Miejsce Prawa

1 Tym. 1:9-10 9 Rozumiemy, że Prawo nie jest ustanowione dla sprawiedliwego, ale dla nieprawych i nieposłusznych, dla bezbożnych i grzeszników, dla niegodziwych i nieczystych, dla ojcobójców, matkobójców i morderców; 10 Dla rozpustników, mężczyzn współżyjących ze sobą, handlarzy ludźmi, dla kłamców, krzywoprzysięzców i dla wszystkiego, co jest przeciwne zdrowej nauce;

Istnieje wielki spór o miejsce Prawa w życiu chrześcijanina. Niektórzy ludzie mówią, że jest ono podstawą do zbawienia, podczas gdy inni całkowicie odkładają je na bok twierdząc, że nie ma ono żadnego znaczenia dla tych, którzy żyją w naszych czasach, w epoce łaski. Niezbędne jest tutaj wyjaśnienie, że jeśli chodzi sposób w jaki Bóg postępuje z ludźmi, istnieją “dni, epoki lub dyspensacje”. Cztery z nich opisane są w Księdze Rodzaju i w pierwszych osiemnastu rozdziałach Księgi Wyjścia.Natomiast od rozdziału 19 Księgi Wyjścia aż do śmierci i zmartwychwstania Chrystusa mieliśmy epokę, czy też dyspensację Prawa. Łaska przyszła przez Jezusa Chrystusa i epoka łaski w której żyjemy zakończy się w momencie drugiego przyjścia Pana. Następnym wydarzeniem będzie Tysiącletnie Królestwo Chrystusa na ziemi.

Jan 1:17 Prawo bowiem zostało dane przez Mojżesza, a łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa.

Nie uznawanie tych podziałów jest przyczyną wielu nieporozumień, nie możemy bowiem zrozumieć istoty i przyczyny wprowadzenia Prawa bez uwzględnienia całkowitej zmiany naszej sytuacji, w związku ze śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa. Zauważmy, że:


Prawo było Paktem, danym na czas określony

Nigdy nie było Bożą intencją, aby Prawo było wieczne. Miało trwać do czasu przyjścia potomka, któremu była dana obietnica. Obietnicę otrzymał Abraham 430 lat wcześniej, zanim przyszło Prawo, a obiecanym potomkiem jest Chrystus.

Gal. 3:16-17  16 Otóż Abrahamowi i jego potomkowi zostały dane obietnice. Nie mówi: I jego potomkom, jak o wielu, ale jak o jednym: I twemu potomkowi, którym jest Chrystus. 17 To zaś mówię: Przymierza zatwierdzonego przedtem przez Boga względem Chrystusa nie znosi prawo, które powstało czterysta trzydzieści lat później, tak aby unieważnić obietnicę

Następujące wersety wskazują na anulowanie przekleńśtwa Prawa

Rzym. 7:4-6  Tak i wy, moi bracia, zostaliście uśmierceni dla prawa przez ciało Chrystusa, abyście należeli do innego, to znaczy tego, który został wskrzeszony z martwych, abyśmy przynosili Bogu owoc. Gdy bowiem byliśmy w ciele, namiętności grzechów, które się wzniecały przez prawo, okazywały swą moc w naszych członkach, aby przynosić śmierci owoc. Lecz teraz zostaliśmy uwolnieni od prawa, gdy umarliśmy dla tego, w czym byliśmy trzymani, abyśmy służyli Bogu w nowości ducha, a nie w starości litery
.
2 Kor. 3:7,11 Lecz jeśli posługiwanie śmierci, wyryte literami na kamieniach, było pełne chwały, tak że synowie Izraela nie mogli wpatrywać się w oblicze Mojżesza z powodu chwały jego oblicza, która miała przeminąć; 11 Jeśli zaś to, co przemija, było pełne chwały, tym bardziej pełne chwały jest to, co trwa
.
Gal. 3:24-25  24 Tak więc prawo było naszym pedagogiem do Chrystusa, abyśmy z wiary byli usprawiedliwieni. 25 Lecz gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod pedagogiem
.
Efezj. 2:14-15  14 On bowiem jest naszym pokojem, on, który z obydwu uczynił jedno i zburzył stojący pośrodku mur, który był przegrodą; 15 Znosząc przez swoje ciało nieprzyjaźń, prawo przykazań wyrażone w przepisach, aby z dwóch stworzyć w samym sobie jednego nowego człowieka, czyniąc pokój
.
Kol.  2:14  14 Wymazał obciążający nas wykaz zawarty w przepisach, który był przeciwko nam, i usunął go z drogi, przybiwszy do krzyża

Nie pozostała jednak pustka po Prawie, ponieważ mamy zamiast niego coś lepszego, bardziej chwalebnego. To, co jest nowe zastąpiło to, co było stare, nie poprzez zniszczenie, tylko poprzez wypełnienie. Stało się tak, ponieważ Chrystus pod każdym względem:

  • Wypełnił wszystkie wymagania Prawa
  • Wziął na siebie całą karę którą mieli ponieść ci wszyscy , którzy Prawo złamali
    .

Człowiek nie jest w stanie przestrzegać całego Prawa

Najbardziej rozpowszechnionym i notorycznie powtarzającym się błędem w kościele jest legalizm. Człowiek z wielką łatwością skłania się ku legalizmowi, wykazując w konsekwencji pogardę dla Bożej łaski. Próbuje zapracować w pocie czoła na to, co Bóg mu oferuje bez pieniędzy i bez żadnych kosztów.

Izaj.  55:1-2  1 O, wy wszyscy spragnieni oraz każdy, kto nie ma pieniędzy – pójdźcie do wody; pójdźcie, zaopatrzcie się i spożywajcie; tak, pójdźcie, zaopatrzcie się bez pieniędzy, w wino i mleko bez zapłaty. 2  Po co macie odważać za to srebro, czego nie chciałem; a waszą pracę dawać za to, co nie syci? Słuchajcie Mnie i zakosztujcie, tego, co najlepsze; niech w obfitości rozkoszuje się wasza dusza

Powodem tego jest ludzka duma i arogancja nie pozwalające przyznać ze skruchą, że człowiek nie jest w stanie wypełnić całego Prawa. Człowiek twierdzi, że nawet w najgorszym z ludzi jest coś dobrego. Bóg natomiast mówi, że nawet w najlepszym spośród ludzi jest bardzo wiele zła. Oto Jego Słowa:

Psalm 14:2-3 Pan spojrzał z niebios na synów ludzkich, aby zobaczyć, czy jest ktoś rozumny i szukający Boga. Wszyscy zboczyli z drogi, wszyscy jednakowo znikczemnieli. Nie ma nikogo, kto by czynił dobro, nie ma ani jednego
.
Rzym. 8:7Dlatego, że zamysł ciała jest nieprzyjacielem Boga, bo nie poddaje się prawu Bożemu, gdyż i nie może
.
Jakuba 2:10Kto bowiem przestrzega całego prawa, a przekroczy jedno przykazanie, staje się winnym wszystkich 

.


Prawo nie może zbawić

Prawo nie było dane, aby mogło zbawić człowieka. Przebaczenie było udzielane zawsze na bazie przelania krwi niewinnej ofiary. Dlatego czytamy w Piśmie:

Rzym. 8:3Co bowiem było niemożliwe dla prawa, w czym było ono słabe z powodu ciała, Bóg, posławszy swego Syna w podobieństwie grzesznego ciała i z powodu grzechu, potępił grzech w ciele
.
1 Piotra 1:18-20 Wiedząc, że… zostaliście wykupieni… drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego; Przeznaczonego do tego przed założeniem świata…

.


Prawo jest przydatne

1 Tym. 1:8  Wiemy, że prawo jest dobre, jeśli ktoś je właściwie stosuje

Do czego służy Prawo? Jak wykorzystywać je w sposób właściwy? Bez lustra trudno mi jest zauważyć, że moja twarz jest zabrudzona. Używam pionu, aby stwierdzić, czy ściana nie jest pochylona i nie grozi zawaleniem. Przy świetle mogę zobaczyć, czy pokój jest uporządkowany. Ale nie mogę umyć twarzy lustrem, lub naprawić ścianę używając tylko pionu, ani pozamiatać pokoju za pomocą lampy. Prawo przekonuje mnie o tym, że potrzebuję oczyszczenia z grzechu, który zabrudza moje życie i stara się mnie zdominować. Prawo pomaga mi przyjść do Chrystusa, abym mógł zostać usprawiedliwionym przez wiarę:

Gal. 3:24Tak więc prawo było naszym pedagogiem do Chrystusa, abyśmy z wiary byli usprawiedliwieni 

.


Wierzący nie żyje bez prawa

Ewangelia łaski Bożej to nie jest łata przyszyta do Prawa, tylko zupełnie nowa szata. Musimy uświadomić sobie, że ta nowa szata okrywa nas sprawiedliwością, której nie moglibyśmy osiągnąć własnym wysiłkiem. Chrystus zrobił za nas wszystko, co było konieczne dla naszego zbawienia. Przyjmując nauki Jezusa otrzymujemy moc, abyśmy stali się synami Bożymi

Jana 1:12 Lecz wszystkim tym, którzy go przyjęli, dał moc, aby się stali synami Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w jego imię

A gdy już jesteśmy dziećmi Bożymi powinniśmy żyć zgodnie z tym, czym jesteśmy, aby nasze postępowanie godne było chwalebnego imienia, które nosimy. Nie będąc pod Prawem, jako dzieci Boże żyjemy po to, aby wypełniać wolę naszego Ojca. Wola ta objawia się nam, gdy cieszymy się stałą i żywą komunią z naszym Bogiem. Czytamy Biblię, aby poznać Jego wolę

Kol. 1:9 Dlatego i my od tego dnia, w którym to usłyszeliśmy, nie przestajemy za was się modlić i prosić, abyście byli napełnieni poznaniem jego woli we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu

Miłość Chrystusa zobowiązuje nas do wypełniania tej woli

2 Kor. 5:14  Miłość Chrystusa bowiem przymusza nas, jako tych, którzy uznaliśmy, że skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy umarli

Mieszkający w nas Duch Święty sprawia, że chcemy i wykonujemy jego wolę.

Fil. 2:13 Bóg bowiem sprawia w was i chęć, i wykonanie według jego upodobania

List Pawła Apostoła do Galacjan, który naucza, że jesteśmy uwolnieni od przekleństwa prawa danego Mojżeszowi, zachęca nas do wypełniania prawa Chrystusa

Gal. 6:2 Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełniajcie prawo Chrystusa

W Liście Jakuba czytamy, że powinniśmy trwać w doskonałym prawie wolności

Jakuba 1:25 Lecz kto wpatruje się w doskonałe prawo wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą dzieła, ten będzie błogosławiony w swoim działaniu

 

Jakuba 2:12 Tak mówcie i tak czyńcie, jak ci, którzy mają być sądzeni przez prawo wolności

oraz, że miłowanie bliźniego to wypełnianie królewskiego prawa

Jakuba 2:8A jeśli wypełniacie królewskie prawo zgodnie z Pismem: Będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie, dobrze czynicie

.


Związek między chrześcijaninem i Prawem

Prawo moralne jest normą postępowania dla osoby zbawionej przez Chrystusa. To właśnie Chrystus wypełnił całe Prawo i dał nam przykład jak mamy żyć. W tym sensie to On jest naszą normą i naszym życiem.

2 Tym.  3:16-17 … natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości; Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła dobrze przygotowany

Prawo, które obowiązuje chrześcijanina jest napisane w jego sercu. Nie jest to zatem zewnętrzny przejaw lecz wewnętrzna potrzeba i rzeczywista przemiana moralna.

2 Kor. 3:3Duchem Boga żywego, nie na tablicach kamiennych, lecz na żywych tablicach serc

Prawo wierzącego nie jest martwą literą, tylko Duchem ożywiającym.

Soli Deo Gloria


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan çanakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan