Pokój z Bogiem

W poprzedniej części mówiłem o pierwszym z siedmiu rezultatów usprawiedliwienia z wiary, to jest o tym, że mamy pokój z Bogiem, który zapewniła nam zastępcza śmierć Pana Jezusa, która też była ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, to znaczy ofiarą uciszającą Boży gniew przez wypełnienie wymagań sprawiedliwości Bożej wyrażonej w Zakonie

Rzym. 8:3-4 Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg: przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele, Aby słuszne żądania zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według Ducha

Przez to widzimy, że Bóg aby nam wybaczyć nie pominął swojego prawa ani nie złamał Go, ale pozostał sprawiedliwy, wypełniając wszystkie wymagania tego prawa w naszym imieniu i w nasze miejsce, tak aby on był:

Rzym. 3:26 Sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa


Łaska

W tym artykule chciałbym spojrzeć na drugi rezultat, to jest ,to, że otrzymaliśmy łaskę: „Dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy,….”

łaska – χαριν (charin) od słowa: χάρις (charis) – być przychylnym w stosunku do kogoś, mieć łagodne nastawienie, być chętnym do dzielenia się dobrami; dobrowolnie, za darmo oddawać siebie dla kogoś, aby działać na Jego korzyść.

Ten werset uczy nas, że otrzymaliśmy dostęp do łaski Bożej, czyli też Bóg ma do nas przychylne i łagodne nastawienie, On jest za nami i dla nas, On za darmo dał nam wszystko od siebie, tą ideę wyraża bardzo dobitnie

Rzym. 8:31-32 Cóż tedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z nim darować nam wszystkiego?

A mamy to jak czytamy dzięki Chrystusowi: δι – gr, przez; na rzecz, ze względu na Niego; ze względu na Chrystusa i Jego dzieło mamy dostęp do łaski.

Mamy dostęp – προσαγωγην εσχηκαμεν prosagogen eschejkamen:

mamy – εσχηκαμεν (eschejkamen) od słowa εχω – Tryb orzekający Czas teraźniejszy wynikający z czasu przeszłego (Perfect) Strona czynna – to oznacza, że my w przeszłości raz otrzymaliśmy dostęp, dzięki usprawiedliwieniu i podobnie jak usprawiedliwienie to nie jest proces – to był jednorazowy akt Boga, który dał nam to, ale różnica jest taka, że czas Perfect podkreśla teraźniejszość i fakt, że my cały czas, ciągle, teraz mamy dostęp dokładnie tak samo, jak mieliśmy go w momencie kiedy uwierzyliśmy, i będziemy mieć.

dostęp – προσαγωγην (prosagogejn) – od słowa προσαγωγη – przyjść blisko– podkreśla osobistą, intymną relację, słowo: προσ – występuje w Ewangelii Jana, gdzie jest napisane, że Pan Jezus był u Boga i wyraża tę bliską więź, którą oddaje też sformułowanie: „był na łonie Ojca”.

w której też stoimy – εστηκαμεν (estejkamen); od słowa ιστημι (histejmi) – Czasownik Tryb orzekający Czas teraźniejszy wynikający z czasu przeszłego – Perfect – raz stanęliśmy i teraz ciągle stoimy – to słowo wyraża to, że zostaliśmy postawieni i stoimy mocno i jesteśmy ugruntowani, stoimy zabezpieczeni od przewrócenia się czy zejścia.


Wymiary łaski

Podsumowując, wierzący i usprawiedliwieni ludzie otrzymali w momencie zbawienia i ciągle, niezmiennie i bezwarunkowo mają gwarancję tego, że Ojciec jest przychylny w stosunku do nich i jest całkowicie za nimi, nie ma już sędziowskiego gniewu na nich i oni mogą zbliżyć się do niego jak dzieci do Ojca, „usiąść Mu na kolanach i rzucić się na szyję” w wymiarze duchowym. Sam Ojciec miłuje nas, bo myśmy umiłowali Pana Jezusa.

Chciałbym powiedzieć o dwóch wymiarach, w jakich Bóg dał nam łaskę:

  1. W przeszłości – w przeszłej wieczności
  2. W teraźniejszości – arcykapłaństwo Pana Jezusa i Duch Święty
    .

Ad.1 W przeszłości – przeszłej wieczności

2 Tym. 1:9 Który nas wybawił i powołał powołaniem świętym, nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia swojego i łaski, danej nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami

Ten werset zawiera w sobie niesamowitą prawdę: Bóg w teraźniejszości powołał nas i zbawił, (o czym więcej później) na podstawie łaski, którą postanowił nam dać już wieki temu w wieczności. Bóg dał nam tę łaskę w Chrystusie Jezusie, ktoś powie, „co??? ale przecież Jezus jeszcze wtedy nie umarł na krzyżu i nie zmartwychwstał, a mnie jeszcze nawet nie było… „I właśnie to jest moment, kiedy Pan Bóg w bardzo małym ułamku pozwala popatrzeć nam na rzeczywistość swoimi oczami, to znaczy z perspektywy wiecznej istoty. Mówi nam o tym:

Dzieje 15:18 Znane są Bogu od wieków wszystkie Jego sprawy

Boże postanowienia są niezmienne i wszystko, co On postanowił stanie się.

Obj. 13:8 I oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze żywota Baranka, który został zabity

Ten werset mówi nam o księdze, która istniała przed założeniem świata i nazywa się „Księga żywota Baranka, który został zabity”, Bóg od wieczności postanowił, że Jezus zostanie zabity za grzechy swojego ludu i wypełnienie tego postanowienia już było gwarantowane, więc już przed stworzeniem w niebie mówiło się o śmierci Jezusa, jako o czymś dokonanym.

Zatem Pan mając zbawionych w swoim umyśle i wiecznym planie, na podstawie tego w Jego oczach już dokonanego dzieła, wybrał pewnych ludzi do zbawienia i dał im swoją łaskę. Zagwarantował im to, że przyjdą do Niego, On utwierdzi ich aż do końca ich ziemskiej pielgrzymki, tak, że bezpiecznie doprowadzi ich do chwały.

Rzym. 8:29-30 Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna jego, a On żeby był pierworodnym pośród wielu braci; A których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił
.


Ad.2 W teraźniejszości

Jest wiele sposobów, w jakich Bóg przejawił swoją łaskę dla wierzących, ja teraz powiem tylko o dwóch, moim zdaniem najważniejszych:

a. Dar Ducha Świętego

Pan Jezus obiecał posłać Ducha Świętego dla tych, którzy w Niego uwierzą i uczynił to w dniu 50-tnicy i od tej pory każdy wierzący w momencie zbawienia otrzymuje Ducha:

Dzieje 2:38-39 A Piotr do nich: Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan, Bóg nasz, powoła


Jan. 14:16-17
Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie

Duch Święty wykonuje kilka kluczowych dla naszego chrześcijańskiego życia funkcji: Jest pieczęcią, którą Bóg wycisnął na nas, przez którą oznaczył nas Jako swoją własność, która już nie może zostać mu odebrana. Duch Święty pełni w nas tę funkcję od momentu, kiedy uwierzyliśmy Ewangelii aż do momentu „odkupienia własności Bożej” tzn. pochwycenia kościoła, kiedy nasze ciało doświadczy odkupienia od obecności grzechu i zostanie przemienione na podobieństwo uwielbionego ciała Pana.

Rzym.8:23 A nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek Ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego

Jest zaczątkiem / rękojmią naszego dziedzictwa. To znaczy jest pierwszą częścią, jaką już otrzymaliśmy, można powiedzieć „zaliczką”, która jest gwarancją otrzymania całej reszty. On jest naszym wewnętrznym nauczycielem Słowa Bożego i wprowadza nas we wszelką prawdę, jak tam jest wyłożona i uwielbia dzięki temu Chrystusa w naszych oczach.

Jan. 16:13-14 Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi

1 Jana 2:20A wy macie namaszczenie od Świętego (Duch Święty) i wiecie wszystko

1 Jana 2:27 Ale to namaszczenie, które od niego otrzymaliście, pozostaje w was i nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył; lecz jak namaszczenie jego poucza was o wszystkim i jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem, i jak was nauczyło, tak w nim trwajcie

On jest Duchem Usynowienia czy Adopcji – On przez Słowo Boże świadczy nam, że jesteśmy dziećmi Bożymi i wywołuje w nas pragnienie relacji z Ojcem i modlitwy, wołania Abba – co znaczy „Mój Ojcze” – to ma bardzo personalny, bliski wydźwięk.

Rzym. 8:15-16 Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy: Abba, Ojcze! Ten to Duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy

On wstawia się za nami w naszych modlitwach, wołając do Ojca niewysłowionymi westchnieniami o rzeczy, o których nie wiemy, jak się modlić albo nawet nie wiemy, że powinniśmy się o nie modlić,

Rzym. 8:26 Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej; nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach

On jest Duchem umartwienia grzechu, w Jego mocy możemy sprzeciwiać się pokusom i nie ulegać grzechowi, osłabiając go w ten sposób i zabijając:

Rzym. 8:13 Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie; ale jeśli Duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie

 

b. Arcykapłańska służba Jezusa

Chrystus jako nasz arcykapłan również wypełnia kilka ważnych dla nas funkcji: Oręduje za nami, ciągle reprezentując nas przed Ojcem, tak, że jesteśmy osłonięci jego świętością i sprawiedliwością,

Hebr. 7:24-27 Ale Ten sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie, ponieważ trwa na wieki. 25 Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi. 26 Takiego to przystało nam mieć arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, odłączonego od grzeszników i wywyższonego nad niebiosa; 27 Który nie musi codziennie, jak inni arcykapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, następnie za grzechy ludu; uczynił to bowiem raz na zawsze, gdy ofiarował samego siebie

Jest naszym adwokatem, kiedy z powodu naszych grzechów i upadków szatan przychodzi i oskarża nas domagając się naszej śmierci i potępienia

1 Jana. 2:2….A jeśliby kto zgrzeszył, mamy orędownika (adwokata) u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy

Nie wiemy, jak to dokładnie wygląda, ale jedno wiemy, na Golgocie Chrystus wykonał nasze zbawienie i zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia, przez co już wygrał naszą sprawę i wszelkie zarzuty prokuratora, którym jest szatan są bezskuteczne.

Rzym. 8:34 Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, Ten przecież wstawia się za nami

Jego arcykapłańskiej służbie zawdzięczamy to, że jako wierzący nie stracimy wiary i nasza wiara będzie trwała aż do końca, A nawet jeśli upadniemy tak jak Piotr, zawsze wrócimy, bo On się za nas modli i nie możemy ostatecznie odpaść albo nasza wiara ustać.

Łuk. 22:31-32 Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, aby was przesiać jak pszenicę. 32 Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja, a ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich

On daje nam łaskę i siłę do wytrwałego biegu w chrześcijańskim życiu, daje siłę do opierania się pokusom i przechodzenia przez doświadczenia i trudności. Możemy wytrwale biec w wyścigu, który jest przed nami, dlatego, że On już przebiegł tę trasę, wyznaczył tor, a teraz my biegniemy w Jego ślady, otrzymując od Niego wszystkie niebiańskie lekarstwa, i narzędzia do efektywnego biegu, tak abyśmy nagrodę zdobyli. Musimy patrzeć na Niego, kiedy wydaje się że nie damy rady, nie mamy siły i zadanie nas przerosło, On jest sprawcą i dokończycielem naszej wiary!

Hebr.2:17-18 Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu. A że sam przeszedł przez cierpienie i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą

Hebr. 4:14-16 Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. 15 Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. 16 Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze

Jest jeszcze trzeci wymiar łaski, jaka nam została okazana, to jest przyszły, mówi o naszej chwalebnej nadziei pochwycenia Kościoła, naszego spotkania z Panem i uwielbienia, ale o tym będę mówił w kolejnej części, jako trzeci rezultat usprawiedliwienia z wiary.

Rzym. 16:25 A temu, który ma moc utwierdzić was według ewangelii mojej i zwiastowania o Jezusie Chrystusie, według objawienia tajemnicy, przez długie wieki milczeniem pokrytej

Rzym. 16:27 Bogu, który jedynie jest mądry, niech będzie chwała na wieki wieków przez Jezusa Chrystusa. Amen. 

Marcin Mucha


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email