Wielki ucisk – 7 lat

Kiedy Kościół zostanie pochwycony rozpocznie się panowanie syna zatracenia, istoty wynoszącej się ponad wszystko co jest związane z Bogiem, antychrysta. Ten początkowo zawrze pakt z Iraelem tylko po to aby zbeszcześcić odbudowaną, trzecią Świątynię w Jerozolimie. Ogłosi się Bogiem i zażąda boskiej czci. Pierwsze 3,5 roku będzie okresem prosperity całego świata, wyznawana będzie ekumeniczna i eklektyczna, pozbawiona ewangelii religia duchowości, społecznego porządku i samodoskonalenia, ukrytej mistycznej rzekomej prawdy. Święci z wielkiego ucisku będą ścigani i zabijani.

Druga część Wielkiego Ucisku to Jom Jahwe, dzień wielki i straszny, dzień sądu nad wszystkimi narodami, czas odpłaty, wylanie gniewu Bożego na świat. Rozpocznie się od zerwania paktu antychrysta z Żydami, będzie to czas wojen, boleści i największego w historii Bożego sądu nad światem, który doprowadzi niemal do całkowitej depopulacji. Będzie to zarazem czas niespotykanej łaski i miłosierdzia na największą skalę. Będzie to czas ponadnaturalnych cudów i zjawisk, ponadnaturalnego głoszenia wiecznej ewangelii Chrystusa.


Przypominjmy co było objawione do tej pory:

Od upadku do potopu – ok. 1656 lat

Po upadku człowieka w grzech Bóg ogłosił ludzkości plan zbawienia. Przedstawił, że potrzebna będzie ofiara zastępcza, która bedzie musiała być dokonana przez bezgrzesznego Mesjasza. Mesjasz będzie samym Bogiem. Tak było do czasu potopu, gdzie praktycznie cała ludzkość odwróciła się od Boga za co została unicestwiona (prócz Noego jego rodziny). W czasie potopu Bóg uśmiercił całą ludzkość z wyjątkiem ośmiu dusz.

Od potopu do wieży Babel i Abrama – ok. 427 lat

W ciągu ok. 437 po potopie lat ludzkość rozmnożyła się, Bóg zbawiał w tym czasie wybranych. Po IV wiekach w swojej pysze stworzenie ponownie zbuntowało się przeciw Stwórcy ustanawiając odstępczą religię Babilonu dającą fałszywą nadzieję na lepsze życie po smierci. Bóg pomieszał języki, podzielił ludzkość na narody i rozproszył po całym świecie.

Przymierze z Abrahamem – ok. 430 lat

Potem nadszedł czas przymierza z Abrahamem i powołania do istnienia szczególnego ludu, narodu wybranego, w którym Bóg będzie zbawiał tak samo jak zawsze. Ofiarowanie przez Abrahama jedynego syna, Izaaka, stanowiło ilustrację ofiary Jedynego Syna Boga, jaka będzie złożona za grzechy wszystkich wierzących a nieprzechodnie kapłaństwo Melchisedeka symbolizowało trwałe kapłaństwo Chrystusa nieustannie wstawiającego się za zbawionymi do Boga. Abraham jest nazwany ojcem wszystkich wierzących, a ponieważ obrzezka została dana po zawarciu przymierza, nie tylko Żydzi ale i poganie będą włączeni do przymierza z Bogiem.

Godnym uwagi jest fakt, że Adama i Abrahama dzieliły zaledwie cztery pokolenia ludzi. Adam żył do czasów Methusaleha, który był dziadkiem Noego. Noe po potopie żył jeszcze 350 lat i spotkał Abrama osobiście. Ewangelia była przekazywana ustnie w czystej formie.

Cztery pokolenia ewangelii: Adam – Methusaleh – Noe – Abraham

Przymierze z Izraelem – ok. 1500 lat

Zawarte na górze Synai, gdzie Bóg przekazuje Mojżeszowi warunki Przymierza, w czasie którego zostaje spisane Słowo Boże (Stary Testament) a Ewangelia zbawienia zostaje uzupełniona o następujące elementy:

Mojżesz typem wyzwoliciela z niewoli egipskiej obrazującym dzieło Chrystusa wyzwalającego swój wybrany lud z niewoli grzechu. Ofiara baranka paschalnego chroniąca przed aniołem śmierci obrazem ofiary Mesjasza, prawdziwego baranka, 2 Mojż. 12:21-29. Ofiary całopalne, ofiary pojednania, odpuszczenia grzechów wypełnione przez ofiarę Mesjasza, 3 Mojż. 3:1-7. Mesjasz prawdziwą skałą zabitą aby wylać wody życia, 2 Mojż. 17, 4 Mojż. 20. Mesjasz kamieniem zgorszenia i opoką, Izaj. 8:14-16. Mesjasz prorokiem jak Mojżesz, 5 Mojż. 18:15. Mesjasz opuszczony przez Boga, wyszydzony, kości rozłączone, serce jak wosk, język wyschnięty, szaty podzielone, Psalm 22 Żółć i ocet podana Mesjaszowi, Psalm 69:21, będzie zbity, opluty, zelżony, pohańbiony, Izaj. 50:6-7. Mesjasz odkupicielem gładzącym grzechy, Daniel 9:24. Mesjasz przebity, Zach. 12:10. Mesjasz będzie w postaci ludzkiej, Izaj. 52:13-15,. bez piękności i urody, Izaj. 53:2, wzgardzony, upodlony mąż boleści, Izaj. 53:3, zraniony, zbity, biorący nieprawości nasze na siebie, Izaj. 53:4-5, wiedziony na śmierć jak baranek, Izaj. 53:7, zabity, Izaj. 53:8, utrapiony i starty przez Boga ofiarą za nasze grzechy, Izaj. 53:9, policzony w poczet przestępców, noszący nasz grzech, Izaj. 53:12, zdradzony przez przyjaciela, Psalm 41:9,

Dodatkowo ustanowiony został świątynny system ofiar nieustannie składanych za grzechy, obrazem grzesznej natury człowieka wskazującym na potrzebę jednorazowej kompletnej ofiary Chrystusa.

Dowiadujemy się również, że Mesjasz ma dwie natury, całkowicie Boską i całkowicie ludzką, Mich. 5:2

Nowe Przymierze: do czasów Reformacji – 1487 lat 

Wszystkie zapowiedziane w przez proroków Starego Testamentu wydarzenia dotyczące Chrystusa wypełniły się w osobie Jezusa z Nazaretu Jan 5:39, Rzym. 15:8, 1 Kor. 1:20, Jan 19:20 . Dostępne jest pełne objawienie ewangelii. Imię zbawiciela, jedyne imię jakie zbawia zostaje objawione. Zbawienie jest z łaski przez wiarę. Jak zawsze. Rzym. 10:9-10, Dzieje 4:12Efez. 2:8-9, Gal. 2:16, Rzym. 3:20Tyt. 3:5

Nawróceniu jak zawsze towarzyszy upamiętanie, owoc a nie przyczyna zbawienia. Jeśli ktoś nie ma owocu nawrócenia, można mieć pewność, że jak zawsze w każdym okresie zbawczej historii Jezusa Chrystusa, taka osoba sam siebie zwodzi i nie ma wniej prawdy. Mat. 10:37-38Mat. 16:24Jan 12:25

Nowe Przymierze: czas Reformacji – 500 + lat

Początkowo to czas wyjścia z ciemności teologicznej królestwa szatana reprezentowanego przez organizację rzymsko-katolicką i powrót do korzeni czyli najważniejszych zasad:

 1. Sola Scriptura – co po łacinie oznacza “jedynie Pismo”. Służyło ono jako fundament dla czterech innych sola:
 2. Sola Gratia – zbawienie jest tylko z łaski
 3. Sola Fide – zbawienie jest tylko przez wiarę
 4. Solus Christus – zbawienie jest tylko przez Chrystusa
 5. Soli Deo Gloria – tylko Bogu chwała

To również czas największego w historii odstępstwa. Krok po kroku do zdrowej nauki dodana została trucizna w postaci:

 1. Arminianizmu – człowiek odpowiedzialny za utrzymanie zbawienia
 2. Wyższej krytyki tekstu – podważenie objawienia i natchnienia Pisma
 3. Teologii liberalnej – odrzucenie wiarygodności i prawdziwości Pisma,
 4. Neoortodoksji – źródłem prawdy nie jest zewnętrzne objawienie lecz wewnętrzne przeżycie
 5. Zielonoświątkowego spirytyzmu i fałszywych cudów – całkowita apostazja i herezja akceptująca pozabiblijne objawienie
  .

Ewangelia

Z łaski przez wiarę, uczynki owocem.

Kiedy nastąpi porwanie kościoła, prawdopodobnie nastąpi okresowa przerwa w głoszeniu Słowa. Jednak z pewnością w niedługi czas od porwania prawda będzie głoszona przez niezliczone rzesze nawróconych ludzi, których szatan będzie natychmiast bezlitośnie eliminował rękami antychrysta.
.

Pewna śmierć

Wiara w Chrystusa będzie oznaczała pewną śmierć fizyczną. Mimo to zbawione będą niezliczone rzesze

Obj. 6:9-11 9 A gdy otworzył piątą pieczęć, widziałem pod ołtarzem dusze zabitych z powodu słowa Bożego i świadectwa, które złożyli. 10 I wołały donośnym głosem: Jak długo jeszcze, Panie święty i prawdziwy, nie będziesz sądził i nie pomścisz naszej krwi na mieszkańcach ziemi? 11 I dano każdemu z nich białą szatę, i powiedziano im, aby odpoczywali jeszcze przez krótki czas, aż dopełni się liczba ich współsług i braci, którzy mają zostać zabici jak i oni.

Obj. 20:4 I zobaczyłem dusze ściętych z powodu świadectwa Jezusa i z powodu słowa Bożego oraz tych, którzy nie oddali pokłonu bestii ani jej wizerunkowi i nie przyjęli jej znamienia na czoło ani na rękę.
.

Męczennicy wiary

Bóg powoła żydowskie zastępy misyjne, które odegrają kluczową rolę w zbawieniu wielu Żydów oraz pogan.

Obj. 7:4-7 I usłyszałem liczbę opieczętowanych: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela:

Zach. 12:10 I wyleję na dom Dawidowy, i na obywateli Jeruzalemskich Ducha łaski i modlitw, a patrzyć będą na mię, którego przebodli; i płakać będą nad nim płaczem, jako nad jednorodzonym; gorzko, mówię, płakać będą nad nim, jako gorzko płaczą nad pierworodnym.

Izaj. 11:10 I stanie się dnia onego, że się za korzeniem Isajego, który stanie za chorągiew narodom, poganie pytać będą; albowiem odpocznienie jego sławne będzie

Mat. 24:14 A ta ewangelia królestwa będzie głoszona po całym świecie na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy przyjdzie koniec

Dan. 11:32-35 32 A (Antychryst) tych, którzy będą postępować niegodziwie przeciwko przymierzu, plugawi pochlebstwem. Ale lud znający swego Boga umocni się będzie działać. 33 A rozumni wśród ludu będą nauczać wielu, ale będą padać od miecza, od ognia, od niewoli i od łupu rzez wiele dni. 34 Gdy padną, będą mieli niewielką omoc i wielu przyłączy się do ich pochlebstwem. 35 Spośród tych rozumnych niektórzy padną, aby byli doświadczeni, czyszczeni i wybieleni aż do czasu ostatecznego, bo to jeszcze potrwa aż do czasu wyznaczonego. Ludzie należący do zastępów misyjnych będą niewrażliwi na działanie Bożych aniołów zagłady i sił demonicznych.

Obj. 7:2-3 2 I zobaczyłem innego anioła wstępującego od wschodu słońca, który miał pieczęć Boga żywego i zawołał donośnym głosem do czterech aniołów, którym pozwolono wyrządzać szkodę ziemi i morzu: 3 Nie wyrządzajcie szkody ziemi ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opieczętujemy sług naszego Boga na ich czołach.

Obj. 9:3-4 3  A z dymu wyszła szarańcza na ziemię i dano jej moc, jaką mają skorpiony ziemskie. 4 I powiedziano jej, żeby nie wyrządzały szkody trawie na ziemi ani niczemu zielonemu, ani żadnemu drzewu, lecz tylko samym ludziom, którzy nie mają pieczęci Boga na czołach.
.

Dwóch proroków

Najprawdopodobniej Mojżesz i Eliasz będą głosić całemu światu świadectwo Boga, czyli ewangelię. Szatan będący wrogiem ewangelii zabije ich aby ewangelia nie była głoszona.

Obj. 11:3-7 3 I dam władzę dwóm moim świadkom, którzy będą prorokować przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni ubrani w wory. 4 Oni są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, które stoją przed Bogiem ziemi. 5 A gdy ktoś chce ich skrzywdzić, ogień wychodzi z ich ust i pożera ich wrogów. Jeśli więc ktoś chciałby ich skrzywdzić, w ten sposób musi być zabity. 6 Oni mają władzę zamknąć niebo, aby nie padał deszcz za dni ich prorokowania, i mają władzę nad wodami, aby je zamieniać w krew i porazić ziemię wszelkimi plagami, ilekroć zechcą. 7 A gdy dopełnią swojego świadectwa, bestia, która wychodzi z otchłani, stoczy z nimi walkę i zwycięży ich, i zabije ich.
.

Anioły z nieba

Miejsce proroków zostanie zajęte przez anioła, który z nieba będzie ogłaszał ewangelię wszystkim narodom świata.

Obj. 14:6-7 6 I zobaczyłem innego anioła lecącego środkiem nieba, który miał ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi, wszystkim narodom, plemionom, językom i ludom; 7 Mówiącego donośnym głosem: Bójcie się Boga i oddajcie mu chwałę, bo przyszła godzina jego sądu. Oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, morze i źródła wód.

Zwróćmy uwagę, że wieczna ewangelia, czy ta, która zawsze jest obecna na świecie, zawiera następujące element

 1. Upamiętanie z grzechu: bójcie się Boga
 2. Odrzucenie własnej i uznanie Bożej sprawiedliwości: oddajcie mu chwałę
 3. Ostrzeżenie przed sądem: przyszła godzina jego sądu
 4. Prawidłowa religia: oddajcie pokłon
 5. Uznanie Boga za stwórcę czyli Pana i suwerena: który stworzył niebo i ziemię, morze i źródła wód
  .

Zbawieni

W okresie wielkiego ucisku będzie miała miejsce niespotykana do tej pory intensywność zbawienia. Niezliczony tłum nawrócony dzięki świadectwu ewangelii zasili Boży chór chwały w niebie.

144 tysiące Żydów

Obj. 7:4-7
I usłyszałem liczbę opieczętowanych: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela:
z pokolenia Judy dwanaście tysięcy opieczętowanych,
z pokolenia Rubena dwanaście tysięcy opieczętowanych,
z pokolenia Gada dwanaście tysięcy opieczętowanych;
z pokolenia Asera dwanaście tysięcy opieczętowanych,
z pokolenia Neftalego dwanaście tysięcy opieczętowanych,
z pokolenia Manassesa dwanaście tysięcy opieczętowanych;
z pokolenia Symeona dwanaście tysięcy opieczętowanych,
z pokolenia Lewiego dwanaście tysięcy opieczętowanych,
z pokolenia Issachara dwanaście tysięcy opieczętowanych;
.

Niezliczony tłum

Owocem ewangelii głoszonej przez 144 tysiące żydów, męczenników, dwóch proroków oraz anioła pędzącego po nieboskłonie będzie wielkie upamiętanie

Obj. 7:9…13-14 9 Potem zobaczyłem, a oto wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć, z każdego narodu, plemienia, ludu i języka, który stał przed tronem i przed Barankiem ubrani w białe szaty, a palmy w ich rękach. 13 A jeden ze starszych odezwał się do mnie tymi słowy: Kim są ci, którzy są ubrani w białe szaty i skąd przybyli? 14 Odpowiedziałem mu: Panie, ty wiesz. I powiedział do mnie: To są ci, którzy przyszli z wielkiego ucisku i wyprali swoje szaty, i wybielili je we krwi Baranka.

Zwrócić tutaj należy uwagę na fakt, że niezliczony tłum znajdujący się przed tronem Pana Boga czyli Ojca, Syna i Ducha Świętego, tronem w niebie, to zaledwie osoby przychodzące z wielkiego ucisku. To wszyscy, którym przypisana została sprawiedliwość Chrystusa i utracili życie z powodu ewangelii.
.


Odstępstwo

Pomimo ogromu Bożych cudów, pomimo tragedii przez Boga wywołanych ponadnaturalnych kataklizmów zdecydowana większość ludzkości wybierze fizyczne i duchowe samobójstwo. Zamiast prosić Boga o przebaczenie tym bardziej Boga będą nienawidzieć.

Obj. 11:7…10 7 A gdy dopełnią swojego świadectwa, bestia, która wychodzi z otchłani, stoczy z nimi walkę i zwycięży ich, i zabije ich… 10 A mieszkańcy ziemi będą się cieszyć i radować z ich powodu. I będą sobie nawzajem posyłać podarunki, bo ci dwaj prorocy dręczyli mieszkańców ziemi.

Obj. 16:9 I ludzie zostali popaleni wielkim żarem, i bluźnili imieniu Boga, który ma władzę nad tymi plagami, a nie pokutowali, aby oddać mu chwałę.

Obj. 16:11 I bluźnili Bogu nieba z powodu swoich bólów i wrzodów, lecz nie pokutowali ze swoich czynów.

Obj. 16:21 I spadł z nieba na ludzi wielki grad o wadze około jednego talentu. A ludzie bluźnili Bogu z powodu plagi gradu, bo plaga ta była bardzo wielka.Prowadzeni w swym szaleństwie przez demony ludzie wydadzą wojnę Bogu w nadziei na unicestwienie Stwórcy. Szatan podszyje się pod Boga, będzie wykonywał fałszywe cuda. Bóg zostanie uznany za szatana.

Obj. 16:15-16 A są to duchy demonów, które czynią cuda i wychodzą do królów ziemi i na cały świat, aby ich zgromadzić na wojnę w wielki dzień Boga Wszechmogącego. 16 I zgromadził ich na miejsce zwane po hebrajsku Armageddon.
.


 Sąd i eksterminacja

Bóg dokona eksterminacji absolutnie wszystkich niewierzących. Nie przeżyje ani jeden wróg Boga. Przywódcy wojska zostaną wysłani żywcem do jeziora ognistego.

Obj. 19:19-21 19 I zobaczyłem bestię i królów ziemi, i ich wojska zgromadzone, by stoczyć bitwę z tym, który siedzi na koniu, i z jego wojskiem. 20 I schwytana została bestia, a z nią fałszywy prorok, który czynił przed nią cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamię bestii i oddawali pokłon jej wizerunkowi. Oboje zostali żywcem wrzuceni do jeziora ognia, płonącego siarką. 21 Pozostali zaś zostali zabici mieczem wychodzącym z ust tego, który siedział na koniu. I wszystkie ptaki najadły się ich ciałami.Gdy wszyscy wrogowie Boga zostaną fizycznie wyeliminowani a ziemia na nowo ukształtowana plagami, Jezus Chrystus osobiście zstąpi na ziemię aby wraz ze świętymi panować nad swoim ludem, czyli wszystkimi pozostałymi przy życiu.

Pozostali, którzy nie brali udział w wielkiej bitwie zostaną osądzeni i skazani na zatracenie. Z wszystkich żywych osób do Królestwa Milenijnego wejdą tylko ci, którzy upamiętali się. Żaden niewierzący nie prześlizgnie się do ziemskiego Królestwa Milenijnego. Interesującym jest także fakt, że skazani na wieczne zatracenie ludzie będą samozwiedzeni – twierdząc, że byli prawowiernymi wyznawcami prawdziwego Boga a jako dowód podadzą rzekomą umiejętność czynienia cudów. Zupełnie jak wyznawcy współczesnego ducha zielonoświątkowstwa osoby te będą całkowicie zaślepione kłamstwem, które nosi imię Boga lecz nie nosi znamion upamiętania. Cuda i znaki dadzą im fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Będzie to tragiczny finał.

Mat. 7:21-23 21 Nie każdy, kto mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. 22 Wielu powie mi tego dnia: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w twoim imieniu i w twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów, i w twoim imieniu nie czyniliśmy wielu cudów? 23 A wtedy im oświadczę: Nigdy was nie znałem. Odstąpcie ode mnie wy, którzy czynicie nieprawość.

Dosłownie niewierzący zostaną wyrzuceni precz, osobiście przez Pana Jezusa ku swemu wielkiemu zaskoczeniu. I nie będzie dla nich ratunku.

Mat. 24:37-41 37 A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. 38 Jak bowiem za tych dni przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do tego dnia, w którym Noe wszedł do arki; 39 I nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i zabrał wszystkich – tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. 40 Wtedy dwóch będzie w polu, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. 41 Dwie będą mleć na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona.


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email