Siódma dyspensacja: Królestwo

Efez. 1:9-10 Oznajmiając nam tajemnicę swojej woli, według swego upodobania, które sam w sobie postanowił; Aby w zarządzeniu pełni czasów wszystko zebrał w jedno w Chrystusie, i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi.

Po zakończeniu dyspensacji Łaski rozpocznie się dyspensacja Królestwa.

Gdybyśmy zapytali wyznających chrześcijan o to, czym jest Królestwo, wielu nie wiedziałoby co odpowiedzieć. Gdybyśmy zapytali o ustanowienie w jakimś momencie, w przyszłości, Królestwa Chrystusowego lub Mesjańskiego, stosunkowo niewielu chrześcijan potrafiłoby dać właściwą odpowiedź.

Większość chrześcijan ma bardzo ograniczoną wiedzę jeśli chodzi o rzeczy ostateczne (eschatologia), Uważają, że gdy przyjdzie Chrystus wszyscy pójdziemy do nieba i w ten sposób zakończy się cała sprawa. Jednak Biblia mówi nam na ten temat bardzo dużo i w taki sposob, że niewielu nauczycieli ma odwagę tego nauczać. Bardzo niewielu chrześcijan rozumie różnicę pomiędzy Królestwem Bożym w życiu każdego wierzącego i Królestwem Bożym, które zostanie ustanowione na ziemi gdy wróci Król, Jezus Chrystus.


Kościół a Królestwo

Wprawdzie Królestwo jest obecne w Kościele Bożym i w sercu każdego prawdziwego wierzącego, to jednak ani Królestwo nie jest Kościołem, ani Kościół Królestwem. Królestwo Boże niewidzialne i nienamacalne, do którego należy obecny na tym świecie Kościół wraz ze wszystkimi swoimi członkami, mylone jest bardzo często z Królestwem widzialnym, zwanym Królestwem Mesjańskim i które jeszcze nie nadeszło. Wielu wierzących nie rozumie różnicy, dlatego stają się podatni na wpływ wielu fałszywych doktryn.

Dan. 2:44 Ale w dniach tych królów Bóg nieba wzbudzi królestwo, które nigdy nie będzie zniszczone. To królestwo nie przejdzie na inny lud, ale połamie i zniszczy wszystkie te królestwa, samo zaś będzie trwać na wieki.
.
Dzieje 1:6 Tak więc zebrani pytali go: Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraelowi?
.
zobacz też Obj. 20

.


Dominionizm a Pismo

W dzisiejszych czasach dużo mówi się o tym, że Kościół musi ustanowić Królestwo na ziemi, a wszyscy wierzący są zachęcani do działania w tym kierunku.

  • Czy jest to zgodne z tym czego naucza Biblia?
  • Czy rzeczywiście zadaniem Kościoła tu i teraz jest ustanowienie widzialnego Królestwa Bożego na świecie?
  • Czy można ustanowić Królestwo pod nieobecność Króla?

Wszystkie te pytania są bardzo ważne, ponieważ jeśli odpowiedź na nie brzmi „tak”, to moglibyśmy zrozumieć przekonanie wielu nauczycieli o nadchodzącym przebudzeniu, ożywieniu duchowym, które miałoby przynieść ze sobą chrystianizację naszej planety, nauczanie całych narodów, aż do kompletnego ustanowienia Krolestwa Bożego. Jeśli jednak odpowiedź jest negatywna, to powinniśmy zweryfikować wszystkie tego rodzaju oczekiwania i postulaty oraz przeegzaminować to, w co wierzymy.

Zanim rozwiniemy ten temat, z góry możemy oświadczyć, że jedyną odpowiedzią na wszystkie zadane wcześniej pytania jest zdecydowane „Nie!” Zadaniem Kościoła nie jest ustanowienie widzialnego Królestwa tu i teraz.

Ci, którzy wierzą, że Królestwo jest teraz, gdy znajdujemy się jeszcze w dyspensacji łaski, zderzają się z rzeczywistością ustanowioną przez Boga, jeśli chodzi o pojawienie się antychrysta i jego efemerycznego królestwa światowego, na krótko przed powrotem Chrystusa i ustanowieniem prawdziwego Królestwa Mesjańskiego.

Obj. 13:2-4 2 A bestia, którą widziałem, podobna była do pantery, a jej łapy jak u niedźwiedzia, a jej paszcza jak paszcza lwa. I dał jej smok swoją moc, swój tron i wielką władzę. 3 I zobaczyłem jedną z jej głów jakby śmiertelnie zranioną, lecz jej śmiertelna rana została uleczona. I cała ziemia zdziwiła się, i poszła za bestią. 4 I oddali pokłon smokowi, który dał władzę bestii. Oddali też pokłon bestii, mówiąc: Któż jest podobny do bestii? Któż z nią może walczyć?

Nie mogą istnieć dwa królestwa w tym samym czasie, a zatem wszelkie próby ustanowienia  własnym wysiłkiem i na własny rachunek tego, co tylko Chrystus może zrobić i zrobi po swoim chwalebnym powtórnym przyjściu, skazane są na porażkę.

Ci, którzy nauczają, że Królestwo jest już teraz, to zwolennicy fałszywej doktryny dominionizmu.

Kładziemy silny nacisk na następującą kwestię: Królestwo Mesjańskie, zwane również Tysiącletnim zostanie ustanowione przez Jezusa Chrystusa podczas Jego chwalebnego powtórnego przyjścia. Wypełnią się wtedy wszystkie obietnice, które Bóg złożył Dawidowi i Izraelowi.

Obj.. 19:11-21 Potem zobaczyłem niebo otwarte, a oto koń biały, a ten, który na nim siedział, nazywa się Wiernym i Prawdziwym i w sprawiedliwości sądzi i walczy. Jego oczy były jak płomień ognia, a na jego głowie było wiele koron. I miał wypisane imię, którego nikt nie zna, tylko on sam. Ubrany był w szatę zmoczoną we krwi, a jego imię brzmi Słowo Boże. A wojska w niebie podążały za nim na białych koniach, ubrane w bisior biały i czysty. A z jego ust wychodził ostry miecz, aby nim pobił narody. On bowiem będzie rządził nimi laską żelazną i on wyciska w tłoczni wino zapalczywości i gniewu Boga Wszechmogącego. A na szacie i na biodrze ma wypisane imię: Król królów i Pan panów. I zobaczyłem jednego anioła stojącego w słońcu. I zawołał donośnym głosem do wszystkich ptaków latających środkiem nieba: Chodźcie, zgromadźcie się na ucztę wielkiego Boga; Aby jeść ciała królów, ciała wodzów i ciała mocarzy, ciała koni i ich jeźdźców, i ciała wszystkich: wolnych i niewolników, małych i wielkich. I zobaczyłem bestię i królów ziemi, i ich wojska zgromadzone, by stoczyć bitwę z tym, który siedzi na koniu i z jego wojskiem. I schwytana została bestia a z nią fałszywy prorok, który czynił przed nią cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamię bestii i oddawali pokłon jej wizerunkowi. Oboje zostali żywcem wrzuceni do jeziora ognia, płonącego siarką. Pozostali zaś zostali zabici mieczem wychodzącym z ust tego, który siedział na koniu. I wszystkie ptaki najadły się ich ciałami.

.


Dyspensacja Królestwa

Dyspensacja Królestwa jest dyspensacją wypełnienia cię czasów. To siódma i ostatnia z ustanowionych przez Boga epok, które uwarunkowują życie ludzi na ziemi. Jest ona całkowicie zgodna z królestwem obiecanym Dawidowi:

2 Sam. 7:8-16 Teraz więc tak powiesz mojemu słudze Dawidowi: Tak mówi Pan zastępów: Wziąłem ciebie z owczarni, gdzie chodziłeś za owcami, abyś był wodzem nad moim ludem, nad Izraelem. I byłem z tobą wszędzie, dokądkolwiek chodziłeś, wytraciłem przed tobą wszystkich twoich wrogów i uczyniłem twoje imię wielkim jak imię wielkich ludzi, którzy są na ziemi. Ustanowię miejsce dla mojego ludu Izraela i zasadzę go tam, by mógł mieszkać na swoim miejscu, i nie poruszy się więcej ani już nie będą go uciskać synowie nieprawości jak dawniej; Od czasu, kiedy ustanowiłem sędziów nad moim ludem Izraelem i dałem ci odpoczynek od wszystkich twoich wrogów. Tobie też Pan oznajmia, że zbuduje ci dom. Gdy się dopełnią twoje dni i zaśniesz że swoimi ojcami, wzbudzę po tobie twojego potomka, który wyjdzie z twego wnętrza, i umocnię jego królestwo. On zbuduje dom dla mojego imienia, a ja utwierdzę tron jego królestwa na wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Jeśli zgrzeszy, skarcę go rózgą ludzką i razami synów ludzkich. Lecz moje miłosierdzie nie odstąpi od niego, tak jak je cofnąłem od Saula, którego odrzuciłem przed tobą.I twój dom, i twoje królestwo będą utwierdzone na wieki przed tobą, a twój tron będzie trwał na wieki.
.
Łuk. 1: 30-33 Wtedy anioł powiedział do niej: Nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz w swym łonie i urodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan da mu tron jego ojca Dawida. I będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca.

Zach. 12:8-10 W tym dniu Pan będzie bronił mieszkańców Jerozolimy, a najsłabszy pośród nich stanie się tego dnia podobny do Dawida, a dom Dawida podobny do Boga, podobny do Anioła Pana na ich czele. I stanie się w tym dniu, że będę zmierzać do zniszczenia wszystkich narodów, które wyruszą przeciwko Jerozolimie. I wyleję na dom Dawida i na mieszkańców Jerozolimy ducha łaski i modlitwy. Będą patrzyć na mnie, którego przebili i będą go opłakiwać, jak się opłakuje jedynaka, będą gorzko płakać nad nim, jak się płacze gorzko nad pierworodnym. 

.


W dyspensacji Królestwa wszystko zostanie zebrane w Chrystusie.

Efez. 1:10 Aby w zarządzeniu pełni czasów wszystko zebrał w jedno w Chrystusie Jezusie, i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi.

Wszystko zostanie zebrane w Chrystusie, to znaczy, że wszystko zostanie umieszczone pod autorytetem Chrystusa. Kiedy to nastąpi? Czy teraz, w dyspensacji Łaski? Odpowiedź brzmi: „Nie teraz”. Nastąpi to przy końcu czasów, czyli w okresie Królestwa Tysiącletniego. Pod bezpośrednim zwierzchnictwem Chrystusa zostanie zgromadzone wszystko to, co miało miejsce w poprzednich epokach:

a. W momencie objęcia Królestwa przez Chrystusa zakończy się czas ucisku i niesprawiedliwych rządów:

Izaj. 11:3-5 I będzie czujny w bojaźni Pana, nie będzie sądził według tego, co oczy widzą, ani karał według tego, co uszy słyszą. Ale w sprawiedliwości będzie sądził ubogich, a w prawości będzie rozstrzygał sprawy cichych na ziemi. Uderzy ziemię rózgą swoich ust, a tchnieniem swoich warg zabije niegodziwego. Sprawiedliwość będzie pasem jego bioder, a prawda pasem jego lędźwi.

b. Czas świadectwa i łaskawości ze strony Boga zakończy się sądem:

Dzieje 17:30-31 Bóg wprawdzie pomijał czasy tej nieświadomości, teraz jednak nakazuje wszędzie wszystkim ludziom pokutować; Gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sprawiedliwie sądził cały świat przez człowieka, którego do tego przeznaczył, zapewniając o tym wszystkich przez wskrzeszenie go z martwych.

(Zob. Mateusza 25:31-46; Objawienie 7:15).

c. Czas ciężkiej pracy i wysiłku kończy się odpoczynkiem i nagrodą:

2 Tes. 1:6-7 Ponieważ jest rzeczą sprawiedliwą u Boga, żeby odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają; A wam, uciśnionym, dać odpoczynek wraz z nami, gdyż z nieba objawi się Pan Jezus z aniołami swojej mocy.

d. Czas cierpienia zakończy się chwałą:

Rzym. 8:17-18 A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko w nim cierpimy, abyśmy też z nim byli uwielbieni. Uważam bowiem, że cierpienia teraźniejszego czasu nie są godne porównywania z tą przyszłą chwałą, która ma się w nas objawić.

e. Czas duchowej ślepoty i kary wymierzonej Izraelowi zakończy się ich restauracją i nawróceniem:

Ezech. 39:25-29 Dlatego tak mówi Pan Bóg: Teraz odwrócę niewolę Jakuba i zmiłuję się nad całym domem Izraela, i będę zazdrosny o moje święte imię; Gdy już zniosą swoją hańbę i wszystkie swoje przestępstwa, którymi wystąpili przeciwko mnie, wtedy gdy bezpiecznie mieszkali w swojej ziemi, a nikt ich nie trwożył. A gdy sprowadzę ich z narodów i zgromadzę z ziem ich wrogów, i będę w nich uświęcony na oczach wielu narodów; Wtedy poznają, że ja jestem ich Panem, ich Bogiem, który uprowadził ich do niewoli wśród narodów, ale teraz zgromadzę ich znowu w ich ziemi, a nie pozostawię tam żadnego z nich. I nie zakryję już przed nimi mojego oblicza, gdyż wyleję mojego ducha na dom Izraela, mówi Pan Bóg.

Rzym. 11:25-27 Nie chcę bowiem, bracia, abyście nie znali tej tajemnicy – żebyście sami siebie nie uważali za mądrych – że zatwardziałość po części przyszła na Izrael, dopóki nie wejdzie pełnia pogan. I tak cały Izrael będzie zbawiony, jak jest napisane: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. A to będzie moje przymierze z nimi, gdy zgładzę ich grzechy.

f. Czasy pogan zakończą się zniszczeniem posągu czyli królestwa antychrysta i ustanowieniem Królestwa Bożego:

Dan. 2:34-35 Patrzyłeś na to, aż został odcięty kamień bez pomocy rąk, i uderzył posąg w jego stopy z żelaza i gliny i skruszył je. Wtedy zostały skruszone razem żelazo, glina, brąz, srebro i złoto, i stały się jak plewy na klepisku w lecie i wiatr niósł je tak, że nie znaleziono ich w żadnym miejscu. Kamień zaś, który uderzył w posąg, stał się wielką górą i napełnił całą ziemię.
.
(zob. Objawienie 19:15-21)

g. Czas niewoli stworzenia zakończy się uwolnieniem i objawieniem się synów Bożych:

Rzym. 8:19-21 Stworzenie bowiem z gorliwym wypatrywaniem oczekuje objawienia synów Bożych. Gdyż stworzenie poddane jest marności, nie dobrowolnie, ale z powodu tego, który je poddał, w nadziei; Że i samo stworzenie będzie uwolnione z niewoli zniszczenia do chwalebnej wolności dzieci Bożych.
.
2 Mojż. 3:17 I postanowiłem: Wyprowadzę was z utrapienia Egiptu do ziemi Kananejczyków, Chetytów, Amorytów, Peryzzytów, Chiwwitów i Jebusytów, do ziemi opływającej mlekiem i miodem
.
Izaj. 11:6-8 I wilk będzie przebywał z barankiem, a lampart będzie leżał przy koźlęciu; także cielę i młody lew, i tuczne bydło będą razem; a małe dziecko będzie je prowadziło. Krowa i niedźwiedzica razem będą się pasły, ich młode będą leżały razem, a lew, jak wół, będzie jeść słomę.  Niemowlę będzie się bawić nad jamą żmii; a dziecko włoży swą rękę do nory jadowitego węża
.


Co się wydarzy i kiedy?

Przy swoim powtórnym przyjściu Król we własnej osobie przywróci monarchię Dawida, zgromadzi rozproszony naród Izraela, ustanowi Bożą władzę nad całą ziemią i będzie panował przez tysiąc lat.

Mat. 24:27-30 27 Jak bowiem błyskawica pojawia się na wschodzie i jest widoczna aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. 28 Bo gdzie jest padlina, tam się zgromadzą i orły. 29 A zaraz po ucisku tych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku, gwiazdy będą spadać z nieba i moce niebieskie zostaną poruszone. 30 Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego. Wtedy będą lamentować wszystkie ludy ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach niebieskich z mocą i wielką chwałą.
.
Łuk. 1:31-33 31 Oto poczniesz w swym łonie i urodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. 32 Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego ojca Dawida. 33 I będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca.
.
Dzieje 15:14-17 14 Szymon powiedział, jak najpierw Bóg wejrzał na pogan, aby z nich wybrać lud dla swego imienia. 15 A z tym się zgadzają słowa proroków, jak jest napisane: 16 Potem powrócę i odbuduję upadły przybytek Dawida; odbuduję jego ruiny i wzniosę go; 17 Aby ludzie, którzy pozostali, szukali Pana, i wszystkie narody, nad którymi wzywane jest moje imię – mówi Pan, który to wszystko sprawia.
.
Obj. 20:1-10 1 I zobaczyłem anioła zstępującego z nieba, mającego klucz do otchłani i wielki łańcuch w ręce. 2 I chwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat. 3 I wrzucił go do otchłani, zamknął go i opieczętował, aby już nie zwodził narodów, aż się dopełni tysiąc lat. A potem musi być wypuszczony na krótki czas. 4 Zobaczyłem też trony i zasiedli na nich, i dano im władzę sądzenia. I zobaczyłem dusze ściętych z powodu świadectwa Jezusa i z powodu słowa Bożego oraz tych, którzy nie oddali pokłonu bestii ani jej wizerunkowi i nie przyjęli jej znamienia na czoło ani na rękę. I ożyli, i królowali z Chrystusem tysiąc lat. 5 A inni z umarłych nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie. 6 Błogosławiony i święty ten, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad nimi druga śmierć nie ma władzy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z nim królować tysiąc lat. 7 A gdy się skończy tysiąc lat, szatan zostanie wypuszczony ze swego więzienia. 8 I wyjdzie, aby zwieść narody z czterech krańców ziemi, Goga i Magoga, by zgromadzić je do bitwy. A ich liczba jest jak piasek morski. 9 I wyszli na szerokość ziemi, otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. Zstąpił jednak ogień od Boga z nieba i pochłonął ich. 10 A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora ognia i siarki, gdzie jest bestia i fałszywy prorok. I będą męczeni we dnie i w nocy na wieki wieków.

Królestwo Mesjańskie które zostanie ustanowione przez Syna Bożego z pokolenia Dawida, ma na celu przywrócenie Boskiego autorytetu na ziemi, która w chwili obecnej może być uważana za zbuntowaną prowincję w obrębie wielkiego Królestwa Bożego. Gdy cel zostanie osiągnięty, wówczas Syn podda Królestwo Trójjedynemu Bogu (Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu), aby „Bóg był wszystkim we wszystkich.” (1 Kor. 15:28).

Zobaczmy kolejność zdarzeń, które mają nastąpić:

1. Dyspensacja Łaski zakończy się w momencie, gdy stopy Chrystusa spoczną na Górze Oliwnej w Jerozolimie podczas Jego chwalebnego powtórnego przyjścia na ziemię. Rozpocznie się wtedy dyspensacja Królestwa, mówimy tutaj o Królestwie Mesjańskim.

Zach. 14:3-4 Wtedy Pan wyruszy i będzie walczył przeciwko tym narodom, tak jak wtedy, gdy walczył w dniu bitwy. I jego nogi staną w tym dniu na Górze Oliwnej, która leży naprzeciw Jerozolimy od strony wschodniej, a Góra Oliwna rozpadnie się na pół, na wschód i na zachód, tworząc wielką dolinę; i połowa tej góry cofnie się na północ, a połowa jej – na południe.

2. W tym momencie, po uprzednim wrzuceniu bestii antychrysta i fałszywego proroka do jeziora ognia (Obj. 19:20), związaniu diabła i wrzuceniu go do otchłani (Obj. 20:1-3), oraz osądzeniu narodów, które pozostaną (Mat. 24:37-43; 25:31-46); nastąpi inauguracja Królestwa Tysiącletniego, w którym Chrystus będzie królował z Jerozolimy nad wszystkimi narodami na ziemi.

Psalm 2:7-9 7 Ogłoszę dekret: PAN powiedział do mnie: Ty jesteś moim Synem, ja ciebie dziś zrodziłem. 8 Poproś mnie, a dam ci narody w dziedzictwo i krańce ziemi na własność. 9 Potłuczesz je laską żelazną, jak naczynie gliniane je pokruszysz.

3. Od inauguracji do końca Tysiąclecia:

1 Kor. 15:24-28 A potem będzie koniec, gdy przekaże królestwo Bogu i Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc. Bo on musi królować, aż położy wszystkich wrogów pod swoje stopy. A ostatni wróg, który zostanie zniszczony, to śmierć. Wszystko bowiem poddał pod jego stopy. A gdy mówi, że wszystko jest mu poddane, jest jasne, że oprócz tego, który mu wszystko poddał. Gdy zaś wszystko zostanie mu poddane, wtedy i sam Syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich.

– Ostatecznym celem jest zakończenie Królestwa Mesjańskiego i przekazanie go Ojcu (wers 24)

4. W międzyczasie Ojciec zasiada na tronie: „Bo on musi królować, aż położy wszystkich wrogów pod swoje stopy.” (wers 25) Oznacza to, że Ojciec króluje z Chrystusem po Swej prawicy, kładąc jednocześnie pod stopy Swego Syna wszystkich Jego wrogów:

„Powiedział Pan do mego Pana: Usiądź po mojej prawicy, aż położę twoich wrogów jako podnóżek pod twoje stopy.” (Psalm 110:1, Mat. 22:44).

5. Kiedy wszystkie rzeczy zostaną poddane Chrystusowi – to znaczy pod koniec Tysiąclecia. – wówczas On osobiście podda się Ojcu: „Gdy zaś wszystko zostanie mu poddane, wtedy i sam Syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich.” (wers 28)

6. Po tych wydarzeniach przejdziemy do wieczności, w zupełnie innym miejscu:

Obj. 21:1 Potem zobaczyłem nowe niebo i nową ziemię. Pierwsze niebo bowiem i pierwsza ziemia przeminęły i nie było już morza.

SOLI DEO GLORIA

Cykl artykułów pod wspólnym tytułem: „Siedem dyspensacji w Biblii” powstał na podstawie dorobku pisarskiego zmarłego już pastora i nauczyciela Cyrusa. I. Scofielda


Zobacz w temacie

 

Print Friendly, PDF & Email