i swego Ducha Świętego, aby ludzie nimi administrowali… (W ten sposób Bóg zrzekłby się Swej suwerenności).

Postmileniaryzm wierzy, że Chrystus ma już teraz swoje ziemskie królestwo. To jest oczywistą nieprawdą. Chrystus jeszcze nie króluje w sposób faktyczny i widzialny, ponieważ jego królestwo znajduje się we wszystkich prawdziwie wierzących, którzy formują Kościół na ziemi. W międzyczasie Bóg Ojciec (a nie Kościół), kładzie wrogów Chrystusa jako podnóżek pod Jego stopy.

Psalm 110:1 Powiedział PAN do mego Pana: Usiądź po mojej prawicy, aż położę twoich wrogów jako podnóżek pod twoje stopy.

Postmileniaryści, opierając się przy wielu okazjach na poglądach arminianizmu twierdzą, że my, premileniaryści oraz dyspensacjonaliści głosimy, iż Ewangelia zostanie pokonana na ziemi, ponieważ uważamy, że  nie wszyscy ludzie mogą w nią uwierzyć. To prowadzi z kolei do błędu w kwestii soteriologii, albowiem oznaczałoby, że Bóg nie mógłby zbawić tych wszystkich, których chce zbawić. Ale my, którzy wierzymy w doktryny łaski i jesteśmy premileniarystami uważamy, że Ewangelia nie może zostać uznana za zwyciężoną z powodu ludzi, którzy w nią nie uwierzą, albowiem nikt nie może uwierzyć w Chrystusa jeśli dar wiary nie zostanie mu udzielony przez Boga.

2 Piotra 2:1 Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy otrzymali wiarę równie cenną jak nasza, dzięki sprawiedliwości naszego Boga i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
.
Filip. 1:29 Gdyż wam dla Chrystusa dane jest nie tylko w niego wierzyć, ale też dla niego cierpieć;
.
Dzieje 18:27 Kiedy chciał udać się do Achai, bracia go zachęcili i napisali do uczniów, aby go przyjęli. Gdy tam przybył, bardzo pomagał tym, którzy uwierzyli dzięki łasce Bożej.
.
Efez. 2:8 Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga.
.
Efez. 6:23 Pokój braciom i miłość wraz z wiarą od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa

Fakt, że są i będą ludzie, którzy nie uwierzą w Chrystusa, nawet gdyby w końcowym rozrachunku byli zdecydowaną większością w momencie kulminacji obecnej dyspensacji łaski nie oznacza, że głoszenie Ewangelii zakończy się klęską, gdyż zbawienie każdego z nas nie znajduje się w ludzkich rękach, tylko w rękach Boga.

Rzym. 11:5 Tak i w obecnym czasie pozostała resztka według wybrania przez łaskę.

Postmileniaryzm zakłada, że królestwo Boże będzie się stopniowo rozszerzać i ogarnie całą ziemię. To piękna koncepcja, ale niestety fałszywa. Królestwo Boże zostanie bowiem ustanowione przez Boga i nie progresywnie, tylko w jednym konkretnym momencie, tak jak zostało zapowiedziane przez proroka Daniela:

Dan. 2:44-45 Ale w dniach tych królów Bóg nieba wzbudzi królestwo, które nigdy nie będzie zniszczone. To królestwo nie przejdzie na inny lud, ale połamie i zniszczy wszystkie te królestwa, samo zaś będzie trwać na wieki. To, że widziałeś, jak kamień został odcięty z góry bez pomocy rąk i skruszył żelazo, brąz, glinę, srebro i złoto oznacza, że wielki Bóg oznajmił królowi, co nastąpi potem.

Królestwo Boże przyjdzie, gdy Chrystus powróci w chwale. Nie ma Królestwa bez Króla.
/


Czy wszystko już się wypełniło?

Mat. 24:44 Potem powiedział do nich: To są słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że musi się wypełnić wszystko, co jest o mnie napisane w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach.

Po tym, jak został wskrzeszony, Chrystus powiedział swoim uczniom, że było konieczne aby wszystko co jest o nim napisane w Prawie, u proroków i w Psalmach zostało wypełnione. To „wszystko, co jest napisane” nie obejmuje każdej rzeczy bez wyjątku i fakt ten nie jest dla nas trudny do zrozumienia. Dla przykładu, jest oczywiste, że jeszcze się nie wypełniło ani nie wydarzyło drugie przyjście Mesjasza.

Gdy ktoś próbuje bronić tezy postmileniaryzmu (dominionizmu, Kingdom Now itd.), używając tego fragmentu Pisma, mówiąc, że wszystko już się wypełniło, w tym również, że wszystko zapisane w  Księdze Objawienia to jest już historia, znajduje się w wielkim błędzie. Wprawdzie dla Boga, który jest Wieczny i Wszechobecny wszystko już się wypełniło, to jednak Jego własne Słowo kierowane do nas stwierdza, że jeszcze „… cały świat tkwi w niegodziwości.” (1 Jana 5:19) Gdy obserwujemy wszystko to, co się dzieje wokół nas i co napotykamy w naszej codziennej rzeczywistości, nie możemy stwierdzić nic innego, o ile nie chcemy sami siebie oszukiwać.

Czy w związku z deklaracjami postmileniarystów o tym, że „wszystko się wypełniło” należałoby już nie oczekiwać powrotu Chrystusa, który sam nam obiecał że wróci? Powinni odpowiedzieć nam na to pytanie. My bowiem oczekujemy powtórnego przyjścia Pana Jezusa „…a Duch i oblubienica mówią: Przyjdź!” (Obj. 22:17) Chrystus powróci, ponieważ to co mówi Pismo Święte o Jego powrocie na ziemię jeszcze nie doczekało się wypełnienia.
.


Ustanowiony dziedzic musi otrzymać dziedzictwo

Hebr. 1:2 W tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez swego Syna, którego ustanowił dziedzicem wszystkiego, przez którego też stworzył światy.

Syn jest dziedzicem wszystkiego co istnieje, ponieważ wszystko należy do niego. Dlaczego nazywany jest „dziedzicem”? Ponieważ wedlug naszej ludzkiej rzeczywistości, ograniczonej czasem i przestrzenią, wszyscy wrogowie Chrystusa mają jeszcze zostać położeni jako podnóżek pod Jego stopy. (Psalm 110:1). Królestwo Boże widzialne nie zostało jeszcze założone na ziemi, a „cały świat tkwi w niegodziwości.” (1 Jana 5:19) Zauważmy, że jeśli chodzi o prawdziwy Kościół, powinien on zawsze iść za Chrystusem, a skoro sam Chrystus jak do tej pory jest jeszcze oczekujacym „dziedzicem”, o ileż bardziej Kościół powinien oczekiwać, aż wszystko co zostało  mu objawione zostanie wypełnione.

Łuk. 20:9 I zaczął mówić do ludzi taką przypowieść: Pewien człowiek założył winnicę, wydzierżawił ją rolnikom i wyjechał na dłuższy czas


Rola Kościoła Chrystusowego w naszym świecie

Rola Kościoła Chrystusowego w naszym świecie jest inna niż to, czego naucza wielu współczesnych „apostołów”, „proroków” i „nauczycieli”. Kościół ma za zadanie:.

  • Dawać świadectwo światu o Chrystusie, głosząc Ewangelię

Marek 16:15 I powiedział do nich: Idźcie na cały świat i głoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu.
.
Dzieje 1:8 Ale przyjmiecie moc Ducha Świętego, który zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi.

  • Nauczać, pozyskiwać uczniów i chrzcić ich

Mat. 28:19  Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego

  • Żyć pobożnie i znosić prześladowania

2 Tym.3:12 Tak i wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, będą prześladowani.

  • Wywierać wpływ na społeczeństwo i otoczenie będąc dla niego „solą i światłością

Mat. 5:13-14 13 Wy jesteście solą ziemi; lecz jeśli sól zwietrzeje, czym ją posolą? Na nic się już nie przyda, tylko na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. 14 Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze.

  • Starać się o zmianę w ludzkich sercach poprzez głoszenie Ewangelii, modlitwę i własne świadectwo

1 Tym. 2:1 Zachęcam więc przede wszystkim, aby zanoszone były prośby, modlitwy, wstawiennictwa i dziękczynienia za wszystkich ludzi

  • Pod kierownictwem Ducha Świętego toczyć duchową  walkę, przeciwstawiając się siłom ciemności poprzez głoszenie prawdy

Efez. 6:12 Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, ale przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom ciemności tego świata, przeciw duchowemu złu na wyżynach niebieskich
.
2 Kor. 10:5 Obalamy rozumowania i wszelką wyniosłość, która powstaje przeciwko poznaniu Boga, i zniewalamy wszelką myśl do posłuszeństwa Chrystusowi

Prawdziwy Kościół, w porównaniu z całą ludzkością, nigdy nie będzie niczym innym jak mniejszością, stale odrzucaną i pogardzaną tak jak jego Założyciel, Nauczyciel i Głowa.

Mat. 7:13-14 13 Wchodźcie przez ciasną bramę. Szeroka bowiem jest brama i przestronna droga, która prowadzi na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. 14 Ciasna bowiem jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują.
.
Łuk. 12:32 Nie bój się, mała trzódko, gdyż upodobało się waszemu Ojcu dać wam królestwo.
.
Jan 15:20 Przypomnijcie sobie słowo, które wam powiedziałem: Sługa nie jest większy od swego pana. Jeśli mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeśli moje słowa zachowywali, to i wasze będą zachowywać.

Nie bądźmy naiwni. Nie zapominajmy, że świat nienawidzi Królestwa Bożego i Bożego Ducha. Dlatego Apostoł Jan kieruje do nas te słowa:

1 Jana 2:15-17 Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Jeśli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Wszystko bowiem, co jest na świecie – pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia – nie pochodzi od Ojca, ale od świata. A świat przemija wraz ze swoją pożądliwością, ale kto wypełnia wolę Boga, trwa na wieki.

Chrystus powierzył nam zadanie świadczenia o nim, począwszy od Jerozolimy, poprzez Judeę, Samarię i aż po krańce ziemi. Nigdy nie polecił nam utworzenia widzialnego Królestwa Bożego na ziemi w celu wprowadzenia teokracji przed Jego powtórnym przyjściem. Żaden człowiek nie może stanąć jako przedstawiciel Jezusa Chrystusa na ziemi w celu ustanowienia teokracji zanim On sam nie wróci. Papiestwo próbowało już tego na przestrzeni 1500 lat, będąc inspirowane przez samego szatana.

„Celem chrześcijaństwa nie jest tworzenie dobrych ludzi, ale ludzi nowych. Nie chodzi o naprawianie społeczeństwa jako takiego, tylko o konfrontowanie każdego człowieka indywidualnie.” (Dr. Martyn Lloyd-Jones)


Jak zostać antychrystem?

Za każdym razem, gdy wyznawca wiary chrześcijańskiej twierdzi, że posiada autorytet aby królować już w obecnych czasach, w dyspensacji łaski, oraz że ma władzę i moc aby „deklarować, rozkazywać lub dekretować” to czy tamto, tak jakby był Chrystusem na ziemi, staje się „antychrystem”, ponieważ w ten sposób stara się znaleźć na miejscu Chrystusa. Króluje on jedynie w swojej wyobraźni, przed wyznaczonym ku temu czasem i czyni to bez Chrystusa.

Człowiek taki „ustanawia” swoje własne, prywatne królestwo na tym świecie, i chociaż jest to jedynie wytwór jego wyobraźni, to szatan jest tym wszystkim wprost zachwycony. Wierzący, który wpadł w sidła dominionizmu zapomina, że tylko Chrystus może ustanowić swoje Królestwo, a stanie się to w momencie, gdy powróci w chwale. Nie możemy tutaj mówić o ludzkiej ignorancji, starając się usprawiedliwić takie zachowania domniemaną niewiedzą lub nieznajomością doktryny biblijnej. Ignorancja bowiem nie zwalnia nas od odpowiedzialności i nie jest argumentem usprawiedliwiającym, ponieważ Słowo Boże znajduje się w naszych rękach, abyśmy mogli je poznać i być mu posłusznym.
.


Moim zdaniem

Z tego co widzę i obserwuję każdego dnia, wierzę, że w obecnych czasach jest wielu ludzi uważających się za chrześcijan, ale w rzeczywistości nimi nie są. Ci, którzy wstąpili do tak zwanych „kościołów” typu G12, Kingdom Now i im podobnym, zrobili to pod wpływem fałszywej „ewangeli sukcesu„, mówiącej o

  • rzekomej możliwości paktowania z Bogiem,
  • ukrytym w nich triumfatorze,
  • o tym że są mniejszymi chrystusami, którzy już królują
  • oraz o innych kłamstwach w tym stylu.

Wydawać by się mogło, że w ostatnich latach wiara chrześcijańska zanotowała duży wzrost jeśli chodzi o ilość swoich wyznawców. Z mojego punktu widzenia jest to jednak rachunek nieprawdziwy, mocno zawyżony. Wielu potencjalnych chrześcijan błądzi jeszcze w różnego rodzaju sektach, dając się oszukiwać fałszywym nauczycielom wpajającym im fałszywe doktryny. Jest to strategia sił ciemności mającą na celu zwodzić i zniechęcać ludzi aby oddalali się od prawdy objawionej.

2 Tym. 2:19 Mimo to fundament Boży stoi niewzruszony, mając taką pieczęć: Zna Pan tych, którzy należą do niego, oraz: Niech odstąpi od nieprawości każdy, kto wzywa imienia Chrystusa.

SOLI DEO GLORIA


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email