1 Tes. 4:17 Potem my, którzy pozostaniemy żywi, razem z nimi będziemy porwani w obłoki, w powietrze, na spotkanie Pana, i tak zawsze będziemy z Panem.

Analiza objawionej prawdy o Pochwyceniu lub Porwaniu Kościoła

Wstęp

Doktryna przyszłych wydarzeń, zwana Eschatologią Biblijną, ma znaczenie nie tylko jako informacja, ale również jako wskazówka pozwalająca nam prowadzić chrześcijańskie życie zgodnie z tym, czego naucza nas Słowo Boże.

Należy wziąć pod uwagę, że prawidłowa interpretacja proroctw wymaga szczególnej dokładności i uwagi. Być może jest to dziedzina studiów biblijnych, w której potrzebne jest najbardziej uważne stosowanie metod egzegezy, syntezy, hermeneutyki i teologii systematycznej. Nie może to jednak być wymówką do zaniedbywania tego, jakże ważnego tematu.


Eschatologia chrześcijan z pierwszych wieków istnienia Kościoła

Rzym. 11:18-24 Nie wynoś się nad gałęzie. Jeśli jednak się wynosisz wiedz, że nie ty podtrzymujesz korzeń, lecz korzeń ciebie. Ale powiesz: Odłamane zostały gałęzie, abym ja został wszczepiony. Słusznie, z powodu niewiary zostały odłamane, ty zaś trwasz przez wiarę. Nie pysznij się, ale się bój. Jeśli bowiem Bóg nie oszczędził naturalnych gałęzi, wiedz że i ciebie nie oszczędzi. Spójrz więc na dobroć i srogość Boga: srogość dla tych, którzy upadli, a dla ciebie dobroć, jeśli będziesz trwał w tej dobroci. W przeciwnym razie ty też będziesz wycięty. Lecz i oni, jeśli nie będą trwali w niewierze, zostaną wszczepieni, gdyż Bóg ma moc ponownie ich wszczepić. Jeśli bowiem ty zostałeś wycięty z dzikiego z natury drzewa oliwnego, a wbrew naturze zostałeś wszczepiony w szlachetne drzewo oliwne, o ileż bardziej ci, którzy są gałęziami naturalnymi, wszczepieni zostaną w swoje własne drzewo oliwne!

Bez cienia wątpliwości chrześcijanie z pierwszych stuleci byli premileniarystami i pretrybulacjonistami tak, jak nauczali Apostołowie.

Byli premileniarystami, ponieważ wierzyli, że Pan powróci na ziemię, aby przywrócić obiecane Izraelowi królestwo

Izaj. 2:1-3 1 Słowo, które widział Izajasz, syn Amosa, dotyczące Judy i Jerozolimy. 2 Stanie się w dniach ostatecznych, że góra domu Jahwe będzie utwierdzona na szczycie gór i wywyższona ponad pagórki; i wszystkie narody popłyną do niej. 3 I pójdzie wiele ludów, i powie: Chodźcie, wstąpmy na górę Jahwe, do domu Boga Jakuba; on będzie nas uczył swoich dróg, a my będziemy kroczyli jego ścieżkami. Z Syjonu bowiem wyjdzie prawo, a słowo Jahwe z Jerozolimy.
.
Dzieje 1:6 Tak więc zebrani pytali go: Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraelowi?

Królestwo to nie zostało jeszcze ustanowione na świecie, ponieważ świat tkwi jeszcze w niegodziwości

1 Jana 5:19 Wiemy, że jesteśmy z Boga, a cały świat tkwi w niegodziwości

Byli pretrybulacjonistami, ponieważ Kościół koniecznie musi zostać zabrany przed pojawieniem się bestii antychrysta i krótkim okresem jego nikczemnego rządu światowego, zanim cały Izrael zostanie zbawiony

Rzym. 11:25-26 25 Nie chcę bowiem, bracia, abyście nie znali tej tajemnicy – żebyście sami siebie nie uważali za mądrych – że zatwardziałość po części przyszła na Izrael, dopóki nie wejdzie pełnia pogan. 26 I tak cały Izrael będzie zbawiony, jak jest napisane: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba.

W tym przypadku wczesny Kościół wierzył, że Bóg będzie działał w odniesieniu do Izraela, aby został on zbawiony, ale Duch Święty przez Apostoła Pawła zapowiedział, że wierzący spośród narodów zapomną o tej obietnicy danej Izraelowi. Z tego powodu Apostoł nas upomina, abyśmy nie byli aroganccy i nie chlubili się zanadto z powodu Bożej dobroci w stosunku do nas. Niestety, stało się coś zupełnie innego i obecnie wiele zborów skłania się ku doktrynie zastąpienia bardziej, niż mogłoby nam się wydawać na pierwszy rzut oka. Doktryna ta naucza, że Izrael etniczny nie znajduje się już w Bożych planach, a wszystkie dane mu obietnice i błogosławieństwa zostały przekazane Kościołowi.

Bóg wyznaczył okres siedmiu lat, aby osiągnąć ostateczny rezultat dotyczący zbawienia obiecanego Izraelowi

Dan. 9:27 Utrwali przymierze z wieloma przez jeden tydzień. A w połowie tego tygodnia sprawi, że ustanie ofiara spalana i ofiara z pokarmów, a przez mnóstwo obrzydliwości uczyni spustoszenie aż do końca, i wyleje się to, co postanowione, na tego, który ma być spustoszony

Wierzący z pierwszych trzech wieków otrzymali jako naukę doktrynę apostolską i wiedzieli o tych rzeczach.
.


Autorzy z różnych stuleci

Wiktoryn, biskup Patawii

W III wieku Wiktoryn, biskup Patawii, napisał komentarz do rozdziału 11 Objawienia. W komentarzu tym ów mąż Boży, który umarł jako męczennik za swoją wiarę w Chrystusa w roku 304 n.e. pod panowaniem rzymskiego cesarza Dioklecjana, widział okres trzech i pół roku działalności dwóch Świadków i następnie taki sam okres czasu rządów antychrysta, jako siedmioletni czas Wielkiego Ucisku. Komentując plagi, które mają nadejść w Wielkim Ucisku napisał:

„Stanie się to w czasach ostatecznych, gdy Kościół zostanie usunięty z drogi.”

Wiktoryn wyraźnie podkreślił tutaj, że Kościół będzie zostanie zabrany przed Wielkim Uciskiem. Tim LaHaye skomentował to w następujący sposób:

„Bezdyskusyjnie biskup Wiktoryn z Patawii, genialny nauczyciel Biblii, który żył w trzecim wieku stwierdził, że Kościół zostanie zabrany przed plagami, które nadejdą w czasie Bożego gniewu, który zgodnie z jego komentarzem do Objawienia 11 trwać będzie siedem lat. Opisał to tymi słowami: „(Oni) opuścili miejsce, zeszli z drogi.”

Niestety w późniejszym czasie nauka Augustyna z Hippony (354-430) będącego pod wpływem nauk Orygenesa (III w.) sprawiła, że począwszy od V wieku zaczęto nauczać chrzescijan doktryny amilenialnej z dodatkiem postmileniaryzmu, co stało się charakterystyczne dla powstałego nieco później kościoła katolickiego.

Amileniaryzm odrzuca przyszłe Tysiącletnie Królestwo na ziemi, lub przynajmniej zapewnia, że królestwo jest już teraz. I stąd postmileniaryzm wywiera nacisk na to drugie wysuwając wniosek, że Kościół rzekomo już króluje na ziemi, pomimo nieobecności Króla. Nie można tego nazwać inaczej niż zwykłą głupotą. Z tego powodu przez wiele stuleci, od czasów Augustyna z Hippony, chrześcijaństwo było w zasadzie amilenialne i postmilenialne, praktycznie przez cały czas gdy znajdowało się pod wplywem nikczemnych nauk i obrzędów rzymskiego katolicyzmu.
.

Efrain z Nisibis

Jeśli chodzi o pretrybulacjonizm, czyli doktrynę pochwycenia Kościoła przed Wielkim Uciskiem, który ma nadejść na ten świat przed chwalebnym przyjściem Pana w celu ustanowienia Jego Tysiącletniego Królestwa obiecanego Izraelowi, należy, zauważyć, że Efrain z Nisibis znany również jako Efrain Syryjczyk (306-373 n.e.), który był jednym z wiodących teologów wczesnego bizantyjskiego Kościoła Orientalnego i płodnym pisarzem stwierdził:

„Albowiem wszyscy święci i wybrani Boga zgromadzeni będą przed Uciskiem, który ma nadejść i zabrani będą do Pana, zanim ujrzą zamieszanie które wypełni świat…”

Wprawdzie Efrain nie określił konkretnie ile lat będzie trwał Wielki Ucisk, Biblia mówi nam, że będzie to siedem lat będących odpowiednikiem ostatniego, siedemdziesiątego tygodnia z proroctwa Daniela (Daniela 9:27), to jednak wyraził się jasno, iż Pochwycenie nastąpi przed Uciskiem. Jest oczywiste, że zamieszanie o którym mówi Efrain Syryjczyk to nic innego, tylko konsekwencje niesławnych rządów bestii antychrysta.

Pomimo negatywnej postawy Kościoła Rzymskokatolickiego w kwestii eschatologii biblijnej oraz wielu innych doktryn istotnych dla naszej wiary, niektóre rękopisy z różnych źródeł i epok przetrwaly i dotarły do naszych rąk.
.

Joseph Mede

Tak właśnie jest w przypadku Josepha Mede (1586-1638), który wiele wieków później napisał:

„… zmartwychwstanie tych, którzy zasnęli w Chrystusie i pochwycenie razem z nimi w powietrzu tych wszystkich, którzy pozostaną żywi…”

Chociaż autor nie określił, kiedy miałoby nastąpić Pochwycenie, czy to przed, czy po Ucisku, to jednak jego deklaracja doktrynalna była czymś nowym i zaskakujacym, ponieważ w tamtych czasach nie nauczano eschatologii z uwagi na długotrwały wpływ średniowiecznego obskurantyzmu.
.

Morgan Edwards

Mijał czas i dotarliśmy do XVIII wieku. Morgan Edwards (1722-1795) pastor Baptystów, przestawił w swojej książce p.t. „Millenium, Last Day” powody,  dla których Chrystus zabierze swój Kościół przed Wielkim Uciskiem. W książce tej, napisanej w 1788 roku napisał:

„Umarli święci zostaną wskrzeszeni, a żywi święci będą przemienieni w chwili, gdy Chrystus pojawi się w powietrzu (1 Tes. 4:17); a stanie się to około trzech i pół roku przed Tysiącleciem. Czy święci wraz z Chrystusem będą przebywać cały ten czas w powietrzu? Nie. Wstąpią do raju lub do mieszkań w domu Ojca (Jan 14:2). W ten sposób znikną na wyznaczony okres czasu. Powodem tego zniknięcia jest osądzenie zmartwychwstałych i przemienionych świętych…”

Wprawdzie jego pozycja jest raczej tym co obecnie nazywamy „midtrybulacjonizmem”, to jednak oczywiste, że dla Morgana Edwardsa Pochwycenie jest przed Wielkim Uciskiem. W kwestii powodów dla których Pan zabierze swój Kościół z tego świata, chodzi o to, aby stanęli przed Trybunałem Chrystusa  oraz aby zajęli mieszkania w domu Ojca.

Rzym. 14:10 Dlaczego więc ty potępiasz swego brata? Albo czemu lekceważysz swego brata? Wszyscy bowiem staniemy przed trybunałem Chrystusa.
.
2 Kor. 5:10  Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za to, co czynił w ciele, według tego, co czynił, czy dobro, czy zło.

Dokąd uda się Kościół Boży wskrzeszony i przemieniony? Słowo Boże mówi to wyraźnie:

Efez. 2:6 I razem z nim wskrzesił, i razem z nim posadził w miejscach niebiańskich w Chrystusie Jezusie.
.
1 Tes. 4:17 …i tak zawsze będziemy z Panem.

Kościół, który raz został pochwycony idzie do nieba, które jest jego Ojczyzną (1 Tes. 4:17) i po krótkim czasie zstępuje z Panem, aby ustanowić Tysiącletnie Królestwo. (Obj. 19:14)
.

John Gill

Czterdzieści lat przed ukazaniem się dzieła Morgana Edwardsa, znamienity teolog baptystyczny, John Gill, opublikował w roku 1748 swój komentarz do Nowego Testamentu. Komentując (1 Tes. 4:15-17) wyraził się w następujący sposób:

„Apostoł (Paweł) ma tutaj coś nowego i niezwykłego do nauczania, co dotyczy przyjścia Chrystusa, pierwszego zmartwychwstania, czyli zmartwychwstania świętych, przemienienia żywych świętych, pochwycenia w chmurach jednych i drugich, wskrzeszonych i żywych, aby spotkali się z Chrystusem w powietrzu… tutaj Chrystus zatrzyma się, będzie widoczny dla wszystkich … nie zstąpi jednak na ziemię, ponieważ nie jest ona jeszcze gotowa aby Go przyjąć.”

Jak można zauważyć, John Gill wierzył w Pochwycenie przed przyjściem w chwale Chrystusa wraz ze swoimi świętymi. John Gill nie opisuje w swoim komentarzu chwalebnego przyjścia Chrystusa na ziemię, lecz przyjście w chmurach w celu zabrania swojego Kościoła, co nie może być uważane za część Jego rzeczywistego powrotu, który nastąpi później.

Chwalebne przyjście Chrystusa to nie jest Jego pojawienie się w powietrzu aby zabrać swój Kościół. Pan przyjdzie najpierw po swoją Oblubienicę. Spotkamy się z Panem w powietrzu i udamy się wraz z nim do naszego miejsca przeznaczenia: do nowej Jerozolimy. Tam odbędzie się sąd Trybunału Chrystusa oraz obchodzone będzie wesele Baranka, podczas gdy na ziemi będą miały miejsce Boże wyroki przeciw perwersyjnej ludzkości.

Gill oczywiście zapewnia w swoim komentarzu, że Chrystus nie zstąpi na ziemię (tak jak to będzie podczas Jego przyjścia w chwale, gdy postawi swoje stopy na Górze Oliwnej). Jako powód podaje nieprzygotowania ziemi na przyjęcie Chrystusa. I jest to zgodne z prawdą, ponieważ najpierw muszą się odbyć wszystkie sądy Wielkiego Ucisku opisane w Księdze Objawienia.

Fakt pozostawania Pana w powietrzu w celu zabrania swojego Kościoła (1 Tes 4:17) oznacza, że będzie widziany przez wszystkich, lub przynajmniej wszyscy będą mieli okazję zobaczyć coś niezwykłego. Nie jest to sprzeczne z (Mat. 24:30) gdzie czytamy w opisie Jego chwalebnego przyjścia, że wszyscy „… ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach niebieskich z mocą i wielką chwałą.” Podczas obu zbliżających się wydarzeń, zarówno Pan i wszystko co jest związane z tymi wydarzeniami będzie mogło być zauważone przez wszystkich. Nie może być inaczej z uwagi na absolutnie spektakularne okoliczności.

2 Tes. 1:7-8 7 A wam, uciśnionym, dać odpoczynek wraz z nami, gdy z nieba objawi się Pan Jezus z aniołami swojej mocy; 8 W ogniu płomienistym wywierając zemstę na tych, którzy Boga nie znają i nie są posłuszni ewangelii naszego Pana Jezusa Chrystusa.

W powyszym fragmencie znajdujemy szczegóły dotyczące wyglądu Jezusa podczas swojego powrotu w chwale: „…gdy z nieba objawi się Pan Jezus z aniołami swojej mocy; w ogniu płomienistym…”. To, co zobaczą ludzie, nie będzie ani człowiekiem, ani czymś podobnym do człowieka. To będzie płomień ognia! I oczywiście, wszelkie oko będzie mogło go ujrzeć. Przyjście Chrystusa po swój Kościół nie odbędzie się w milczeniu i w sekrecie. Słowo Boże opisuje to w następujący sposób:

1 Tes. 4:16 Gdyż sam Pan z okrzykiem, z głosem archanioła i dźwiękiem trąby Bożej zstąpi z nieba, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi.
.
1 Kor. 15:52 W jednej chwili, w mgnieniu oka, na ostatnią trąbę. Zabrzmi bowiem trąba, a umarli zostaną wskrzeszeni niezniszczalni, a my zostaniemy przemienieni.

Pochwycenie Kościoła nie będzie ani skryte ani ciche. Dokona się bardzo szybko, ale będzie widoczne dla wszystkich. Tego naucza nas Słowo Boże.
.


Rozważania i komentarze do Mateusza 24

Mat. 24:1-3 A Jezus wyszedł ze świątyni i oddalił się. I podeszli do niego jego uczniowie, aby pokazać mu zabudowania świątynne. Lecz Jezus powiedział do nich: Czyż nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam wam, nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by nie został zwalony. A gdy siedział na Górze Oliwnej, podeszli do niego uczniowie i pytali na osobności: Powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak twego przyjścia i końca świata?

Gdy Pan siadał na Górze Oliwnej, zwracał się przede wszystkim do swoich uczniów i słuchaczy pochodzenia żydowskiego, którzy w Niego wierzyli. Odpowiadając na pytania uczniów, którzy wszyscy byli Żydami, Nauczyciel wskazał im całą serię wydarzeń, które miały nastąpić w przyszłości. Należy je rozpatrywać w sposób ostrożny i uporządkowany. Uczniowie zadali Jezusowi trzy podstawowe pytania:

a) Kiedy zostanie zburzona świątynia?
b) Jakie będą znaki powtórnego przyjścia Pana?
c) Jakie będą znaki zbliżającego się końca świata?

W Ewangelii Łukasza 21: 20-24 Jezus opisał zniszczenie świątyni w Jerozolimie, które miało miejsce w roku 70 n.e.

W Ewangelii Mateusza 24:4-28 Pan ostrzegł uczniów aby nie dali się zwieść przez różnych fałszywych namaszczonych, którzy mieli pojawić się w przyszłości. Jednym z nich był Szymon Bar Kochba, który ogłosił się mesjaszem i w roku 135 n.e. doprowadził Izrael do ostatecznej klęski i zaginięcia jako narodu.

Jezus wskazał na kilka znaków zanim nadejdzie koniec (rozumiejąc jako koniec, zakończenie dyspensacji łaski). Wojny, pogłoski o wojnach, głód, choroby, trzęsienia ziemi. Wszystko to będzie początkiem boleści. Mówił także o prześladowaniach, nawet na śmierć. Można odnieść to zarówno do Żydów jak i do chrześcijan. Mają pojawić się fałszywi prorocy, co również można przypisać zarówno Żydom jak i chrześcijanom, itd. itd.
.

Obrzydliwość spustoszenia i zniknięcie Kościoła

Jeden z wyraźnych i konkretnych znaków widzimy w Mateusza 24:15, gdzie mowa jest o obrzydliwości spustoszenia w miejscu świętym o czym również czytamy u proroka Daniela.

Mat. 24:15 Gdy więc zobaczycie obrzydliwość spustoszenia, o której mówił prorok Daniel, stojącą w miejscu świętym (kto czyta, niech rozumie);
.
Dan. 11:31 A powstaną przez niego wojska, które zbezczeszczą świątynię-twierdzę i zniosą codzienną ofiarę, a postawią obrzydliwość spustoszenia

W roku 168 p.n.e. Antioch IV Epifanes zniósł ofiarę codzienną w świątyni i dopuścił się profanacji świętego miejsca składając w nim ofiarę ze świńskiego mięsa dla swych pogańskich bogów.  Taka sama sytuacja lub bardzo podobna powtórzy się jeszcze raz, tak jak to zapowiedział Pan Jezus.

Przenieśmy się teraz do 2 Tesaloniczan 2 gdzie czytamy:

2 Tes. 2:3-4 Niech was nikt w żaden sposób nie zwodzi. Ten dzień bowiem nie nadejdzie, dopóki najpierw nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia. Który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co się nazywa Bogiem lub co jest przedmiotem czci, tak że zasiądzie w świątyni Boga jako Bóg, podając się za Boga.

Obrzydliwością spustoszenia tym razem nie będzie świnia, ale sam antychryst gdy zasiądzie na wyznaczonym miejscu. Wprawdzie świątynia nie istnieje już od wielu wieków, jednak państwo Izrael odrodziło się, i to w ciągu jednego dnia! Jest bardzo możliwe, że w niedługim czasie ponownie wzniosą świątynię w Jerozolimie.

Izaj. 66:8 Kto słyszał o czymś takim? Kto widział coś podobnego? Czy ziemia może urodzić w jednym dniu? Czy naród rodzi się od razu? Ale Syjon ledwie zaczął odczuwać bóle, a już urodził swoich synów

W Daniela 9:27 czytamy, że w połowie ostatnich siedmiu lat (ostatniego tygodnia „shabua” z proroctwa Daniela o siedemdziesięciu tygodniach), pojawi się jeszcze raz obrzydliwość spustoszenia. Zostało to zapowiedziane przez Pana w Mateusza 24:15 i oczywiście skierowane jest to do wierzących Żydów, którzy żyć będą w owym czasie.

Dani 9:27 Utrwali przymierze z wieloma przez jeden tydzień. A w połowie tego tygodnia sprawi, że ustanie ofiara spalana i ofiara z pokarmów, a przez mnóstwo obrzydliwości uczyni spustoszenie aż do końca, i wyleje się to, co postanowione, na tego, który ma być spustoszony
..
Mat. 24:15 Gdy więc zobaczycie obrzydliwość spustoszenia, o której mówił prorok Daniel, stojącą w miejscu świętym (kto czyta, niech rozumie);

Dlaczego Pan w Mateusza 24 kieruje swoje słowa do Izraela a nie do Kościoła? Chodzi o to, że gdy pojawi się obrzydliwość spustoszenia, Kościoła już nie będzie na ziemi. Pozwólcie mi powiedzieć coś bardzo ważnego: w obecnym czasie, w dyspensacji łaski, nie mogą istnieć jednocześnie z jednej strony Kościół, a z drugiej zbawiony Izrael

Rzym. 11:25-26 25 Nie chcę bowiem, bracia, abyście nie znali tej tajemnicy – żebyście sami siebie nie uważali za mądrych – że zatwardziałość po części przyszła na Izrael, dopóki nie wejdzie pełnia pogan.26 I tak cały Izrael będzie zbawiony, jak jest napisane: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba.

Jeśli Żyd w obecnych czasach dostępuje zbawienia, staje się częścią Kościoła. W czasie Wielkiego Ucisku, gdy Bóg ześle na Izrael jednocześnie deszcz wczesny i późny

Oz. 6:3 Wtedy poznamy i będziemy się starać poznać PANA. Jego wyjście bowiem jest przygotowane jak zorza poranna, przyjdzie do nas jak deszcz wiosenny i jesienny, który nawadnia ziemię.

Gdyby Kościół był obecny na ziemi… Gdzie należałby nawrócony Żyd? Do Izraela, czy do Kościoła? A może Kościół stałby się Izraelem, a Izrael Kościołem? Nie!

Izrael nie jest Kościołem i Kościół nie jest Izraelem.

Czas dyspensacji Łaski odnosi się do Kościoła. Czas dyspensacji Królestwa odnosi się do Izraela.

Jest rzeczą oczywistą, że większość postrybulacjonistów to zwolennicy teologii zastąpienia, czy wiedzą o tym, czy nie. Jeśli nie bierze się pod uwagę Słowa Bożego mówiącego, że w pewnym momencie „cały Izrael będzie zbawiony”, to Słowo nie może być w pełni zrozumiane i w konsekwencji pojawia się błąd w interpretacji.
.

Powtórne przyjście Chrystusa w Mateusza 24

W Ewangelii Mateusza 24:29nn  czytamy o tym, co się wydarzy zaraz po Wielkim Ucisku, „…jakiego nie było od początku świata aż dotąd ani nigdy nie będzie.” (Mat. 24:21). Z wersetu 30 dowiadujemy się o chwalebnym przyjściu Pana (Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego. Wtedy będą lamentować wszystkie ludy ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach niebieskich z mocą i wielką chwałą.)

Zanim przejdziemy dalej, musimy odpowiedzieć na następujące pytanie: Dlaczego w relacji z Góry Oliwnej z Mateusza 24 nie znajdujemy żadnej wzmianki lub komentarza dotyczącego pochwycenia Kościoła? Odpowiedź jest prosta, ponieważ cała ta relacja skierowana jest w pierwszej kolejności do uczniów pochodzenia żydowskiego, którzy będą żyć na ziemi w czasie Wielkiego Ucisku i do całego Izraela, który zostanie zbawiony.

Chcemy więcej dowodów? Zauważmy że w kontekście obrzydliwości spustoszenia, mającej się pojawić w nowej świątyni, która jeszcze nie została wzniesiona, Pan Jezus radzi swoim uczniom aby uciekali w góry Judei i aby modlili się, aby ta ucieczka nie miała miejsca w zimie i w szabat. Czy to ma coś wspólnego z Kościołem? Nic. Ma za to związek z Izraelem:

 • Tylko mieszkańcy Jerozolimy, Żydzi, mają możliwość ucieczki w góry Judei
 • Zima jest mroźna w Izraelu, czego nie można powiedzieć o wielu innych regionach świata
 • Przestrzeganie szabatu dotyczy Żydów i nie ma nic wspólnego z Kościołem

Wracając do (Mateusza 24:29nn.) widzimy, że Pan opisuje nam swoje powtórne, chwalebne przyjście, które nastąpi po Wielkim Ucisku: „A zaraz po ucisku tych dni…”, oraz towarzyszące mu znaki na niebie (w. 29,30)
.

Zgromadzenie wybranych które nie jest Pochwyceniem

Mat. 24:31 Pośle on swoich aniołów z potężnym głosem trąby i zgromadzą jego wybranych z czterech stron świata, od jednego krańca nieba aż do drugiego.

Pan Jezus opisuje tutaj coś, co mogłoby wyglądać na pochwycenie Kościoła, na tym tekście opierają się postrybulacjoniści próbując uwiarygodnić swoją doktrynę. To nie jest jednak pochwycenie Kościoła, tylko inne zgromadzenie. Dlaczego nie? Z dwóch powodów:

a) Pamiętajmy, że cały ten rozdział skierowany jest do wierzących Żydów
b) Wydarzenie to poprzedza osądzenie narodów o którym jest mowa w (Mateusza 25:31nn.)

Zanim dojdzie do tego wydarzenia, Kościół będzie już uwielbiony w niebie, po czym zstąpi wraz z Chrystusem, aby osądzić ludzi, którzy pozostaną żywi na ziemi po okropnościach Wielkiego Ucisku. (Mat. 25:31). Biblia UBG tłumaczy tutaj słowo αγγελοι angeloi –  posłańcy, zwiastuni, anioły jako „anioły”, ale użyte tutaj greckie słowo oznacza również kogoś posłanego z wiadomością.

Pierwszą rzeczą, którą uczyni Pan, będzie zgromadzenie wszystkich Jego wybranych. Mowa jest tutaj nie o Kościele, tylko o zbawionych, którzy nawrócili się w czasie Wielkiego Ucisku i udało im się przeżyć. Pan postawi ich po swojej prawej stronie i odziedziczą oni Królestwo Tysiącletnie (Mateusza 25:32,34) Owi wybrani to są święci którzy wyszli z ucisku, zwani są również resztą potomstwa kobiety

Obj. 12:17 I rozgniewał się smok na kobietę, i odszedł, aby walczyć z resztą jej potomstwa, z tymi, którzy zachowują przykazania Boga i mają świadectwo Jezusa Chrystusa.

Gdy Pan Jezus objawi się z nieba w chwale, w tej wzniosłej chwili, na oczach wszystkich ludzi, nastąpi również manifestacja dzieci Bożych

Rzym. 8:18-19 18 Uważam bowiem, że cierpienia teraźniejszego czasu nie są godne porównywania z tą przyszłą chwałą, która ma się w nas objawić. 19 Stworzenie bowiem z gorliwym wypatrywaniem oczekuje objawienia synów Bożych.

Będzie to sygnałem do zapoczątkowania Królestwa Tysiącletniego. Z pewnością w tym samym momencie dokona się zmartwychwstanie męczenników z Wielkiego Ucisku, którzy będą panować wraz z Chrystusem przez tysiąc lat.

Obj. 20:4-5 4 Zobaczyłem też trony i zasiedli na nich, i dano im władzę sądzenia. I zobaczyłem dusze ściętych z powodu świadectwa Jezusa i z powodu słowa Bożego oraz tych, którzy nie oddali pokłonu bestii ani jej wizerunkowi i nie przyjęli jej znamienia na czoło ani na rękę. I ożyli, i królowali z Chrystusem tysiąc lat. 5 A inni z umarłych nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie.

.


Rola Izraela

Rzym. 11:26 I tak cały Izrael będzie zbawiony, jak jest napisane: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba.

Postrybulacjonizm, czyli doktryna pochwycenia po Wielkim Ucisku upada w obliczu faktu, że Izrael będzie miał kluczowe znaczenie w okresie Królestwa Milenijnego. Innymi słowy, postrybulacjonizm jest ściśle związany z doktryną zastąpienia.

Biblia jasno naucza, że pozostał jeszcze pewien wyznaczony okres czasu do momentu, w którym Izrael zostanie zbawiony. Konkretnie jest to siedem lat. Wówczas wypełnią się słowa proroctwa nowotestamentowego

Dan. 9:24 Siedemdziesiąt tygodni wyznaczono nad twoim ludem i twoim świętym miastem na zakończenie przestępstwa, na zgładzenie grzechów i na przebłaganie za nieprawość, na wprowadzenie wiecznej sprawiedliwości, na opieczętowanie widzenia i proroctwa oraz na namaszczenie Najświętszego
.
Dan. 9:27 Utrwali przymierze z wieloma przez jeden tydzień. A w połowie tego tygodnia sprawi, że ustanie ofiara spalana i ofiara z pokarmów, a przez mnóstwo obrzydliwości uczyni spustoszenie aż do końca, i wyleje się to, co postanowione, na tego, który ma być spustoszony.
.
Rzym. 11:26 I tak cały Izrael będzie zbawiony.

Siedmioletni okres uzupełniający 483 lata które już się wypełniły (Dan. 9:24-26), zbiega się z nadchodzącym czasem Wielkiego Ucisku, który rozpocznie się od utrwalenia przymierza z wieloma (Izrael i państwa sąsiedzkie), i co zostanie zrealizowane z inicjatywy tego, który okaże się antychrystem. (Daniela 9:27). W połowie owych siedmiu lat rozpocznie się Wielki Ucisk, który trwać będzie trzy i pół roku. Kościół będzie musiał zostać zabrany z tego świata w związku z końcem zatwardziałości Izraela oraz wejściem pełni pogan do Kościoła. (Rzym. 11:25). Wówczas Bóg znowu zajmie się narodem Izraela w taki sposób, że zostanie on zbawiony i odziedziczy obiecane Królestwo. (Dzieje 1:6)

John MacArthur pisze w związku z „wejściem pełni pogan”:

„Dopóki” odnosi się do wyznaczonego okresu czasu, „pełnia” oznacza wypełnienie w całości, „wejdzie” jest tłumaczeniem greckiego czasownika używanego w odniesieniu do uzyskania zbawienia. Duchowa zatwardziałość Izraela, która rozpoczęła się od momentu odrzucenia Jezusa jako Mesjasza potrwa do czasu, aż wszyscy wybrani spośród pogan zostaną zbawieni.

Próba wyobrażenia sobie współistnienia Kościoła i zbawionego Izraela prowadzi do inkongruencji. Dlatego Kościół musi opuścić ziemię aby otrzymać wypełnienie obietnic o charakterze niebiańskim

Efez. 2:6 I razem z nim wskrzesił, i razem z nim posadził w miejscach niebiańskich w Chrystusie Jezusie;
.
Efez. 3:10  Aby teraz wieloraka mądrość Boga poprzez kościół stała się jawna zwierzchnościom i władzom w miejscach niebiańskich;

Podczas gdy Izrael jako naród otrzyma wypełnienie danych mu obietnic o charakterze ziemskim.

Izaj. 2:2-3 2 Stanie się w dniach ostatecznych, że góra domu Jahwe będzie utwierdzona na szczycie gór i wywyższona ponad pagórki; i wszystkie narody popłyną do niej. 3 I pójdzie wiele ludów, i powie: Chodźcie, wstąpmy na górę Jahwe, do domu Boga Jakuba; on będzie nas uczył swoich dróg, a my będziemy kroczyli jego ścieżkami. Z Syjonu bowiem wyjdzie prawo, a słowo Jahwe z Jerozolimy.”

Jest tak ponieważ „Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże.” (Rzym 11:29). Kościół zostanie zabrany z ziemi przed rozpoczęciem omawianego siedmioletniego okresu kompletującego siedemdziesiąt tygodni Daniela, ponieważ Bóg będzie zajmował się Izraelem tak, jak to obiecał.
.


Podstawowe różnice pomiędzy Pochwyceniem i Powtórnym Przyjściem Pana Jezusa

 • Pochwycenie to zniknięcie i przeniesienie do nieba wszystkich wierzących. Drugie Przyjście to pojawienie się Jezusa Chrystusa na ziemi
 • Pochwycenie dotyczy świętych spotykających się z Chrystusem w powietrzu. Podczas Powtórnego Przyjścia Chrystus stawia swoje stopy na Górze Oliwnej.
 • Przy Pochwyceniu Chrystus zabiera swoją Oblubienicę. Przy Powtórnym Przyjściu Chrystus powraca z Oblubienicą.
 • Pochwycenie inauguruje czas Wielkiego Ucisku, Drugie Przyjście rozpoczyna Królestwo Tysiącletnie.
 • Pochwycenie nastąpi niespodziewanie, Drugie Przyjście będzie poprzedzone wieloma znakami.
 • Pochwycenie ma związek z Kościołem, Drugie Przyjście ma związek z Izraelem i światem.
 • Pochwycenie jest „tajemnicą” objawioną w Nowym Testamencie. Powtórne Przyjście było prorokowane w Starym Testamencie.
 • W Pochwyceniu uczestniczą tylko wierzący. Powtórne Przyjście dotyczy wszystkich ludzi.
 • Pochwycenie to spotkanie Kościoła z Chrystusem, Powtórne Przyjście inauguruje widzialne Królestwo Boże na ziemi.
  .

Podsumowanie

Ci, którzy odrzucają doktrynę pochwycenia Kościoła przed Wielkim Uciskiem twierdzą, że doktryna ta sprawia, iż ludzie wierzący nie przygotowują się do przejścia przez Wielki Ucisk. Rodzi się pytanie: W jaki sposób można przygotować się do przejścia przez Wielki Ucisk?

Mogę z pełnym przekonaniem zapewnić, że jeśli prawdziwy Kościół Boży zostałby na ziemi podczas Wielkiego Ucisku, nikt z nas nie zachowałby życia, aby móc przyjąć Pana w obłokach, szczególnie jeśli chodzi o tych najbardziej wiernych Panu. Czy naprawdę tak trudno jest uwierzyć, że ludzie spod znaku Nowego Porządku Światowego znają dokładnie nasze dane, wiedzą gdzie nas spotkać, i nie mieliby cienia wątpliwości aby przyjść po nas i odebrać nam życie w tym samym momencie, w którym zostanie usunięty z drogi Duch Święty, czyli Ten, który nie pozwala na pojawienie się odstępstwa, człowieka grzechu, syna zatracenia?. Pomyślmy!

2 Tes. 2:6-7 6 A teraz wiecie, co przeszkadza, tak że się objawi w swoim czasie. 7 Tajemnica nieprawości bowiem już działa. Tylko że ten, który teraz przeszkadza, będzie przeszkadzał, aż zostanie usunięty z drogi.

Jedyne, co ci niegodziwcy mogą teraz zrobić, to dokładać wszelkich starań, abyśmy wątpili w Błogosławioną Nadzieję, i w ten sposób nie byli godni uniknąć tego wszystkiego, co ma nadejść

Łuk. 21:36  Dlatego czuwajcie, modląc się w każdym czasie, abyście byli godni uniknąć tego wszystkiego, co ma nadejść, i stanąć przed Synem Człowieczym.

Paradoksalnie, przeciwnicy pretrybulacjonizmu stają się sprzymierzeńcami naszych prawdziwych wrogów.

Jedno jest pewne: Dopóki moc Ducha Świętego nie zostanie zabrana z powrotem do nieba, nie będzie mógł się pojawić antychryst (2 Tesaloniczan 2:7-8) i nie rozpocznie się Wielki Ucisk. Czy można sobie wyobrazić ten świat bez pełni i mocy Ducha Świętego? Bo według przeciwników Pochwycenia my, wszyscy wierzący, zostaniemy pozbawieni potężnej obecności Ducha Świętego, aby mógł się objawić bezbożnik… Przecież to nie ma sensu!

To co Bóg nam dał, tego nam już nie będzie odbierał, a jest to moc Ducha Świętego

Dzieje 1:8 Ale przyjmiecie moc Ducha Świętego, który zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi.

Kościół nie ma nic wspólnego z antychrystem. Kościół należy do Chrystusa i On przyjdzie po swoją Oblubienicę. Czy jesteś na to przygotowany?

SOLI DEO GLORIA


Zobacz w temacie

 

Print Friendly, PDF & Email