Wiara rzymskich katolików

To, co byto widzialne w naszym Zbawicielu, przeszło do Jego misteriów (Papież Leon Wielki) Po co sakramenty? Pośrednio odpowiedzi na to pytanie Katechizm Kościoła Katolickiego udziela już przy omawianiu tajemnic Wcielenia, do której sakramenty w szczególny sposób nawiązują (KKK 456-460). Bezpośrednio odpowiada na nie, ukazując Misterium Paschalne w sakramentach (KKK 1113-1134).

„Syn Boży dla nas i dla naszego zbawienia zstąpili z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi dziewicy i stał się człowiekiem” (KKK 456).

Według katolików motywy, dla których Syn Boży stał się człowiekiem, są również racją istnienia sakramentów. Celem sakramentów jest uświęcenie człowieka, budowanie mistycznego Ciała Chrystusa, a wreszcie oddawanie czci Bogu. Jako znaki, mają one także pouczać. Sakramenty wiarę nie tylko zakładają, lecz za pomocą słów i rzeczy dają jej wzrost, umacniają ją i wyrażają. Sakramenty godnie celebrowane w wierze udzielają łaski, którą oznaczają. Są one skuteczne, ponieważ działa w nich sam Chrystus.

Mówiąc o przeznaczeniu sakramentów, nie wolno pominąć stwierdzenia Katechizmu nawiązującego do orzeczenia Soboru Trydenckiego (DS 1604), że

„dla wierzących sakramenty Nowego Przymierza są konieczne do zbawienia (KKK 1129).

Taką ewangelię głosi światu katolicyzm
.

Wiara Pisma Świętego

Konia z rzędem temu, kto znajdzie taką naukę w Słowie Bożym. Czytając Nowy Testament, szczególnie listy apostolskie, nie natkniemy się na idee przekazywalności łaski poprzez widzialne znaki. Czytając list do Efezjan, wiele możemy przeczytać na temat łaski,

Efez. 2:8-9 Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.

Rzym.3: 20-28 Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. Ale teraz niezależnie od zakonu objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy, i to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, i są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów, dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. Gdzież więc chluba twoja? Wykluczona! Przez jaki zakon? Uczynków? Bynajmniej, lecz przez zakon wiary. Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu.

Rzym 11:6 Gdzie znajdziemy w Biblii stwierdzenie że: Sakramenty godnie celebrowane w wierze udzielają łaski? W Słowie Bożym znajdujemy raczej coś odwrotnego: A jeśli z łaski, to już nie z uczynków, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską.
.

Katolickie zbawienie z uczynków

Czym są sakramenty jeżeli nie uczynkami. Łaska, to coś, na co nie zasłużyliśmy sobie, ani nie zapracowaliśmy w żaden sposób. Jak można dozować Bożą przychylność uczynkami, znakami, które mają tajemną moc, wykonane same przez się? tzw. (Ex Opera Operatio). Jak można nauczać, że są niezbędne do zbawienia? Nie bez przyczyny nie podaje się fragmentów biblijnych, by usankcjonować takie nauki. Ich tam po prostu nie ma.

Dla biblijnych chrześcijan, nie są one wymogami zbawienia, a raczej wizualnymi (obrazowymi) sposobami pomagającymi pełniej zrozumieć i docenić to, co Jezus Chrystus uczynił dla nas w dziele odkupienia.
.

Ustanowienia Chrystusa

Charakteryzują trzy rzeczy:

  • zostały ustanowione przez Chrystusa,
  • były nauczane przez Apostołów,
  • były praktykowane przez wczesny kościół

A skoro chrzest i pamiątka Wieczerzy Pańskiej (komunia) są jedynymi praktykami, które spełniają powyższe kryteria, dlatego jedynie one mogą być ustanowieniami Chrystusa. Aczkolwiek żadna z nich nie jest potrzebna do zbawienia i nie jest „środkiem łaski.”
.

Ustanowienia Watykanu

Aby zakwalifikować coś jako sakrament, Kościół Rzymskokatolicki twierdzi, że musi to spełniać następujące kryteria:

a) zewnętrzne, to znaczy widzialny znak uświęcającej łaski,
b) przyznające uświęcająca łaskę,
c) ustanowione przez Boga lub bardziej dokładnie przez Boga – człowieka Jezusa Chrystusa.

Dlatego też sakramenty to nie tylko symbol, ale wiara w prawdziwe nadanie łaski uświęcającej danemu odbiorcy. Kościół Rzymskokatolicki wierzy, że ich wszystkie siedem sakramentów zostały ustanowione przez samego Chrystusa. Oto poszczególne sakramenty:

  1. Chrzest, który według Kościoła Rzymskokatolickiego usuwa grzech pierworodny poprzez natchnienie łaska uświęcającą
  2. Spowiedź, w której grzechy ludzi wyznawane są kapłanowi
  3. Eucharystia, postrzegana jako przyjęcie i spożywanie prawdziwego ciała i krwi Chrystusa
  4. Bierzmowanie, oficjalne przyjęcie do kościoła łącznie z specjalnym namaszczeniem DuchaŚwiętego
  5. Namaszczenie Chorych lub Ostatnie Namaszczenie, dokonywane na konającej osobie dla duchowej i fizycznej siły jako przygotowanie do nieba. Kiedy występuje z wyznaniem grzechów i Eucharystią, zwane jest Ostatnim Namaszczeniem.
  6. Kapłaństwo, proces w którym mężczyźni są wyświęcani na duchownych
  7. Małżeństwo, który zapewnia specjalną łaskę dla małżeństwa.

Poniżej znajdują się wersety cytowane aby podeprzeć Rzymskokatolicką wiarę w sakramenty:

2 Tym. 1:6 Z tego powodu przypominam ci, abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej, którego udzieliłem ci przez włożenie rąk moich.

Jana 3:5 Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego.

Tyt. 3:5 zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego

Efez. 5:26 aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez Słowo

Jan 20:23 Którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są zatrzymane.

Jak. 5:15 A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie; jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone.

Dzieje 8:17 Wtedy wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego.

Jana 6:54-55 Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem.

Patrząc na fragmenty powyżej, może się wydawać, że te wersety same w sobie zawierają pewne korzyści (takie jak, przebaczenie grzechów, życie wieczne, obecność Ducha Świętego oraz Jego mocy i duchowych darów, itd.). Jakkolwiek, kiedy spojrzymy na kontekst tych fragmentów w całości Pisma, nie ma żadnej podstawy dla wiary w to, że Bóg zamierzył, aby te fragmenty były poparciem dla rytuałów jako środków przekazujących łaskę. Innymi słowy, cała idea „sakramentów”, które przekazują ludziom zbawiającą łaskę, jest niebiblijna.
.

Niezbędne do zbawienia uczynki

Są dwa główne sakramenty, które według Kościoła Rzymskokatolickiego są szczególnie konieczne, aby ktoś mógł mieć udział w życiu wiecznym: chrzest i komunia. Ponieważ Kościół  Rzymskokatolicki wierzy, że chrzest jest konieczny do zbawienia, dlatego też twierdzi, że ważny jest chrzest niemowląt. Jednak nigdzie w Piśmie Świętym nie można znaleźć nawet pojedynczego przykładu lub nakazu, aby tak czynić.

Dzieje 16:30-34

30 A wyprowadziwszy ich z więzienia, powiedział: Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony?

31 A oni odpowiedzieli: Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom.

32 I głosili słowo Pańskie jemu i wszystkim jego domownikom.

33 Tej samej godziny w nocy wziął ich ze sobą, obmył ich rany i natychmiast się ochrzcił, on i wszyscy jego domownicy.

34 Wprowadził ich do swego domu, zastawił przed nimi stół i weselił się, uwierzywszy Bogu z całym swoim domem.

Niektórzy Rzymskokatoliccy używają fragmentu z Dziejów Apostolskich 16 jako możliwego przykładu chrztu niemowląt, ponieważ stróż więzienny oraz „wszyscy jego domownicy” zostali ochrzczeni. Jednak przyglądając się temu fragmentowi w kontekście, zauważamy dwie rzeczy:

Po pierwsze: kiedy stróż więzienny spytał Pawła, co musi zrobić aby być zbawionym, Paweł nie powiedziałł „uwierz w Jezusa, ochrzcij się i przyjmij komunię”. Paweł powiedział, ”Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom.” (w.31). Dlatego widzimy, że to wiara jest koniecznym składnikiem zbawienia. Rozumiano, że jeśli ktoś uwierzył w Jezusa będzie ochrzczony, ale chrzest nie był konieczny do zbawienia. Jeśli by tak było, to Paweł przywiązywałby większą wagę do tego w czasie swoich podróży misyjnych.

1 Kor. 1:14-18 14 Dziękuję Bogu, że oprócz Kryspusa i Gajusa nikogo z was nie ochrzciłem; 15 Aby nikt nie powiedział, że chrzciłem w swoje imię. 16 Ochrzciłem też dom Stefanasa. Poza tym nie wiem, czy ochrzciłem jeszcze kogoś. 17 Bo Chrystus nie posłał mnie, abym chrzcił, ale abym głosił ewangelię, i to nie w mądrości słowa, aby nie zniweczyć krzyża Chrystusa. 18 Mowa o krzyżu bowiem jest głupstwem dla tych, którzy giną, ale dla nas, którzy jesteśmy zbawieni, jest mocą Boga.  

Po drugie: Widzimy, że „dom, domownicy” nie mogli zawierać niemowląt lub malutkich dzieci ponieważ jest napisane w wersecie 34, że stróż więzienny „weselił się wraz z całym swoim domem, że uwierzył w Boga.” Niemowlęta i małe dzieci nie mogły uwierzyć Bogu w taki sposób. Ciągle w Piśmie Świętym, wiara, nie wiara plus chrzest, jest środkiem przez który człowiek otrzymuje zbawienie

Jan 1:12 Lecz wszystkim tym, którzy go przyjęli, dał moc, aby się stali synami Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w jego imię (zamiast: wierzą i się ochrzcili)

Jan 3:14-16 14 A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy; 15 Aby każdy, kto w niego wierzy (zamiast: wierzy i się ochrzcił), nie zginął, ale miał życie wieczne. 16 Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w niego wierzy (zamiast: wierzy i się ochrzcił), nie zginął, ale miał życie wieczne.

Efez. 2:8-9 8 Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę (zamiast: przez wiarę i chrzest wodny), i to nie jest z was, jest to dar Boga. 9 Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił.

Rzym. 3:23-24 23 Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga; 24 A zostają usprawiedliwieni darmo, z jego łaski, przez odkupienie (zamiast: przez odkupienie i chrzest wodny), które jest w Jezusie Chrystusie.

Rzym. 10:9-13 9 Jeśli ustami wyznasz Pana Jezusa i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił go z martwych, będziesz zbawiony (zamiast: jeśli wyznasz ustami, uwierzysz w swoim sercu i się ochrzcisz w wodzie). 10 Sercem bowiem wierzy się ku sprawiedliwości, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. (zamiast: sercem przez chrzest wodny się wierzy ku usprawiedliwieniu)11 Mówi bowiem Pismo: Każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony (zamiast: każdy kto wierzy i się ochrzci w wodzie). 12 Gdyż nie ma różnicy między Żydem a Grekiem; bo ten sam Pan wszystkich jest bogaty względem wszystkich, którzy go wzywają. 13 Każdy bowiem, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony.
.
.

Podsumowanie

Kiedy sprawdzamy pozostałe sakramenty w pełnym kontekście, odkrywamy, że wiara w sakramenty które przekazują „uświęcającą łaskę”, nie jest zgodna z kontekstem całej Biblii. Tak, wszyscy chrześcijanie powinni być ochrzczeni, ale chrzest nie jest natchniony łaską. Tak, wszyscy chrześcijanie powinni brać udział w Wieczerzy Pańskiej, ale czyniąc to, nie jest nam przyznawana uświęcająca łaska. Pełna łaska, której my będziemy potrzebować, jest otrzymywana w momencie, kiedy ktoś zaufał Jezusowi, przez wiarę, jako Zbawicielowi

Efez. 2:8-9 8 Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę  i to nie jest z was, jest to dar Boga. 9 Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił.

Zbawiająca łaska, która jest nam dana w momencie prawdziwej i szczerej wiary, jest jedyną zbawiająca łaską, o której mówi Boże Słowo, abyśmy ją przyjęli. Ta łaska jest otrzymywana na
podstawie wiary, nie przez widoczne rytuały.

Kamil Kranc

Print Friendly, PDF & Email