Ewangelia zaczyna się od Boga.

Cały problem sprowadza się do natury Boga. Bóg jest sprawiedliwy, Bóg jest święty, Bóg nie może pogwałcić swojej natury. I dobrze, że taki jest. Byłoby przerażające, gdyby świat był stworzony przez wszechmocnego i złego Boga.

To dobrze, że Bóg jest sprawiedliwy. Ale to prowadzi do kolejnego problemu. Jeśli Bóg jest sprawiedliwy, to co On zrobi z nami?  Za chwilę powiem o najbardziej przerażającej prawdzie jaką można poznać na temat Boga.

Bóg jest dobry. 

Czemu to jest straszne? To przerażające wiedzieć, że Bóg jet dobry, ponieważ my tacy nie jesteśmy.

Rzym. 3:10-18 10 Jak jest napisane: Nie ma sprawiedliwego, ani jednego 11 Nie ma rozumnego i nie ma nikogo, kto by szukał Boga. 12 Wszyscy zboczyli z drogi, razem stali się nieużyteczni, nie ma nikogo, kto by czynił dobro, nie ma ani jednego. 13 Grobem otwartym jest ich gardło, zdradzają swymi językami, jad żmij pod ich wargami. 14 Ich usta pełne są przeklinania i goryczy 15 Ich nogi są szybkie do rozlewu krwi 16 Zniszczenie i nędza na ich drogach 17 A drogi pokoju nie poznali. 18 Nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami.

Co dobry Bóg robi z grzesznikami takimi jak my? Co Bóg zrobi z nami jeśli jest naprawdę sprawiedliwy? Jeśli Bóg po protu przebaczy niegodziwcom, już nie będzie sprawiedliwy. Jeśli święty Bóg wezwie do swojej społecznośći niegodziwych, wtedy przestanie być święty. Jak sprawiedliwy Bóg może przebaczyć grzesznikom i nadal być sprawiedliwy? Odpowiedź znajduje się w krzyżu Jezua Chrytusa. Bóg na krzyżu wylewa gniew na swojego Syna za nasze grzechy.  Bóg jest miłością, ponieważ stał się człowiekiem przez swojego Syna. Sam będąc bezgrzesznym poszedł na krzyż i na tym krzyżu wziął na siebie grzechy jego ludu.

Rzym. 10:9 Jeśli ustami wyznasz Pana Jezusa i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił go z martwych, będziesz zbawiony.

Jana 3:18 Kto wierzy w Niego, nie będzie potępiony, ale kto nie wierzy, już jest potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego.
.

Czy możemy swoim postępowaniem osiągnąć zbawienie?

W dobrych uczynkach nie ma dla nas żadnego ratunku ponieważ Bóg przyłoży do naszego życia Swój standard

Rzym. 2:2 sąd Boży jest według prawdy

Prawdą jest Słowo Boże, w którym wyrażona została pełna wola Boga jeśli chodzi o moralny standard. Dlatego też Jezus modlił się o pełne uświęcenie wszystkich wierzących według Słowa Bożego czyli Bożego jedynie doskonałego standardu.

Jan 17:17 Uświęć ich w twojej prawdzie. Twoje słowo jest prawdą.

Jan 12:48 Kto mną gardzi i nie przyjmuje moich słów, ma kogoś, kto go sądzi: słowo, które ja mówiłem, ono go osądzi w dniu ostatecznym.

A kto próbuje ustanowić swój własny standard dobra z całą pewnością żyje w samozwiedzeniu sumienia i idzie na potępienie, ponieważ gdy stanie przed Bogiem, jego własne niedoskonałe zasady nie będą miały zastosowania lecz raczej doskonałe Prawo Boże.

Rzym. 10:5 Gdyż Mojżesz pisze o sprawiedliwości, która jest z prawa: Kto te rzeczy czyni, przez nie będzie żył.

Gal. 3:11 A że przez prawo nikt nie jest usprawiedliwiony przed Bogiem, jest oczywiste, bo: Sprawiedliwy będzie żył z wiary.

Efez. 2:8-9 8 Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga. 9 Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił.

Gal. 2:16 Wiedząc, że człowiek nie jest usprawiedliwiony z uczynków prawa, ale przez wiarę w Jezusa Chrystusa, i my uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, abyśmy byli usprawiedliwieni z wiary Chrystusa, a nie z uczynków prawa, dlatego że z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało.

Rzym. 3:20 Dlatego z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało, w jego oczach, gdyż przez prawo jest poznanie grzechu.
.

Jakie zatem jest źródło zbawienia?

Tylko wiara w Chrystusa, udzielona nie na podstawie uczynków lecz darmo z łaski. To Bóg przed stworzeniem świata postanowił kto zostanie zbawiony. I każdy, kto został przez Boga zbawiony zacznie wzywać Boga na pomoc, rozumiejąc, że sam nie może się zbawić ani wkupić w łaski Boga przez swoje dobre uczynki.

Efez. 1:7 W Nim mamy odkupienie przez Jego krew – odpuszczenie występków, według bogactwa Jego łaski.

2 Tym. 1:9 On nas wybawił i wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami.

Rzym. 11:6 Jeżeli zaś dzięki łasce, to już nie ze względu na uczynki, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską.

Rzym. 10:13 Każdy bowiem, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony.
.

Biada

„Biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany! Lepiej byłoby dla tego człowieka, gdyby się nie urodził.” – Marek 14:21

Będę mówił bardzo osobiście wskazując na każdego czytającego ten tekst:

Jeśli się nie upamiętasz ze swoich grzechów jeśli nie zaprzesz się samego siebie, jeśli nie weźmiesz na siebie krzyża, jeśli nie staniesz się naśladowcą Chrystusa, byłoby lepiej dla ciebie, gdybyś się nigdy nie urodził. Ponieważ gdy już umrzesz staniesz przed Sądem, zostaniesz potępiony i zostaniesz wysłany do piekła na zawsze.

Dzieje 3:26 Wzbudziwszy swego Syna, Jezusa, Bóg najpierw posłał go do was, aby wam błogosławił w odwracaniu się każdego z was od swoich nieprawości.

Łuk 13:24 Usiłujcie (agōnizomai – intensywne zmagania aż do agonalnego bólu) wejść przez ciasną bramę, bo mówię wam, że wielu będzie chciało wejść, lecz nie będą mogli.

Izaj. 55:6-7 Niech opuści bezbożnik drogę swoją, a człowiek nieprawy myśli swoje

Jer. 29:13 szukając Mnie, znajdziecie gdy mnie szukać będziecie z całego serca swego

Łuk. 9:23 ktoś chce pójść za mną, niech się wyprze samego siebie

Jan 12:25 Kto miłuje swoje życie, utraci je, a kto nienawidzi swego życia natym świecie, zachowa je na życie wieczne.

Mat. 13:44 Ponownie królestwo niebieskie jest podobne do skarbu ukrytego w polu,który człowiek znalazł i ukrył. Uradowany nim poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił to pole.

Mat. 13:45-46 45 Królestwo niebieskie podobne jest też do kupca, który szukałpięknych pereł. 46 A znalazłszy jedną bardzo cenną perłę, poszedł, sprzedałwszystko, co miał, i kupił ją.

Mat. 10:38 Kto nie bierze swego krzyża i nie idzie za mną, nie jest mnie godny.

Łuk. 9:62 Nikt, kto przykłada swoją rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do królestwa Bożego.

Jeśli nie położysz swej wiary w Jezusie Chrystusie, jeśli nie wpadniesz w Jego ramiona miłosierdzia i łaski, jeśli nie wyznasz swego grzechu i nie otrzymasz od Niego przebaczenia twoich grzechów – Jezus mówi do ciebie „Byłoby lepiej dla ciebie, gdybyś się nigdy nie urodził”. Ponieważ to, co czeka na ciebie po drugiej stronie śmierci jest tak straszne, jest tak odrażające, jest tak przerażające, że byłoby lepiej gdyby Bóg nigdy cię nie stworzył niż żebyś żył i zdradził Syna Bożego.

Wszyscy dziś mamy wiedzę o Ewangelii, posiadamy też znajomość  prawdy, wiemy też o Panu Jezusie Chrystusie. Jeśli posiadasz tą wiedzę, bliskość prawdy, posiadasz okazję w Chrystusie, dostęp do Niego przez prawdę, i nie owocuje to upamiętaniem z grzechów oraz wejrzeniem wgłąb duszy i powiedzeniem “Panie, czy to ja?”, jeśli zginiesz jak Judasz, poza Chrystusem, byłoby dla ciebie lepiej, gdybyś nigdy się nie narodził z powodu tego, co czeka na ciebie w ogniach piekielnych na wieki wieków.

Jeśli nigdy nie złożyłeś swej wiary w Jezusie Chrystusie, wzywam cię dzisiaj, przyjdź do wiary w Chrystusa, poddaj Jemu swoje życie.

 

Print Friendly, PDF & Email