Szabat szalom!

Nakaz zachowywania sabatu znajdziemy tylko w Starym PrzymierzuNowe Przymierze nie nakazuje zachowywania sabatu. Wybór jaki jest postawiony przed każdym człowiekiem jest następujący:

  • podporządkować się kodeksowi Prawa (Stare Przymierze)
  • podporządkować się Osobie Chrystusa (Nowe Przymierze).

Gal 2:19-20 19 Bo ja przez prawo umarłem dla prawa, abym żył dla Boga. 20 Z Chrystusem jestem ukrzyżowany: żyję, ale już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. A to, że teraz żyję w ciele, żyję w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał za mnie samego siebie.

 


Nie można dwom panom służyć

Prawo potępia tych, którzy grzeszą

Jak. 2:10 Kto bowiem przestrzega całego prawa, a przekroczy jedno przykazanie, staje się winnym wszystkich.

Chrystus usprawiedliwia ze wszystkich grzechów tych, którzy wierzą

Dzieje 13:39 I przez niego każdy, kto uwierzy, jest usprawiedliwiony we wszystkim, w czym nie mogliście być usprawiedliwieni przez Prawo Mojżesza.

Rzym. 3:26  Aby okazać swoją sprawiedliwość w obecnym czasie po to, aby on był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, kto wierzy w Jezusa.

Rzym. 10:4 Końcem bowiem prawa jest Chrystus ku sprawiedliwości każdego, kto wierzy.

Gal 2:6 A co do cieszących się uznaniem – jakimi kiedyś byli, jest dla mnie bez znaczenia, Bóg bowiem nie ma względu na osobę – ci więc, którzy cieszą się uznaniem, nic mi nie narzucili (w kontekście zachowywania przykazań Starego Prawa)
.


Prawo oskarża, Chrystus usprawiedliwia

Prawo separuje od chwały Boga każdego grzesznika

Rzym. 3:23 Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga;

Chrystus umożliwia wszystkim wybranym grzesznikom znaleźć się blisko Boga

Jan 14:6 Jezus mu odpowiedział: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie.

1 Tym 2:5 Jeden bowiem jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus;

Prawo traktuje jako przestępcę każdego, kto zgrzeszył

Rzym 5:16 A z darem nie jest tak, jak z tym, co przyszło przez jednego, który zgrzeszył. Wyrok bowiem jest z powodu jednego przestępstwa ku potępieniu, ale dar łaski z powodu wielu przestępstw ku usprawiedliwieniu.

Chrystus zapewnia cię, że nigdy nie stracisz Jego akceptacji i nie zostaniesz przez Niego odrzucony

Hebr. 13:5 Wasze postępowanie niech będzie wolne od chciwości, poprzestawajcie na tym, co macie. Sam bowiem powiedział: Nie porzucę cię ani nie opuszczę.
.


Różnica jakości

Stare Przymierze to spis, kodeks przykazań, czyli martwa litera

2 Kor. 3:6-7 6 On też uczynił nas zdolnymi sługami nowego testamentu,nie litery, ale Ducha; litera bowiem zabija, Duch zaś ożywia. 7 Lecz jeśli posługiwanie śmierci, wyryte literami na kamieniach, było pełne chwały, tak że synowie Izraela nie mogli wpatrywać się w oblicze Mojżesza z powodu chwały jego oblicza, która miała przeminąć;

Nowe Przymierze to żywa Osoba Jezusa, który rozkoszuje się tobą, a nawet śpiewa z twojego powodu wzmacnia cię, pokrzepia i motywuje ma serce, przepełnione współczuciem i gotowe zaspokoić wszystkie twoje potrzeby podnosi cię, gdy upadasz i kocha cię miłością, której nigdy nie utracisz

Sof. 3:17 Pan, Bóg twój, w pośrodku ciebie mocny zachowa cię, rozweseli się wielce nad tobą, przestanie na miłości swej przeciwko tobie, i rozweseli się nad tobą z śpiewaniem,

Filip 4:13 Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie umacnia.

Hebr. 4:15 Nie mamy bowiem najwyższego kapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz kuszonego we wszystkim podobnie jak my, ale bez grzechu.

Filip 4:19  Lecz mój Bóg zaspokoi wszelką waszą potrzebę według swego bogactwa w chwale, w Chrystusie Jezusie.

Rzym. 8:26-28 26 Podobnie i Duch dopomaga naszej słabości. Nie wiemy bowiem, o co powinniśmy się modlić, jak trzeba, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. 27 A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, ponieważ według woli Boga wstawia się za świętymi. 28 A wiemy, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga, to jest tych, którzy są powołani według postanowienia Boga.

Spis przykazań jest martwą literą, która nie może obdarzyć cię życiem.

Rzym. 7:6 Lecz teraz zostaliśmy uwolnieni od prawa, gdy umarliśmy dla tego, w czym byliśmy trzymani, abyśmy służyli Bogu w nowości ducha, a nie w starości litery.

Jezus jest życiem i dawcą życia; jeśli zwiążesz się z Nim, a nie z Prawem, choćbyś umarł, będziesz żyć

Jan 11:25 I powiedział do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, będzie żył.
.


Szabat szalom?

Wymuszanie na wierzących świętowania sabatu to wymuszanie podporządkowania się pod Stare Przymierze wraz ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Gal. 5:4 Pozbawiliście się Chrystusa wszyscy, którzy usprawiedliwiacie się przez prawo; wypadliście z łaski

Nie. Nie szabat szalom.

CHWAŁA JEZUSOWI!

Print Friendly, PDF & Email

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan çanakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan