Tysiącletnie Królestwo – 1000 lat

To czas fizycznego przebywania Mesjasza na ziemi, czas Jego Królestwa, niepodzielnych i sprawiedliwych rządów nad wszystkimi narodami. Wszyscy do tej pory zmarli święci od Adama aż po ostatniego męczennika z czasów Wielkiego Ucisku zostaną zmartwychwzbudzeni i przyodziani w doskonałe, uwielbione ciała. Będą panować nad światem wraz z Chrystusem.

Natomiast wszyscy święci, którzy przeżyli Wielki Ucisk zaczną się rozmnażać zaludniając ziemię w sposób porównywalny do tego, jaki miał miejsce przed potopem. Ludzkie życie będzie przedłużone, wszelkie zagrożenia znikną, natura zostanie odnowiona. W tym czasie nie będzie na świecie szatana i jego sług (związani łańcuchem), grzech zostanie poskromiony niemal całkowicie. I chodź Bóg wcielony będzie oglądany przez wszystkich, to i tak nie każdy śmiertelnik uwierzy w Niego, lecz tylko wybrani do zbawienia wiecznego, których będą miliardy.


Przypominjmy co było objawione do tej pory:

Od upadku do potopu – ok. 1656 lat

Po upadku człowieka w grzech Bóg ogłosił ludzkości plan zbawienia. Przedstawił, że potrzebna będzie ofiara zastępcza, która bedzie musiała być dokonana przez bezgrzesznego Mesjasza. Mesjasz będzie samym Bogiem. Tak było do czasu potopu, gdzie praktycznie cała ludzkość odwróciła się od Boga za co została unicestwiona (prócz Noego jego rodziny). W czasie potopu Bóg uśmiercił całą ludzkość z wyjątkiem ośmiu dusz.

Od potopu do wieży Babel i Abrama – ok. 427 lat

W ciągu ok. 437 po potopie lat ludzkość rozmnożyła się, Bóg zbawiał w tym czasie wybranych. Po IV wiekach w swojej pysze stworzenie ponownie zbuntowało się przeciw Stwórcy ustanawiając odstępczą religię Babilonu dającą fałszywą nadzieję na lepsze życie po smierci. Bóg pomieszał języki, podzielił ludzkość na narody i rozproszył po całym świecie.

Przymierze z Abrahamem – ok. 430 lat

Potem nadszedł czas przymierza z Abrahamem i powołania do istnienia szczególnego ludu, narodu wybranego, w którym Bóg będzie zbawiał tak samo jak zawsze. Ofiarowanie przez Abrahama jedynego syna, Izaaka, stanowiło ilustrację ofiary Jedynego Syna Boga, jaka będzie złożona za grzechy wszystkich wierzących a nieprzechodnie kapłaństwo Melchisedeka symbolizowało trwałe kapłaństwo Chrystusa nieustannie wstawiającego się za zbawionymi do Boga. Abraham jest nazwany ojcem wszystkich wierzących, a ponieważ obrzezka została dana po zawarciu przymierza, nie tylko Żydzi ale i poganie będą włączeni do przymierza z Bogiem.

Godnym uwagi jest fakt, że Adama i Abrahama dzieliły zaledwie cztery pokolenia ludzi. Adam żył do czasów Methusaleha, który był dziadkiem Noego. Noe po potopie żył jeszcze 350 lat i spotkał Abrama osobiście. Ewangelia była przekazywana ustnie w czystej formie.

Cztery pokolenia ewangelii: Adam – Methusaleh – Noe – Abraham

Przymierze z Izraelem – ok. 1500 lat

Zawarte na górze Synai, gdzie Bóg przekazuje Mojżeszowi warunki Przymierza, w czasie którego zostaje spisane Słowo Boże (Stary Testament) a Ewangelia zbawienia zostaje uzupełniona o następujące elementy:

Mojżesz typem wyzwoliciela z niewoli egipskiej obrazującym dzieło Chrystusa wyzwalającego swój wybrany lud z niewoli grzechu. Ofiara baranka paschalnego chroniąca przed aniołem śmierci obrazem ofiary Mesjasza, prawdziwego baranka, 2 Mojż. 12:21-29. Ofiary całopalne, ofiary pojednania, odpuszczenia grzechów wypełnione przez ofiarę Mesjasza, 3 Mojż. 3:1-7. Mesjasz prawdziwą skałą zabitą aby wylać wody życia, 2 Mojż. 17, 4 Mojż. 20. Mesjasz kamieniem zgorszenia i opoką, Izaj. 8:14-16. Mesjasz prorokiem jak Mojżesz, 5 Mojż. 18:15. Mesjasz opuszczony przez Boga, wyszydzony, kości rozłączone, serce jak wosk, język wyschnięty, szaty podzielone, Psalm 22 Żółć i ocet podana Mesjaszowi, Psalm 69:21, będzie zbity, opluty, zelżony, pohańbiony, Izaj. 50:6-7. Mesjasz odkupicielem gładzącym grzechy, Daniel 9:24. Mesjasz przebity, Zach. 12:10. Mesjasz będzie w postaci ludzkiej, Izaj. 52:13-15,. bez piękności i urody, Izaj. 53:2, wzgardzony, upodlony mąż boleści, Izaj. 53:3, zraniony, zbity, biorący nieprawości nasze na siebie, Izaj. 53:4-5, wiedziony na śmierć jak baranek, Izaj. 53:7, zabity, Izaj. 53:8, utrapiony i starty przez Boga ofiarą za nasze grzechy, Izaj. 53:9, policzony w poczet przestępców, noszący nasz grzech, Izaj. 53:12, zdradzony przez przyjaciela, Psalm 41:9,

Dodatkowo ustanowiony został świątynny system ofiar nieustannie składanych za grzechy, obrazem grzesznej natury człowieka wskazującym na potrzebę jednorazowej kompletnej ofiary Chrystusa.

Dowiadujemy się również, że Mesjasz ma dwie natury, całkowicie Boską i całkowicie ludzką, Mich. 5:2

Nowe Przymierze: do czasów Reformacji – 1487 lat 

Wszystkie zapowiedziane w przez proroków Starego Testamentu wydarzenia dotyczące Chrystusa wypełniły się w osobie Jezusa z Nazaretu Jan 5:39, Rzym. 15:8, 1 Kor. 1:20, Jan 19:20 . Dostępne jest pełne objawienie ewangelii. Imię zbawiciela, jedyne imię jakie zbawia zostaje objawione. Zbawienie jest z łaski przez wiarę. Jak zawsze. Rzym. 10:9-10, Dzieje 4:12Efez. 2:8-9, Gal. 2:16, Rzym. 3:20Tyt. 3:5

Nawróceniu jak zawsze towarzyszy upamiętanie, owoc a nie przyczyna zbawienia. Jeśli ktoś nie ma owocu nawrócenia, można mieć pewność, że jak zawsze w każdym okresie zbawczej historii Jezusa Chrystusa, taka osoba sam siebie zwodzi i nie ma wniej prawdy. Mat. 10:37-38Mat. 16:24Jan 12:25

Nowe Przymierze: czas Reformacji – 500 + lat

Początkowo to czas wyjścia z ciemności teologicznej królestwa szatana reprezentowanego przez organizację rzymsko-katolicką i powrót do korzeni czyli najważniejszych zasad:

 1. Sola Scriptura – co po łacinie oznacza “jedynie Pismo”. Służyło ono jako fundament dla czterech innych sola:
 2. Sola Gratia – zbawienie jest tylko z łaski
 3. Sola Fide – zbawienie jest tylko przez wiarę
 4. Solus Christus – zbawienie jest tylko przez Chrystusa
 5. Soli Deo Gloria – tylko Bogu chwała

To również czas największego w historii odstępstwa. Krok po kroku do zdrowej nauki dodana została trucizna w postaci:

 1. Arminianizmu – człowiek odpowiedzialny za utrzymanie zbawienia
 2. Wyższej krytyki tekstu – podważenie objawienia i natchnienia Pisma
 3. Teologii liberalnej – odrzucenie wiarygodności i prawdziwości Pisma,
 4. Neoortodoksji – źródłem prawdy nie jest zewnętrzne objawienie lecz wewnętrzne przeżycie
 5. Zielonoświątkowego spirytyzmu i fałszywych cudów – całkowita apostazja i herezja akceptująca pozabiblijne objawienie
Wielki Ucisk – 7 lat

Kiedy Kościół zostanie pochwycony rozpocznie się panowanie syna zatracenia, istoty wynoszącej się ponad wszystko co jest związane z Bogiem, antychrysta. Ten początkowo zawrze pakt z Iraelem tylko po to aby zbeszcześcić odbudowaną, trzecią Świątynię w Jerozolimie. Ogłosi się Bogiem i zarząda boskiej czci. Pierwsze 3,5 roku będzie okresem prosperity całego świata, wyznawana będzie ekumeniczna i eklektyczna, pozbawiona ewangelii religia duchowości, społecznego porządku i samodoskonalenia, ukrytej mistycznej rzekomej prawdy. Święci z wielkiego ucisku będą ścigani i zabijani.

Druga część Wielkiego Ucisku to Jom Jahwe, dzień wielki i straszny, dzień sądu nad wszystkimi narodami, czas odpłaty, wylanie gniewu Bożego na świat. Rozpocznie się od zerwania paktu antychrysta z Żydami, będzie to czas wojen, boleści i największego w historii Bożego sądu nad światem, który doprowadzi niemal do całkowitej depopulacji. Będzie to zarazem czas niespotykanej łaski i miłosierdzia na największą skalę. Będzie to czas ponadnaturalnych cudów i zjawisk, ponadnaturalnego głoszenia wiecznej ewangelii Chrystusa.
.


Ewangelia

Z łaski przez wiarę, uczynki owocem.

W Tysiącletnim Królestwie szatan i demony zostaną pozbawione możliwości działania, nie będzie komu tworzyć fałszywych religii.

Obj. 20:1-3 20 I zobaczyłem anioła zstępującego z nieba, mającego klucz do otchłani i wielki łańcuch w ręce. 2 I chwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat. 3 I wrzucił go do otchłani, zamknął go i opieczętował, aby już nie zwodził narodów, aż się dopełni tysiąc lat. A potem musi być wypuszczony na krótki czas.

Nastąpi częściowe przywrócenie przyrody do stanu podobnego jaki miał miejsce zaraz po upadku. Życie ludzkie zostanie przedłużone. Ustanowione będzie centralne miejsce kultu reiglijnego – Jerozolima, do którego dzień w dzień, miesiąc w miesiąc udawać się będą pielgrzymki ludzi z wszystkich narodów świata aby zgiąć kolana przed Panem Jezusem.

Izaj. 66:22-23 22 Bo jako te niebiosa nowe, i ta ziemia nowa, którą Ja uczynię, stanie przedemną, mówi Pan, tak stanie nasienie wasze i imię wasze. 23 I stanie się, że od nowiu miesiąca do nowiu miesiąca, i od sabatu do sabatu przychodzić będzie wszelkie ciało, aby się kłaniało przed oblicznością moją, mówi Pan.

Przyroda w Tysiącletnim Królestwie będzie pełna Bożej obecności. Pan Jezus będzie panował ponad wszystkimi narodami  ze swego tronu w jerozolimie, a Duch Święty wypełni ziemię splendorem chwały Pańskiej. Nie będzie żadnej fałszywej religii, filozofii, praktyki okultystycznej.

Izaj. 11:9 Nie będą szkodzić ani zabijać na wszystkiej górze mojej świętej; bo ziemia będzie napełniona znajomością Pańską, tak jako morze wodami napełnione jest.
.
Hab. 2:14 Albowiem ziemia będzie napełniona znajomością chwały Pańskiej, jako morze wody napełniają

Wszyscy, którzy wejdą do Królestwa, czy to przeżywając Wielki Ucisk, czy też przez wskrzeszenie, lub powrót wraz z Jezusem po porwaniu będą zbawieni. Świat będą zamieszkiwać wszyscy wierzący od czasu Adama. Niektórzy będą żywi posiadając śmiertelne ciała (ci będą płodzić dzieci), inni w uwielbionej formie, z nieśmiertelnymi ciałami (bez możliwości płodzenia dzieci).

Dura lex – twarde prawo

Jezus będzie panował nad ludami laską żelazną.

Obj. 19:5 On bowiem będzie rządził nimi laską żelazną i on wyciska w tłoczni wino zapalczywości i gniewu Boga Wszechmogącego.

Wszyscy święci kościoła oraz święci zmarli w czasie Wielkiego Ucisku będą rządzić wraz z Jezusem. Zostaną przywrócone funkcje sędziów.

Obj. 20:6 Błogosławiony i święty ten, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad nimi druga śmierć nie ma władzy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z nim królować tysiąc lat.
.
Izaj. 1:26 A przywrócę sędziów twoich, jako przedtem byli, i radców twoich, jako na początku. Potem cię nazywać będą miastem sprawiedliwości, miastem wiernem

Zostaną ustanowione sprawiedliwe rządy, które obejmią wszystkich ludzi ze wszystkich języków i narodów bez wyjątku.

Mich. 4:1-2 1 Ale się stanie w ostateczne dni, że utwierdzona będzie góra domu Pańskiego na wierzchu gór, i wywyższona nad pagórki, a narody się do niej zbiegać będą. 2 I pójdzie wiele narodów, mówiąc: Pójdźcie, a wstąpmy na górę Pańską, to jest do domu Boga Jakóbowego, a będzie nas nauczał dróg swoich, i będziemy chodzili ścieszkami jego; bo zakon z Syonu wyjdzie, a słowo Pańskie z Jeruzalemu.

Będzie tam Świątynia i kapłani. W świątyni będzie przebywał Pan Jezus.

Mal. 3:1-3 1 Oto posyłam mego posłańca, który przygotuje drogę przed moim obliczem. I nagle przybędzie do swojej świątyni Pan, którego wy szukacie, Posłaniec przymierza, którego wy pragniecie. Oto przyjdzie, mówi PAN zastępów. 2 Lecz któż będzie mógł znieść dzień jego przyjścia? I kto się ostanie, gdy on się ukaże? Jest bowiem jak ogień złotnika i jak mydło foluszników. 3 I zasiądzie jako ten, kto roztapia i oczyszcza srebro: oczyści synów Lewiego, oczyści ich jak złoto i srebro i będą składać PANU ofiarę w sprawiedliwości.

Nie Żydzi będą również pełnić funkcje kapłańskie

Izaj. 66:20-23 20 I przyprowadzą wszystkich waszych braci jako dar dla PANA ze wszystkich narodów, na koniach, na rydwanach, w lektykach, na mułach i na wielbłądach, na moją świętą górę, do Jerozolimy, mówi PAN, tak jak synowie Izraela przynoszą dar w czystym naczyniu do domu PANA. 21 I z nich także wezmę sobie kapłanów i Lewitów, mówi PAN. 22 Jak bowiem to nowe niebo i ta nowa ziemia, które ja uczynię, będą trwać przede mną, mówi PAN, tak będzie trwać wasze potomstwo i wasze imię. 23 I stanie się tak, że od nowiu do nowiu księżyca i od szabatu do szabatu przychodzić będzie wszelkie ciało, aby oddać pokłon przede mną, mówi PAN.

Nie Żydzi będą czcić Boga w Świątyni

Zach. 14:16-18 16 Wszyscy pozostali spośród wszystkich narodów, które wyruszyły przeciwko Jerozolimie, będą przychodzić od roku do roku, by oddawać pokłon Królowi, PANU zastępów, i obchodzić Święto Namiotów; 17 A jeśli ktoś spośród rodów ziemi nie pójdzie do Jerozolimy, by oddawać pokłon Królowi, PANU zastępów, na tego nie będzie padać deszcz. 18 A jeśli ród Egiptu nie wyruszy i nie przyjdzie, choć na niego deszcz nie pada, spadnie jednak na niego ta plaga, którą PAN dotknie narody, które nie przyjdą, by obchodzić Święto Namiotów.

Ponieważ nie będzie powszechnej przemocy, wojen, śmierci, zła, zabijania, w celu zrozumienia istoty ofiary Chrystusa i jego cierpienia zostaną ustanowione ofiary świątynne.

Izaj. 2:4 I będzie sądził między narodami, a będzie karał wiele ludzi. I przekują miecze swe na lemiesze, a włócznie swe na sierpy; nie podniesie naród przeciw narodowi miecza, ani się będą ćwiczyć do bitwy

Izaj. 11:6-9 6 I będzie mieszkał wilk z barankiem, a lampart z koźlęciem będzie leżał; także cielę i szczenię lwie, i karmne bydła pospołu będą, a małe dziecię rządzić ich będzie. 7 Krowa i niedźwiedzica społem paść się będą, a płód ich pospołu leżeć będzie, a lew jako wół plewy jeść będzie. 8 A dziecię ssące będzie grało nad dziurą żmijową; a to, które odstawione jest, wpuści rękę swoję do dziury bazyliszkowej. 9 Nie będą szkodzić ani zabijać na wszystkiej górze mojej świętej; bo ziemia będzie napełniona znajomością Pańską, tak jako morze wodami napełnione jest.

Ofiary w Świątyni będą miały dwa zadania:

 1. Przypominać o ofierze Jezusa na krzyżu
 2. Uzmysławiać narodzonym w Królestwie Milenijnym czym jest śmierć i cierpienie jakie poniósł Jezus za wszystkich wierzących.

 


Zbawieni

Królestwo Tysiącletnie będą zamieszkiwały następujące grupy:

 1. Porwany kościół

Chrześcijanie porwani w obłoki na końcu okresu kościoła (1 Tes. 4:17), którzy następnie wrócą z Chrystusem w czasie Jego Drugiego Przyjścia aby walczyć w Bitwie Armageddon. Będą posiadali uwielbione ciała (Filip. 3:21, Łuk. 20:35-36) 

 1. Wierzący sprzed Pięćdziesiątnicy

Zarówno Żydzi jak i poganie, którzy umarli przed dniem Pięćdziesiątnicy. W grupie tej znajdą się takie osoby jak Abraham, Sarah, Mojżesz, Miriam, Jozue, Rut, Samuel, Dawid, Estera, Daniel, itd. (Ezech. 37:12-14) – zostaną wskrzeszeni w czasie Pierwszego Wskrzeszenia i staną się nieśmiertelni. 

 1. Wierzący zabici w Wielkim ucisku

Zabici ponieważ nie oddali pokłonu bestii i nie przyjęli znamienia (Obj. 20:4-6, Obj. 13:15) – zostaną wskrzeszeni w czasie Pierwszego Wskrzeszenia i staną się nieśmiertelni. 

 1. Zwykli śmiertelnicy

Wierzący, którzy przetrwali Wielki Ucisk i Bitwę Armageddon i zostali osądzeni jako sprawiedliwi (Mat. 25:31-46). W tej grupie znajdą się zarówno Żydzi jak i nie-Żydzi. W odróżnieniu od poprzednich 3 grup ludzie ci będą podlegali wszelkim ludzkim procesom i potrzebom jak głód, starzenie, śmierć. Będą dorastać, żenić się, płodzić potomstwo i umierać. (Izaj. 65:20-25)

Z tych właśnie ludzi będą wywodzić się kolejne pokolenia, spośród których część będzie wierząca i zbawiona a część pójdzie na zatracenie.

Ponieważ nie będzie wojen a jedzenia będzie pod dostatkiem, ocaleni rozmnożą się ogromnie i zaludnią ziemię. Prawdę mówiąc rozmnożą się do takiego stopnia, że na koniec okresu tysiącletniego ilośc ludzi będzie przyrównana do ilości ziarenek piasku morskiego (Obj. 20:8). Śmiało możemy założyć, że w tym okresie urodzą się  dziesiątki miliardów żywych ludzi.

Jak wspomniano wcześniej, ludzie ci będą śmiertelni i podlegli cielesnym słabościom, w tym grzechowi. Dlatego też, pomimo rajskich warunków, Chrystus będzie panował nad nimi laską żelazną.

Psalm 2:9 Potłuczesz je laską żelazną, jak naczynie gliniane je pokruszysz.
.
Obj. 2:27 I będzie rządził nimi laską żelazną, jak naczynia gliniane będą skruszeni, jak i ja otrzymałem od mego Ojca.
.
Obj. 12:5 I urodziła syna – mężczyznę, który będzie rządził wszystkimi narodami laską żelazną.
.
Obj. 19:15 A z jego ust wychodził ostry miecz, aby nim pobił narody. On bowiem będzie rządził nimi laską żelazną i on wyciska w tłoczni wino zapalczywości i gniewu Boga Wszechmogącego.

W praktyce tak będą wyglądały rządy Chrystusa

Izaj. 11:4 Ale będzie ubogich sądził w sprawiedliwości, a w prawości będzie karał cichych na ziemi. I uderzy ziemię rózgą ust swoich, a duchem warg swoich zabije niezbożnika
.
Izaj. 14:2 Bo wezmą z sobą narody, i przywiodą je do miejsca swego; i weźmie je sobie dom Izraelski w ziemi Pańskiej w dziedzictwo za sługi i za służebnice; i imać będą tych, którzy ich imali, a panować będą nad tymi, którzy ich ciemiężyli
.
Izaj. 49:22-23 22 Tak mówi panujący Pan: Oto wzniosę na narody rękę moję, a do ludzi podniosę choręgiew moję, aby przynieśli synów twoich na ręku, i córki twoje aby na ramionach przynoszone były. 23 I będą królowie piastunami twoimi, a księżny ich mamkami twemi; twarzą ku ziemi kłaniać ci się będą, i proch nóg twoich lizać będą; a dowiesz się, żem Ja Pan, a iż nie bywają zawstydzeni, którzy na mię oczekują.
.
Izaj. 60:10-14 10 I pobudują cudzoziemcy mury twoje, a królowie ich służyć ci będą, gdyż w rozgniewaniu mojem uderzę cię, a w upodobaniu mojem zlituję się nad tobą. 11 I będą otworzone bramy twoje ustawicznie; we dnie i w nocy nie będą zatkane, aby przywiedziono do ciebie moc pogan, i królowie ich aby byli przywiedzieni. 12 Naród ten i królestwo, którećby nie służyło, zginie; narody takie, mówię, do szczętu spustoszone będą. 13 Sława Libanu do ciebie przyjdzie, jedlina, sosna, także bukszpan, dla ozdoby miejsca świątnicy mojej, abym miejsce nóg moich uwielbił. 14 Przyjdą także do ciebie w pokorze synowie tych, którzy cię trapili, i będą się kłaniać stopom nóg twoich, którzykolwiek pogardzili tobą, i nazwią cię miastem Pańskiem, Syonem Świętego Izraelskiego.
.
Izaj. 61:5-6 5 Bo się stawią cudzoziemcy, a paść będą stada wasze, a synowie cudzoziemców oraczami waszymi i winiarzami waszymi będą. 6 Ale wy kapłanami Pańskimi nazwani będziecie, sługami Boga naszego zwać was będą; majętności pogan używać będziecie, a w sławie ich wywyższeni będziecie.
.
Izaj. 66:12 Bo tak mówi Pan: Oto Ja obrócę na nich pokój jako rzekę, a sławę narodów jako strumień zalewający, i będziecie ssać; na ręku noszeni, i na kolanach rozkosznie piastowani będziecie
.
Mich. 7:14-17 14 Paśże lud twój laską twoją, trzodę dziedzictwa twego, która osobno mieszka w lesie i w pośród pola; niech wypasą Basan i Galaad jako za dni starodawnych. 15 Ukażę mu dziwne rzeczy, jako za dni, którycheś wyszedł z ziemi Egipskiej. 16 Co widząc narody zawstydzą się nad wszystką mocą swoją, włożą rękę na usta, a uszy ich ogłuszeją 17 Proch jako wąż lizać będą, jako gadziny ziemskie ruszą się z lochów swoich, do Pana, Boga naszego, z strachem pobieżą, i bać się ciebie będą
.
Zach. 14:16-19 16 A ile ich pozostanie z onych wszystkich narodów, któreby przyciągnęły przeciwko Jeruzalemowi, będą przychodzić od roku do roku, pokłon oddawać królowi, Panu zastępów, i obchodzić święto Kuczek; 17 A ktoby nie szedł z pokolenia ziemi do Jeruzalemu, pokłon oddawać królowi, Panu zastępów, na tych deszcz padać nie będzie. 18 A jeśli pokolenie Egipskie nie wstąpi, i nie przyjdzie, choć na nich deszcz nie pada, przyjdzie jednak ta plaga, którą uderzy Pan narody, które nie przyszły, obchodzić święta Kuczek. 19 A tać będzie kaźń grzechu Egipskiego, i kaźń grzechu wszystkich narodów, któreby nie przychodziły ku obchodzeniu święta Kuczek

Proroctwa dotyczące rządów Chrystusa w Królestwie Tysiącletnim są silnym dowodem na to, że zamieszkiwać je będą również ludzie niezbawieni. Potrzeba żelaznej laski wskazuje na grzech w żyjących, który będzie czynił ich samolubnymi. I pomimo, że nie będą mieli na co narzekać, wszystkie potrzeby będą zaspokajane, część z nich zbuntuje się Chrystusowi.
.


Odstępstwo

Pomimo tego, że w okresie odrodzenia Chrystus będzie fizycznie obecny na ziemi, Jego święci będą sprawować władzę nad wszystkimi terytoriami świata, pomimo głoszonej tylko i wyłącznie prawdziwej ewangelii, pomimo tego, że Bóg Jezus będzie w stałym kontakcie z wszystkimi ludźmi, pomimo całkowitej sprawiedliwości i natychmiastowych sądów nad grzesznikami w jakiś sposób diabłu uda sie przekonać większość populacji do walki z Bogiem i Jego świętymi.

Mat. 19:28 A Jezus im powiedział: Zaprawdę powiadam wam, że przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie swojej chwały, i wy, którzy poszliście za mną, zasiądziecie na dwunastu tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela.
.
Izaj. 65:20-25 20 Nie będzie tam więcej nikogo w wieku dziecinnym, ani starca, któryby nie dopełnił dni swoich; bo dziecię we stu latach umrze; ale grzesznik, choćby miał i sto lat, przeklęty będzie. 21 Pobudują też domy, a będą w nich mieszkali; nasadzą też winnic, a będą jeść owoce ich. 22 Nie będą budować tak, aby tam inszy mieszkał; nie będą szczepić, aby inny jadł; bo dni ludu mojego będą jako dni drzewa, a dzieła rąk swoich do zwietszenia używać będą wybrani moi. 23 Nie będą robić próżno, ani płodzić będą na postrach; bo będą nasieniem błogosławionych od Pana, oni i potomkowie ich z nimi. 24 Nadto stanie się, że pierwej niż zawołają, Ja się ozwę; jeszcze mówić będą, a Ja wysłucham.
.
Obj. 20:7-9 7 A gdy się skończy tysiąc lat, szatan zostanie wypuszczony ze swego więzienia. 8 I wyjdzie, aby zwieść narody z czterech krańców ziemi, Goga i Magoga, by zgromadzić je do bitwy. A ich liczba jest jak piasek morski.9 I wyszli na szerokość ziemi, otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane.

Walka ta jednak będzie ostatnią porażką szatana i jego sług. Ogień pochłonie przeciwników. Wszyscy sprawiedliwi (zbawieni z łaski przez wiarę,  czego dowodem były wydawane przez nich dobre owoce – uczynki sprawiedliwości) pójdą do życia wiecznego a wszyscy niezbawieni (niewierzący) na wieczne zatracenie.

Obj. 20:9-15 9 Zstąpił jednak ogień od Boga z nieba i pochłonął ich. 10 A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora ognia i siarki, gdzie jest bestia i fałszywy prorok. I będą męczeni we dnie i w nocy na wieki wieków. 11 I zobaczyłem wielki biały tron i zasiadającego na nim, sprzed którego oblicza uciekła ziemia i niebo, i nie znaleziono dla nich miejsca. 12 I zobaczyłem umarłych, wielkich i małych, stojących przed Bogiem, i otwarto księgi. Otwarto też inną księgę, księgę życia. I osądzeni zostali umarli według tego, co było napisane w księgach, to znaczy według ich uczynków. 13 I wydało morze umarłych, którzy w nim byli, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich byli. I zostali osądzeni każdy według swoich uczynków. 14 A śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognia. To jest druga śmierć. 15 I jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognia.

Widzimy, że w Tysiącletnim Królestwie masy będą zbawione. Jak zwykle w każdym okresie historii zbawienia na koniec nastąpi wielkie odstępstwo i ogromne rzesze pójdą na potępienie.

Ale czy to już wszyscy zbawieni przez Boga? Odpowiedź brzmi nie. Pozostaje jeszcze jedna grupa ludzi, o której nie wspomniano. O tym następnym razem.


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email