Eschatologia pierwszego kościoła

Pogląd premillennialny był pierwszym poglądem kościoła.

Najbardziej uderzającym punktem w eschatologii epoki przed Nicejskiej jest wybitny mileniaryzm, czyli wiara w widzialne panowanie Chrystusa w chwale na ziemi ze zmartwychwstałymi świętymi przez tysiąc lat, przed powszechnym zmartwychwstaniem i osądem.

W rzeczywistości nie była to doktryna Kościoła zawarta w jakiejkolwiek formie wyznania wiary, ale szeroko obecna opinia wybitnych nauczycieli, takich jak

 • Barnaba
 • Papiasz
 • Justyn Męczennik
 • Ireneusz
 • Tertulian
 • Metodiusz
 • Laktancjusz

 Ojcowie jak Kajusz, Orygenes, Dionizjusz Wielki, Euzebiusz (jak później Hieronim i Augustyn) przeciwstawili się temu poglądowi.
.


Założenia doktryny

Milenializm wyróżnia dwa zmartwychwstania, jedno przed i drugie po tysiącleciu, i czyni tysiącletnie panowanie Chrystusa jedynie preludium do jego wiecznego panowania w niebie, od którego dzieli je krótkie bezkrólewia szatana.  Oczekuje się, że milenium nie będzie uzasadnionym wynikiem procesu historycznego, lecz nagłym nadprzyrodzonym objawieniem.  Zwolennicy tej teorii odwołują się do pewnych obietnic Pana, ale w szczególności do fragmentu Apokalipsy, który uczy tysiącletniego panowania Chrystusa na tej ziemi po pierwszym zmartwychwstaniu i przed stworzeniem nowych niebios i nowej ziemi.  W związku z tym panowało powszechne oczekiwanie, że powrót Pana był bliski, choć niepewny i nierozstrzygalny co do dnia i godziny, tak aby wierzący byli zawsze na niego gotowi.  Ta nadzieja,  przez cały okres prześladowań, była ogromnym źródłem otuchy i pocieszenia pod bolesnymi mękami, które zasiały we krwi ziarno obfitego żniwa dla kościoła.
.


Biblijne uzasadnienie

Najbardziej wyraźne odniesienie w Piśmie do tysiącletniego milenijnego panowania Chrystusa znajduje się w Objawieniu 20.

Obj. 20

1 I zobaczyłem anioła zstępującego z nieba, mającego klucz do otchłani i wielki łańcuch w ręce.

2 I chwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat.

3 I wrzucił go do otchłani, zamknął go i opieczętował, aby już nie zwodził narodów, aż się dopełni tysiąc lat. A potem musi być wypuszczony na krótki czas.

4 Zobaczyłem też trony i zasiedli na nich, i dano im władzę sądzenia. I zobaczyłem dusze ściętych z powodu świadectwa Jezusa i z powodu słowa Bożego oraz tych, którzy nie oddali pokłonu bestii ani jej wizerunkowi i nie przyjęli jej znamienia na czoło ani na rękę. I ożyli, i królowali z Chrystusem tysiąc lat.

5 A inni z umarłych nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie.

6 Błogosławiony i święty ten, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad nimi druga śmierć nie ma władzy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z nim królować tysiąc lat.

7 A gdy się skończy tysiąc lat, szatan zostanie wypuszczony ze swego więzienia.

8 I wyjdzie, aby zwieść narody z czterech krańców ziemi, Goga i Magoga, by zgromadzić je do bitwy. A ich liczba jest jak piasek morski.

9 I wyszli na szerokość ziemi, otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. Zstąpił jednak ogień od Boga z nieba i pochłonął ich.

10 A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora ognia i siarki, gdzie jest bestia i fałszywy prorok. I będą męczeni we dnie i w nocy na wieki wieków.

11 I zobaczyłem wielki biały tron i zasiadającego na nim, sprzed którego oblicza uciekła ziemia i niebo, i nie znaleziono dla nich miejsca.

12 I zobaczyłem umarłych, wielkich i małych, stojących przed Bogiem, i otwarto księgi. Otwarto też inną księgę, księgę życia. I osądzeni zostali umarli według tego, co było napisane w księgach, to znaczy według ich uczynków.

13 I wydało morze umarłych, którzy w nim byli, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich byli. I zostali osądzeni każdy według swoich uczynków.

14 A śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognia. To jest druga śmierć.

15 I jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognia.

.


Nauka Apostolska

Znaczący jest fakt, że wczesni zwolennicy premillennializmu  albo mieli bezpośredni kontakt z Apostołem Janem, najdłużej żyjącym z Apostołów, lub z jego najsłynniejszym uczniem Polikarpem.

Papiasz (ok. 60-130),  jeden z pierwszych premillennialistów, został nazwany przez niektórych „ojcem millenaryzmu”.  Ireneusz potwierdził, że Papiasz był „słuchaczem Jana i towarzyszem Polikarpa”Papiasz dostarczył najwcześniejszego poza biblijnego biblijne świadectwa o wierze w  doktrynę tysiąclecia nauczaną przez Apokalipsę.

Ojcowie prmilenialni  wieku przed Nicejskiego obejmowali przywódców kościelnych, którzy byli współcześni, a w niektórych przypadkach byli nauczani bezpośrednio przez Apostołów i tych, którzy z kolei byli ich uczniami.  W tej grupie są:

 • Klemens (ok. 90-100), biskup Rzymu;
 • Papiasz (ok. 60-ok. 130/155), biskup Hierapolis;
 • Polikarp (ok. 70-155 / 160), biskup Smyrny;
 • Ignacy (ok. 98/117), biskup Antiochii.

Premillennializm II wieku to

 • apologeta Justyna Męczennika (około 100-165);
 • polemika Ireneusza (około 120 – ok 202), biskupa Lyonu
 • i jego ucznia Hipolita (ok. 236), prezbitera i nauczyciela w Rzymie;
 • oraz ze szkoły afrykańskiej, Tertuliana (150-225), apologety, moralisty i teologa.

Dr Whitby (Traktat o Tradycji ) podaje następujące często cytowane stwierdzenie:

„Doktryna o Tysiącleciu, czyli panowaniu świętych na ziemi przez tysiąc lat, jest teraz odrzucana przez wszystkich rzymskich katolików, jak i przez większość protestantów, a mimo to istniała wśród najlepszych chrześcijan, przez dwieście pięćdziesiąt lat, do tradycji apostolskiej, i jako taka jest potwierdzana przez wielu Ojców w II i III wieku, którzy mówią o niej jako o tradycji naszego Pana i Jego Apostołów, oraz wszystkich starożytnych, którzy żyli przed nimi, którzy mówią nam te same słowa, w których ją dostarczono, Pisma, które tak było zinterpretowane

Mówią, że pogląd ten był utrzymywany przez wszystkich chrześcijan, którzy byli prawowierni. Nauka ta nie tylko była obecna we wschodniej części Kościoła, Papiasz (w Frygii), Justyn (w Palestynie),  ale też u Ireneusza (w Galii), Neposa (w Egipcie), Apolinarego, Metodiusza (na zachodzie i południu), Cypriana, Victorinusa (w Niemczech), Tertuliana (w Afryce), Lactantiusa (we  Włoszech), Severusa i przez Radę w Nicei „(około 323 AD).

Wszyscy trzej ojcowie zachodniego kościoła, Cyprian, Hipolit i Wiktorin, podpisywali się pod milenijną doktryną.

Wśród tych, którzy mogą być cytowani [na poparcie premilenializmu w trzecim wieku] są

 • Cyprian (200-258),
 • Commodian (200-270),
 • Nepos (230-280),
 • Coracion (230-280),
 • Victorinus (240-303 ),
 • Methodius (250-311)
 • i Lactantius (240-330)
  .

Cytaty wczesnochrześcijańskie

Barnaba I wiek

Wśród Ojców Apostolskich Barnaba jest pierwszym i jedynym, który wyraźnie naucza premilenijnego panowania Chrystusa na ziemi, i uważa, że Mojżeszowa historia stworzenia jest rodzajem sześciu okresów pracy dla świata, każdy trwający tysiąc lat zakończone milenium odpoczynku, ponieważ u Boga „jeden dzień jest jak tysiąc lat”.  Po milenium Sabatu na ziemi nastąpi ósmy i wieczny dzień w nowym świecie, którego dzień Pański (zwany przez Barnabę „ósmym dniem”) jest typem.  1

Podczas gdy doktryna siedmiu milenijnych dni nie jest nauczana w Piśmie, istotne jest, że podstawowe zrozumienie tego wczesnego dzieła jest takie, że nastąpi dosłowne tysiącletnie panowanie na ziemi na końcu czasów.
.


Hipolit ok.170-ok. 236

Hipolit, podobnie jak Justyn i Ireneusz , podziela milenijne poglądy, które uzasadnione są w Obj. 20
.


Ireneusz ok.130-ok.200

Ireneusz napisał o błogosławieństwach przyszłego Królestwa Bożego przepowiedziane w Piśmie Świętym:

„Przepowiedziane błogosławieństwo należy zatem bezsprzecznie do czasów Królestwa, kiedy sprawiedliwi będą rządzić, gdy będą rządzić po zmartwychwstaniu; stworzenie, po odnowieniu i uwolnieniu, owocuje obficie wszelkim pokarmem, z rosy niebieskiej i z płodności ziemi: tak jak starsi, których widział Jan, uczeń Pańskie, odnosili się do tego usłyszeli od niego, w jaki sposób Pan nauczał w odniesieniu do tych czasów.”

Ireneusz stwierdził nawet silniej niż Justyn, że doktryna premilenijna była „tradycyjną ortodoksją”.  Mówił o „pewnej prawowiernej osobie”, której opinie były „wyprowadzone z heretyckich źródeł” i zapewniał, że „oboje nie znają dyspensacji Bożych i tajemnicy zmartwychwstania sprawiedliwych i [ziemskiego] Królestwa”. „

Ireneusz na mocy tradycji św. Jana i jego uczniów, nauczał, że po zniszczeniu Imperium Rzymskiego i krótko szalejącym antychryście (trzy i pół roku lub 1260 dni) Chrystus pojawi się widocznie, zwiąże szatana, będzie rządzić w odbudowanym mieście Jerozolimskim z małą grupą wiernych wyznawców i zastępem zmartwychwstałych męczenników nad narodami ziemi, i będzie obchodzić tysiącletni sabat przygotowania do wiecznej chwały nieba; po chwilowym wyzwoleniu szatana nastąpi ostateczne zwycięstwo, powszechne zmartwychwstanie, sąd świata i spełnienie w nowych niebiosach i na nowej ziemi.
.


Hieronim 331-420

Hieronim był przeciwny dosłownemu, ziemskiemu Królestwu:

„Święci nie będą mieli żadnego ziemskiego Królestwa, ale tylko niebiańskie, a więc muszą zaprzestać bajek tysiącletnich”. 

Mimo to, Hieronim przyznał, że wiele osób podtrzymywało pogląd milenijnyt :

Dowody przemawiające za ogólną utrwaloną doktryną są wzmocnione ustępstwami tych, którzy byli pierwszymi i najbardziej zgorzkniającymi opozycjonistami. I tak Hieronim (w Kom. Jes. , 19:10), mówi:

„aby nie potępił (Tysiąclecia) doktryny, ponieważ wiele osób kościelnych i męczenników potwierdza to samo „

.


 Justyn Męczennik ok.100-165

„Ale ja i każdy, kto jest prawowiernym chrześcijaninem o dobrych poglądach, wiedzą, że nastąpi zmartwychwstanie tysiąca lat w Jeruzalem, które następnie zostanie zbudowane, przystrojone, powiększone jak przepowiedzieli prorocy Ezechiel, Izajasz i inni. Dalej, pewien człowiek pośród nas, imieniem Jan (Apostoł), przepowiadał przez objawienie, które zostało mu uczynione, że ci, którzy wierzą w naszego Chrystusa, spędzą tysiąc lat w Jerozolimie, a potem jako ogół z nas … wieczne zmartwychwstanie i sąd wszystkich ludzie również będzie miało miejsce „

.


 Lactantius 240 – ok.320

” Pod koniec szóstego tysiąclecia, całe zło zostanie zlikwidowane z ziemi, a sprawiedliwość będzie rządzić przez tysiąc lat, i że będzie spokój i odpoczynek od trudów, które teraz trwa dla świata. tak długo … Kiedy zniszczy niesprawiedliwość i dokona wielkiego sądu i przywróci do życia tych, którzy byli od samego początku, pozostanie wśród ludzi przez tysiąc lat i będzie nimi rządzić z sprawiedliwym panowaniem … kto będzie żył w ciałach, nie umrze, ale utworzą nieskończony tłum w ciągu tych samych tysięcy lat … Ci, którzy zostaną wzbudzeni z martwych, będą kierować żywymi jako sędziowie. (…) W tym samym czasie także książę demonów, który jest sprawcą wszelkiego zła [ sic ], znajdzie się w łańcuchach, i on będzie w areszcie przez tysiąc lat „

.


 Papiasz ok.60 – ok. 130

„[ Papiasz ] zapisał inne relacje jako pochodzące od niepisanej tradycji, pewne dziwne przypowieści o Panu i nauki Jego oraz niektóre inne wypowiedzi o bardziej mitycznej postaci … Między innymi mówi, że będzie okres tysiąca lat po zmartwychwstaniu umarłych, gdy Królestwo Chrystusowe zostanie ustanowione w materialnej formie na tej ziemi.Te idee, jak sądzę, wytworzył przez niezrozumienie apostolskich nauk, nie zdając sobie sprawy, że rzeczy zapisane w język alegorycznym zostały przez nich wypowiedziane mistycznie” – Euzebiusz , Historia Kościoła 3:39.

.


 Tertulian ok.160 – ok.220

W dziele, które napisał przed swoim związkiem z Montanizmem, Tertulian powiedział:

„Ale wyznajemy, że królestwo jest nam obiecane na ziemi, chociaż przed Niebem, tylko w innym stanie istnienia, tak samo jak będzie  zmartwychwstanie przez tysiąc lat „. 

Napisał wtedy:

„Po upływie tysiąca lat (…) nastanie zniszczenie świata i pożoga wszystkich rzeczy na sądach”

Źródło


Zobacz w temacie

 

 

Print Friendly, PDF & Email