Uwolnieni od Prawa

Rzym. 7:1-6 Czyż nie wiecie, bracia (bo mówię do znających prawo), że prawo panuje nad człowiekiem dopóki on żyje? Zamężna kobieta bowiem, dopóki mąż żyje, jest z nim związana prawem, a jeśli mąż umrze, zostaje uwolniona od prawa męża. Tak więc, dopóki mąż żyje, będzie nazywana cudzołożnicą, jeśli zostanie żoną innego mężczyzny. Jeśli jednak jej mąż umrze, jest wolna od tego prawa, tak że nie będzie cudzołożnicą, choćby została żoną innego mężczyzny. Tak i wy, moi bracia, zostaliście uśmierceni dla prawa przez ciało Chrystusa, abyście należeli do innego, to znaczy tego, który został wskrzeszony z martwych,, abyśmy przynosili Bogu owoc. Gdy bowiem byliśmy w ciele, namiętności grzechów, które się wzniecały przez prawo, okazywały swą moc w naszych członkach, aby przynosić śmierci owoc. Lecz teraz zostaliśmy uwolnieni od prawa, gdy umarliśmy dla tego, w czym byliśmy trzymani, abyśmy służyli Bogu w nowości ducha, a nie w starości litery

Apostoł Paweł w tej części Listu do Rzymian wyjaśnia nam różnicę między naszym dawniejszym stanem, gdy nie byliśmy w Chrystusie, oraz stanem obecnym. Pomoże nam to lepiej zrozumieć, kim jesteśmy w Chrystusie.


Ważność Prawa

Rzym. 7:1-3  1 Czyż nie wiecie, bracia (bo mówię do znających prawo), że prawo panuje nad człowiekiem, dopóki on żyjeZamężna kobieta bowiem, dopóki mąż żyje, jest z nim związana prawem, a jeśli mąż umrze, zostaje uwolniona od prawa mężaTak więc, dopóki mąż żyje, będzie nazywana cudzołożnicą, jeśli zostanie żoną innego mężczyzny. Jeśli jednak jej mąż umrze, jest wolna od tego prawa, tak że nie będzie cudzołożnicą, choćby została żoną innego mężczyzny

Paweł zwraca się do nowych wierzących z Rzymu i przypomina im o czymś, o czym oni już wcześniej wiedzieli, a mianowicie, że każde prawo, bez względu na to, skąd pochodzi, podporządkowuje sobie człowieka. Innymi słowy, człowiek będący pod jakimkolwiek prawem, zobowiązany jest je wypełniać. Dlatego właśnie „…prawo panuje nad człowiekiem…” 

Przykład wzięty z małżeństwa

Prawo małżeńskie zobowiązuje zamężną kobietę do podporządkowania się mężowi, gdy on żyje. W momencie śmierci małżonka zostaje ona jednak uwolniona od tego prawa. Jeśli za życia swego małżonka kobieta zwiąże się z innym mężczyzną, dopuszcza się pogwałcenia prawa i popełnia grzech cudzołóstwa. Jedynym sposobem na związanie się z innym mężczyzną bez popełnienia cudzołóstwa jest uwolnienie się od prawa, co może nastąpić tylko w przypadku śmierci małżonka. Apostoł Paweł daje nam tu bardzo obrazowy przykład pomagający nam zrozumieć różnicę pomiędzy pozostawaniem pod prawem i znajdowaniem się pod łaską Chrystusa.
.


Uśmierceni dla Prawa

Rzym. 7:4 Tak i wy, moi bracia, zostaliście uśmierceni dla prawa przez ciało Chrystusa, abyście należeli do innego, to znaczy tego, który został wskrzeszony z martwych, abyśmy przynosili Bogu owoc 

Jedynym sposobem aby prawo, w tym przypadku Prawo Mojżeszowe, nie miało na nas wpływu, jest to, co Paweł nazywa „uśmierceniem dla prawa przez ciało Chrystusa„. Podczas ziemskiego życia Chrystusa wszyscy wierzący podlegali Prawu. Gdy Chrystus umarł na krzyżu, Prawo dobiegło końca, zostało unieważnione dla prawdziwych wierzących:

Rzym. 10:4 Końcem (τέλος telos) bowiem prawa jest Chrystus ku sprawiedliwości każdego, kto wierzy

W oryginale greckim użyte jest tutaj słowo τελος telos, oznaczające dokładnie: koniec. Sprawiedliwość została nam udzielona za pośrednictwem Chrystusa, który oddał za nas swoje życie na krzyżu, wypełniając jednocześnie samym sobą wszystkie wymagania Prawa. W naszym zastępstwie poniósł również karę której wymagało Prawo za nasze grzechy.

WSZYSTKIE WYMAGANIA PRAWA ZOSTAŁY CAŁKOWICIE WYPEŁNIONE NA KRZYŻU

Wraz z Chrystusem my również umarliśmy dla nas samych, czyli dla grzechu i grzesznego stylu życia.

Gal. 2:20 Z Chrystusem jestem ukrzyżowany: żyję, ale już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. A to, że teraz żyję w ciele, żyję w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał za mnie samego siebie
.
Rzym. 7:4 abyście należeli do innego, to znaczy tego, który został wskrzeszony z martwych, abyśmy przynosili Bogu owoc.

Jesteśmy uśmierceni przez wiarę w Chrystusa i jego śmierć za nas:

Rzym. 4:25 Który został wydany za nasze grzechy i wstał z martwych dla naszego usprawiedliwienia 

Bóg nas odrodził, abyśmy mogli żyć nowym życiem:

Rzym. 6:4 Zostaliśmy więc pogrzebani z nim przez chrzest w śmierci, aby jak Chrystus został wskrzeszony z martwych przez chwałę Ojca, tak żebyśmy i my postępowali w nowości życia

Ochrzczeni w Jego śmierci: trzeba podkreślić, że chrzest o którym mówi tutaj Paweł to jest chrzest „w Chrystusie„, czyli w Jego śmierci:

Rzym. 6:3-5 Czyż nie wiecie, że my wszyscy, którzy zostaliśmy ochrzczeni w Jezusie Chrystusie, w jego śmierci zostaliśmy ochrzczeni? Zostaliśmy więc pogrzebani z nim przez chrzest w śmierci, aby jak Chrystus został wskrzeszony z martwych przez chwałę Ojca, tak żebyśmy i my postępowali w nowości życia. Jeśli bowiem zostaliśmy z nim wszczepieni w podobieństwo jego śmierci,kto będziemy też wszczepieni w podobieństwo jego zmartwychwstania
.


Żywi w Chrystusie i dla Chrystusa

Rzym. 7:4 Tak i wy, moi bracia, zostaliście uśmierceni dla prawa przez ciało Chrystusa, abyście należeli do innego, to znaczy tego, który został wskrzeszony z martwych, abyśmy przynosili Bogu owoc 

Czytamy w Pierwszym Liście do Koryntian

1 Kor. 6:20 Drogo bowiem zostaliście kupieni. Wysławiajcie więc Boga w waszym ciele i w waszym duchu, które należą do Boga

Zostaliśmy kupieni a ceną była krew, czyli życie Jezusa Chrystusa oddane za nas na krzyżu.Przez Jego łaskę, przez Jego Ducha; będąc w Chrystusie, czynimy i chcemy czynić Jego wolę, ponieważ dał nam On również swojego Ducha, zgodnie z mocą Jego łaski:

Rzym. 3:24 A zostają usprawiedliwieni darmo, z jego łaski, przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie
.
1 Kor. 15:10 Lecz z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a jego łaska względem mnie nie okazała się daremna, ale pracowałem więcej od nich wszystkich, jednak nie ja, lecz łaska Boga, która jest ze mną
.
Rzym. 8:5-6 Ci bowiem, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne, ale ci, którzy żyją według Ducha, myślą o tym, co duchowe. Gdyż zamysł ciała to śmierć, ale zamysł Ducha to życie i pokój 

Żyjemy w Chrystusie i dla Chrystusa, oto sens życia chrześcijanina.

2 Kor. 5:14-15 14 Miłość Chrystusa bowiem przymusza nas, jako tych, którzy uznaliśmy, że skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy umarli. 15 A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już więcej nie żyli dla siebie, lecz dla tego, który za nich umarł i został wskrzeszony..
.


Owoc dla Boga

Rzym. 7:4 Tak i wy, moi bracia, zostaliście uśmierceni dla prawa przez ciało Chrystusa, abyście należeli do innego, to znaczy tego, który został wskrzeszony z martwych, abyśmy przynosili Bogu owoc 

Celem naszej śmierci dla Prawa jest również przynoszenie Bogu owocu.

Jakuba 2:17-18 Tak i wiara, jeśli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Lecz ktoś może powiedzieć: Ty masz wiarę, a ja mam uczynki; pokaż mi swoją wiarę bez twoich uczynków, a ja ci pokażę swoją wiarę z moich uczynków 

Uczynki o których tutaj mowa, (albo owoc dla Boga, co sugeruje, że są one dokonywane zgodnie z Jego wolą), pokazują i są wręcz dowodem na to, że umarliśmy dla prawa, aby narodzić się w Chrystusie.
.


Zasadnicza różnica w sposobie i rezultatach służenia Bogu

Rzym. 7:5-6 Gdy bowiem byliśmy w ciele, namiętności grzechów które się wzniecały przez prawo, okazywały swą moc w naszych członkach, aby przynosić śmierci owoc. Lecz teraz zostaliśmy uwolnieni od prawa, gdy umarliśmy dla tego w czym byliśmy trzymani, abyśmy służyli Bogu w nowości ducha, a nie w starości litery

Gdy żyliśmy dla nas samych, gdy byliśmy cieleśni, i jednocześnie wiedząc poprzez przykazania prawa o naszych grzechach, bardzo często nie mogliśmy lub nie chcieliśmy zrezygnować z ich popełniania. W ten sposób grzech obfitował w naszym życiu, a jego owocem mogła być tylko śmierć, którą Biblia nazywa „drugą śmiercią” (zob. Obj. 2:11; 20:6)

Rzym. 8:6-10 6 Gdyż zamysł ciała to śmierć, ale zamysł Ducha to życie i pokój; 7 Dlatego, że zamysł ciała jest nieprzyjacielem Boga, bo nie poddaje się prawu Bożemu, gdyż i nie może. 8 Ci więc, którzy są w ciele, nie mogą podobać się Bogu. 9 Lecz wy nie jesteście w ciele, ale w Duchu, gdyż Duch Boży mieszka w was. A jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusa, ten do niego nie należy. 10 Ale jeśli Chrystus jest w was, to ciało jest martwe z powodu grzechu, a duch jest żywy z powodu sprawiedliwości.

Będąc w Chrystusie jesteśmy uwolnieni od oskarżającej nas mocy prawa, nie żyjemy już pod jego oskarżycielskim wpływem, a w mocy Ducha Świętego. Służymy Bogu kierowani wolą Ducha Świętego, nie robimy nic na siłę, że strachu lub pod pręgierzem kary.

Głównym motywem skłaniającym nas do wypełniania woli i naśladowania Chrystusa jest Jego miłość.

Soli Deo Gloria

Mirosław Tarczyński


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email