Ważne definicje

W 11 rozdziale Listu do Hebrajczyków – tzw. „Bohaterowie Wiary” , w tym fragmencie Słowa Bożego – padają takie fundamentalne pojęcia jak:

  • wiara,
  • usprawiedliwienie,
  • sprawiedliwość.

Rozważając te zagadnienia i porównując je np. z Rzymian 3:1 oraz Rzymian 6:23 ; odnajdujemy Boży plan zbawienia dla człowieka:

wiarazaufanie Bogu (ofiara Chrystusa na krzyżu), ufność w Jego obietnice wieczne i w prowadzenie nas w życiu; a to z kolei prowadzi do usprawiedliwienia (przebaczenia grzechów w dziele Chrystusa) i do sprawiedliwości (Stwórca postrzega swoje niegodne stworzenie – człowieka, teraz zupełnie inaczej, w Chrystusie widzi nas jakoby „bez winy” / bezgrzesznych).


Wola Boża i duchowość

Co dalej wynika z tych kwestii, o których mówią oba Listy, w kontekście całego Nowego Testamentu?

wola Bożawiara czynna w działaniu, to nie tylko nasze dobre uczynki (np. pomaganie innym), ale w pierwszej kolejności pragnienie życia Ewangelią Chrystusa na co dzień. Nie jest to Zakon, to chęć podobania się Bogu, przez stosowanie Jego wskazówek – „instrukcji zbawienia”. Zarówno dla ludzi nawracających się do Boga (katechumenów i nowotnych), jak i dla ludzi nawróconych, z wieloletnim stażem wiary.

To kwestia nowej natury w wierzącym człowieku. Zmiana w życiu – nowe stworzenie w Chrystusie. To wypełnianie woli Bożej w naszym indywidualnym postępowaniu w tym ziemskim życiu; a także funkcjonowanie i postawa każdego biblijnego zboru. Zgodnie z tym, co podaje Nowy Testament, który jest naszą „instrukcją” – prowadzącą nas poprzez przemianę do celu = ZBAWIENIE.

duchowośćnasza nowa natura kierowana Duchem Świętym jest tutaj sednem. Prowadzenie w Duchu Bożym nie może być utożsamiane / mylone z naszymi EMOCJAMI (odczucia, pomysły i pożądliwości). Niektórzy często powiadają: „Nagle dostałem impuls” lub „Tak mi powiedział Bóg”. Sprawdź to, i rozważ w swym sercu (umyśle): módl się i szukaj odpowiedzi (potwierdzenia lub zaprzeczenia) swych myśli i działań w Biblii. Jeśli nie rozumiesz jakichś kwestii ze Słowa Bożego – pytaj starszych Braci w wierze; jest to również wzór uczniostwa: Pan Jezus i Apostołowie, Apostoł Paweł i młody Tymoteusz.
.


Emocje

Emocje często mogą nas wprowadzać w błąd, a szatan wie, jak to wykorzystać. Nasz przeciwnik ma „doktorat z ludzkiej psychologii”, przez wieki bardzo udoskonalił swoje metody w oszustwach i zwiedzeniach (postęp cywilizacyjny: technologie, poziom wiedzy człowieka i jego pragnienia).

Wiara czynna w działaniu, to wola Boża w naszym życiu pod kierunkiem Ducha Świętego; a nie nasze emocje.
.


Łaska zbawienia a dobre uczynki

Łaska zbawienia ― to Boża przychylność (litość) i wyróżnienie, odpuszczenie win, czyli przebaczenie wszystkich grzechów ludziom, chociaż na to nie zasłużyli (i nigdy sami z siebie nie zasłużą). Jest to Boża życzliwość dla tych, którzy Boga szukają szczerze i poddadzą się Jego woli. Stwórca okazał swą życzliwość całemu rodzajowi ludzkiemu w praktyce (w działaniu) poprzez akt miłości swego Syna – Boga / Jezusa Chrystusa na krzyżu, jako doskonała ofiara (okup za ludzkość).

WIARA + USPRAWIEDLIWIENIE + SPRAWIEDLIWOŚĆ = ŁASKA ZBAWIENIA

Łaska zbawienia jest darmo od Boga, bez naszych zasług, uczynków

Gal. 2:7-10 7 Wręcz przeciwnie, gdy widzieli, że została mi powierzona ewangelia wśród nieobrzezanych, jak Piotrowi wśród obrzezanych; 8 (Ten bowiem, który działał skutecznie przez Piotra w sprawowaniu apostolstwa wśród obrzezanych, skutecznie działał i we mnie wśród pogan); 9 I gdy poznali daną mi łaskę, Jakub, Kefas i Jan, którzy są uważani za filary, podali mnie i Barnabie prawicę na znak wspólnoty, abyśmy my poszli do pogan, a oni do obrzezanych. 10 Bylebyśmy tylko pamiętali o ubogich, co też gorliwie starałem się czynić

Dopiero z naszej wiary wypływają dobre uczynki, gdy poddamy się woli Bożej, na co dzień. I takie uczynki są miłe w oczach Bożych. Gdy mamy odpowiednią relację duchową ze Stwórcą. Na przykładzie Abrahama można powiedzieć, że miał on „nadzieję wbrew nadziei” ― jego wiara (zaufanie) w obietnice Boże, które przewyższają ludzki rozum (w konsekwencji zbawienie), była wielka, chociaż do końca jej nie rozumiał. Jednak serce Abrahama szczerze ufało Bogu, poddając się Jego woli.

Dziś, dla nas swoistym kompasem jest Słowo Boże, przez które Duch Święty działa w naszych sercach. Wolą Bożą jest aby każdy nawrócony, jak i całe zbory stosowały się do Jego rad i wskazówek – upewniając się, kogo słuchają i komu służą.


Praktyczne przykłady

Gedeon

Jednym z wymienionych „Bohaterów Wiary” w 11 rozdziale Listu do Hebrajczyków, jest Gedeon. W Księdze Sędziów 6:1-40, odnajduję u Gedeona, w swych rozważaniach, wszystkie trzy w/w elementy: zaufanie, wola Boża, duchowość. Wymienię skrótowo w punktach:

1) Gedeon wybrany przez Boga zaczyna ufać Bogu, chociaż targają nim różne emocje (dylematy, obawy, żal, bezsilność wobec wroga i niedoli ludu)

Sędziów 6:13-15 13 Gedeon mu odpowiedział: Mój Panie, proszę, jeśli PAN jest z nami, dlaczego przyszło na nas to wszystko? Gdzie są teraz wszystkie jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie, mówiąc: Czy PAN nie wyprowadził nas z Egiptu? A teraz PAN nas opuścił i wydał w ręce Midianitów. 14 Wtedy PAN spojrzał na niego i powiedział: Idź w tej swojej mocy, a wybawisz Izraela z rąk Midianitów. Czyż nie ja cię posłałem? 15 On zaś powiedział do niego: Mój Panie, proszę, czym wybawię Izraela? Oto moja rodzina jest biedna w Manassesa, a ja jestem najmniejszy w domu swego ojca

2) Gedeon upewnia się o Bożej łasce i przychylności dla niego

Sędziów 6:17 A on mu odpowiedział: Jeśli znalazłem łaskę w twoich oczach, daj mi znak, że to ty rozmawiasz ze mną

i wykonuje wolę Bożą / polecenie wg. „instrukcji” (walka z kultem religijnego bałwochwalstwa). Chociaż miał ludzkie obawy, naraził się swemu ludowi:

Sędziów 6:25-30 25 Tej nocy PAN mu powiedział: Weź młodego cielca, który należy do twego ojca, oraz drugiego cielca siedmioletniego i zburz ołtarz Baala należący do twego ojca, i zetnij gaj, który jest przy nim; 26 A zbuduj ołtarz dla PANA, swego Boga, na szczycie tej skały, na równym miejscu; weź tego drugiego cielca i złóż z niego całopalenie na drwach z gaju, który zetniesz. 27 Wziął więc Gedeon dziesięciu mężczyzn spośród swoich sług i uczynił tak, jak PAN mu rozkazał. A ponieważ bał się domu swego ojca i mieszkańców miasta, nie uczynił tego za dnia, lecz uczynił to w nocy. 28 A gdy mieszkańcy miasta wstali wczesnym rankiem, zobaczyli zburzony ołtarz Baala i ścięty gaj, który był obok niego, i tego drugiego cielca złożonego na całopalenie na zbudowanym ołtarzu. 29 I mówili jeden do drugiego: Któż to uczynił? A gdy się o to pytali i dowiadywali, powiedzieli: Uczynił to Gedeon, syn Joasza. 30 Wtedy mieszkańcy miasta powiedzieli do Joasza: Wyprowadź swego syna, niech umrze, gdyż zburzył ołtarz Baala i ściął gaj, który był przy nim

3) Gedeon ogarnięty Duchem Pańskim / duchowość – Boże wyróżnienie za posłuszeństwo (przywództwo z namaszczenia Bożego). Wrażliwość Gedeona na to, by mieć pewność, iż nadal „jego ręką Bóg czyni swoją wolę (nie on sam, z siebie); mokre i suche runo wełny:

Sędziów 6:36-40 36 Wtedy Gedeon powiedział do Boga: Jeśli moją ręką wybawisz Izraela, jak powiedziałeś; 37 To ja położę runo wełny na klepisku. Jeśli rosa spadnie tylko na runo, a cała ziemia będzie sucha, wtedy będę wiedział, że moją ręką wybawisz Izraela, jak powiedziałeś. 38 I tak się stało. Gdy wstał nazajutrz, ścisnął runo i wycisnął rosę z runa – pełną czaszę wody. 39 Gedeon powiedział jeszcze do Boga: Niech nie zapłonie twój gniew przeciwko mnie, że przemówię jeszcze raz. Pozwól, proszę, że powtórzę doświadczenie z runem: niech będzie suche tylko samo runo, a na całej ziemi niech będzie rosa. 40 I Bóg tak uczynił tej nocy: samo runo było suche, a na całej ziemi była rosa

Duch Pański – Trzecia Osoba Boga – w Starym Testamencie nawiedzał ludzi indywidualnie. Dziś, od czasów Nowego Testamentu (Dzień Pięćdziesiątnicy), Duch Święty jest dostępny dla całego Kościoła duchowego / ekklesi – ludu powołanego, czyli dla wszystkich nawróconych biblijnie ludzi – nowa natura
.

Apostoł Piotr

Mat. 16:13-19 13 A gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swoich uczniów: Za kogo mnie, Syna Człowieczego, uważają ludzie? 14 A oni odpowiedzieli: Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, a jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. 15 I zapytał ich: A wy za kogo mnie uważacie? 16 Szymon Piotr odpowiedział: Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga żywego. 17 Wtedy Jezus powiedział do niego: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie objawiły ci tego ciało i krew, ale mój Ojciec, który jest w niebie. 18 Ja ci też mówię, że ty jesteś Piotr, a na tej skale zbuduję mój kościół, a bramy  piekła go nie przemogą. 19 I tobie dam klucze królestwa niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie.

Znajdujemy tutaj dwie postawy ap. Piotra. Jakże odmienne wobec siebie. W wersach 13-19, czytamy o wzorowej postawie Piotra (dotknięty Duchem Pańskim) – składa świadectwo, iż wierzy, że Jezus jest Mesjaszem. Otrzymuje nawet obietnicę od Pana, jaka będzie rola późniejsza Piotra w ekklesi (w zgromadzeniu wywołanych). W przekładzie Biblii Warszawskiej jest użyte niestety, wobec Piotra określenie: „opoka”. W tekście greckim Pan Jezus nazywa Piotra: „petros” („kamień”, „kamyk”), i na jego wyznaniu o Chrystusie = „petra” („skała), będzie budowana ekklesia. Piotr jako jeden z kilku bardzo ważnych kamieni w budowli Pana, ale nie jedyny

1 Kor. 10:1-4 Nie chcę, bracia, żebyście nie wiedzieli, że wszyscy nasi ojcowie byli pod obłokiem i wszyscy przeszli przez morze; 2 I wszyscy w Mojżesza zostali ochrzczeni w obłoku i w morzu; 3 Wszyscy też jedli ten sam pokarm duchowy; 4 I wszyscy pili ten sam duchowy napój. Pili bowiem ze skały duchowej, która szła za nimi. A tą skałą był Chrystus
.
Efez. 2:20-22 Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus; 21 Na którym cała budowla razem zespolona rośnie w świętą świątynię w Panu; 22 Na którym i wy razem się budujecie, aby być mieszkaniem Boga przez Ducha

KRK ― fałszywie uczynił (zmienił znaczenie), iż to Piotr jest „skałą”, by w ten sposób uzasadnić istnienie urzędu papieża – najwyższej władzy duchowej na ziemi (dawniej też i politycznej), jako zastępców samego Chrystusa; z tzw. „Stolicą Piotrową”.

Piotr po aramejsku: Kefas; po grecku: Petros – „kamyk”; a z kolei Szymon po hebr.: „Jahwe wysłuchał”.

Po tej pięknej postawie Apostoła, przychodzi jakże ludzkie (cielesne) zachowanie przed Bogiem, gdy ma nastąpić bezkompromisowe wypełnienie woli Bożej :

Mat. 16:21-23 21 I odtąd zaczął Jezus tłumaczyć swoim uczniom, że musi iść do Jerozolimy i wiele cierpieć od starszych, od naczelnych kapłanów i uczonych w Piśmie, i być zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstać. 22 A Piotr, wziąwszy go na bok, zaczął go strofować, mówiąc: Zmiłuj się nad sobą, Panie! Nie przyjdzie to na ciebie. 23 Lecz on odwrócił się i powiedział do Piotra: Odejdź ode mnie, szatanie! Jesteś dla mnie zgorszeniem, bo nie pojmujesz tego, co Boże, ale to, co ludzkie

W osobie Apostoła Piotra widzimy samych siebie! Słowo Boże jest doskonałym zwierciadłem dla emocji naszej duszy i słabego naszego ducha. To „ciasna brama wiary

Mat. 7:13-14 13 Wchodźcie przez ciasną bramę. Szeroka bowiem jest brama i przestronna droga, która prowadzi na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. 14 Ciasna bowiem jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują

inaczej – walka duchowa

Efezj. 6:10-20 10 W końcu, moi bracia, umacniajcie się w Panu i w potędze jego mocy. 11 Przywdziejcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli się ostać wobec zasadzek diabła. 12 Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, ale przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom ciemności tego świata, przeciw duchowemu złu na wyżynach niebieskich. 13 Dlatego weźcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli przeciwstawić się w dzień zły, a wykonawszy wszystko, ostać się. 14 Stańcie więc, przepasawszy wasze biodra prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości; 15 I obuwszy nogi w gotowość ewangelii pokoju. 16 A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste strzały złego. 17 Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, którym jest słowo Boże; 18 We wszelkiej modlitwie i prośbie modląc się w każdym czasie w Duchu, czuwając nad tym z całą wytrwałością i z prośbą za wszystkich świętych; 19 I za mnie, aby była mi dana mowa, bym z odwagą otworzył moje usta do oznajmienia tajemnicy ewangelii; 20 Dla której sprawuję poselstwo w łańcuchach, abym o niej odważnie mówił, tak jak powinienem mówić

Artur Gorgoń


Print Friendly, PDF & Email