Jego wiara w nas

Efez. 3:12 W nim mamy śmiałość i przystęp z ufnością przez wiarę jego.

W jedenastym rodziale Listu do Hebrajczyków czytamy, że wiara jest podstawą tego, czego się spodziewamy, i dowodem tego, czego nie widzimy. Według drugiego rozdziału Listu do Efezjan wiara jest Bożym darem łaski; oznacza to, że ma ona swoje pochodzenie w Bogu a nie w człowieku. Zgodnie z piątym rozdziałem Listu do Galacjan wiara jest owocem Ducha. Widzimy zatem, że Ojciec i Duch Święty, dwie Boże Osoby mają czynny udział w dyspozycji wiary.

Jaki udział ma Syn, czyli trzecia Osoba Boża? Fragment z listu do Efezjan wskazuje, że wiara jaka jest w osobach zbawionych ma swoje źródło właśnie w Chrystusie. Jest to, mówiąc dosłownie, doskonała, w pełni wystarczająca wiara w Syna, udzielona przez Ducha Świętego z woli Ojca każdemu odkupionemu człowiekowi.

(więcej…)

Maryja – rzymsko-katolicka bogini

1 Sam. 15:23 Bunt bowiem jest jak grzech czarów, a upór jest jak nieprawość i oddawanie czci obrazom.

Boska cześć Maryi

Katolicy twierdzą uparcie, że Maryja jest pośredniczką do Boga, współodkupicielką i nieskalaną grzechem istotą, która została wzięta do nieba żywcem, i której Bóg nakazuje oddawanie boskiej czci.

Ale ktoś zaraz powie, że katolicy rzymscy i prawosławni twierdzą, że nie oddają rzekomo boskiej czci Maryi. Jest to bzdura, ponieważ mamy dowód w postaci książki pt. ”Traktat o prawdziwym nabożeństwie do najświętszej Maryi Panny” autorstwa Ludwika Maria Gringona de Montforta. Książka ta ma reimprimatur i nihil obstat (czyli zezwolenie i akceptację władzy Rzymu na jej wydanie), która na stronie 206 zawiera taki oto straszny tekst:

(więcej…)

Czy doświadczenie jest miarą prawdy?

Rozeznawanie prawdy

Jedną z podstaw ruchu charyzmatycznego o fundamentalnym znaczeniu jest testowanie prawdy za pomocą osobistego doświadczenia. Sposób szukania prawdy i odróżniania jej od fałszu leży u podstaw zdrowej nauki i jest to kwestia o priorytetowym znaczeniu.

Ruch Charyzmatyczny idzie złą drogą, ponieważ ma nieprawidłowe podejście do rozeznania prawdy. Ludzie w tym ruchu nie dochodzą prawdy ponieważ szukają jej w złych miejscach. Nie mogą odnaleźć odpowiedzi gdyż zadają pytania oparte na niewłaściwych źródłach.

(więcej…)

Dar Ojca dla Syna

Sens zbawienia

Wybrani przez Ojca ludzie przeznaczeni do zbawienia są darem Ojca dla Syna. Zbawienie ludzkości nigdy nie było celem samym w sobie. Nasze zbawienie jest produktem ubocznym. Celem głównym zbawienia było okazanie Boskiej chwały oraz zapewnienie przez Ojca wiecznej chwały i uwielbienia Synowi.

To dlatego Chrystus nosi miano πρωτότοκος prototokos– najznamienitszy, niepodzielny suweren wszelkiego stworzenia.

(więcej…)

Homoseksualizm a Mateusza 19:12

Pytanie od zborowiczki.

 “Mam dorosłe dziecko które bardzo kocham i które ostatnio wyznało, że jest homoseksualne. Ona była w kościele i wcześniej twierdziła, że jest Chrześcijanką. Nie wiem jak mam sobie z nią radzić i z jej „koleżanką” ani jak podejść do tego co jest jasno grzesznym stylem życia w inny sposób jak ciągłą modlitwą. Co biblia mówi o homoseksualiźmie?”

(więcej…)

Proroctwo Daniela o 70 Tygodniach

Dan. 9:24-27

24 Siedemdziesiąt tygodni wyznaczono nad twoim ludem i twoim świętym miastem na zakończenie przestępstwa, na zgładzenie grzechów i na przebłaganie za nieprawość, na wprowadzenie wiecznej sprawiedliwości, na opieczętowanie widzenia i proroctwa oraz na namaszczenie Najświętszego.
.
25 Dlatego wiedz i zrozum, że od wyjścia nakazu o przywróceniu i odbudowaniu Jerozolimy aż do Księcia Mesjasza będzie siedem tygodni i sześćdziesiąt dwa tygodnie. Zostaną odbudowane ulica i mur, ale w czasach trudnych.
.
26 A po tych sześćdziesięciu dwóch tygodniach zostanie zabity Mesjasz, lecz nie za siebie. A lud księcia, który przyjdzie, zniszczy miasto i świątynię i jego koniec nastąpi wśród powodzi; i do końca wojny są postanowione spustoszenia.
.
27 Utrwali przymierze z wieloma przez jeden tydzień. A w połowie tego tygodnia sprawi, że ustanie ofiara spalana i ofiara z pokarmów, a przez mnóstwo obrzydliwości uczyni spustoszenie aż do końca, i wyleje się to, co postanowione, na tego, który ma być spustoszony.

To proroctwo jest często albo pomijane, albo powstają wokół niego wielkie spory, jednak warto chociaż na podstawowym poziomie zrozumieć, o czym jest w nim mowa. Jest to proroctwo ukazujące w panoramie plan Boży dla Izraela i daje mocny argument za pochwyceniem Kościoła przed uciskiem.

(więcej…)

Pan jeden jest

Atrybuty Boga

Bóg dla śmiertelnych ludzi niepojętą jest istotą, Jego myśli nie są naszymi myślami, Jego natura nie jest naszą naturą. On jest wszechmocnym, nieskończonym stwórcą. On sprawia, że cała historia przybiera taki obrót, jaki zaplanował przed założeniem świata. Tak jak Bóg posiada niemożliwy do zrozumienia czy nawet wyobrażenia sobie przez ludzi umysł tak posiada też niemożliwą do całkowitego pojęcia naturę. Bóg nie jest odbiciem ludzkiej natury.

(więcej…)

Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam na wieki

Hebr. 13:8 Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki.

Pozycja ruchu zielonoświątkowego

Dla gorliwych charyzmatyków cytat z Hebrajczyków jest poświadczeniem, że mówienie obcymi językami, uzdrawianie chorych, prorokowanie, wypędzanie demonów i inne znaki i cuda są i dziś obecne w kościele, bo Jezus dzisiejszy jest taki sam jak wczorajszy a przecież Jezus uzdrawiał, wypędzał demony, i skoro udzielał tych darów Apostołom to udziela ich i dzisiaj.

Jednak świadectwo Pisma obala powyższą naukę

(więcej…)

Zwolennicy-uzurpatorzy nie mogli wypędzać demonów

Istnieje w Słowie Bożym przypadek, gdzie ludzie podążający za Jezusem, będący jego zwolennikami znającymi ewangelię zapragnęli czynić te same cuda co Jezus. Nie posiadając żadnego autorytetu narazili drogę Pańską na pośmiewisko. W rozważaniach zostały wzięte pod uwagę wszystkie świadectwa tego wydarzenia, które zostały uporządkowane chronologicznie na podstawie ewangelii synoptycznych: (Mat. 17:14-21, Marek 9:14-29, Łuk. 9:37-43)


Marek 9 14 A przyszedłszy do uczniów (μαθητς mathetas), zobaczył wielki tłum wokół nich oraz uczonych w Piśmie, którzy rozprawiali z nimi.

 • Mowa nie o Apostołach, lecz zwolennikach podążających za Jezusem (μαθητής mathetes– zwolennik, naśladowca, uczeń).
  .
 • Ci prowadzą zażartą dyskusję z faryzeuszami dotyczącą spraw wiary, nieudane wypędzenie nieczystego ducha jest tematem sporu Zgromadzeni wokół zwykli ludzie słyszą całą rozmowę i mają przed oczami dowód porażki w postaci ciągle opętanego chłopca, Marek 9:16-17Łuk. 9:39

(więcej…)

Boża suwerenność

Błędne zrozumienie istoty Boga

Arminianin powie, że Bóg nie może naruszyć ludzkiej woli. Artykuł IV Remonstrancji stwierdza, że człowiek może skutecznie przeciwstawić się woli Ducha Świętego, tym samym wnioskujemy, że wola człowieka dominuje nad wolą Bożą. Arminianin wierzy, że to on decyduje czy będzie zbawiony odbierając Bogu suwerenność nad człowiekiem.

Neomontanista (szeroko pojęty ruch zielonoświątkowy) idzie o krok dalej i stwierdzi, że Bóg tak mocno kocha wierzących, że z radością spełni jego wolę jeśli ten przychodzi do Niego z wiarą. Mało tego, Bóg nie tylko pragnie spełniać wolę człowieka, ale też nie może nic uczynić bez udziału człowieka!

Neomontanista nie tylko odbiera Bogu suwerenność nad człowiekiem ale też suwerenność w czynieniu Swojej woli na ziemi. I tak zielonoświątkowy samozwańczy prorok, Kacper Potocki stwierdza:

„Bóg ma moc ale nie może jej używać jeśli nie ma do dyspozycji człowieka,

(więcej…)

Przyjdź królestwo Twoje

Bliskość Królestwa

Z całego nauczania o królestwie, jakie Jezus przekazał Apostołom, najbardziej ekscytował ich fakt, że miało nadejść wkrótce. Ziemskie królestwo miało nadejść. Jezus został wskrzeszony. Nadzieje uczniów płonęły jasno. Jezus miał ustanowić Swoje królestwo. Musieli się upewnić co do tego. Pamiętacie drogę do Emmaus?

Łuk. 24:21 A my spodziewaliśmy się, że on odkupi Izraela. Lecz po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak to się stało. Uczniowie byli przekonani, że Jezus jest tym właśnie odkupicielem Izraela.

(więcej…)

Bramy piekieł

Mat. 16:18 Ja ci też mówię, że ty jesteś Piotr (petros – kamyk, r. męski), a na tej skale (petra, r. żeński) zbuduję mój kościół, a bramy piekła go nie przemogą.

„Około trzydziestu czterech razy w Starym Testamencie Bóg jest nazwany Skałą (Opoką) lub Skałą Izraela. Biblia wyraźnie naucza, że gdy Jezus założył kościół, On miał być jego jedyną Głową, Duch Święty miał być Jego Zastępcą i Przewodnikiem kościoła, a Biblia (nie tradycja, nie nowe objawienia) jedynym autorytetem w sprawach wiary i moralności. Wszyscy prawdziwi chrześcijanie tworzą prawdziwy koścół (ci, w których zamieszkuje Duch Święty, którzy wierzą w naukę Chrystusa i są Mu posłuszni”Dr Bartholomew F. Brewer 

Oto prawdziwy powód, dla którego bramy piekieł kościoła nie przemogą. Ponieważ kościół zbudowany jest na skale, którą jest Chrystus a nie człowiek zwany papieżem.

(więcej…)

Najstarszy kanon Pisma (wg. XXXIX Listu paschalnego św. Atanazego z Aleksandrii)

Atanazy Aleksandryjski

(gr. Αθανάσιος Αλεξανδρείας, łac. Athanásios Alexandrías) żył w latach od ok. 296– 298 do 2 Maja 373. biskup Aleksandrii, pisarz wczesnochrześcijański, teolog-apologeta, kaznodzieja, ojciec i doktor Kościoła. Każdego roku Atanazy pisał listy paschalne, które odczytywano w kościołach w Egipcie.
.

(więcej…)

Samozwiedzeni pseudouzdrowieniami

Uzdrowiciele placebo

„Dosyć dziwnym wydaje się fakt, że ludzie mówiący o posiadaniu przez nich daru uzdrawiania nigdy nie wychodzą poza obręb swego namiotu lub budynku kościelnego, czy studia telewizyjnego. Swój dar, zdaje się, mogą wykorzystywać w środowisku przez siebie kontrolowanym, zawsze na swój własny sposób, zgodnie z własnym programem.

Dlaczego nie słyszymy o przejawach daru uzdrawiania w salach szpitalnych? Dlaczego uzdrawiacze nie korzystają se swoich darów w takich pańśtwach jak Indie czy Bangladesz? Dlaczego nie służą swoim darem na ulicy pełnej ludzi gnębionych przez różnorodne choroby?

(więcej…)

Grzech zielonoświątkowstwa

Wstęp

Co to jest ruch zielonoświąkowy?

Ruch zielonoświąkowy  jest zbiorem wszystkich organizacji, które swoich korzeni dopatrują w fałszywym przebudzeniu w 1901 roku w Topeka (stan Kanzas), gdzie po raz pierwszy w nowożytnej historii rzekomo przywrócone zostały kościołowi cudowne dary Ducha Świętego. Mając na uwadze świadectwa samych protoplastów tego ruchu oraz osób obserwujących jego rozwój i przejawy działającego w nim ducha dokonana została klasyfikacji cech tego ruchu, która dla lepszego zobrazowania przedstawiona zostanie w postaci tabeli zbiorczej.

(więcej…)

Jego rany uzdrowiły nas

Akcentując dar uzdrawiania, charyzmatycy uzasadniają często swoje przekonania tekstem

1 Piotra 2:24  On nasze grzechy na swoim ciele poniósł na drzewo, abyśmy obumarłszy grzechom, żyli dla sprawiedliwości; przez jego rany zostaliście uzdrowieni.

(więcej…)

Urząd starszego zboru: wymagania i funkcje

Charakter i wydajność każdego kościoła jest bezpośrednio związana z jakością jego przywództwa. Dlatego właśnie Pismo podkreśla ważność kompetentnego przywództwa w kościele i wyznacza konkretne standardy, służące do oceny kandydatów, którzy mogliby służyć w tej świętej funkcji.

(więcej…)

O grzechu niewiary

Jezus umarł za wszystkie grzechy wszystkich ludzi jacy żyli na świecie, natomiast warunkiem otrzymania przebaczenia jest przyjście do Jezusa i wyznanie Mu swoich grzechów, przyjęcie Go jako swojego osobistego Zbawiciela! Jak ktoś był niewierzący, ale się nawrócił, to będzie zbawiony czy nie?

Takie, lub podobne twierdzenia będą wypowiadać zwolennicy dożywotniego okresu próbnego, którym jest arminianizm. W zasadzie z natury wszyscy ludzie to arminianie, ponieważ uważają, że wolna wola człowieka nie może być przez Boga naruszona, człowiek jest w stanie sam przyjść do Boga oraz jest zobowiązany do utrzymania swojego zbawienia.

(więcej…)

Litera zabija lecz Duch ożywia

Stanowisko zielonoświątkowców

Frazes „litera zabija Duch ożywia” używany jest przez wyznawców ruchu zielonoświątkowego jako narzędzie oddzielenia człowieka wierzącego od Słowa Bożego. Mentalność neomontanistów jest mniej więcej następująca:

 1. Tak, Słowo Boże ma swoje znaczenie, lecz ważniejszy jest Duch, który objawia nam prawdę.
 2. Jeśli oprzesz się o Słowo Boże, oprzesz się o martwą literę. A przecież to Duch ożywia!
 3. Żyjesz w rozdziałach i wersetach więc propagujesz zwiedzione chrześcijaństwo.
 4. Nie wiesz co jest właściwe, więc nie pomagasz ludziom bo ich nie kochasz.
 5. Nie znasz mojego życia więc jak możesz krytykować moją wiarę w oparciu o Słowo Boże?
  .

(więcej…)