MISJA

Społeczność „Reformowani” jest przeznaczona dla osób, które śmiało i w czystości serca pragną głosić ewangelię Jezusa Chrystusa upadłemu światu a także dla tych, które szukają wyjścia z nauk zielonoświątkowych, charyzmatycznych i  kontynualistycznych chcących jednocześnie poznać teologię reformowaną. Do społeczności mogą należeć osoby wolne oraz szczerze szukające wolności od wyżej wymienionych nauk. Choć sami wyznajemy teologię reformowaną wierzymy, że nie tylko reformowani są chrześcijanami.

Zobacz MAPĘ trudzących się dla Królestwa Chrystusa

Znajdziesz tutaj zarówno zbory głoszące zdrową naukę jak i chrześcijan biblijnie wierzących

.

.

.

.

Dołącz do misji krzewienia ewangelii (pamiętaj o podaniu swojego konta email!)

1. Zarejestruj konto tutaj
2. Podaj swoje imię lub pseudonim
3. Podaj przybliżony adres
4. Uzupełnij email
5. Wybierz punkty wiary, z którymi się zgadzasz oraz dary Ducha
6. Zapisz wszystko klikając SAVE LOCATION
7. Podaj link do rejestracji swoim wierzącym przyjaciołom lub zarejestruj ich osobiście
8. Dołącz też do Społeczności Misyjnej na Facebook (link tutaj)
.
.

Kto może dołączyć?

Każdy biblijnie wierzący jest zobowiązany nakazem Pańskim do głoszenia ewangelii i uczestniczenia w życiu ciała Chrystusa, którym jest Jego kościół.
.

Korzyści

Dołączenie do społeczności umożliwi

 • wgląd w zagęszczenie osób wierzących na konkretnych obszarach (dostępne na mapie)
 • błyskawiczną informację na pocztę email o przedsięwzięciach ewangelizacyjnych, konferencjach i innych chrześcijańskich wydarzeniach w danym rejonie
 • koordynację działań misyjnych oraz skorzystanie z twojej pomocy jeśli uznasz, że chcesz pomóc (przez korespondencję emaili)
 • pogląd na lokalne grupy domowe i zbory głoszące zdrową naukę (dostępne na mapie)
 • łatwiejszy kontakt między chrześcijanami
  .

Polityka prywatności

Podczas rejestracji każdy we własnym zakresie decyduje jakich informacji udzielić.

 • Nie wymagamy imienia i nazwiska (wystarczy np. pseudonim)
 • Nie potrzebujemy twojego dokładnego adresu zamieszkania (wystarczy miasto i ulica)
 • Nie spytamy cię o numer telefonu
 • Obowiązkowe jest podanie adresu email który będzie wyłącznie do wiadomości redakcji
  .

O nas

.

Trynitarianie

Wierzymy w trójjedynego Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Bóg jest jedną istotą ale trzeba całkowicie boskimi Osobami. Nie ma trzech Bogów. Ojciec nie jest Synem, Syn nie jest Duchem Świętym, Duch Święty nie jest Ojcem.
.

5xsola

.
Sola Scriptura – tylko Pismo stanowi podstawę wiary (nie ma pozabiblijnych objawień, snów, wyroczni).  Biblia jest źródłem doktryny chrześcijańskiej o najwyższym autorytecie. W tej perspektywie Biblia jest niezrównanym normatywnym przesłaniem Boga dla ludzi. Wszelkie doktryny i praktyki przyjęte w Kościele powinny pozostawać z Pismem Świętym w relacji zgodności. Przyjmujące tę zasadę, odrzucamy pozabiblijną tradycję oraz dodatkowe objawienia jako normatywne źródło wiary. Zasada sola scriptura uzasadnia posługiwanie się Biblią jako instrumentem bezpośredniego kontaktu człowieka i Boga
.
Sola Fide – zbawieni tylko przez wiarę.
Usprawiedliwienie jest przez wiarę i zasadą uznawaną przez protestantów za ustanowioną bezpośrednio przez Boga: „Sądzimy bowiem, że człowiek osiąga usprawiedliwienie przez wiarę, niezależnie od pełnienia nakazów Prawa”(Rzym. 3:28) Tylko wiara, a nie dobre uczynki, są podstawą do usprawiedliwienia człowieka przed Bogiem, chociaż dobre uczynki są postrzegane jako konieczny skutek autentycznej wiary.
.
Sola Gratia – zbawieni tylko łaską.
Zbawienie przychodzi tylko z łaski Boga jako „niezasłużony dar”, a nie jako nagroda za jakiekolwiek zasługi grzesznika „Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga”(Efez 2:8) Zbawienie jest więc niezasłużonym darem Boga danym człowiekowi poprzez Jezusa Chrystusa. Bóg jest jedynym źródłem łaski, a człowiek w żaden sposób nie może skłonić Boga do dania mu tej łaski.
.
Solus Christus – tylko przez Chrystusa
Tylko Jezus Chrystus jest pośrednikiem między Bogiem i ludźmi. Zbawienie jest niemożliwe za innym pośrednictwem. „Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus” (1 Tym. 2:5)
.
Soli Deo gloria – chwała tylko Bogu
Wszelka chwała należna jest jedynie Bogu, ponieważ zbawienie dokonuje się tylko przez Boga, przez Jego wolę i działanie. Wiara ta powstaje z działania Ducha Świętego. Odrzucamy kult aniołów i świętych, a także relikwii czy wizerunków, rzeźb czy obrazów: „Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą.” (2 Mojż. 20:3-6).
.

Cesacjonizm

To wiąże się z tym, że uznajemy cesasjonizm, czyli wygaśnięcie niektórych  z darów Ducha Świętego takich jak mówienie zagranicznymi językami, prorokowanie nowego objawienia, uzdrawianie chorych przez nakładanie rąk.

Wierzymy, że Biblia jest źródłem doktryny chrześcijańskiej o najwyższym autorytecie. W tej perspektywie Biblia jest niezrównanym normatywnym przesłaniem Boga dla ludzi. Wszelkie doktryny i praktyki przyjęte w Kościele powinny pozostawać z Pismem Świętym w relacji zgodności. Przyjmujące tę zasadę, odrzucamy pozabiblijną tradycję oraz dodatkowe objawienia jako normatywne źródło wiary. Zasada sola scriptura uzasadnia posługiwanie się Biblią jako instrumentem bezpośredniego kontaktu człowieka i Boga
.

Wyznajemy, że „całe Pismo (i wszystkie jego poszczególne części) jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości – aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu” (2 Tym. 3:16-17).
.

Wierzymy, że Chrystus wybrał świadków swojego nauczania i zmartwychwstania (apostołów). Oni są autorami Nowego Testamentu. Bóg  uwierzytelnił ich autorytet poprzez „cuda, rzedziwne znaki, różnorakie  moce i udzielanie Ducha Świętego według swej woli” (Hebr. 2:3-4). Gdyby  ktoś głosił inną naukę, niż apostołowie, ma być przeklęty (Gal. 1:7-8).

Z  tego powodu odrzucamy wszelkie dodatki do nauki apostolskiej. Wszelkie pozabiblijne pisma, pozabiblijne tradycje, objawienia i proroctwa  uznajemy za fałszywe, nie pochodzące od Boga. Księga Objawienia  (ostatnia księga Biblii) kończy się ostrzeżeniem:„Ja świadczę każdemu,  kto słucha słów proroctwa tej księgi: jeśliby ktoś do nich cokolwiek  dołożył, Bóg mu dołoży plag zapisanych w tej  księdze” (Obj. 22:18)..

Każdy chrześcijanin wezwany jest, aby podjął walkę o wiarę, która, „raz na  zawsze została przekazana świętym” (Judy 1:3).

Chrześcijanie powinni nauczyć się „nie rozumieć więcej ponad to, co napisano” w Biblii (1 Kor.  4:6).

W wielu kościołach, uznających się za chrześcijańskie, a nawet protestanckie, pojawiają się fałszywi prorocy i fałszywi apostołowie,  domagający się uznania, że są szczególnym kanałem Bożego objawienia,  poprzez który przemawia Bóg. Chociaż nie podważamy zbawienia ludzi,  przynależących do tych kościołów, to jednak jasno i stanowczo twierdzimy, że wszelkie inne objawienia i proroctwa, poza biblijnymi,  należy traktować jako zwiedzenie i stanowczo się od nich odciąć. A  ludzi, twierdzących, że są kanałem Bożego objawienia, należy pozbawić  władzy nauczania i wypowiadania się w chrześcijańskich zborach..

Z powyższych powodów jasno nauczamy, że Biblia jest w całości natchniona, bezbłędna oraz jest jedynym i ostatecznym autorytetem dla wierzących w sprawach, związanych z wiarą i moralnością.
.

Kalwinizm

Reformator Jan Kalwin przywrócił Kościołowi pięć doktryn łaski, które obecne były w kościele za czasów Apostołów, Ojców Apostolskich i Ojców Kościoła. Są to:

Totalna deprawacja
Doktryna całkowitej deprawacji zakłada, iż w wyniku upadku człowieka każda osoba rodzi się w niewoli grzechu i bez działania nieodpartej łaski, pozostaje całkowicie niezdolna do wyboru sprawiedliwości i dobra, w wyniku czego zawsze wybiera niesprawiedliwość i zło. Dlatego też człowiek w stanie naturalnym, nie ma możliwości, aby wybrać służbę Bogu i posłuszeństwo wobec Jego panowania, którego zasady wyraża prawo Boże. Zatem wszelkie „dobre uczynki”, jakie osoba nieodrodzona podejmuje, są w rzeczywistości złe, grzeszne i podyktowane chęcią osiągnięcia korzyści własnej.

Usilna i bezwarunkowa elekcja
Doktryna znana również jako bezwarunkowa łaska, jest reformowaną doktrną odnoszącą się do predestynacji, która opisuje dzieła i motywy Boga w wiecznej przeszłości, przed stworzeniem świata, gdzie przeznaczył niektórych ludzi do otrzymania zbawienia, nazwał ich wybranymi, podczas gdy pozostałych zostawił samym sobie aby pogrążali się w grzechu oraz otrzymali zasłużoną karę, wieczne potępienie za ich przestępstwa Bożego Prawa. Bóg dokonał tego wyboru ze względu na swoje nigdzie nie objawione cele, uczynił niezależnie od stanu i sytuacji w jakiej konkretna osoba się znajduje. 

Limitowane odkupienie
Czyli ograniczone odkupienie zwane też konkretnym odkupieniem. To biblijna doktryna, która naucza, że pomimo iż śmierć Chrystusa jest wystarczająca do zbawienia całego świata, to intencją Boga Ojca jest to, aby to odkupienie działało wyłącznie na wybranych, doprowadzając ich do zbawienia bez możliwości odpadnięcia od wiary. Doktryna ta jest przeciwstawna ludzkiej nauce uzależniającej zbawienie człowieka od decyzji człowieka o przyjeciu zbawienia, która to decyzja rzekomo czyni zbawienie efektywnym.

I nieodparta łaska
Z angielskiego Irresistible Grace, czyli łaska, której nie można się oprzeć, rozumianej jako determinujący dar Boga. Działanie Boga, któremu nie można się oprzeć. Łaska skuteczna jest w opozycji pojęciowej do łaski wystarczającej i niektórych koncepcji wolności i wolnej woli. Doktryna przyjmuje, że człowiek nie ma żadnego udziału w pierwotnym nawróceniu; dopiero nowa, odnowiona wola współdziała z Duchem Świętym w jego dalszym działaniu.

Przetrwanie świętych
Konsekwencją tego co już zostało powiedziane o doktrynach łaski (Totalna deprawacja, Usilna i bezwarunkowa elekcja, Limitowane odkupienie, I nieodparta łaska) jest doktryna Przetrwania świętych, czyli że ludzie Boży wytrwają do końca i nie będą zgubieni. Wcześniej poznani są przeznaczeni, przeznaczeni są powołani, powołani są usprawiedliwieni, a usprawiedliwieni są uwielbieni. Nikt z tej grupy nie jest zgubiony. Należeć do tej grupy oznacza być wiecznie bezpiecznym.

Ale chodzi nam o coś więcej gdy mówimy o doktrynie przetrwania świętych. Chodzi nam o to, że święci będą i muszą wytrwać w posłuszeństwie, które pochodzi z wiary. Elekcja jest bezwarunkowa, ale gloryfikacja nie jest. Istnieje wiele ostrzeżeń w Piśmie, że ci, którzy nie trzymają się mocno Chrystusa, mogą na końcu być zgubieni.


 

KRYTERIA PRZYJMOWANIA ZBORÓW

Do listy mogą być dodane chrześcijańskie wspólnoty różnych denominacji (bądź zbory niezależne), które pragną łączyć się w jedną rodzinęna fundamencie wspólnego Wyznania Wiary. To zbory gdzie:

 • Nie usłyszysz rozwodnionej „ewangelii miłości”, ani fałszywej ewangelii sukcesu.
 • Nie ma charyzmani – neomontanizmu i neobaalizmu.
 • Nie ma również zwodniczego systemu Ricka Warrena.
 • Nie usłyszysz nauki o bełkocie, zwanym „językami”, ani nikt nie będzie wkładał na Ciebie rąk, byś otrzymał Ducha Świętego lub zdrowie.
 • Nikt nie przypisuje sobie mocy Chrystusa ani nie twierdzi, że Bóg Cię potrzebuje, by kogokolwiek uzdrowić.
 • Nie ma nauk o pozytywnym wyznawaniu, prekognicji przyszłości i wizualizacji… ani o tym, że słowa mają moc.
 • Nie usłyszysz fałszywych proroków, którzy mają „wizje od Boga” ani tych, co słyszą w głowie „Boży głos”.
 • Nie zaprasza się tych, co głoszą fałszywą naukę – wilków w owczych skórach – by zwodzili ludzi naukami demonów.
 • Pamięta się o ostrzeżeniu apostoła Pawła:
  .
  Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań – ponieważ ich uszy świerzbią – będą sobie mnożyli nauczycieli [2 Tm 4:3]

Lista jest otwarta i może na niej się znaleźć każdy zbór chrześcijański, spełniający następujące kryteria:

5 x Sola
Sola Scriptura – tylko Pismo stanowi podstawę wiary (nie ma pozabiblijnych objawień, snów, wyroczni)
Sola Gratia – zbawieni tylko łaską
Sola Fide – zbawieni tylko przez wiarę
Solo Christo – tylko przez Chrystusa
Soli Deo gloria – chwała tylko Bogu

Wiara w Trójjedynego Boga

Nauka o upamiętaniu – Ewangelia musi zawierać naukę o codziennym trwaniu w upamiętaniu z grzechów i codziennym dźwiganiu krzyża

Zbór musi być antyekumeniczny

Cesacjonizm– mówienie językami, uzdrawianie przez nakładanie rąk, prorokowanie występowały wyłącznie w czasie apostolskim.

Pluralizm pastorów– zbór zarządzany jest przez wielu równych sobie pastorów, nie ma jednego lidera (jest to kryterium ważne jednak jeśli      powyższe są spełnione lecz zbór posiada jednego lidera, można to zaakceptować i modlić się o zmianę).

Pastorami i nauczycielami mogą być tylko mężczyźni (synonimami słowa pastor są starszy brat, prezbiter, biskup)

Print Friendly, PDF & Email