Szósta dyspensacja: Łaska

Jan 1:17 Prawo bowiem zostało dane przez Mojżesza, a łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa

Łaska to „… dobroć i miłość Boga, naszego Zbawiciela, względem ludzi”, którą „Nie z uczynków sprawiedliwości, które my spełniliśmy, ale według swego miłosierdzia zbawił nas przez obmycie odrodzenia i odnowienie Ducha Świętego” (Tytusa 3:4-5)

Rozumiejąc to w ten sposób, łaska zawsze kontrastuje z Prawem, ponieważ Prawo oczekuje całkowitego wypełnienia, domagając się sprawiedliwości ze strony człowieka, natomiast łaska przyznaje grzesznemu człowiekowi Bożą sprawiedliwość.

Rzym. 3:21-22 Lecz teraz bez prawa została objawiona sprawiedliwość Boga, poświadczona przez prawo i proroków. Jest to sprawiedliwość Boga przez wiarę Jezusa Chrystusa dla wszystkich i na wszystkich wierzących.
.
Rzym. 8:3-4 Co bowiem było niemożliwe dla prawa, w czym było ono słabe z powodu ciała, Bóg posławszy swego Syna w podobieństwie grzesznego ciała i z powodu grzechu, potępił grzech w ciele; Aby sprawiedliwość prawa wypełniła się w nas, którzy postępujemy nie według ciała, ale według Ducha.
.
Filip. 3:19 I znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości, tej, która jest z prawa, ale tę, która jest przez wiarę Chrystusa, to jest sprawiedliwość z Boga przez wiarę.

Poprzez łaskę Bóg zapewnia nam również możliwość zbliżenia się do Niego.


Różnica pomiędzy Prawem i Łaską

Prawo ma związek z Mojżeszem i z uczynkami, natomiast łaska ma związek z Chrystusem i z wiarą:

Jan 1:17 Prawo bowiem zostało dane przez Mojżesza, a łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa.
.
Rzym. 10:4-10 Końcem bowiem prawa jest Chrystus ku sprawiedliwości każdego, kto wierzy. Gdyż Mojżesz pisze o sprawiedliwości, która jest z prawa: Kto te rzeczy wypełnia przez nie będzie żył. Sprawiedliwość zaś która jest z wiary, tak powiada: Nie mów w swym sercu: Kto wstąpi do nieba – to znaczy, aby Chrystusa na dół sprowadzić; Albo: Kto zstąpi do otchłani? – to znaczy, aby Chrystusa od umarłych wyprowadzić.mAle cóż mówi: Blisko ciebie jest słowo, na twoich ustach i w twoim sercu. To jest słowo wiary, które głosimy: Jeśli ustami wyznawca Pana Jezusa i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił go z martwych, będziesz zbawiony. Sercem bowiem wierzy się ku sprawiedliwości, a ustami wyznaje się ku zbawieniu.

a. Prawo chciałoby uczynić ludzi dobrymi, ale nie może tego osiągnąć.

Rzym. 7:9-10 I ja żyłem kiedyś bez prawa, lecz gdy przyszło przykazanie, grzech ożył, a ja umarłem. I okazało się, że przykazanie, które miało być mu życiu, jest mi ku śmierci.

b. Łaska posiada moc zbawienia grzesznika i czyni to. Tylko Łaska może grzesznika zamienić w świętego, może z człowieka bezbożnego zrobić bogobojnego, a martwego duchowo uczynić wrażliwym na działanie Ducha Świętego.

Rzym. 5:8 Lecz Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł.
.
Rzym. 5:20 …Lecz gdzie grzech się rozmnożył, tam łaska tym bardziej obfitowała.
.
Efez. 2:1-9 I was ożywił, którzy byliście umarli w upadkach i w grzechach; W których niegdyś postępowaliście według zwyczaju tego świata i według władcy, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach nieposłuszeństwa. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach naszego ciała, czyniąc to, co się podobało ciału i myślom, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Lecz Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, z powodu swojej wielkiej miłości, którą nas umiłował; I to wtedy, gdy byliśmy umarli w grzechach, ożywił nas razem z Chrystusem, gdyż łaską jesteście zbawieni. I razem z nim wskrzesił, i razem z nim posadził w miejscach niebiańskich w Chrystusie Jezusie; Aby okazać w przyszłych wiekach przemożne bogactwo swojej łaski przez swoją dobroć względem nas w Chrystusie Jezusie. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga. Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił.

c. Prawo oczekiwało, że człowiek otrzyma błogosławieństwo jako rekompensatę. Prawo uznaje błogosławieństwo jako nagrodę lub rekompensatę tak, jakby istniało zobowiązanie ze strony prawa do udzielania wynagrodzenia za rzekome ludzkie zasługi. W naszej epoce Łaski i Prawdy (Jana 1:17), jednym z przykładów fałszywych nauk katolickich jest twierdzenie, że możemy sobie „zasłużyć” na niebo poprzez „dobre uczynki”.

5 Mojż. 28:1-6 Jeśli będziesz pilnie słuchał głosu Pana, swego Boga, by przestrzegać i wypełniać wszystkie jego przykazania, które ci dziś nakazuję, to Pan, twój Bóg, wywyższy cię ponad wszystkie narody ziemi. I spłyną na ciebie te wszystkie błogosławieństwa, i dosięgną cię, jeśli będziesz słuchał głosu Pana, swego Boga: Błogosławiony będziesz w mieście i błogosławiony będziesz na polu. Błogosławiony będzie owoc twojego łona, owoc twojej ziemi, owoc twego bydła, przyrost twego stada oraz trzody twoich owiec. Błogosławiony będzie twój kosz i twoja dzieża. Błogosławiony będziesz, gdy będziesz wchodził, i błogosławiony, gdy będziesz wychodził

 d. Łaska jest darem, którego Bóg udziela grzesznikowi zupełnie za darmo. Nie istnieją zasługi, którymi człowiek mógłby sobie kupić choćby odrobinę łaski, której Bóg udziela dobrowolnie każdemu kto się upamięta i nawróci do Chrystusa.

Efez. 2:8-9 Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga. Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił.
.
Rzym. 4:4-5 4 A temu, kto pracuje, zapłata nie jest uznana za łaskę, ale za należność. 5 Temu zaś, kto nie pracuje, lecz wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, jego wiara zostaje poczytana za sprawiedliwość.
.


Łaska jako dyspensacja

Wiemy, że niezależnie od dyspencacji zbawienie następowało zawsze z łaski Bożej przez wiarę. Jednakże w charakterze dyspensacji łaska rozpoczęła się wraz ze śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa. Paradoksalnie, dyspensacja łaski przyszła w związku z odrzuceniem przez Izraela Jezusa Chrystusa jako Mesjasza, co w konsekwencji spowodowało ukrzyżowanie Go przez Żydów i pogan.

Dzieje 4:28 Rzeczywiście bowiem Herod i Poncjusz Piłat z poganami i ludem Izraela zebrali się przeciwko twemu świętemu Synowi, Jezusowi, którego namaściłeś.

Było to wcześniej przewidziane i zaplanowane:

Dzieje 4:28 Aby uczynić to, co twoja ręka i twój wyrok przedtem postanowiły, że ma się stać.

Było to zaplanowane jeszcze przed założeniem świata:

1 Piotra 1:19-20 Lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego; Przeznaczonego do tego przed założeniem świata, a objawionego w czasach ostatecznych że względu na was.

.

Wersety biblijne nawiązujące do łaski

Rzym. 3:23-26 Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga; A zostają usprawiedliwieni darmo, z jego łaski przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie. Jego to Bóg ustanowił przebłaganiem przez wiarę w jego krew, aby okazać swoją sprawiedliwość przez odpuszczenie, w swojej cierpliwości, przedtem popełnionych grzechów. Aby okazać swoją sprawiedliwość w obecnym czasie po to, aby on był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, kto wierzy w Jezusa.
.
Rzym. 4:24-25 Ale i ze względu na nas, którym ma być poczytane, którzy wierzymy w tego, który wskrzesił z martwych Jezusa, naszego Pana; Który został wydany za nasze grzechy i powstał z martwych dla naszego usprawiedliwienia.

W obecnych czasach, w dyspensacji w której Bóg udziela swojej łaski zarowno Żydom jak i ludziom z narodów, na podstawie jedynej i całkowicie wystarczającej ofiary swojego Syna, nie jest już wymagane posłuszeństwo prawu Mojżeszowemu (nikogo nie obowiązują już szabaty, restrykcje żywieniowe, itp.). Przebaczenie i pojednanie ze Stwórcą udzielane jest przez przyjęcie nauki Jezusa Chrystusa i wiarę w Jego Imię:

Gal. 3:24-25 24 Tak więc prawo było naszym pedagogiem do Chrystusa, abyśmy z wiary byli usprawiedliwieni. 25 Lecz gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod pedagogiem.
.
Jan 1:12-13 Lecz wszystkim tym, którzy go przyjęli, dał moc, aby się stali synami Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w jego imię; Którzy są narodzeni niezwykle krwi ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga.

.

Konsekwencje nieusłyszenia ewangelii Chrystusa

Jan 3:18 Kto wierzy w niego, nie będzie potępiony, ale kto nie wierzy, już jest potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego.
.
Rzym. 10:14 Jakże więc będą wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak uwierzą w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszą bez kaznodziei?
.
1 Tes. 2:16 Zabraniają nam zwiastować poganom, żeby ci nie byli zbawieni, aby zawsze dopełniali miary swoich grzechów; nadszedł bowiem na nich ostateczny gniew.

.

Konsekwencje nie otrzymania Bożej łaski z powodu odrzucenia Chrystusa

Mat. 21:37-41 W końcu posłał do nich swego syna, mówiąc: Uszanują mego syna. Lecz rolnicy, gdy zobaczyli syna, mówili między sobą: To jest dziedzic. Chodźmy, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. I schwytali go, wyrzucili z winnicy i zabili. Gdy więc przyjdzie pan winnicy, co zrobi z tymi rolnikami? Odpowiedzieli mu: Złych srogo wytraci, a winnicę wydzierżawi innym rolnikom, którzy będą mu oddawać plony we właściwym czasie.
.
Jan 3:36 Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne, ale kto nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży zostaje na nim.
.
Jan 15:22-23 Gdybym nie przyszedł i nie mówił im, nie mieliby grzechu. Teraz jednak nie mają wytłumaczenia dla swego grzechu. Kto mnie nienawidzi, nienawidzi też mego Ojca.
.
1 Jana 5:10-12 Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy Bogu, zrobił z niego kłamcę, bo nie uwierzył świadectwu, które Bóg dał o swoim Synu. A to świadectwo jest takie, że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w jego Synu. Kto ma Syna, ma życie, kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia.

.

Konsekwencje odrzucenia łaski pomimo jej poznania

Hebr. 6:4-6 Niemożliwe jest bowiem, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebieskiego, i stali się uczestnikami Ducha Świętego; Zakosztowali też dobrego słowa Bożego i mocy przyszłego wieku; A odpadli – ponownie odnowić ku pokucie, gdyż sami sobie znowu krzyżują Syna Bożego i wystawiają go na hańbę.
.
Nawet najwyższy wyraz Bożej miłości i miłosierdzia, którym jest łaska udzielana przez Boga grzesznikowi, bywa deptana przez ludzi, którzy są
.
2 Tym. 3:2-5„…samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, bezbożni; Bez naturalnej miłości, niedotrzymujący słowa, oszczercy, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący dobrych; Zdrajcy, porywczy, nadęci, miłujący bardziej rozkosze niż Boga; Przybierający pozór pobożności, ale wyrzekający się jej mocy.

To jest to, co nazywamy apostazją (zob. 2 Tym. 3:1-8; 2 Tes. 2:3; 1 Tym. 4:1; itd.). Apostazja to odwrócenie się w sercu od prawdziwej wiary. Apostaci odwracają się od wiary, ale na zewnątrz nie zaprzestają praktyk chrześcijańskich. Odstępstwo to przynosi jako nieuchronną konsekwencję Sąd Boży (2 Tes. 2:10-12; 2 Piotra 2:17,21; Judy 11,15; Obj. 3:14-16)

Sprawiedliwa kara wymierzona temu bezbożnemu światu w trakcie Wielkiego Ucisku będzie znakiem powtórnego pojawienia się na ziemi Pana Jezusa i rozpoczęcia dyspensacji Królestwa.


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email