Rzym. 5:3-4 3 A nie tylko to, ale chlubimy się też uciskami, wiedząc, że ucisk wyrabia cierpliwość; 4 A cierpliwość – doświadczenie, doświadczenie zaś – nadzieję; 5 A nadzieja nie przynosi wstydu, ponieważ miłość Boga jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany

Chlubimy się też z ucisków

W poprzedniej części widzieliśmy, że Paweł mówił, że usprawiedliwienie z wiary daje nam dostęp do łaski i w rezultacie tego my możemy chlubić się nadzieją chwały – pochwyceniem i uwielbieniem. A w wersecie 5 podaje drugą rzecz z której możemy się chlubić jeśli jesteśmy usprawiedliwieni z wiary i mamy dostęp do łaski, mianowicie: ucisk. .

„A nie tylko to, chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość,”

chlubimy sięκαυχωμεθα (kauchometa) – bycie dumnym z powodu przewagi jaką się ma w jakieś kwestii; prawidłowa podstawa do sukcesywnego działania w jakiś obszarze.

Czas: teraźniejszy
Strona: deponens medialny (middle)
Tryb: orzekający

Czas teraźniejszy oznacza stałą lub powtarzającą się konkretną czynność, a deponens medialny (middle) – że osoba wykonująca tą czynność działa w swoim imieniu lub dla swojej korzyści; tryb orzekający mówi nam że to o czym jest mowa jest czymś pewnym. .

wεν (en) – w, między, wśród, działając w jakiś okolicznościach .

uciskachταις θλιψεσιν (tais tlipsesin) – presja, jakieś ograniczenie, które nie pozostawia drogi wyjścia. to, że mamy tu rodzajnik określony „tais” czyni ten ucisk czymś bardziej specyficznym.
.


O jakie uciski chodzi?

W samym liście nie ma żadnych wskazówek jakiego rodzaju trudności chrześcijanie do których Apostoł pisze przeżywali ale możemy wnioskować, że przechodzili przez prześladowanie w czasie kiedy Paweł to pisał z 8 rozdziału

Rzym. 8:35-37 35 Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? 36 Jak napisano: Z powodu ciebie co dzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne. 37 Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował

Paweł mówi tu do Rzymian, że dzięki łasce jaka im została dana i usprawiedliwieniu oraz pewności przyszłej chwały oni mogą chlubić się z ucisków i faktycznie Paweł podkreśla, że zarówno on jak i oni robią to. Jak mówi nam oryginalny język przez usprawiedliwienie, łaskę i pewność chwały w niebie oni mają dobrą podstawę do sukcesywnego przechodzenia przez uciski. Oni żyjąc wśród prześladowań i trudności mogą wiedzieć że w Chrystusie oni mają zwycięstwo. To czego Apostoł tutaj uczy zdziwiłoby (gdyby tylko chcieli przyjąć) wielu kaznodziejów teologii według której, absolutnie nigdy Bożą wolą nie jest aby chrześcijanin przechodził przez problemy, czy był chory i w obliczu tych trudności wierzący człowiek ma „ogłaszać zwycięstwo nad tymi rzeczami” i „modląc się modlitwą autorytetu w imieniu Jezusa związywać szatana”, który jest przyczyną wszystkiego.

Szerzej Paweł mówi o tym temacie w 8 rozdziale listu do Rzymian, zatem zobaczmy co tam jest napisane:

Rzym. 8:18-24 Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. 19 Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych, 20 Gdyż stworzenie zostało poddane znikomości, nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał, w nadziei, 21 Że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. 22 Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. 23 A nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek Ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego. 24 W tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy; a nadzieja, którą się ogląda, nie jest nadzieją, bo jakże może ktoś spodziewać się tego, co widzi?


Po pierwsze trudności to norma

Paweł zakłada, że trudności i utrapienia nie są niczym dziwnym, jeśli chrześcijanin przechodzi przez ciężki czas i jest niezmiernie zszokowany co się dzieje wołając „Boże dlaczego?” Pytanie takie jest dziwne bo przez to osoba pokazuje, że nie rozumie dosyć podstawowych prawd. Tak samo mówi Piotr w swoim pierwszym liście

1 Piotra 4:12 Najmilsi! Nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu

Widzimy to w piątym rozdziale „chlubimy się w uciskach” tak jak pisałem wyżej to oznacza wśród, między, żyjąc i znosząc uciski. Pan nie obiecał zachować nas od każdego problemu on dał nam łaskę żebyśmy mogli przejść przez i chlubić się i zwyciężać będąc w tych trudnych okolicznościach.


Po drugie źródło ucisków

Nasze trudności przychodzą zwykle z dwóch stron, od upadłej natury – nasze ciało, czynniki w przyrodzie (powodzie, trzęsienia ziemi itp) i od upadłych ludzi (prześladowania, wyśmiewanie, oczernianie). Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ całe stworzenie zostało poddane znikomości. Kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli cała ziemia i stworzenie zostało przeklęte a człowiek w każdym aspekcie swojej istoty (wola, intelekt, emocje) został zdeprawowany i stał się niewolnikiem grzechu i szatana.

1 Mojż.3:17 A do Adama rzekł: Ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc: Nie wolno ci jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie ! W mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego!

 

1 Mojż.5:29 Dał mu imię Noe, mówiąc: Ten nas pocieszy w pracy naszej i mozole rąk naszych na ziemi, którą przeklął Pan

 

1 Mojż. 6:5 A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe

 


Po trzecie czas trwania ucisków

Stworzenie, którego częścią jest też człowiek wzdycha i boleje aż do czasu kiedy „całe stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia” .Kiedy to wyzwolenie nastąpi? w 1000 letnim Królestwie:

Mat.19:28 A Jezus rzekł im: Zaprawdę powiadam wam, że wy, którzy poszliście za mną, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie chwały swojej, zasiądziecie i wy na dwunastu tronach i będziecie sądzić dwanaście pokoleń izraelskich

Wtedy szatan zostanie związany a rezultaty upadku zostaną cofnięte i ograniczone do minimum

Izaj. 11:6-10 I będzie wilk gościem jagnięcia, a lampart będzie leżał obok koźlęcia, cielę i lwiątko, i tuczne bydło będą razem, a mały chłopiec je poprowadzi. 7 Krowa będzie się pasła z niedźwiedzicą, ich młode będą leżeć razem, a lew będzie karmił się słomą jak wół. 8 Niemowlę bawić się będzie nad jamą żmii, a do nory węża wyciągnie dziecię swoją rączkę. 9 Nie będą krzywdzić ani szkodzić na całej mojej świętej górze, bo ziemia będzie pełna poznania Pana jakby wód, które wypełniają morze.10  I stanie się w owym dniu, że narody będą szukać korzenia Isajego, który załopocze jako sztandar ludów; a miejsce jego pobytu będzie sławne

 

Izaj. 65:20 Nie będzie już noworodków, które by parę dni żyły, ani starców, którzy by nie dopełnili lat swoich. Umierać mając lat sto będzie znaczyło młodo umierać, nie dożyć stu lat – będzie oznaką przekleństwa

Tutaj okres Millenium jest opisany jako „Nowe niebo i ziemia.” A co do wierzących z okresu kościoła oni też oczekują:

Rzym. 8:23-24 A nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek Ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego. 24 W tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy; a nadzieja, którą się ogląda, nie jest nadzieją, bo jakże może ktoś spodziewać się tego, co widzi?

O tym, czym jest pochwycenie kościoła, kiedy nastąpi i czym jest uwielbienie ciała mówiłem w poprzedniej części, więc też nie będę tego rozwijał. Chcę podkreślić jedną prawdę. Wierzący ciągle oczekują odkupienia ciała, i uwolnienia od rezultatów grzechu w ich ciele takich jak: słabość, choroby, starzenie się, śmierć. To jest nasza nadzieja, tak to jest nam gwarantowane i pewne dzięki ofierze Pana Jezusa ale to jest coś czego jeszcze nie widzimy a stanie się realnością dopiero kiedy chwała nam się objawi – Chrystus powróci i my będziemy z Nim w chwale. To jeszcze nie nastąpiło, więc jest niepodstawne mówić, że z powodu śmierci Chrystusa wierzący nie może chorować i mieć problemów. Kluczowym tekstem ludzi, którzy głoszą taką teologię zdrowia, sukcesu i bogactwa jest werset z księgi Izajasza

Izaj. 53:5 Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni

Czy jest to obietnica mówiąca o tym, że dzięki zastępczej ofierze Pana Jezusa mamy gwarancje uleczenia naszego ciała? Czy on wziął nasze choroby i cierpienia na siebie? Tak, oczywiście! Chwała Mu za to! Ale czy każda obietnica w Słowie spełni się po tej stronie nieba? Nie, i z tym większość ludzi może się zgodzić, i to potwierdza nam list do Rzymian. Tak, dzięki ofierze Jezusa nasze ciało będzie uleczone, nasze choroby będą raz na zawsze zabrane od nas, ale dopiero kiedy On powróci i nasze ciała zostaną uwielbione i uwolnione z niewoli skażenia. My tego oczekujemy, to jest nasza nadzieja, ale na tej ziemi jeszcze nie realność.
.


Po czwarte relatywizm ucisków

Paweł zachęca nas, żebyśmy pamiętali o tym, że wszystkie nasze cierpienia, problemy, prześladowania, są bardzo małe i lekkie kiedy zobaczymy je w perspektywie przyszłej chwały. My możemy przejść zwycięsko przez te rzeczy i wytrwać w posłuszeństwie Panu, kiedy pamiętamy o tej chwalebnej nadziei i jak chwilowe są te problemy w porównaniu z wiecznością w doskonałej chwale, pokoju i radości, gdzie Pan otrze wszelką łzę, i śmierci, krzyku i mozołu już nie będzie

Obj. 21:4 I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły

Ta prawda będzie zachęcać wierzących w wielkim ucisku:

Obj. 7:15-17 Dlatego są przed tronem Bożym i służą mu we dnie i w nocy w świątyni jego, a Ten, który siedzi na tronie, osłoni ich obecnością swoją. 16 Nie będą już łaknąć ani pragnąć, i nie padnie na nich słońce ani żaden upał, 17 Ponieważ Baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pasł i prowadził do źródeł żywych wód; i otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu

Ale samą prawdę jaką przekazuje ten werset może zastosować każdy wierzący już teraz do siebie, kiedy przechodzi przez trudności.
,


Po piąte wytrwanie w uciskach

To, co nas spotyka nie jest bez znaczenia, mamy obiecaną nagrodę za wytrwanie i w zależności od naszej wierności w tej sytuacji większy udział w chwale.

1 Piotra 4:13 Ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, radujcie się, abyście i podczas objawienia chwały jego radowali się i weselili

 

2 Kor. 4:17 Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały


Obj. 3:10 Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na cię. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie, i będziecie w udręce przez dziesięć dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota


1 Piotra 1:7 Ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto, w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci, i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus

Zawsze musimy pamiętać, że nasze cierpienie na tej ziemi jest małe i lekkie w porównaniu z chwałą w niebie, ale to nie oznacza, że jest bez znaczenia, to robi coś, produkuje coś, kiedy my cierpimy i pozostajemy posłuszni. To daje nam większy udział w chwale, większą nagrodę.

O kolejnych rezultatach cierpienia o jakich mówi Paweł powiem w następnym artykule.

Marcin Mucha


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email