Powszechnym jest stanowisko sabatarian (i nie tylko) dzielące Prawo na moralne i ceremonialne. I tak naśladowcy Chrystusa mają obowiązek zachowywać Prawo moralne, podczas gdy Prawo ceremonialne zostało wypełnione w Chrystusie i nie obowiązuje. Podział taki prowadzi do kilku ciekawych paradoksów teologicznych, z których jednym jest obowiązek zachowywania szabatu….

Ale do rzeczy.

Definicje słownikowe

Greckie νόμος nomos i hebreajskie תּוֹרָה Torah to znaczeniowe synonimy.

νόμος nomos – greckie słowo oznaczające oznacza prawo w ogólnym znaczeniu, Prawo Mojżeszowe, także Pięcioksiąg Mojżeszowy. Jest to ekwiwalent znaczeniowy hebrajskiego wyrazu

תּוֹרָה Torah – kierunek, instrukcja, prawo, Pięcioksiąg Mojżeszowy, pochodna słowa
יָרָה yarah – nauczać
.


Niepodzielne Prawo

Rozważmy dwa fragment Pisma Świętego

Gal. 3:24 Tak więc Prawo (gr. νόμος nomos, hebr  תּוֹרָה Torahbyło naszym pedagogiem do Chrystusa, abyśmy z wiary byli usprawiedliwieni.
.
Mat. 5:18 Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z Prawa (gr. νόμου nomou, hebr  תּוֹרָה Torah), aż wszystko się wypełni.

W pierwszym fragmencie słowo Tora / Nomos interpretowane jest jako Prawo Ceremonialne. Zatem Prawo Ceremonialne było przewodnikiem do Chrystusa, wskazywało na Jego osobę, lecz Prawo Moralne już nie….

Rozbicie to zostało dokonane sztucznie, w celu uniknięcia pułapki, w jaką mogliby wpaść wszyscy, którzy nie wierzą, że Chrsytus zniósł całkowicie Prawo. W ich rozumieniu Prawo nie jest zniesione całkowicie lecz częściowo. Inaczej tekst z Ewangelii Mateusza nakazywałby zachowywanie całego Prawa Ceremonialnego, ze składaniem ofiar w Świątyni włącznie. Dlatego wymyślono pojęcie Prawa Moralnego i przypisano je do tekstu Mateusza. I tak ani jedna jota nie przeminie z Prawa Moralnego, choć całe Prawo Ceremonialne zostało zniesione.

Nie istnieją żadne podstawy egzegetyczne umożliwiające podział Prawa na Ceremonialne (wypełnione) i Moralne (obowiązujące). Jest to sztuczny zabieg wynikający z obawy przed antynomianizmem (fałszywa nauka zezwalająca wierzącym na dowolne grzeszenie bez konsekwencji) dający wygodną pozycję do uwiarygodnienia np. obowiązku czczenia szabasu. Jednak jeśli kontekst wyraźnie nie wskazuje inaczej,  νόμος nomos czyli תּוֹרָה Torah odnosi się do Prawa jako całości.
.


Śladem sabatarian

Przyjmijmy na moment retorykę sabatarian i uznajmy, że mimo wszystko Prawo dzieli się na Moralne i Ceremonialne. Zobaczmy jakie to niesie za sobą konsekwnecje, poneiważ nawet w takim przypadku:
.

Prawa Moralnego nie wolno łamać

Tak jak nie wolno kraść, tak nie wolno zabijać. Należy również miłować Boga z całego serca oraz bliźniego. Co się zaś tyczy szabasu, okazuje się, że można go łamać bez ponoszenia winy, zatem nie jest Prawem Moralnym

Mat 12:5  Albo nie czytaliście w Prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek szabatu, a są bez winy?

.

Święto nie dla wszystkich

Szabas obowiązywał wyłącznie Izrael i nie dotyczył nigdy pogan. Nigdzie w Biblii nie znajdziemy oskrażenia Boga skierowanego do pogan zarzucającego im łamanie sabatu, choć wypominał łamanie dziewięciu pozostałcy przykazań dekalogu. Stąd wniosek, że nie jest to Prawo Moralne.

Rzymian 1:23…28-31
.
23 I zamienili chwałę niezniszczalnego Boga (złamane I przykazanie) na podobieństwo obrazu zniszczalnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i gadów. (złamane II przykazanie)
.
28 A skoro im się nie spodobało zachowanie poznania Boga, wydał ich Bóg na pastwę wypaczonego umysłu, aby robili to, co nie wypada;
.
29 Będąc napełnieni wszelką nieprawością, nierządem  (złamane VII przykazanie), przewrotnością, chciwością (złamane VIII przykazanie),  złośliwością; pełni zazdrości (złamane X przykazanie) , morderstwa  (złamane VI przykazanie), sporu, podstępu  (złamane IX przykazanie), złych obyczajów;
.
30 Plotkarze, oszczercy, nienawidzący Boga  (złamane III przykazanie), zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złych rzeczy, nieposłuszni rodzicom  (złamane V przykazanie)
.
31 Bezrozumni, niedotrzymujący słowa, bez naturalnej miłości, nieprzejednani i bez miłosierdzia.
.
Nic na temat IV przykazania, Bóg nie powiedział nie czczący szabasu…

.

Święto, które zbrzydło Bogu

W ostatniej Księdze Pisma, czyli w Objawieniu widzimy, że Bóg pochwala moralne zachowanie kościoła a niemoralne gani. Zatem rozumiemy, że moralne zasady są przez Boga postrzegane pozytywnie, podczas gdy ich łamanie negatywnie. Mimo to czytamy:

Izaj. 1:13-14 Przestańcie składania czczych ofiar! Obrzydłe Mi jest wznoszenie dymu; święta nowiu, szabaty, zwoływanie świętych zebrań… Nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości. Nienawidzę całą duszą waszych świąt nowiu i obchodów; stały Mi się ciężarem; sprzykrzyło Mi się je znosić!

Bóg nigdy nie obrzydził sobie postępowania tych, któzy nie cudzołożą czy też nie kradną. Mimo to obrzydło mu zachowywanie szabasów. To wskazuje, że szabas nie jest Prawem Moralnym (pamiętajmy, że ciągle przyjmujemy sztuczny podział Prawa na Moralne i Ceremonialne).

Odrobinę logiki:

  • Bogu nigdy nie zbrzydło przestrzeganie jakiegokolwiek moralnego prawa
  • Bogu zbrzydło przestrzeganie czwartego przykazania (obowiązku czczenia szabasu)
  • Wniosek: nakaz przestrzegania szabasu nie jest Prawem Moralnym…
    .

Wniosek

Skoro przestrzeganie szabasu nie należy do Prawa Moralnego musi należeć do Prawa Ceremonialnego (sztuczny dychotomiczny podział Prawa na Moralne i Ceremonialne). Będąc zatem konsekwentni, według tej doktryny Prawo Ceremonialne zostało zniesione a z nim sabat…

Pamiętajmy również, że Doktryna DwuTorowości nie ma w rzeczywistości oparcia Biblijnego. Chrystus zniósł całe Prawo.


Zobacz w temacie

 

Print Friendly, PDF & Email