Polityka i rząd

Izaj. 9:6 Dziecko bowiem narodziło się nam, syn został nam dany. Na jego ramieniu spocznie władza, a nazwą go imieniem: Cudowny, Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Wieczności, Książę Pokoju

Wydaje się, że postrzegamy je jako konieczne zło, które przynosi frustrację w teraźniejszości, ale wciąż daje nam nadzieję na przyszłość. Ujawniają się nasze sprzeczne postawy wobec polityki. Zdajemy sobie sprawę z niepowodzenia ludzkich rozwiązań, ale jednocześnie wiemy, że trzeba coś zrobić, aby naprawić to, co się zepsuło na świecie. Czego człowiek nie może zrobić, Bóg uczynił; Dał Mesjasza.

Tekst Izajasza może być najbardziej znanym proroctwem starotestamentowym o narodzinach Chrystusa. Georg Friedrich Handel zawarł te słowa w jednym z wielkich refrenów swojego oratorium Mesjasza (część 1, 12 chór). Możliwe, że albo śpiewasz to, albo słyszysz kilka razy w każdym sezonie świątecznym.

Niestety wydaje się, że wyciągamy ten fragment z pudełka tylko w czasie świąt. To jak jedna z ozdób, których używamy do dekoracji naszych domów. Ale czy kiedykolwiek myślałeś o bogatej prawdzie, której ten pojedynczy werset mówi o Królu królów? Chociaż wciąż oczekujemy pełnej realizacji Jego królestwa, obiecany Mesjasz jest największym władcą politycznym w historii.

Izajasz napisał to proroctwo co najmniej sto lat przed wzięciem Izraela do niewoli babilońskiej – prawie 600 lat przed narodzeniem Zbawiciela! Patrząc na litanię upadłych monarchów i siedząc w gruzach monarchii Izraela, Izajasz patrzył przez wieki na czas, kiedy Bóg będzie rządził na ziemi przez Swego Syna.

„Narodzi się nam dziecko”podkreśla ludzkość Mesjasza. Musiał przyjść jako istota ludzka w postaci dziecka, aby mógł znosić pokusy, które napotykają ludzie, a jednocześnie być bez grzechu

Hebr. 4:15 Nie mamy bowiem najwyższego kapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz kuszonego we wszystkim podobnie jak my, ale bez grzechu

„Syn zostanie nam dany” – oznacza bóstwo Zbawiciela. Istniał przed swymi narodzinami jako druga Osoba Trójcy:

Filip. 2:6-7 6. Który, będąc w postaci Boga, nie uważał bycia równym Bogu za grabież; 7. Lecz ogołocił samego siebie, przyjmując postać sługi i stając się podobny do ludzi;

Przyszedł jako Syn Boży – Bóg w ludzkim ciele – aby zwyciężyć grzech i śmierć na zawsze.

„Rząd spoczywa na Jego barkach” –  potwierdza Jego panowanie. Ten werset mówi o przyszłości, w której Chrystus będzie panował nad dosłownym, ziemskim, geopolitycznym królestwem, które obejmuje wszystkie królestwa i rządy świata

Dan. 2:44 Ale w dniach tych królów Bóg nieba wzbudzi królestwo, które nigdy nie będzie zniszczone. To królestwo nie przejdzie na inny lud, ale połamie i zniszczy wszystkie te królestwa, samo zaś będzie trwać na wieki
.
Zach. 14:9 A PAN będzie królem nad całą ziemią. W tym dniu jeden będzie PAN i jedno jego imię.

W tym dniu rząd całego świata spocznie na Jego barkach. Ale do tego czasu Jego królestwo jest w niewidzialnej formie

Łuk. 17:20-21 20. Zapytany zaś przez faryzeuszy, kiedy przyjdzie królestwo Boże, odpowiedział im: Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie. 21. I nie powiedzą: Oto tu, albo: Oto tam jest. Królestwo Boże bowiem jest wewnątrz was.

Panowanie Mesjasza jest nad tymi, którzy Mu ufają i są Mu posłuszni jak Pan. To obecnie niewidzialne królestwo, ale któregoś dnia stanie się widoczne i uniwersalne, gdy Jego rządy rozciągną się nawet na tych, którzy nie uznają Jego władzy w swoich sercach.

Co to za królestwo? Co odróżnia królestwo Mesjasza od innych królestw tego świata? Imiona, których Izrael używał dla Chrystusa, wskazują na cztery cechy, które sprawiają, że królestwo Mesjasza – we wszystkich jego przejawach – różni się od jakiegokolwiek innego ziemskiego rządu. W czasach, gdy świat jest zmęczony i zrozpaczony politycznymi rozwiązaniami, kiedy polityczna przyszłość wygląda ponuro, jest to mile widziana wiadomość.


Bez zamieszania – jest cudownym doradcą

Cudowny Doradca

Po pierwsze, to królestwo jest wolne od zamieszania, ponieważ Chrystus jest „wspaniałym doradcą”. King James Version oddziela „Cudowny” i „Doradca” przecinkiem, ale słowa wydają się lepiej pasować do siebie i pojawiają się w większości współczesnych wersji.

Od czasu do czasu na scenie pojawia się polityk, według niektórych cech przypominający mesjasza. Niezależnie od tego, czy jest to odniesienie do umiejętności mówienia, charyzmy czy mądrości, z pewnością jest to komplement. Jednak gdy porównasz największego przywódcę społecznego lub politycznego z Jezusem Chrystusem, nie zauważysz żadnego porównania.

Podczas swego wcielenia Chrystus pokazał swoją mądrość jako doradca. Kiedy pisałem Ewangelię według Jezusa , studiowałem każde większe spotkanie Jezusa z osobami, które przyszły do ​​Niego po radę. Zawsze wiedział, co powiedzieć, kiedy dotrzeć do szukającego serca, a kiedy upomnieć porywczą duszę. Nawet jego wrogowie zeznali:

Jan 7:46 Nikt nigdy nie mówił tak, jak ten człowiek

Jako wcielony Bóg Chrystus jest źródłem wszelkiej prawdy. Jezus powiedział:

Jan 14:6 Ja jestem drogą, prawdą i życiem

Żaden polityk nie może się z tym równać! To do Niego musimy ostatecznie zwrócić się i zaufać Jego kochającej władzy w naszym życiu.

Wielu naszych polityków zwraca się wszędzie po radę. Idą do siebie nawzajem; słuchają specjalnych grup zainteresowań; mają własnych psychologów, psychiatrów, analityków, filozofów, duchowych doradców, guru, astrologów i innych ludzkich ekspertów. Ale Król królów dotrzymuje Swojej rady. W końcu

Izaj. 40:13 Kto kierował Duchem PANA, a kto był jego doradcą, aby go pouczać?

Mesjasz jest Cudownym Doradcą, ponieważ jest Bogiem, źródłem prawdy. Kiedy będzie rządził ziemią, jego administracja nie będzie niepewna. Jest ostateczną i jedyną prawdziwą odpowiedzią na polityczne zamieszanie.
.


Bez chaosu – On jest potężnym Bogiem

Bóg Mocny

Po drugie, królestwo Mesjasza jest wyjątkowo wolne od chaosu, ponieważ jest Potężnym Bogiem. To On stworzył porządek z chaosu. Pismo mówi:

1 Kor. 14:33 Bóg bowiem nie jest Bogiem nieładu, lecz pokoju

Chaos jest przeciwny temu, kim On jest. On jest Bogiem porządku. Chrystus Król jest uporządkowany i wprowadza porządek w niespokojne życie wszystkich, którzy Mu się poddają. Innymi słowy, On nie tylko mówi Swoim poddanym, co ma robić jako Cudowny Doradca, ale ponieważ jest Potężnym Bogiem, może również energetyzować ich, aby to zrobili.

Ustawodawstwo może posunąć się tylko do pewnego miejsca ponieważ nie dostarcza mocy i woli posłuszeństwa. Z powodu grzesznej natury ludzie zawsze będą postępować przeciwko prawu i porządkowi

Rzym. 7:8 Lecz grzech, gdy zyskał okazję przez przykazanie, wzbudził we mnie wszelką pożądliwość. Bez prawa bowiem grzech jest martwy.

Dodaj ludzką omylność do niemożności uczynienia ludzi do posłusznymi z serca, a zobaczysz poważne ograniczenia rozwiązań politycznych i legislacyjnych.

Ale kiedy Jezus Chrystus przyjdzie, aby rządzić tą ziemią, pokaże Swoją boską moc (2 Piora 1:3), wprowadzając porządek w chaos. Ci, którzy nie poddadzą się Jego sercu z serca, podporządkuje sobie żelazną laską

Psalm 2:9 Potłuczesz je laską żelazną, jak naczynie gliniane je pokruszysz
.
Obj. 2:27  I będzie rządził nimi laską żelazną, jak naczynia gliniane będą skruszeni, jak i ja otrzymałem od mego Ojca.
.
Obj. 12: 5 I urodziła syna – mężczyznę, który będzie rządził wszystkimi narodami laską żelazną. I porwane zostało jej dziecko do Boga i do jego tronu
.
Obj. 19:15 A z jego ust wychodził ostry miecz, aby nim pobił narody. On bowiem będzie rządził nimi laską żelazną i on wyciska w tłoczni wino zapalczywości i gniewu Boga Wszechmogącego.

Ci, którzy ukorzą się z głębi serca, kłaniając się Mu jako Panu i Zbawicielowi, znajdą moc Wszechmogącego Boga uwolnioną w ich życiu, aby pomóc im być posłusznymi.

Ponieważ Chrystus jest Bogiem, może wybaczyć grzech, pokonać Szatana, uwolnić ludzi od mocy zła, odkupić ich, odpowiedzieć na ich modlitwy, uzdrowić ich złamane dusze i panować jako Pan – „Potężny Bóg” – nad ich nowo uporządkowanym życiem. To polityk, którego ten świat nigdy nie widział.
.


Bez złożoności – On jest Ojcem Wieczności

Ojciec Wieczności

W porównaniu z ludzkimi rządami królestwo Mesjasza jest nieskomplikowane, ponieważ jest On „Ojcem Przedwiecznym”. Wyrażenie dosłownie znaczy „Ojciec Wieczności”. Jest to wyraźne odniesienie do biblijnej prawdy, że Chrystus jest Stwórcą nieba i ziemi. W Liście do Hebrajczyków Bóg Ojciec mówi Chrystusowi Synowi:

Hebr. 1:10-12 10.  Ty, Panie, na początku założyłeś fundamenty ziemi, a niebiosa są dziełem twoich rąk. 11. One przeminą, ale ty zostaniesz i wszystkie jak szata się zestarzeją; 12. I jak płaszcz je zwiniesz, i zostaną odmienione. Ty zaś jesteś ten sam, a twoje lata się nie skończą.

Nic nie jest zbyt skomplikowane dla Stwórcy i Tego, który podtrzymuje przy istnieniu wszystko. Nieskończoność i wszystkie jej zawiłości są niczym dla Tego, który jest Alfą i Omegą, Pierwszym i Ostatnim, Początkiem i Końcem.

Życie ludzkie staje się coraz bardziej złożone. Technologia tak poprawiła komunikację i transport, że handel, kultura i religia stały się globalne. I zamiast organizować i rozumieć to wszystko, rządy świata wydają się istnieć przede wszystkim po to, aby komplikować. Budujemy biurokrację, aby uporać się ze złożonością życia – w rezultacie życie staje się coraz bardziej kłopotliwe.

Rząd Mesjasza jest jednak prosty i nieskomplikowany. On jest jedynym władcą – bez rozdętej biurokracji – i zna koniec od samego początku, ponieważ jest Ojcem Wieczności. Izajasz, prorokując o królestwie, napisał o autostradzie świętości:

Izaj. 35:8 I będzie tam ścieżka i droga, którą nazwą Drogą Świętą. Nie będzie po niej chodził nieczysty, ale będzie ona dla nich. Ci, którzy tą drogą będą chodzić, nawet głupcy, nie zbłądzą

Jego droga jest tak wolna od zawiłości życia, że ​​nawet głupcy nie mogą się zgubić. Ten rodzaj prostoty charakteryzuje cały rząd Mesjasza. Jako Ojciec Wieczności tylko On rozumie złożoność czasu i wieczności. Nie wymaga biurokracji; Sam bierze na siebie swój rząd.
.


Żadnych konfliktów – On jest księciem pokoju

Książę Pokoju

Wreszcie w królestwie Mesjasza nie ma konfliktów, ponieważ jest on Księciem Pokoju. On oferuje pokój od Boga wszystkim, którzy są odbiorcami Jego łaski.

Rzym. 1:7 Wszystkim, którzy jesteście w Rzymie, umiłowanym Boga, powołanym świętym: Łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca, i Pana Jezusa Chrystusa.

On przynosi pokój z Bogiem tym, którzy poddają się Mu w wierze.

Rzym. 5:1 Będąc więc usprawiedliwieni przez wiarę, mamy pokój z Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa;

Niesie pokój Boży tym, którzy z Nim chodzą.

Filip. 4:7 A pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie.

Tak naprawdę na ziemi nigdy nie było pokoju w takim sensie, w jakim o nim myślimy. Wojny i pogłoski o wojnach charakteryzują całe dwa tysiąclecia od ogłoszenia jego narodzin pokoju na ziemi. Ta anielska zapowiedź pokoju na ziemi była dwukierunkową proklamacją. Po pierwsze, głosił, że pokój Boży jest teraz dostępny dla mężczyzn i kobiet. Przeczytaj uważnie słowa Łukasza  (podkreślenie dodane).

Łuk. 2:14 Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój, wobec ludzi których sobie upodobał (εὐδοκίας  udokias)

Kim są ci, z których jest zadowolony? Są to ci, którzy oddali swoje życie autorytetowi swego rządu:

Psalm 147:11 PAN ma upodobanie w tych, którzy się go boją, którzy ufają jego miłosierdziu

Dlaczego powinniśmy pokładać nadzieję w Jego miłosierdziu? Ponieważ jesteśmy grzesznikami, którzy potrzebują Jego przebaczenia

Rzym. 3:23 Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga

Musimy uznać ten fakt przede wszystkim, jeśli mamy oddać nasze życie pod Jego rząd. Musimy zrozumieć, że On dał swoje własne bezgrzeszne, niewinne życie w naszym imieniu. Umarł za nasze grzechy, aby ocalić nas od sprawiedliwego gniewu Bożego

Rzymian 5:6-9 6. Chrystus bowiem, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. 7. Choć rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego, jednak za dobrego może ktoś odważyłby się umrzeć. 8. Lecz Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. 9. Tym bardziej więc teraz, będąc usprawiedliwieni jego krwią, będziemy przez niego ocaleni od gniewu. 

I musimy być gotowi odwrócić się od naszych grzechów i objąć Go wiarą, zdając sobie sprawę, że nigdy nie możemy zasłużyć na Jego łaskę

Efez. 2:8-9 8. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga. 9. Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił.

Ale po drugie, zapowiedź anioła o „pokoju na ziemi” oznajmiła przybycie jedynego, który ostatecznie może przynieść trwały pokój na ziemi. Jezus Chrystus przyniesie trwały pokój w ostatecznym ustanowieniu Jego ziemskiego królestwa. Jak już wspomnieliśmy, zapewni sobie „pokój na ziemi” nad zbuntowanymi w sercu, dzierżąc „pręt żelazny”. Nie będzie żadnego zamachu stanu, powstania, ani nawet najmniejszego zagrożenia dla zakłócenia pokoju, jaki przynosi światu.

Izajasz kontynuuje:

Izaj. 9:7 A rozszerzeniu jego władzy i pokoju nie będzie końca, zasiądzie na tronie Dawida i nad jego królestwem, aż je ustanowi i utwierdzi sądem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki. Dokona tego gorliwość PANA zastępów.

Innymi słowy, Jego rząd i pokój będą się rozszerzać i ulepszać. Znany hymn „Jak rzeka chwalebna” dokładnie mówi o pokoju, który jest „doskonały, a jednak przepełnia się każdego dnia, doskonale, a jednak rośnie głębiej”. Jak coś idealnego może się poprawić? To jedna z tajemnic rządu Mesjasza. Jest coraz lepiej, a idealny pokój płynie coraz głębiej.

Z niecierpliwością czekam na dzień, w którym On powróci, aby wprowadzić ostateczne rozwiązanie polityczne, które naprawdę przyniesie pokój na świecie. Jego jest największym rządem, ponieważ rządzi nim największy władca – „Cudowny Doradca, Potężny Bóg, Ojciec Przedwieczny, Książę Pokoju”. On jest jedyną nadzieją ludzkości.

Mam również nadzieję, że rząd waszego życia spoczywa na Jego barkach, że On rządzi i króluje nawet teraz w waszych sercach. Tylko wtedy doświadczysz rosnącego pokoju, który pochodzi tylko od Księcia Pokoju.

Na podstawie źródło


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email