Obj. 2:2-5
.
2. Znam twoje uczynki, twoją pracę i twoją cierpliwość i wiem, że nie możesz znieść złych i że poddałeś próbie tych, którzy nazywają się apostołami, a nimi nie są, i stwierdziłeś, że są kłamcami.

3. Wytrwałeś też i masz cierpliwość, i pracowałeś dla mego imienia, a nie ustałeś.

4. Ale mam nieco przeciw tobie – że porzuciłeś twoją pierwszą miłość.

5. Pamiętaj więc, skąd spadłeś, i pokutuj, i spełniaj pierwsze uczynki. A jeśli nie, przyjdę do ciebie szybko i ruszę twój świecznik z jego miejsca, jeśli nie będziesz pokutował.

Wstęp

Gdy otrzymujemy zbawienie, w tym samym momencie Duch Święty wstępuje w nasze życie, ustanawiając i potwierdzając naszą zupełnie nową relację z Bogiem.

Rzym. 8:16 Ten to Duch poświadcza naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Bożymi.

Duch Święty kształtuje w nas miłość oraz posłuszeństwo Bogu i Jego Słowu. Żyjąc w całkowitym oddaniu, kompletnej zależności od Boga i będąc posłusznymi Bożemu Słowu doświadczamy łaski „pierwszej miłości” jako nowonarodzeni chrześcijanie. Z łatwością możemy jednak zasmucić Ducha Bożego i utracić naszą „pierwszą miłość”.

wers 4 Ale mam nieco przeciw tobie – że porzuciłeś twoją pierwszą miłość.

Słowa te skierowane były do zboru w Efezie, ale ich przesłanie często może mieć zastosowanie w naszym życiu. Bóg chwalił kościół w Efezie za jego cierpliwość, za jego pracę, nietolerancję dla zła, niesprawiedliwości i fałszywych proroków. Problem polegał na tym, że wszystkie te dzieła należały już do przeszłości. Dlatego Pan nakłania ich w wersecie 5 aby powrócili do swoich pierwszych uczynków. Kościół w Efezie porzucił bowiem swoją pierwszą miłość.


Czym jest pierwsza miłość?

4. Ale mam nieco przeciw tobie – że porzuciłeś twoją pierwszą (πρῶτα prota) miłość.

Greckie słowo oznaczające „pierwszy” to πρῶτος protos. Odnosi się ono w tym przypadku bardziej do jakości niż do kolejności. Tak więc „pierwsza miłość” oznacza „najlepszą miłość”. Gramatyka grecka pozwala również na użycie słowa πρῶτος protos w odniesieniu do „miejsca honorowego”, „bycia pierwszym” lub posiadania „najwyższej rangi”. Miejsce Święte należące do Przybytku i znajdujące się przed Miejscem Najświętszym nazywano „pierwszym namiotem” lub „przednim namiotem”. Kapłani dokonywali tam wszelkich poleconych im czynności znajdując się w bezpośredniej obecności Pana; nie było bowiem niczego pomiędzy Miejscem Świętym i Miejscem Najświętszym oprócz oddzielającej je zasłony. Możemy to rozumieć w ten sposób, że wolą Bożą jest, abyśmy znajdowali się tuż przed Panem i aby zajmował On najważniejsze miejsce w naszym życiu.

To samo greckie słowo πρῶτος protos użyte zostało w przypowieści o synu marnotrawnym, który powrócił do ojca bez żadnych środków i w zniszczonej odzieży. Ojciec nakazał przynieść dla niego najlepszą lub też „pierwszą” szatę. Czytamy:

Łuk. 15:22 … Przynieście najlepszą szatę i ubierzcie go.

Nie chodziło tutaj o szatę której syn używał kiedyś, być może od święta. Mowa jest tutaj o najlepszej szacie honorowej.

Pierwsza miłość, to jest ten piękny okres w naszym życiu, gdy jesteśmy zakochani i pragniemy dać ukochanej osobie wszystko co najlepsze, aby czuła się ona dobrze, wygodnie, najlepiej jak tylko jest możliwe. Gdy w sensie duchowym przeżywasz pierwszą miłość, masz żarliwe pragnienie obecności Pana, zaczynasz się modlić, zaczynasz czytać Słowo Boże, chcesz wiedzieć o Nim więcej… Kościół w Efezie porzucił swoją pierwszą miłość.
.


Co się dzieje, gdy porzucimy naszą pierwszą miłość?

Wszystko zaczyna być dla nas obojętne. Często przestaje nas obchodzić, czy Duch Święty działa w nas i wokół nas, czy też nie. Idziesz na spotkanie modlitewne lub nabożeństwo i jesteś tylko widzem, obserwatorem tego, jak Duch Święty dokonuje swojego dzieła w innych. Sprawy Boże nie są już tak interesujące, nie przyciągają cię jak kiedyś, popadasz w rutynę. Uczestniczysz w modlitwie lub nabożeństwie w sposób rutynowy.

  • Czy Bóg oczekuje od nas rutyny?
  • Czy Bóg chce, abyśmy uczestniczyli w działalności zboru tylko z przyzwyczajenia?

Oczywiście że nie, ponieważ Pan chce, abyśmy zbliżyli się do Niego z wdzięcznością, z uwielbieniem i adoracją, a nie tylko jako bierni widzowie. Bóg pragnie, abyśmy byli napełnieni Duchem Świętym i odczuwali radość z Jego obecności w naszym życiu.
.


W jaki sposób możemy porzucić naszą pierwszą miłość?

Czy dlatego, że nie znajdujesz się w posłudze Bogu? Nie. Możemy być bardzo zajęci służbą Bogu i nie odczuwać radości, jaką niesie „pierwsza miłość”. Kościół, który porzucił swoją pierwszą miłość miał uczynki i usilnie pracował, w dodatku czynił to dla właściwej Osoby i w dobrej intencji.

Czy dlatego, że nie czytasz Biblii? Nie. Możemy mieć całe poznanie i wiedzę biblijną i utracić naszą pierwszą miłość. Faryzeusze doskonale znali Pisma. Kościół, który utracił swoją pierwszą miłość również znał Słowo Boże. Używali Słowa aby sprawdzać autentyczność Apostołów.

Czy dlatego, że zaniedbujesz modlitwę? Nie. Możemy bezustannie modlić się i być zimnymi duchowo.

Czy dlatego, że nie dajesz świadectwa? Nie. Można świadczyć o Chrystusie i jednocześnie nie odczuwać żadnych emocji, robiąc to niejako automatycznie. Działalność kościoła, który porzucił swoją pierwszą miłość z całą pewnością obejmowała głoszenie Ewangelii. Oni naprawdę nie ustawali w świadczeniu o Panu Jezusie.

Opuszczamy naszą „pierwszą miłość”, gdy przestajemy odczuwać naszą codzienną potrzebę szukania Boga.

To właśnie potrzeba Boga jest naszą najlepszą motywacją prowadzącą nas ku zbawieniu. Ale często zdarza się, że gdy Bóg zaczyna zaspokajać nasze potrzeby zapominamy o tym, że je mamy i że potrzebujemy Boga. Wzbogacamy się, obfitujemy we wszelkie dobra i myślimy, że już nic nam nie brakuje. Następnie tracimy naszą pierwszą miłość.

Obj. 3:17 Mówisz bowiem: Jestem bogaty i wzbogaciłem się, i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, że jesteś nędzny i pożałowania godny, biedny, ślepy i nagi.

„Pierwsza Miłość” utrzymuje się tak długo, jak długo odczuwamy naszą codzienną potrzebę obecności Boga w naszym życiu.
.


Przykład Izraela

Gdy tylko Bóg pozwolił ludowi Izraela cieszyć się obfitością plonów ziemi obiecanej, natychmiast zapomnieli oni o codziennym zaspokajaniu ich potrzeb przez Boga. Przestali zależeć od pożywienia danego im  bezpośrednio ręką Bożą, a swoje zaufanie ulokowali we własnych rękach i w uprawianej ziemi. Nie potrzebowali już więcej, aby Bóg chronił przed zużyciem ich odzież i obuwie. Pomnożyli swoje bogactwa, złoto i srebro tak, że mogli sobie uszyć lub kupić odzież i obuwie jakie tylko chcieli.

Ostrzeżenie, które dał im Bóg, stało się rzeczywistością:

5 Mojż 8:11.14 Strzeż się, byś nie zapomniał Pana, swego Boga, i nie , zaniedbał jego przykazań, jego praw i jego nakazów, które ci dziś nakazuję; Aby… Twoje serce nie uniosło się i abyś nie zapomniał Pana, swego Boga, który cię wyprowadził z ziemi Egiptu, z domu niewoli.
.


Chrześcijanin i materializm

Jesteśmy świadomi naszych potrzeb fizycznych, ale musimy też być bardziej świadomi naszych potrzeb duchowych, umysłowych i emocjonalnych. Gdy jesteśmy dobrze zabezpieczeni na przyszłość i dobrze zaopatrzeni w obecnym czasie, to może nam się zacząć wydawać, że jest możliwe uniknięcie konsekwencji naruszenia Bożych standardów. Tracimy bojaźń przed Bogiem, odważając się robić rzeczy, które Jemu się nie podobają. Nie boimy się o zaspokojenie naszych potrzeb, ponieważ zostały one już zaspokojone.

W Księdze Przysłów czytamy:

Przysł. 30:8-9 Oddal ode mnie marność i słowo kłamliwe; nie dawaj mi ani ubóstwa, ani bogactwa; żyw mnie odpowiednim dla mnie pokarmem; Abym będąc syty, nie zaparł się ciebie i nie mówił: Kim jest Pan? Albo zubożawszy, nie kradł i nie brał imienia mego Boga nadaremnie.

Kiedy Bóg zaspokaja nasze potrzeby mamy zwyczaj stawania się próżnymi i myśleć, że to nasze własne siły i nasza mądrość zaspokajają te potrzeby. Stajemy się niewdzięczni i przestajemy uznawać, że nasze życie zależy od Boga. Zaczynamy polegać wyłącznie na naszych własnych zdolnościach, mądrości, sile i zasobach.

Na przykład, jeśli oczekujemy, że pieniądze zrobią dla nas to, co tylko Bóg może zrobić, to pieniądze stały się dla nas bogiem. Zaczynamy budować nasze życie wokół tego, co uważamy za źródło bezpieczeństwa. Gdy pojawiają się problemy wykraczające poza to, co nasze zasoby mogą rozwiązać i zagraża nam niebezpieczeństwo, zaczynamy się bać. Strach przed utratą czegoś jest widomym znakiem, że przenieśliśmy nasze zaufanie i zależność od Boga na zaufanie i zależność od czegoś, lub kogoś innego.
.


Dwanaście dowodów na to, że porzuciłem moją „Pierwszą Miłość”

1. Jeśli moja radość w Panu nie jest tak wielką jak radość w kimś innym, wówczas porzuciłem moją „Pierwszą Miłość”.

Marek 12:30 Będziesz więc miłował Pana, swego Boga, całym swym sercem…

2. Jeśli moja dusza nie pragnie spędzania czasu w komunii z Bogiem za pośrednictwem Bożego Słowa i modlitwy, to porzuciłem moją „Pierwszą Miłość”.

Marek 12:30 Będziesz więc miłował Pana swego Boga… całą swą duszą.

3. Jeśli w chwilach wytchnienia i odpoczynku moje myśli nie kierują się ku Panu, porzuciłem moją „Pierwszą Miłość”.

Marek 12:30 Będziesz więc miłował Pana, swego Boga… całym swym umysłem.

Psalm 10:4 …nie szuka Boga; całe jego myślenie to że nie ma Boga.

4. Jeśli zaczynam mówić, że „jestem tylko człowiekiem” i dlatego łatwo ulegam tym wszystkim rzeczom o których wiem, że nie podobają się Panu, porzuciłem moją „Pierwszą Miłość”.

Marek 12:30 Będziesz więc miłował Pana, swego Boga…z całej swojej siły.

Jan 15:10 Jeśli zachowacie moje przykazania, będziecie trwać w mojej miłości…

Jan 14:15 Jeśli mnie miłujecie, zachowujcie moje przykazania.

5. Jeśli nie ofiaruję na dzieło Boże i na potrzeby innych, dobrowolnie i z radością, porzuciłem moją „Pierwszą Miłość”.

1 Jana 3:17 A kto miałby majętność tego świata i widziałby swego brata w potrzebie, a zamknąłby przed nim swoje serce, jakże może mieszkać w nim miłość Boga?

6. Jeśli przestanę traktować każdego chrześcijanina tak, jak traktowałbym Pana, utraciłem moją „Pierwszą Miłość”.

Mat. 25:40 …To, co uczyniliście jednemu z tych moich braci najmniejszych, mnie uczyniliście.

Jan 13:34 Daję wam nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali; tak jak ja was umiłowałem, abyście i wy wzajemnie się miłowali.

7. Jeśli uważam przykazania Chrystusa za ograniczające to, co czyni mnie szczęśliwym, zamiast widzieć je jako przejaw Jego miłości, porzuciłem moją „Pierwszą Miłość”.

Jan 14:21 Kto ma moje przykazania i zachowuje je, ten mnie miłuje. A kto mnie miłuje, będzie go też miłował mój Ojciec i ja go będę miłował, i objawię mu samego siebie.

8. Jeśli intensywnie walczę o sławę i famę tego świata zamiast starać się uzyskać aprobatę ze strony Pana, porzuciłem moją „Pierwszą Miłość”.

1 Jana 2:15 Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Jeśli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca.

Jana 15:19 Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego. Ponieważ jednak nie jesteście ze świata, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego świat was nienawidzi.

9. Jeśli zaniechałem głoszenia ludziom Chrystusa i Ewangelii z obawy przed odrzuceniem i ośmieszeniem mnie przez świat, porzuciłem moją „Pierwszą Miłość”.

Jan 15:20 Przypomnijcie sobie słowo, które wam powiedziałem: Sługa nie jest większy od swego pana. Jeśli mnie prześladowali, to i was będą prześladować…

Hebr. 10:34 Cierpieliście bowiem ze mną w moich więzach i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że macie w sobie lepszą i trwałą majętność w niebie.

10. Jeśli nie chcę zaniechać robienia czegoś, co wprowadza zamieszanie i niezrozumienie wśród braci słabszych w wierze, porzuciłem moją „Pierwszą Miłość”.

Rzym. 14:15 Lecz jeśli z powodu pokarmu twój brat jest zasmucony, już nie postępujesz zgodnie z miłością…

11. Jeśli stanie mi się obojętne, że otaczający mnie świat żyje w grzechach i w nieprawości, utraciłem moją „Pierwszą Miłość”.

Mat. 24:12 A ponieważ wzmoże się nieprawość, miłość wielu oziębnie.

12. Jeśli nie potrafię wybaczyć drugiej osobie tego, że mi zaszkodziła lub mnie obraziła, porzuciłem moją „Pierwszą Miłość”.

1 Jana 4:20 Jeśli ktoś mówi: Miłuję Boga, a nienawidzi swego brata, jest kłamcą. Kto nie miłuje swego brata, którego widzi, jak może miłować Boga, którego nie widzi?
.


Zakończenie

Co to znaczy „porzucić pierwszą miłość”? Kościół porzuca pierwszą miłość

  • gdy traci zapał do dzieła powierzonego mu przez Jezusa Chrystusa;
  • gdy zaniecha działalności misjonarskiej.
  • Chrześcijanin traci pierwszą miłość gdy modlitwa staje się dla niego nawykiem rutynowym,
  • Biblia leży zapomniana w kącie
  • a uczestniczenie w spotkaniach modlitewnych i nabożeństwach traktowane jest jedynie jako opcjonalne.

Gdy Apostoł Jan pisał Objawienie, kościół w Efezie zajmował silną pozycję, ale jego liderzy porzucili pierwszą miłość. Utrata pierwszej miłości jest stałym zagrożeniem dla każdego wierzącego. Chrześcijanin, który oddala się od Boga, traci kontakt ze zborem i przestaje praktykować dyscypliny duchowe, może utracić pierwszą miłość. W wersecie 5 Pan Jezus napomina kościół w Efezie, aby zmienił on swoją sytuację, mówiąc:

5. Pamiętaj więc, skąd spadłeś, i pokutuj, i spełniaj pierwsze uczynki. A jeśli nie, przyjdę do ciebie szybko i ruszę twój świecznik z jego miejsca, jeśli nie będziesz pokutował.

To prowadzi nas do rozważenia następującego pytania: Jak możemy odzyskać naszą pierwszą miłość? Co powinniśmy zrobić, aby naprawić naszą relację z Bogiem, relację która kiedyś przysparzała nam tyle radości?

Aby odzyskać pierwszą miłość musimy przypomnieć sobie żarliwość z jaką odnosiliśmy się początkowo do wszystkiego, co dotyczyło spraw Bożych. Musimy ponownie rozbudzić w nas radość ze zbawienia oraz determinację i entuzjazm we wszystkim, czym się zajmowaliśmy stawiając nasze pierwsze kroki w wierze. Konieczne jest również przeegzaminowanie naszej praktycznej wiary, w wielu przypadkach musimy przystąpić do pokuty, w sensie zmiany naszych nawyków i stylu życia. Prawdziwa pokuta wyraża się w praktyce.

Ponadto, aby powrócić do pierwszej miłości, musimy zachowywać i praktykować dyscypliny duchowe, które prowadzą do wzrostu w wierze. Dyscypliny modlitwy, postu, ofiarność, studiowanie Biblii i posługa chrześcijańska prowadzą do odnowienia miłości do Pana i mają na celu utrzymanie nas w poczuciu potrzeby Jego obecności w naszym życiu.

SOLI DEO GLORIA


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email