Wstęp

Mat. 13:10-11 10. Wtedy uczniowie podeszli i zapytali go: Dlaczego mówisz do nich w przypowieściach? 11. A on odpowiedział im: Wam dano poznać tajemnice królestwa niebieskiego, ale im nie jest dane.

W 13 rozdziale Ewangelii Mateusza Pan Jezus jest bardzo zainteresowany tym, aby jego umiłowani uczniowie – a wraz z nimi my wszyscy, czyli Jego uczniowie w obecnych czasach – poznali detale, sekrety i cechy charakterystyczne Królestwa Bożego. W tym celu użył On siedmiu różnych przypowieści:

  1. O Siewcy
  2. O pszenicy i kąkolu
  3. O ziarnie gorczycy
  4. O zakwasie
  5. O ukrytym skarbie
  6. O perle wielkiej wartości
  7. O sieci


Siódma tajemnica. Sieć

Mat. 13:47-51
.
47. Królestwo niebieskie podobne jest również do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju.

48. Gdy się napełniła, rybacy wyciągnęli ją na brzeg, a usiadłszy, dobre ryby wybrali do naczyń, a złe wyrzucili.

49. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie i wyłączą złych spośród sprawiedliwych;

50. I wrzucą ich do pieca ognistego. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

51. Jezus ich zapytał: Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu: Tak, Panie.

52. A on powiedział do nich: Dlatego każdy uczony w Piśmie, który jest pouczony o królestwie niebieskim, podobny jest do gospodarza, który wydobywa ze swego skarbca nowe i stare rzeczy.

53. Kiedy Jezus dokończył tych przypowieści, odszedł stamtąd.

To już jest siódma i ostatnia z przypowieści o Królestwie Niebieskim, znajdujących się w rozdziale 13 Ewangelii Mateusza. Pan Jezus przedstawił siedem porównań i przykładów na to, czym jest Królestwo Niebieskie i jaki jest jego  charakter. W ostatniej przypowieści królestwo jest już w całości objawione i działające na tym świecie, w związku z czym zostaje dokonane rozdzielenie między zbawionymi i potępionymi. Każda grupa zostaje wyselekcjonowana i wysłana do swojego miejsca przeznaczenia.

Przypowieść ta zapowiada końcowe i całkowite zwycięstwo Boga nad złem trawiącym świat, ustanowienie Bożej sprawiedliwości oraz objawienie Bożej chwały. Ostatnia, siódma przypowieść ma charakter i kontekst wyłącznie eschatologiczny: „…Tak będzie przy końcu świata…”
.


Wersy 47 – 48 sieć i ryby

47. Królestwo niebieskie podobne jest również do sieci (σαγήνῃ sagene) zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju.

Przeanalizujmy to. Pan Jezus porównuje Królestwo Boże do sieci. Użyte tutaj greckie słowo σαγηνη sagene oznaczające sieci sugeruje, że chodzi o sieć włokową, tzw. okrężnicę do połowu ryb na pełnym morzu i na dużych głębokościach. Okrężnica to sieć do połowu morskich ryb ławicowych, ciągnięta jest zazwyczaj przez dwie łodzie (dwa statki). Jej nazwa nawiązuje do techniki połowu polegającej na okrążeniu ławicy.

Ludzie żyją na świecie tak jak ryby w morzu, dlatego morze z naszej przypowieści symbolizuje świat zamieszkały przez ludzkość przy końcu Wielkiego Ucisku. Czytamy w Piśmie:

Mat. 25:31-34, 41 31. Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swojej chwale i wszyscy święci aniołowie z nim, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały. 32. I będą zgromadzone przed nim wszystkie narody, a on odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. 33. I postawi owce po swojej prawej, a kozły po lewej stronie. 34. Wtedy król powie do tych, którzy będą po jego prawej stronie: Przyjdźcie, błogosławieni mego Ojca, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata…. 41. Potem powie i do tych, którzy będą po lewej stronie: Idźcie ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany dla diabła i jego aniołów.

Zwrot „…ryby wszelkiego rodzaju…”  mówi nie tyle o różnych rasach, kulturach, społeczeństwach, narodach itd. ile o jakości każdego człowieka; czy jest on prawdziwie wierzącym, nawróconym i zbawionym, czy też nim nie jest, pośród wszystkich ludzi zagarniętych przez sieć.

Przypowieść o sieci ukazuje nam inny od pozostałych przypowieści aspekt tajemnic Królestwa Niebieskiego. Koncentruje się bowiem na sprawdzeniu jakości wiary każdego człowieka przy końcu obecnej dyspensacji. Królestwo podobne będzie do sieci rzuconej w morze ludzkości, która pozostanie na ziemi po Wielkim Ucisku. Mówi nam to o objawieniu się niezrównanej i pełnej mocy Boga, gdy Pan Jezus Chrystus powróci na ziemię. Gdy sieć się napełni, zostanie wyciągnięta na brzeg i nastąpi selekcja. Każdy człowiek zostanie wysłany do swojego miejsca przeznaczenia: jedni wejdą do Królestwa Tysiącletniego, inni zostaną wrzuceni do pieca ognistego.
.


 Wersy 49-50 selekcja, kara i nagroda

49. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie i wyłączą złych spośród sprawiedliwych;

50. I wrzucą ich do pieca ognistego. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

Selekcja, która będzie dokonana ma związek nie tylko z Izraelem po Wielkim Ucisku, ale ze wszystkimi istotami ludzkimi które pozostaną na ziemi po dokonaniu się sądów apokaliptycznych i po batalii Armagedonu. W kwestii Izraela przypowieść ta idzie w parze z przypowieścią o dziesięciu pannach, spośród których pięć panien weszło jako druhny na wesele, natomiast pięć innych pozostało na zewnątrz, ponieważ Pan ich nie znał

Jest to zgodne również z innym fragmentem Pisma, mówiącym o selekcji, w tym wypadku głównie spośród Izraela (musimy tutaj zaznaczyć, że ten fragment Pisma Świętego nie ma nic wspólnego z pochwyceniem Kościoła z 1 Tes. 4:17) :

Mat. 24:37-41 37. A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. 38. Jak bowiem za tych dni przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do tego dnia, w którym Noe wszedł do arki; 39. I nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i zabrał wszystkich (czyli uśmiercił) – tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. 40. Wtedy dwóch będzie w polu, jeden będzie wzięty (uśmiercony), a drugi zostawiony (do Królestwa Milenijnego). 41. Dwie będą mleć na żarnach, jedna będzie wzięta (uśmiercona), a druga zostawiona (do Królestwa Milenijnego).
.


Herezja dominionizmu

Zapowiedź wyłączenia złych spośród sprawiedliwych przy końcu czasów pozwala nam zrozumieć prawdę o tym, co się wydarzy i odrzucić jednocześnie fałszywą doktrynę dominionizmu, często głoszoną w ostatnich dziesięcioleciach. Doktryna ta, zwana również postmileniaryzmem naucza, że Kościół ustanowi Królestwo na całym świecie, w związku z czym w sieci znajdą się wszystkie, lub przynajmniej olbrzymia większość ryb, symbolizujących mieszkańców ziemi. Wszyscy oni mają podlegać władzy nowych apostołów i proroków, rzemomo powołanych do tego celu przez Boga. Idąc takim tokiem myślenia można dojść do wniosku, że sieć stanie się morzem, Kościół ustanowi Królestwo Boże na ziemi i będzie ono zarządzane przez wybranych, ściśle wyselekcjonowanych przywódców. Jest to doktryna heretycka.

Idea nawrócenia się całego świata do Chrystusa nie ma żadnych podstaw w Słowie Bożym a ci, którzy ją podtrzymują przeciwstawiają się zdrowej egzegezie.
.


Powrót do wersu 47

„Królestwo niebieskie podobne jest również do sieci…”

Sieć nie symbolizuje Królestwa, które miałoby być ustanawiane na tym świecie krok po kroku, na przestrzeni wieków, czy to przez wierzących czy też bezpośrednio ręką Boga. Mowa jest tutaj o Królestwie ustanowionym w określonym momencie, czyli pod koniec czasów, i dzialajacym w sposób kompletny, bezpośredni, widzialny i namacalny.

Królestwo, porównywane do sieci rybackiej, zostanie ustanowione na bezpośredni rozkaz Króla królów i Pana panów, przychodzącego w chwale:

Obj. 19:11-16 11. Potem zobaczyłem niebo otwarte, a oto koń biały, a ten, który na nim siedział, nazywa się Wiernym i Prawdziwym i w sprawiedliwości sądzi i walczy. 12. Jego oczy były jak płomień ognia, a na jego głowie było wiele koron. I miał wypisane imię, którego nikt nie zna, tylko on sam. 13. Ubrany był w szatę zmoczoną we krwi, a jego imię brzmi: Słowo Boże. 14. A wojska w niebie podążały za nim na białych koniach, ubrane w bisior biały i czysty. 15. A z jego ust wychodził ostry miecz, aby nim pobił narody. On bowiem będzie rządził nimi laską żelazną i on wyciska w tłoczni wino zapalczywości i gniewu Boga Wszechmogącego. 16. A na szacie i na biodrze ma wypisane imię: Król królów i Pan panów.
.


Wers 51 Pan się upewnia

51. Jezus ich zapytał: Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu: Tak, Panie.

Temat jest tak ważny, że Pan musiał się upewnić, czy jego uczniowie wszystko zrozumieli. Wydaje się, po ich odpowiedzi, że ci, którzy usłyszeli przypowieści, zrozumieli ich sens. Niestety w późniejszych czasach, aż do dziś, wielu ludzi w niewłaściwy sposób interpretuje tę część nauki Chrystusa, wprowadzając tym samym w błąd siebie samych oraz swoich słuchaczy.
.


Wers 52 Tota Scriptura

52. A on powiedział do nich: Dlatego każdy uczony w Piśmie, który jest pouczony o królestwie niebieskim, podobny jest do gospodarza, który wydobywa ze swego skarbca nowe i stare rzeczy.

Kiedy Pan usłyszał, że jego uczniowie zrozumieli znaczenie wszystkich siedmiu przypowieści o tajemnicach Królestwa Niebieskiego, okazał zadowolenie, podkreślając przy tym znaczenie zrozumienia, wiedzy i poznania, w myśl zasady:

1 Tes. 5:21 Wszystko badajcie, a trzymajcie się tego, co dobre.

Powinniśmy być jak owi uczeni w Piśmie zaznajomieni ze sprawami Królestwa Niebieskiego, poszukujący prawdy i zrozumienia Słowa Bożego, oraz proszący Ducha Świętego o rzucenie więcej światła na wszystko to, co zostało objawione w Biblii. Nabyta wiedza pomoże nam właściwie wykorzystać zarówno rzeczy stare jak i nowe.

„Uczniowie nie powinni gardzić tym, co stare i zastępować nowym. Powinni raczej rozumieć nowe spostrzeżenia, pochodzące z przypowieści Jezusa, w świetle starych prawd i odwrotnie.John MacArthur, Komentarz do NT

.


Wers 53 Potrzeba poznania spraw dotyczących Królestwa

53. Kiedy Jezus dokończył tych przypowieści, odszedł stamtąd.

Pan Jezus, zwracając się w formie przypowieści do zgromadzonych na brzegu morza sluchaczy, wytrwale i cierpliwie dawał im do zrozumienia jak wielkie znaczenie ma  wykonywanie woli Bożej. Jest to priorytet dla każdego wierzącego, stojący ponad jakimkolwiek innym życiowym celem, bez względu na jego uzasadnienie.

Mat. 12:50 Kto bowiem wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie, ten jest moim bratem i siostrą, i matką.

Wolą Bożą jest, aby Królestwo Niebieskie, które w chwili obecnej znajduje się w nas, w tych, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa, wzrastało w swej mocy i w zasięgu działania.

SOLI DEO GLORIA


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email