1 Kor. 15:16  Jeśli bowiem umarli nie są wskrzeszani, to i Chrystus nie został wskrzeszony  (zob. 1 Kor. 15:12-21; 1 Kor. 35-58; 1 Tes. 4:13-18; 1 Jana 3:2)

Wprowadzenie

Słowo „zmartwychwstanie” odzwierciedla nadzieję prawdziwego chrześcijanina. Taka właśnie była nadzieja pierwszych wierzących, którzy umarli w Chrystusie: zmartwychwstanie, tak jak zmartwychwstał Chrystus.

Jednak w dzisiejszych czasach, ogólnie rzecz biorąc, mało uwagi poświęca się temu, jakże ważnemu elementowi naszej wiary. Nawet w najbardziej pobożnych zborach stosunkowo niewiele uczy się i głosi o zmartwychwstaniu. Tym niemniej to właśnie zmartwychwstanie (lub pochwycenie, dla tych, których będzie ono dotyczyło), jest powodem, czy też celem naszej wiary.

Zmartwychwstanie w Chrystusie jest bowiem synonimem zbawienia


Czym dokładnie jest zmartwychwstanie?

Wielu ludzi myli zmartwychwstanie z reinkarnacją, chociaż są to dwa bardzo różniące się od siebie pojęcia.

Fałszywa doktryna „reinkarnacji” jest wiarą o orientalnym pochodzeniu (hinduistycznym, buddyjskim), która naucza, że po swojej śmierci człowiek staje się wcielony w zupełnie innego człowieka, a nawet w zwierzę. Tak więc ta sama dusza (lub „karma” nauczana przez hinduizm i buddyzm) odradzałaby się w nieskończoność w wielu ciałach przez lata, raz za razem, aż do przypuszczalnego osiągnięcia nirwany.

Ta fałszywa doktryna jest sprzeczna z biblijną zasadą, która głosi:

Hebr. 9:27 A jak jest postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd 

Zmartwychwstanie (gr. ἀνάστασις anastasis) oznacza dosłownie: wzbudzenie, powstanie, przebudzenie, stąd czytamy w Piśmie:

Efezj. 5:14 … Obudź się, który śpisz, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus 

Zmartwychwstanie jest czymś zupełnie innym niż reinkarnacja. Zarówno dla zbawionych, jak i tych, którzy nie są zbawieni, zmartwychwstanie jest początkiem ostatecznego i nieśmiertelnego stanu danej osoby.

Zmartwychwstanie jest dla osoby wierzącej ostateczną oznaką zbawienia. To moment, w którym dusza i duch wierzącego, który kiedyś zasnął w Chrystusie, zostają z powrotem umieszczone w jego odnowionym ciele. Wtedy właśnie Bóg stwarza dla niego nowe ciało, duchowe, będące jednocześnie ciałem w sensie fizycznym, ale tym razem jest ono chwalebne i nieśmiertelne:

1 Kor. 15:52-53 W jednej chwili, w mgnieniu oka, na ostatnią trąbę. Zabrzmi bowiem trąba, a umarli zostaną wskrzeszeni niezniszczalni, a my zostaniemy przemienieni. To bowiem, co zniszczalne, musi przyodziać się w to, co niezniszczalne, a to, co śmiertelne, przyoblec się w nieśmiertelność 

Tak jak Chrystus został wzbudzony z martwych, w ten sam sposób zmartwychwstaną wszyscy ci, którzy umarli w Chrystusie ze wszystkich epok.

Czym dokładnie jest transformacja?

Transformacją nazywany tutaj wydarzenie dotyczące tych spośród prawdziwych chrześcijan, którzy będą żyć na ziemi w momencie, gdy Pan Jezus wróci aby zabrać do nieba swój Kościół. Nastąpi wówczas Pochwycenie Kościoła:

1 Tes. 4:17 Potem my, którzy pozostaniemy żywi, razem z nimi będziemy porwani w obłoki, w powietrze, na spotkanie Pana, i tak zawsze będziemy z Panem 

W momencie unoszenia się na spotkanie z Panem nastąpi transformacja ciał ludzi wierzących. Czytamy w Piśmie Świętym:

1 Kor. 15:51-53 Oto oznajmiam wam tajemnicę: Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni; W jednej chwili, w mgnieniu oka, na ostatnią trąbę. Zabrzmi bowiem trąba, a umarli zostaną wskrzeszeni niezniszczalni, a my zostaniemy przemienieni. To bowiem, co zniszczalne, musi przyodziać się w to co niezniszczalne, a to, co śmiertelne, przyoblec się w nieśmiertelność

A zatem zmartwychwstanie jest dla tych, którzy umarli w Chrystusie. Natomiast transformacja (przemienienie) jest dla tych spośród nas, którzy będą żyli gdy Chrystus przyjdzie po swój Kościół. Rezultat będzie ten sam: zarówno pierwsi jak i drudzy otrzymają nowe ciała. Pochwycenie nastąpi w pewnym określonym momencie (nikt nie zna dnia, ani godziny). Jednocześnie z pochwyceniem nastąpi zmartwychwstanie tych, którzy umarli w Chrystusie i transformacja tych chrześcijan, którzy tego dnia będą wśród żywych.
.


Niezdolność człowieka naturalnego do zrozumienia zmartwychwstania

1 Kor. 2:14 Lecz cielesny człowiek nie pojmuje tych rzeczy, które są Ducha Bożego. Są bowiem dla niego głupstwem i nie może ich poznać, ponieważ rozsądza się je duchowo 

Wracając na chwilę do poprzedniego punktu, doprawdy zadziwiający jest brak zainteresowania podstawami doktryny zmartwychwstania, który obserwujemy w obecnych czasach. Jest to prawdopodobnie związane z napływem greckiej filozofii, która zalewa nasze społeczeństwo. Dla greckiej mentalności myślenie o zmartwychwstaniu jest szaleństwem. Już Apostoł Paweł zauważył to, gdy próbował zaprowadzić Ateńczyków do stóp Jezusa:

Dzieje 17:32-33 Gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni się naśmiewali, a inni mówili: Posłuchamy cię o tym ponownie. I tak Paweł wyszedł spośród nich 

Nawet próbując mówić do nich w ich filozoficznym języku, Ateńczycy nie mogli uwierzyć w zmartwychwstanie umarłych, ponieważ nie potrafili zrozumieć mocy Bożej. Jednakże zmartwychwstanie jest nieodłączną częścią doktryny Ewangelii nauczanej w całej Biblii. Niektórzy z nich próbowali zrozumieć naukę Pawła, ale nie mogli jej pojąć ponieważ jego słowa odbierali swoim upadłym, ludzkim, cielesnym umysłem. Wierzyli, że posiadają mądrość, nie chcieli jednak zrozumieć, że „są prochem i w proch się obrócą.”
.


„Bo jesteś prochem i w proch się obrócisz.”

Nic się nie zmieniło. Pomimo postępu technologicznego, zmian społecznych i politycznych które charakteryzują naszą epokę, współczesny człowiek nie rozumie, że jest zwykłym prochem. A my, jako chrześcijanie, czy rozumiemy to dobrze? Jest rzeczą istotną, abyśmy mieli biblijne zrozumienie tego wszystkiego. W tym celu musimy cofnąć się o 6000 lat aby na chwilę znaleźć się w ogrodzie Eden.

Bóg stworzył wszystko dobre

1 Mojż. 1:26-27 Potem Bóg powiedział: Uczyńmy człowieka na nasz obraz według naszego podobieństwa, niech panuje nad rybami morskimi i ptactwem niebieskim, nad całą ziemią oraz nad wszelkimi zwierzętami pełzającymi, które pełzają po ziemi. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boga go stworzył; stworzył ich mężczyzną i kobietą
.
1 Mojż.  1:31 I Bóg widział to wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. I nastał wieczór i poranek, dzień szósty 

Bóg uczynił człowieka doskonałym, pomimo tego, że uczynił go z prochu ziemi, która wtedy również była doskonała:

1 Mojż.  2:7 Wtedy Pan Bóg ukształtował człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia. I człowiek stał się żywą duszą 

Stworzony z prochu ziemi, pierwszy człowiek otrzymał życie bezpośrednio od Boga, przez tchnienie ducha, pochodzące od Ducha Bożego. Miało to być życie wieczne, ponieważ Bóg jest Wieczny. Człowiek nie został stworzony aby umrzeć. Początkowo człowiek, stworzony z prochu ziemi, miał nie wrócić do prochu.

– Upadek

Wszyscy wiemy, że gdy zostali poddani próbie, kobieta i mężczyzna zawiedli i zgrzeszyli. Grzech, wkraczając w ich życie w konsekwencji opanował całą ziemię. (Zob.1 Mojż. 3)

Rezultatem grzechu jest śmierć. Czytamy w Rzym. 6:23: „Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć…”

Człowiek cielesny, (żyjący bez Boga), nie może przyjąć w swoim sercu, że istnieje zmartwychwstanie. Wielu nie wierzy, aby po zejściu do grobu jeszcze coś było…
.


Chociaż wracamy do prochu…

Hebr. 2:14 Ponieważ zaś dzieci są uczestnikami ciała i krwi, i on także stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła 

Dlaczego mówi się tutaj, że diabeł miał władzę nad śmiercią? Czy już jej nie ma? Diabeł nie ma już władzy nad śmiercią! Śmierć, (ta odwieczna), została już pokonana, ponieważ autor życia, Jezus Chrystus, poprzez swoją własną śmierć zwyciężył tego, który miał władzę nad śmiercią:

Rzym. 6:23 Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć, ale darem łaski Boga jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, naszym Panu 

To przez wiarę każdy, kto wierzy w Jezusa Chrystusa otrzymuje życie, nawet jeśli musi na pewien czas wrócić do prochu. To właśnie poprzez zmartwychwstanie wierzący pokonuje śmierć w sposób totalny i absolutny.

1 Kor. 15:53-55 To bowiem, co zniszczalne, musi przyodziać się w to, co niezniszczalne, a to, co śmiertelne, przyoblec się w nieśmiertelność. A gdy to, co zniszczalne, przyoblecze się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się to słowo, które jest napisane: Połknięta jest śmierć w zwycięstwie. Gdzież jest, o śmierci, twoje żądło? Gdzież jest, o piekło, twoje zwycięstwo? 

To, co jest zniszczalne i śmiertelne, a zostanie przyobleczone w niezniszczalność i nieśmiertelność, to są nasze obecne ciała, z którymi oczekujemy na przyjście Pana. Tak samo będzie z wskrzeszonymi ciałami tych, którzy już umarli w Chrystusie.

Chociaż nasze ciało obraca się w proch, to nie pozostanie prochem na wieczność, ponieważ oczekujemy zmartwychwstania tych wszystkich, którzy zasnęli w Chrystusie, oraz przemienienia, jeśli będziemy żyli, gdy Pan pojawi się w chmurach.

Powinniśmy nie szczędzić wysiłków w dziele naszego posłuszeństwa:

Fil. 2:12 Dlatego, moi umiłowani, tak jak zawsze byliście posłuszni, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz, pod moją nieobecność, z bojaźnią i drżeniem wykonujcie swoje zbawienie 

Jeśli to czynimy, możemy być spokojni, wiedząc, że sam Bóg nas zachowa do czasu przyjścia naszego Zbawiciela:

1 Tes. 5:23-24 A sam Bóg pokoju niech was w pełni uświęci, a cały wasz duch, dusza i ciało niech będą zachowane bez zarzutu na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który was powołuje, on też tego dokona 


Podsumowanie

a) Zmartwychwstanie umarłych to nie jest reinkarnacja (nie istniejąca), o której tak wiele obecnie się mówi.

b) Zmartwychwstanie jest prawdziwą nadzieją każdego chrześcijanina, dlatego jest rzeczą ważną, aby je głosić i o nim nauczać

c) Transformacja (przemienienie) w chwale ciała osoby wierzącej to wydarzenie które dotyczyć będzie osób żyjących w momencie, gdy Pan dokona Pochwycenia swego Kościoła do nieba.

d) Wyrażenie biblijne: „prochem jesteś i w proch się obrócisz” ukazuje między innymi niezdolność człowieka naturalnego do zrozumienia doktryny zmartwychwstania (Dzieje 17:32)

e) Upadek człowieka (jego grzech) spowodował, że śmierć dosięgła wszelkie stworzenie.

f) Chociaż obracamy się w proch, nie będzie tak na zawsze, oczekujemy bowiem zmartwychwstania tych wszystkich którzy zasnęli w Chrystusie.

g) Chociaż wracamy do prochu, to jednak ten, który posiadał władzę nad śmiercią nie może już wykorzystać tej władzy przeciwko nam, ponieważ został zwyciężony przez Jezusa Chrystusa, który jest autorem życia.

SOLI DEO GLORIA

Print Friendly, PDF & Email