Rzym. 5:2 … chlubimy się nadzieją chwały Bożej

Wstęp

W poprzednich dwóch częściach mówiłem o tym, że w rezultacie usprawiedliwienia z wiary mamy pokój z Bogiem i nieprzerwany dostęp do łaski. Te dwie prawdy dają nam pewność tego, że jako zbawieni i usprawiedliwieni ludzie wieczność spędzimy z naszym Panem i Zbawicielem, bo zgodnie z obietnicą nie ma już dla nas potępienia. Nadzieja chrześcijanina odnosi się zarówno do życia po śmierci jak i do oczekiwania na powrót Jezusa zwany też pochwyceniem Kościoła, kiedy Pan w jednej chwili zabierze do siebie wierzących żywych i wzbudzi z martwych ciała umarłych i przemieni ciała jednych i drugich w postać podobną do swojego ciała, które teraz jest uwielbione w niebie.

1 Tes. 4:15-18 15 Bo to wam mówimy przez słowo Pana, że my, którzy pozostaniemy żywi do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. 16 Gdyż sam Pan z okrzykiem, z głosem archanioła i dźwiękiem trąby Bożej zstąpi z nieba, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. 17 Potem my, którzy pozostaniemy żywi, razem z nimi będziemy porwani w obłoki, w powietrze, na spotkanie Pana, i tak zawsze będziemy z Panem. 18 Dlatego pocieszajcie się wzajemnie tymi słowami

Filip.3:20-21 20 Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też oczekujemy Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. 21 On przemieni nasze podłe ciało, aby było podobne do jego chwalebnego ciała, zgodnie ze skuteczną mocą, którą też może poddać sobie wszystko


Dyspensacjonalizm

Jako osoba interpretująca Biblię opieram się na Dyspensacjonalizmie – jest to pogląd teologiczny mówiący o Bożym planie kierowania historią ludzkości, w którym Pan podzielił historię na 7 okresów, w których stopniowo (progresywnie) objawia Swoją wolę i Swój plan przez proroków Starego i Nowego Testamentu i Apostołów Pana Jezusa. Proces przekazywania tego objawienia został zakończony w momencie zamknięcia kanonu Pisma. Nauka ta odróżnia się interpretacją eschatologii od Teologii Reformowanej w kilku punktach, ze względu na zaakcentowanie podziału na Boży plan dla Izraela i Kościoła jako odmiennych „projektów” Pana Boga. W związku z tym

  • Wierzymy w ustanowienie dosłownego 1000-letniego królestwa Chrystusa na Ziemi.
    .
  • Wierzymy też w zabranie Kościoła z Ziemi przez Pana Jezusa przed okresem ucisku, który w Bożym planie jest czymś przeznaczonym dla Izraela, aby doprowadzić ten naród do pokuty i wiary w Mesjasza i przez to przygotować na nadejście Królestwa.
    .

Wielki ucisk

W reszcie tego artykułu skupię się na uzasadnieniu przekonania o tym, że pochwycenie Kościoła nastąpi przed okresem Wielkiego ucisku.
.

Nadzieja chwały

Po pierwsze, zacznijmy od samej nazwy: „nadzieja chwały

ελπιδι (elpidi) od słowa: ἐλπίς (elpis) – oczekiwanie czegoś, co jest pewne i zagwarantowane.

Czyli my jako wierzący oczekujemy chwały, która jest nam zagwarantowana. A jaka to chwała?:

Jan 17:22 A Ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy

– chwała Samego Chrystusa, w której przez łaskę my będziemy mieć udział, On mówi, że dał nam tę chwałę. Jest to z jednej strony chwała naszego uwielbionego ciała:

1 Kor. 15:42-44 42 Tak też jest ze zmartwychwstaniem umarłych. Sieje się ciało w zniszczalności, a jest wskrzeszane w niezniszczalności; 43 Sieje się w niesławie, a jest wskrzeszane w chwale, sieje się w słabości, a jest wskrzeszane w mocy; 44 Sieje się ciało cielesne, a jest wskrzeszane ciało duchowe. Jest ciało cielesne, jest też ciało duchowe…

 

1 Kor. 15:48-49 48 Jaki jest ten ziemski, tacy i ziemscy; a jaki jest niebieski, tacy i niebiescy. 49 A jak nosiliśmy obraz ziemskiego, tak będziemy nosili obraz niebieskiego

– będzie ono nieskażone w chwale i mocy, będzie obrazem niebiańskiego człowieka, czyli będzie podobne do ciała Pana Jezusa (nie z wyglądu, ale co do jakości). Z drugiej strony jest to chwała, jaką my z Nim będziemy dzielić w sensie Jego władzy:

Obj. 2:26-28 Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami, 27 I będzie rządził nimi laską żelazną, i będą jak skruszone naczynia gliniane; 28  Taką władzę i Ja otrzymałem od Ojca mojego…

Obj. 3:4 Lecz masz w Sardes kilka osób, które nie skalały swoich szat, więc chodzić będą ze mną w szatach białych, dlatego że są godni

Obj. 3:21 Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na jego tronie


Obj. 20:6 Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu; nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez tysiąc lat

Właśnie to Chrystus zagwarantował nam przez Swoją śmierć i zmartwychwstanie, i o to modlił się do Ojca dla nas. Widzimy, że to jest nasza nadzieja, mamy się tą myślą pocieszać, ale jaka byłaby to pociecha, jeśli mielibyśmy świadomość tego, że zanim to nastąpi, najpierw będziemy musieli przejść przez 7 okropnych lat, w czasie których razem z niezbawionymi grzesznikami, będziemy doświadczać Bożego gniewu, pomimo usprawiedliwienia?
.

Zachowanie od gniewu

Po drugie, nie możemy też zapomnieć, że wszystkie rezultaty usprawiedliwienia są ze sobą powiązane, dlatego musimy rozpatrywać je razem, w pewnym sensie. W wersecie 9. piątego rozdziału czytamy, że innym rezultatem usprawiedliwienia, o którym jeszcze będę mówił jest to, że będziemy przez Niego zachowani od gniewu:

Rzym. 5:9 Tym bardziej więc teraz, będąc usprawiedliwieni jego krwią, będziemy przez niego ocaleni od gniewu.

απο (apo) – uciec, usunąć, wydalić, oddzielenie od czegoś jako od całości

Jest napisane, że my przez usprawiedliwienie jesteśmy zachowani od gniewu, to znaczy od każdego aspektu Bożego gniewu, który On ma wylać na grzeszników. Wiemy, że jesteśmy uratowani, zachowani od wiecznego potępienia w piekle, które jest głównym wyrażeniem Bożego gniewu na grzeszników, którego będą doświadczać przez całą wieczność.

Ale Biblia uczy nas, że przyjdzie czas, kiedy Bóg będzie wylewał swój gniew na żyjących na ziemi bezbożnych ludzi. Jest to czas, będący częścią tzw. Dnia Pańskiego – który zaczyna się w momencie pochwycenia Kościoła i trwa aż do końca 1000-letniego Królestwa. Czas ucisku jest w Księdze Objawienia nazywany czasem gniewu,

Obj. 6:17 I przed gniewem Baranka, albowiem nastał ów wielki dzień ich gniewu, i któż się może ostać?

 

Obj. 15:7 A jedna z czterech postaci dała siedmiu aniołom siedem złotych czasz, pełnych gniewu Boga, który żyje na wieki wieków

Bardzo podobnie czytamy w następujących fragmentach:

Izaj. 2:10-21 Wejdź do jaskiń skalnych i skryj się w prochu ze strachu przed Panem i przed blaskiem jego majestatu, gdy powstanie, aby wstrząsnąć ziemią. 11 Dumne oczy człowieka opuszczą się, a pycha ludzka  zniży się, ale jedynie Pan wywyższy się w owym dniu. 12 Bo dla Pana Zastępów nastanie dzień sądu nad wszystkim, co pyszne i wysokie, i nad wszystkim, co wyniosłe, aby było poniżone.(…) 21 I wejdą do jaskiń skalnych i do jam ziemnych ze strachu przed Panem i przed blaskiem jego majestatu, gdy powstanie, aby wstrząsnąć ziemią

 

Sof. 1:14-15  Bliski jest wielki dzień Pana, bliski i bardzo szybko nadchodzi. Słuchaj! Dzień Pana jest gorzki! Wtedy nawet i bohater będzie krzyczał. 15 Dzień ów jest dniem gniewu, dniem ucisku i utrapienia, dniem huku i hałasu, dniem ciemności i mroku, dniem obłoków i gęstych chmur

Widzimy więc, że zgodnie z obietnicą Słowa Bożego powinniśmy nie mieć udziału w okresie ucisku, ponieważ, jeśli to jest okres wylewania Bożego gniewu na grzeszną ludzkość, to Chrystus zagwarantował nam to, że nie będziemy przez to przechodzić.
.

Powszechna apostazja

Po trzecie w Liście do Tesaloniczan Paweł mówi do zboru odnoście przyjścia Pana Jezusa (pochwycenia), a w związku z tym o spotkaniu wierzących z Jezusem. I pociesza ich, ponieważ ktoś ich wystraszył, że pochwycenie już miało miejsce i oni myśleli, że nie zostali zabrani i Dzień Pański (ucisk) już się rozpoczął.

2 Tes. 2:1-7 Prosimy was, bracia, przez wzgląd na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa i nasze zgromadzenie się przy nim; Abyście nie tak łatwo dali się zachwiać w waszym umyśle i zatrwożyć się ani przez ducha, ani przez mowę, ani przez list rzekomo przez napisany, jakoby już nadchodził dzień Chrystusa. Niech was nikt w żaden sposób nie zwodzi. Ten dzień bowiem nie nadejdzie, dopóki najpierw nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia; Który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co się nazywa Bogiem lub co jest przedmiotem czci, tak że zasiądzie w świątyni Boga jako Bóg, podając się za Boga. Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was, mówiłem o tym? A teraz wiecie, co przeszkadza, tak że się objawi w swoim czasie. Tajemnica nieprawości bowiem już działa. Tylko że ten, który teraz przeszkadza, będzie przeszkadzał, aż zostanie usunięty z drogi

Ale Paweł mówi im, że to jest niemożliwe, ponieważ zanim przyjdzie ucisk, musi przyjść odstępstwo: ogólnoświatowa apostazja, o czym czytamy u Mateusza

Mat. 24:4-5 4 I odpowiedział im Jezus: Uważajcie, aby was ktoś nie zwiódł. 5 Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem, mówiąc: Ja jestem Chrystusem. I wielu zwiodą.

Znakiem rozpoczęcia się ucisku będzie objawienie się człowieka niegodziwości, Syna Zatracenia – Antychrysta. Ale na razie nie może się objawić, bo coś go powstrzymuje i dopiero, kiedy to coś zostanie zabrane, czy wycofa się, ambasador szatana będzie mógł zacząć działać.

Ale to „coś” – co to jest?

Paweł nie wyjaśnia, ale z reszty Nowego Testamentu to wyraźnie wynika. W 1 Jana, mówi on o wielu ludziach, których nazywa antychrystami, bo przychodzą w duchu Antychrysta i głoszą zwodnicze nauki, zapierające się Chrystusa

1 Jana 2:18-20 18 Dzieci, to już ostatnia godzina i jak słyszeliście, że antychryst ma przyjść, tak teraz pojawiło się wielu antychrystów. Stąd wiemy, że jest już ostatnia godzina. 19 Wyszli spośród nas, ale nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, zostaliby z nami. Lecz wyszli spośród nas, aby się okazało, że nie wszyscy są z nas. 20 Ale wy macie namaszczenie od Świętego i wiecie wszystko

 

1 Jana 4:1-5 Umiłowani, nie wierzcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na świat. Po tym poznacie Ducha Bożego: każdy duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga.3 Każdy zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że nadchodzi, i już teraz jest na świecie.Dzieci, wy jesteście z Boga i zwyciężyliście ich, ponieważ ten, który jest w was, jest większy niż ten, który jest na świecie. Oni są ze świata, dlatego mówią o świecie, a świat ich słucha

Apostoł mówi też, że Duch Święty (Namaszczenie) nie pozwala w pełni działać duchowi Antychrysta, i że Kościół zwycięża tego ducha przez Ducha Świętego, który jest większy od ducha Antychrysta, który jest na świecie. Widzimy więc, że aby Antychryst się objawił i zaczął się ucisk, Kościół musi „zejść z pola” i Duch Święty odsunąć Swoją osłonę i pozwolić Antychrystowi działać.
.


Pochwycenie Kościoła a powtórne przyjście Pana

W kolejnej części chcę pokazać 3 główne kontrasty pomiędzy pochwyceniem a powtórnym przyjściem Chrystusa na Ziemię, aby ustanowić Królestwo:
.

1 Kontrast

W czasie pochwycenia Pan zstąpi na obłoki i tam święci spotkają się z Nim i stamtąd zabierze ich do domu Ojca:

1 Tes. 4:17 Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem

Kiedy Pan powróci, aby ustanowić Królestwo, powróci razem ze swoimi świętymi na ziemię i zbawieni, którzy uwierzyli w czasie ucisku, spotkają Go na ziemi i na ziemi pozostaną, aby wejść do Milenium:

Zach. 14:4 Jego nogi staną w owym dniu na Górze Oliwnej, która leży naprzeciwko Jeruzalemu od wschodu, tak że Góra Oliwna rozpadnie się w środku na wschód i na zachód, tworząc wielką dolinę. Połowa góry cofnie się na północ, a druga połowa na południe


Mat. 24:29-31 A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebieskie będą poruszone. 30 I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi, i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą, 31 I pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata z jednego krańca nieba aż po drugi

 

Judy 1:14 O nich też prorokował Henoch, siódmy potomek po Adamie, mówiąc: Oto przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych

.

2 Kontrast

Przy pochwyceniu wierzący dostaną nowe ciała i nie będą się żenić ani za mąż wychodzić i mieć dzieci:

Łuk. 20:35-36 Lecz ci, którzy zostają uznani za godnych dostąpienia tamtego świata i zmartwychwstania, ani się nie żenią, ani za mąż nie wychodzą. 36 Gdyż już nie mogą umrzeć, są bowiem równi aniołom, a jako uczestnicy zmartwychwstania są synami Bożymi

W 1000 – letnim królestwie ci, którzy przeżyją ucisk i wejdą do Królestwa będą mieć dzieci i żenić się:

Izaj. 65:20-23 Nie będzie już tam niemowlęcia, które by żyło tylko kilka dni, ani starca, który by nie dożył swojego wieku, gdyż za młodzieńca będzie uchodził, kto umrze jako stuletni, a kto grzeszy, dopiero mając sto lat będzie dotknięty klątwą. 21 Gdy pobudują domy, zamieszkają w nich, gdy zasadzą winnice, będą spożywać ich plony. 22 Nie będą budować tak, aby ktoś inny mieszkał, nie będą sadzić tak, aby ktoś inny korzystał z plonów, lecz jaki jest wiek drzewa, taki będzie wiek mojego ludu, i co zapracowały ich ręce, to będą spożywać moi wybrani. 23 Nie będą się na próżno trudzić i nie będą rodzić dzieci przeznaczonych na wczesną śmierć, gdyż są pokoleniem błogosławionych przez Pana, a ich latorośle pozostaną z nimi

.

3 Kontrast

Pochwycenie może nastąpić w każdej chwili,

1 Kor. 15:51-52 Oto tajemnicę wam objawiam: Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni, 52 W jednej chwili, w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej; bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nie skażeni, a my zostaniemy przemienieni

Powtórne przyjście Chrystusa będzie poprzedzone wypełnieniem się proroctw i nastąpi z wielkimi znakami i ujrzy go wszelkie oko,

Mat. 24:3–14  A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do niego uczniowie na osobności, mówiąc: Powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak twego przyjścia i końca świata? 4 A Jezus odpowiadając, rzekł im: Baczcie, żeby was kto nie zwiódł. 5 Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Jam jest Chrystus, i wielu zwiodą. 6 Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. 7 Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, i będzie głód, i mór, a miejscami trzęsienia ziemi. 8 Ale to wszystko dopiero początek boleści. 9 Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą, i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. 10 I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą, i nawzajem nienawidzić. 11 I powstanie wielu fałszywych proroków, i zwiodą wielu. 12 A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie.13  A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.14  I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec

 

Mat. 24:27 Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego

 

Mat. 24:29-30 A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebieskie będą poruszone.30  I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi, i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą

Myślę, że z powodu tych kontrastów trudno jest pozostać w przekonaniu, że pochwycenie Kościoła i powtórne przyjście Jezusa na ziemię można zamknąć w jednym wydarzeniu

1 Tes. 1:10 I oczekiwać Syna jego z niebios, którego wzbudził z martwych, Jezusa, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym

Przyjdź Panie Jezu!

Marcin Mucha


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email