Elementy Bożego Przymierza

Przymierze zawarte jest między stroną inicującą czyli Bogiem i stroną zawierającą umowę czyli określoną przez Boga grupę ludzi. Zawiera ono wszystkie warunki zdeterminowane przez stronę inicjującą (Bóg), które również są w pełni potwierdzone przez stronę, która zawarła umowę (określona grupa ludzi). Zawiera również przewidziane w Przymierzu benefity jego przestrzegania oraz konsekwencje złamania, które regulowane są odpowiednim, przynależącym do konkretnego Przymierza Prawem (Zakonem), które jest integralną częścią tegoż Przymierza.

Na podstawie tej prostej definicji możemy określić elementy Przymierza w sposób następujący

 • Strony
 • Umowa
 • Prawo (ustawy i sądy)

Teraz mając powyższe na uwadze odpowiemy na pytanie, czy Prawo Starego Przymierza obowiązuje w Nowym Przymierzu?


Strony Przymierza

Stare Przymierze było zawarte pomiędzy genetycznym Izraelem (nie kościołem), a Bogiem. Bycie Żydem w Starym Przymierzu odgrywało kluczową rolę. Przymierze nie obejmowało nie-Żydów

3 Mojż.  26:46 To są ustawy, sądy i prawa, które ustanowił PAN między sobą a synami Izraela na górze Synaj za pośrednictwem Mojżesza.

Kościół to nie Izrael zatem Kościoła nie obowiązują takie elementy Starego Przymierza jak:

 • ustawy
 • sądy
 • prawa

Nowe Przymierze zawarte jest między Bogiem a każdym wierzącym, niezależnie od pochodzenia, rasy, płci, wcześniej wyznawanej religii czy narodowości. Bycie Żydem nie ma absolutnie żadnego znaczenia.

Efez. 2: 14 On bowiem jest naszym pokojem, on, który z obydwu uczynił jedno i zburzył stojący pośrodku mur, który był przegrodą; 15 Znosząc przez swoje ciało nieprzyjaźń, prawo przykazań wyrażone w przepisach, aby z dwóch stworzyć w samym sobie jednego nowego człowieka, czyniąc pokój; 16 I aby pojednać z Bogiem obydwu w jednym ciele przez krzyż, zgładziwszy przez niego nieprzyjaźń.
.
Kol. 3:11 Gdzie nie ma Greka ani Żyda, obrzezanego ani nieobrzezanego, cudzoziemca ani Scyty, niewolnika ani wolnego, ale wszystkim i we wszystkich Chrystus
.
Gal. 3:27-28 27 Bo wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyodzialiście się w Chrystusa. 28 Nie ma Żyda ani Greka, nie ma niewolnika ani wolnego, nie ma mężczyzny ani kobiety; wszyscy bowiem jedno jesteście w Chrystusie Jezusie.

.


Prawo Przymierza

W Starym Przymierzu złamanie Prawa w wielu przypadkach skutkowało śmiercią, nie było mowy o miłosierdziu

Hebr. 10:28 Kto gardził Prawem Mojżesza, ponosił śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków.

Doskonale oddaje to przykład Akana, który złamał nadane przez Boga Prawo i zachował dla siebie część obłożonych przekleństwem łupów. Pomimo skruchy i żalu za swoją winę został on ukamienowany wraz z całą rodziną, ich ciała spalone. Tak działało Prawo Starego Przymierza: skrucha i wyznanie grzechu nie zmieniały konsekwencji i wyroku.

Joz. 7:15.19-21.24-25 15 A ten, u kogo zostanie znalezione to, co przeklęte, będzie spalony ogniem, on i wszystko, co do niego należy, bo złamał przymierze PANA i dopuścił się haniebnego czynu w Izraelu… 19 I Jozue powiedział do Akana: Synu mój, oddaj, proszę, chwałę PANU, Bogu Izraela, i złóż mu wyznanie. Powiedz mi, co uczyniłeś, a nie ukrywaj tego przede mną. 20 Wtedy Akan odpowiedział Jozuemu: Rzeczywiście, to ja zgrzeszyłem przeciw PANU, Bogu Izraela. Oto co uczyniłem: 21 Gdy zobaczyłem wśród łupów piękny płaszcz babiloński, dwieście syklów srebra i pręt złota ważący pięćdziesiąt syklów, pożądałem ich i wziąłem je. Oto są one zakopane w ziemi, w środku mego namiotu, a srebro pod nimi… 24 Wtedy Jozue i cały Izrael z nim wzięli Akana, syna Zeracha, srebro, płaszcz i pręt złota, jego synów i córki, jego woły, osły, owce, namiot oraz wszystko, co miał, i zaprowadzili ich do doliny Akor. 25 I Jozue powiedział: Dlaczego sprowadziłeś na nas nieszczęście? PAN dzisiaj sprowadzi nieszczęście na ciebie. I cały lud Izraela ukamienował go, a po ukamienowaniu ich spalili ogniem.

W Nowym Przymierzu wyznanie grzechu i skrucha są podstawą do odpuszczenia. Nikt w Kościele nie kamienuje swoich krnąbrnych dzieci, nikt nie kamienuje fałszywych proroków, nikt nie pali ogniem heretyków. To czas wielkiej łaski, nawet jeśli mowa tylko o doczesnym odsunięciu kary.

Kol. 2:13-14 13 I was, gdy byliście umarłymi w grzechach i w nieobrzezaniu waszego ciała, razem z nim ożywił, przebaczając wam wszystkie grzechy; 14 Wymazał obciążający nas wykaz zawarty w przepisach (Prawa), który był przeciwko nam, i usunął go z drogi, przybiwszy do krzyża;
.
1 Jana 1:9Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości.
.
Łuk. 4:18 Duch Pana nade mną, ponieważ namaścił mnie, abym głosił ewangelię ubogim, posłał mnie, abym uzdrawiał skruszonych w sercu, abym uwięzionym zwiastował wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność;

Prawo Starego Testamentu nie dotyczy Kościoła. Żadna ustawa, żaden nakaz, żadna kara przewidziana za sprzeniewierzenie się wymogom.
..


Umowa Przymierza

Umowa Starego Przymierza zwana jest Starym Testamentem, Prawem Mojżeszowym lub Prawem

2 Kor.  3:14 Lecz ich umysły zostały zaślepione; aż do dnia dzisiejszego bowiem przy czytaniu Starego Testamentu ta sama zasłona pozostaje nieodsłonięta, gdyż jest usuwana w Chrystusie
.
Hebr.  10:28 Kto gardził Prawem Mojżesza, ponosił śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków
.
Rzym.  2:27I ten, który jest nieobrzezany z natury, a wypełnia Prawo, osądzi ciebie, który mając literę i obrzezanie, przekraczasz prawo.

Umowa ta była sama w sobie dobra, sprawiedliwa, kompletna i niepotrzebująca uzupełnień, korygowania czy poprawiania

Rzym.  7:12 A tak prawo jest święte i przykazanie jest święte, sprawiedliwe i dobre

Umowa mimo swojej doskonałości i kompletności, w świetle Nowego Przymierza nazywana jest przestarzałą literą i przedawnionym prawem

Rzym.  7:6 Lecz teraz zostaliśmy uwolnieni od prawa, gdy umarliśmy dla tego, w czym byliśmy trzymani, abyśmy służyli Bogu w nowości ducha,a nie w starości litery
.
Hebr. 8:13 A gdy mówi „nowe”, uznaje pierwsze za przedawnione; a to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zaniku

Kościół jest pod Prawem Chrystusowym, które nie jest Prawem nadanym Izraelowi. Prawo Chrystusowe to chęć wykonywania tego, co się Bogu podoba, jest wypisane w sercach wierzących a nie na kamiennych tablicach jak było to w przypadku Starego Prawa.

1 Kor. 9:21 nie będąc bez prawa Bogu, lecz będąc pod prawem Chrystusowi 
.
Gal. 6:2 Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełniajcie prawo Chrystusa.
.
2 Kor. 3:3 Gdyż wiadomo, że jesteście listem Chrystusowym sporządzonym przez nasze posługiwanie, napisanym nie atramentem, lecz Duchem Boga żywego, nie na tablicach kamiennych, lecz na żywych tablicach serc.

Umowa Starego Przymierza nie obowiązuje ponieważ jest przedawniona i bliska zaniku. Są jeszcze na świecie Żydzi, którzy pomimo anulowania tej umowy przez Boga ciągle jej przestrzegają, co jest pozbawione sensu. Jednak Bóg tworząc Nowe Przymierze powołał do życia Kościół początkowo złożony z wybranych z domu Izraela Żydów (Dzieje 2), nastepnie dołączyli do niego Samarytanie będący półkrwi Żydami (Dzieje 8) i w końcu poganie (Dzieje 10). Już w niedługim czasie nawet te nierozsądne resztki przedawnionej umowy zostaną zniszczone w Milenijnym Królestwie Chrystusa kiedy to każda fałszywa religia będzie unicestwiona.

Jer. 31:31-33 31 Oto nadchodzą dni, mówi PAN, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze; 32 Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, kiedy ująłem ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi Egiptu. Oni bowiem złamali moje przymierze, chociaż ja byłem ich mężem, mówi PAN. 33 Ale takie będzie przymierze, które zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi PAN: Włożę moje prawo w ich wnętrzui i wypisze je na ich sercach. I będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem.

.


Dodatkowe argumenty

Stare Przymierze nie obowiązuje, ponieważ było zawarte z żyjącymi, a nie z umarłymi

Prawo było umową, zawartą z żyjącymi, a nie z umarłymi

Rzym.  7:1 Czyż nie wiecie, bracia (bo mówię do znających prawo),że prawo panuje nad człowiekiem, dopóki on żyje?

Chrześcijanie mają udział w śmierci Chrystusa i dlatego można ich traktować jak umarłych – między innymi dla Prawa

Rzym. 6:1-51 Cóż więc powiemy? Czy mamy trwać w grzechu, aby łaska obfitowała? 2 Nie daj Boże! My, którzy umarliśmy dla grzechu,jakże możemy jeszcze w nim żyć? 3 Czyż nie wiecie, że my wszyscy, którzy zostaliśmy ochrzczeni w Jezusie Chrystusie, w jego śmierci zostaliśmy zanurzeni? 4 Zostaliśmy więc pogrzebani z nim przez zanurzenie w śmierci, aby jak Chrystus został wskrzeszony z martwych przez chwałę Ojca, tak żebyśmy i my postępowali w nowości życia. 5 Jeśli bowiem zostaliśmy z nim wszczepieni w podobieństwo jego śmierci, to będziemy też z nim wszczepieni w podobieństwo zmartwychwstania;
.
Rzym. 7:6 Lecz teraz zostaliśmy uwolnieni od prawa, gdy umarliśmy dla tego, w czym byliśmy trzymani, abyśmy służyli Bogu w nowości ducha, a nie w starości litery

.

Stare Przymierze jest bezużyteczne, ponieważ jest bezsilne

Przymierze było słabe i bezużyteczne, ponieważ nie posiadało środków, aby uczynić Izraelitów doskonałymi

Hebr. 7:18-19 18 Zostało więc zniesione poprzednie przykazanie z powodu jego słabości i nieużyteczności. 19 Prawo bowiem nie uczyniło niczego doskonałym, ale na jego miejsce została wprowadzona lepsza nadzieja, przez którą zbliżamy się do Boga

Sam fakt posiadania Prawa (spisu przykazań) nie dawał nikomu mocy do życia w taki sposób, jaki podoba się Bogu (podobnie, jak znajomość prawa, obowiązującego w naszym kraju, nie powoduje, że ktoś zaczyna go przestrzegać). To, czego potrzebujemy, to nie martwa litera Prawa, ale moc Ducha Świętego

2 Kor.  3:6 On też uczynił nas zdolnymi sługami nowego testamentu, nie litery, ale Ducha; litera bowiem zabija, Duch zaś ożywia

Ludzka upadła natura ma tendencję do buntowania się, dlatego Biblia naucza, że ludzkie ciało czyniło Prawo bezsilnym

Rzym. 8:1 Dlatego teraz żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie, którzy nie postępują według ciała, ale według Ducha

Sama znajomość przykazań dodatkowo wzmagała w Izraelitach pragnienie ich łamania

Rzym. 7:5 Gdy bowiem byliśmy w ciele, namiętności grzechów, które się wzniecały przez prawo, okazywały swą moc w naszych członkach, aby przynosić śmierci owoc

Stara natura czyni nas niezdolnym do wiernego przestrzegania przykazań

Rzym 8:7 Dlatego, że zamysł ciała jest nieprzyjacielem Boga, bo nie poddaje się prawu Bożemu, gdyż i nie może

.

Stare Przymierze zostało zniesione ponieważ było przewodnikiem prowadzącym do Chrystusa

Wszystkie 613 przykazań Świętej Tory wskazywały na bezsens ludzkich wysiłków ukierowanych na przestrzeganie Prawa, które należało przestrzegać nieustannie i w całości. Było to zadanie niemożliwe i kierowało człowieka ku Bogu, poprzez skruszone serce grzesznika rozumiejącego swoje beznadziejne położenie. Gdy przychodziło poznanie następowało upamiętanie i poleganie na Bożym planie zbawienia z łaski przez wiarę poprzez dzieło Mesjasza

Gal. 3:24-25 24 Tak więc prawo było naszym pedagogiem do Chrystusa, abyśmy z wiary byli usprawiedliwieni. 25 Lecz gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod pedagogiem. 

Prawo to pedagog. Gdy przyszła wiara nie jesteśmy pod pedagogiem. Ergo: nie jesteśmy pod Prawem Starego Przymierza.

 • restrykcje pokarmowe nie mają już znaczenia, można jeść wszystkie pokarmy
 • restrykcje odzieżowe nie mają żadnego znaczenia, mamy jedynie zachowywać przyzwoitość w ubiorze
 • zachowywanie dni, świąt i szabasów nie ma żadnego znaczenia, Chrystus jest naszym odpocznieniem
 • system ofiarny nie ma znaczenia, Chrystus jest naszą doskonałą jednorazową ofiarą
 • przewidziane przez Stare Prawo kary doczesne za grzech nie mają znaczenia, istnieje za to dyscyplina zborowa
 • bycie genetycznym Żydem nie ma żadnego znaczenia, w Kościele wszyscy są równi

Chrystus jest wszystkim. Wiedział o tym doskonale Apostoł Paweł, najbardziej gorliwy wyznawca Prawa Starego Przymierza, który tak oto podsumowuje swoje dawne życie w Żydowstwie:

Filip. 3:4- 9
4 Chociaż i ja mógłbym pokładać ufność w ciele. Jeśli ktoś inny uważa, że może pokładać ufność w ciele, bardziej ja:
5 Obrzezany ósmego dnia, z rodu Izraela, z pokolenia Beniamina, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do prawa – faryzeusz;
6 Co do gorliwości – prześladowca kościoła, co do sprawiedliwości opartej na prawie – nienaganny.
7 Lecz to, co było dla mnie zyskiem, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę.
8 Owszem, wszystko uznaję za stratę dla znakomitości poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana, dla którego wszystko utraciłem i uznaję to za gnój, aby zyskać Chrystusa;
9 I znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości, tej która jest z prawa, ale tę, która jest przez wiarę Chrystusa, to jest sprawiedliwość z Boga przez wiarę;

Oddawanie się pod Stare Prawo do powrót do przekleństwa martwej litery, która nie może nikogo zbawić. To nauka o zbawieniu z uczynków. A wiemy, że z uczynków Prawa przed Bogiem nie będzie usprawiedliwione żadne ciało.

Jako wierzący odrzucamy majaczenia judaizujących pseudo-mesjanistycznych nauk o potrzebie zachowywania szabasu czy zakazie spożywania szynki. Niech umarli grzebią swoich umarłych. Niech bezbożni dalej idą w bezbożność. A święci niech dalej się uświęcają.

Sola Gratia

Print Friendly, PDF & Email