Obj. 20:1-15

1 I zobaczyłem anioła zstępującego z nieba, mającego klucz do otchłani i wielki łańcuch w ręce.

2 I chwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat.

3 I wrzucił go do otchłani, zamknął go i opieczętował, aby już nie zwodził narodów, aż się dopełni tysiąc lat. A potem musi być wypuszczony na krótki czas.

4 Zobaczyłem też trony i zasiedli na nich, i dano im władzę sądzenia. I zobaczyłem dusze ściętych z powodu świadectwa Jezusa i z powodu słowa Bożego oraz tych, którzy nie oddali pokłonu bestii ani jej wizerunkowi i nie przyjęli jej znamienia na czoło ani na rękę. I ożyli, i królowali z Chrystusem tysiąc lat.

5 A inni z umarłych nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie.

6 Błogosławiony i święty ten, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad nimi druga śmierć nie ma władzy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z nim królować tysiąc lat.

7 A gdy się skończy tysiąc lat, szatan zostanie wypuszczony ze swego więzienia.

8 I wyjdzie, aby zwieść narody z czterech krańców ziemi, Goga i Magoga, by zgromadzić je do bitwy. A ich liczba jest jak piasek morski.

9 I wyszli na szerokość ziemi, otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. Zstąpił jednak ogień od Boga z nieba i pochłonął ich.

10 A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora ognia i siarki, gdzie jest bestia i fałszywy prorok. I będą męczeni we dnie i w nocy na wieki wieków.

11 I zobaczyłem wielki biały tron i zasiadającego na nim, sprzed którego oblicza uciekła ziemia i niebo, i nie znaleziono dla nich miejsca.

12 I zobaczyłem umarłych, wielkich i małych, stojących przed Bogiem, i otwarto księgi. Otwarto też inną księgę, księgę życia. I osądzeni zostali umarli według tego, co było napisane w księgach, to znaczy według ich uczynków.

13 I wydało morze umarłych, którzy w nim byli, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich byli. I zostali osądzeni każdy według swoich uczynków.

14 A śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognia. To jest druga śmierć.

15 I jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognia.

.

Problem eschatologii

Było to w marcu, kiedy miała miejsce Konferencja Pasterzy, tutaj w naszym kościele, gdzie postanowiłem wygłosić mowę na temat przyszłości Izraela oraz problemu eschatologii oraz doktrynie mówiącej o wybranych, wskazując na fakt, że jeżeli wierzysz w nią to Stary Testament bardzo jasno wskazywał, że Bóg wybrał Izrael dla przyszłego chwalebnego Królestwa oraz zbawienia. Przekazałem wam tę wiadomość, myślę bardzo ważną wiadomość, która została bardzo dobrze przyjęta i która wznieciła niemałą ilość dyskusji. I od tamtej pory, zdałem sobie sprawę, że muszę poszerzyć ten temat, ażeby mógł on przynieść jakiekolwiek korzyści w przyszłości, i tak więc jest to część 6; poszerzona wersja wiadomości, którą wam przekazałem w marcu. I będzie to nasz ostatni wgląd w ten ważny temat.

Pierwotnie zatytułowałem to jako: „Suwerenny wybór, Izrael i Eschatologia.” Właściwie miała to być prezentacja na temat biblijnego premilenializmu, albo jeśli wolisz, biblijnego milenializmu, to jest, pewności, że Pismo Święte w rzeczy samej naucza o przyszłym, tysiącletnim panowaniu Chrystusa na ziemi, jednoznacznie i dokładnie tak jak Objawienie Jana 20 opisuje je i że podczas tego tysiącletniego panowania Chrystusa, wypełnią się wszystkie Boże obietnice złożone Izraelowi, przez przymierze z Abrahamem, Dawidem, Nowe Przymierze oraz przez wszystkich Bożych ludzi. Nie tylko Izrael, ale wszyscy Boży ludzie na przestrzeni dziejów w tym odkupiony Kościół, wszyscy odkupieni w czasie Ucisku cieszyć się będą błogosławieństwami tego chwalebnego panowania. I tak zajmowaliśmy się tymi bardzo przejrzystymi biblijnymi naukami o przyszłej obietnicy dotyczącej Królestwa, które Bóg sprowadzi, rządzone przez Mesjasza, zwłaszcza aby wypełnić Jego obietnicę złożoną Izraelowi, ale i objąć cały lud Boży.
.


Amilenializm, postmilenializm

Opowiadałem wam również o tym, że są ludzie, którzy zaprzeczają temu. Nazywają siebie w dziwnie negujący sposób, amilenialistami. Aby przekazać, że zaprzeczają istnieniu przyszłego ziemskiego Królestwa. Zaprzeczają, przyszłemu zbawieniu Izraela oraz temu, że Chrystus fizycznie będzie władał zie mią. I ten przedrostek -a oznajmia o ich negacji tych prawd.

Są również inni, którzy nazywają siebie postmilenialistami i twierdzą, że będzie istniało jakiegoś rodzaju królestwo na ziemi, choć zwykle nie lubią myśleć o jego tysiącletnim trwaniu, tak więc w prawdziwym tego słowa znaczeniu nie jest to millenium, oznaczające tysiąc; ale uważają, że będzie istniało coś jakby królestwo, ale Chrystus nie przybędzie, dopóki się ono nie skończy, więc nie będzie to królestwo, w którym On rzeczywiście będzie panował.

 • Tak więc, postmilenialiści mówią, że pojawi się duchowe królestwo, które dobiegnie końca, kiedy Chrystus powróci.
  .
 • Amilenialiści mówią, nie ma żadnego duchowego królestwa i że Chrystus powróci po prostu wtedy, kiedy przyjdzie na Niego czas.
  .

Jest to w przeciwieństwie do tego, co mówi Biblia, która potwierdza Królestwo oraz władającego nim Chrystusa. I to Królestwo jest zdefiniowane dla nas zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie. Dokonaliśmy wielu starań, żeby wypracować sobie drogę przez te wersety, abyśmy w pełni rozumieli co Słowo Boże mówi.
.


Interpretacja gramatyczno-historyczna

Powróćmy teraz, na krótką chwilę do podstaw, dzięki którym skończysz jako milenialista. Skończysz z prawdziwym Królestwem, Chrystusem prawdziwie obecnym na ziemi, panującym w Izraelu, w Jerozolimie nad odkupionym narodem izraelskim oraz wszystkimi świętymi, zarówno nad tymi, którzy byli w niebie i powrócili z Chrystusem oraz nad tymi, którzy zostali ocaleni podczas Wielkiego Ucisku i we własnych ciałach weszli do Królestwa, prawdziwego Królestwa.  O tym właśnie Pismo Święte wyraźnie mówi. Chciałbym wam przypomnieć, że proste znaczenie tekstu, zawsze jest preferowaną interpretacją.

Nie ma powodów uduchowiać, alegoryzować, aby wytłumaczyć jakiś tekst, jeżeli dosłowne znaczenie jest bardziej przejrzyste. Tylko jeśli kontekst tekstu daje nam przekonywujący powód, żeby zakładać, że użyty język jest w jakiś sposób symboliczny albo uduchowiony, powinieneś szukać innego znaczenia niż tego dosłownego. Kiedy jednak dosłowne czytanie Pisma Świętego stanowi logiczną całość, szukanie innego znaczenia jest bezsensownym działaniem.

Z tego powodu, uważam, że milenializm lub premilenializm, mówiący, że Chrystus powróci i ustanowi tysiącletnie królestwo, najlepiej oddaje poprawne i spójne rozumienie Pisma. Chrystus powróci na ziemie aby osądzić ją, ustanowić Swoje Królestwo na tysiąc lat, podczas których szatan i jego demony będą uwięzione i Objawienie Jana 20 ostatecznie stawia sprawę jasno, dodatkowo nie ma żadnego fragmentu Biblii, który by sugerował inaczej. Wszystkie starotestamentowe przepowiednie, wśród których naprawdę wiele mówi o ostatecznym Królestwie najlepiej współgra z dosłownym ziemskim królestwem. Chrystus władający, Izrael otrzymujący wszystkie obietnice oraz wszyscy święci zgromadzeni razem.

I tak więc, zarówno amilenializm i postmilenializm są odstępstwami od przejrzystego znaczenia Pisma Świętego.
.


Przyczyny błędnej interpretacji

Zadawaliśmy pytanie, jak oni do tego doszli? Skąd oni to wzięli? Jeżeli Bóg zawarł przymierza z Izraelem, obiecał im, zaplanował przyszłe Królestwo, jeżeli obietnice te powtarzane są w kółko w Starym Testamencie oraz nawet w Nowym Testamencie, i jeżeli owo Królestwo jest tak wyraźnie przedstawione w księdze Objawienia, wraz ze zbawieniem Izraela, albowiem 144 tysiące Żydów w przyszłości będzie głosiło Ewangelię i ponieważ nastąpi wielkie przebudzenie w Jerozolimie, gdzie wszyscy mieszkańcy oddadzą chwałę Bogu jak Objawienie 11 opisuje.

Jeżeli Pismo tak wyraźnie mówi o tych rzeczach i jeżeli Boże obietnice są jednostronne, bezwarunkowe i nieodwracalne, to jak oni do tego doszli? W rzeczy samej, kilku z was zapytało mnie o to. Ktoś nawet pytał się o to, po każdym z pierwszych pięciu kazań jakie wygłosiłem: skąd oni to wzięli?

I żeby odpowiedzieć wam na to, proszę was abyście zajrzeli do tekstu, o którym rozmawialiśmy rano, Łukasza rozdział 20, tutaj właśnie znajduje się jeden werset, którego oni używają.

Łuk. 20:9-16 9 I zaczął mówić do ludzi taką przypowieść: Pewien człowiek założył winnicę, wydzierżawił ją rolnikom i wyjechał na dłuższy czas. 10 A we właściwym czasie posłał sługę do rolników, aby mu dali część z plonów winnicy. Lecz oni go pobili i odesłali z niczym. 11 Ponownie posłał innego sługę, ale oni i tego pobili, znieważyli i odesłali z niczym. 12 Posłał jeszcze trzeciego, a oni również jego poranili i wyrzucili. 13 Wtedy pan winnicy powiedział: Co mam zrobić? Poślę mego umiłowanego syna, może go uszanują, gdy go zobaczą. 14 Lecz gdy rolnicy go zobaczyli, naradzali się między sobą i mówili: To jest dziedzic. Chodźmy, zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze. 15 I wyrzuciwszy go z winnicy, zabili. Cóż więc zrobi z nimi pan winnicy? 16 Przyjdzie i wytraci tych rolników, a winnicę odda innym. Gdy oni to usłyszeli, powiedzieli: Nie daj Boże!

Znajduje się on w kontekście przypowieści, którą wygłosił nasz Pan, mówiąc o człowieku, który posiadał ziemię, winnicę. Wyruszył on w podróż i wydzierżawił swoją ziemię wieśniakom. Byli to ludzie, którzy znali się na uprawianiu winogron, ale nie posiadali własnej ziemi. Był to dla nich idealny scenariusz. Pracowali dla nieobecnego właściciela ziemi. Mogli zatrzymać dla siebie sporą część plonów i wieźć sobie wspaniałe życie. I tak jak przykładali się do pracy, tak owocne mogły być ich plony i tak dobre mogli wieźć sobie życie, płacąc mały odsetek właścicielowi uzgodniony na umowie. Wtedy przyszedł czas, dowiadujemy się w Łukaszu 20, ale również w Mateuszu 21 oraz Marku 12, kiedy właściciel posłał swojego sługę, aby odebrał należną się mu część. Był to czas zbiorów, więc właściciel posłał jednego ze swoich sług, ale ci sponiewierali go i odprawili z niczym. Posłał drugiego a potem trzeciego z takim samym rezultatem. Wtedy właściciel powiedział:

Łuk. 20:13-16 13 „Co mam zrobić? Poślę mego umiłowanego syna, może go uszanują, gdy go zobaczą. 14 Lecz gdy rolnicy go zobaczyli, naradzali się między sobą i mówili: To jest dziedzic. Chodźmy, zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze. 15 I wyrzuciwszy go z winnicy, zabili. Cóż więc zrobi z nimi pan winnicy? 16 Przyjdzie i wytraci tych rolników, a winnicę odda innym.

Bardzo jasna historia. Mówi ona o historii Izraela jako Bożej winnicy. To znaczy, Bóg wybrał ich, aby byli Jego ludźmi, aby przyjęli Jego objawienie, aby byli zarządcami przymierza, Pisma Świętego oraz wszelkich boskich prawd. Bóg wyznaczył pewnych liderów i ci liderzy, kapłani, nawet królowie, starsi, wszyscy oni byli odpowiedzialni by nakierować tych ludzi na to, aby zaczęli oni produkować owoce sprawiedliwości, które potem mogliby ofiarować Bogu jako wyraz uwielbienia i chwały. Nie udało im się. Dzierżawcami w tej przypowieści są właśnie ci liderzy Izraela, którzy tak sromotnie polegli, zabijając proroków. Po krótce przypomnę wam, że Jezus opisał Jerozolimę, w Mateuszu 23 oraz Łukaszu 13, mówiąc;

Mat 23:37 Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy są do ciebie posłani!
.
Łuk. 13:34 Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy są do ciebie posłani.

Ta przypowieść jest o nich. Przez całą ich historię, kiedy pojawiali się prorocy posłani przez Boga, którzy wymagali jakichś duchowych owoców, którzy wymagali złożenia sprawozdania z tego, co zawdzięczali Bogu w posłuszeństwie i uwielbieniu, odrzucali tych proroków. To jest ich historia. W końcu Bóg powiedział:

Wyślę, Mojego Syna. I posłał Swojego Syna, a oni zabili Go. Co z nimi pocznie? Odda winnice innym.

Są ludzie, którzy uważają, że w jasny sposób wyraża to koniec dla Izraela; że wszystkie obietnice zostały anulowane; że zostali oni z niczym, że to koniec dla nich. Bóg oddaje winnice innym, oddaje duchowe przywileje innym, oddaje prawdę innym, włodarstwo nad Pismem Świętym innym, o czym rozmawialiśmy dzisiaj rano. Opieka nad boską prawdą zostaje oddana innym. I to jest absolutnie prawdą… absolutnie prawdą.
.


Komu Bóg przekazał Królestwo?

Ale pytanie jest następujące, kim są ci inni? Jest to bardzo ważne pytanie. W Ewangelii Mateusza Jezus opowiada tę samą historię, zapisaną z perspektywy Matusza i mówi:

Mat. 21:43 Dlatego mówię wam: Królestwo Boże zostanie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce.

Tak więc winnica jest Królestwem Bożym, jest przestrzenią, gdzie Bóg zbawia. I pierwszą grupą ludzi, których można był nazwać winnicą Bożą albo Bożym Królestwem byli Żydzi.

To oni byli tak bardzo uprzywilejowani. Ich liderzy byli fałszywi.  Nie prowadzili ich w stronę sprawiedliwości. Oni sami byli buntownikami. I dlatego Bóg wyrzeźbi nowych ludzi i nowych przewodników… nowych ludzi i nowych przewodników. I tak jak wskazałem w naszym studium Ewangelii Łukasza 20, nowi liderzy już wtedy byli formowani.

Pierwsze pokolenie tych liderów to Apostołowie, którzy otrzymali moc i władze przez Chrystusa nad chorobami, śmiercią, demonami; którzy otrzymali wgląd w prawdę, która była zakryta przed całą resztą; którzy otrzymali wyjaśniania przypowieści, historii, które nasz Pan wygłaszał, podczas gdy inni nigdy nie słyszeli ich wyjaśnienia, tak więc były one ciemnością dla nich a jasnością dla Jego Apostołów i Jego uczniów. Otrzymali oni, jak jest napisane jest w Mateuszu 16, klucze do Królestwa.

Mat. 16:19 I tobie dam klucze królestwa niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie.

Otrzymali oni ewangelię, ewangelię prawdy, aby otworzyć drzwi zbawienia. Tak więc nowymi zarządcami są Apostołowie.

I podążając za nimi Nowotestamentowi kaznodzieje zwani prorokami, Nowotestamentowi prorocy.

Dalej, zgodnie z listem do Efezjan, ewangeliści, pastorzy i tak aż do dnia dzisiejszego.

Efez. 4:11 I on ustanowił

(1) jednych apostołami,

(2) drugich prorokami,

(3) innych ewangelistami, a jeszcze innych pasterzami i nauczycielami;

Ci, którzy strzegą, głoszą, nauczają i instruują Nowotestamentową ewangelię prawdy… Oni wszyscy są nowymi plantatorami winorośli.
.


Nowa winnica

I pod ich przywództwem Królestwo Boże przestało być wyłączenie sprawą Żydów i dotarło do pogan.

To jest prawda. Nie ma z tym dyskusji. Nie sprzeczałbym się z tym. Dokładnie o tym jest ta przypowieść. W rzeczy samej, dzisiaj rano czytałem wam Dzieje Apostolskie spisane przez Łukasza, rozdział 13. Posłuchajcie wersetu 46 jeszcze raz:

Dzieje 13:46-48 A Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie: Wam najpierw miało być zwiastowane słowo Boże (ponieważ byliście Jego pierwotnie wybranym narodem). Skoro jednak je odrzucacie i uważacie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan. 47 Tak bowiem nakazał nam Pan: Ustanowiłem cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi. 48 Kiedy poganie to usłyszeli, radowali się i wielbili słowo Pańskie, a uwierzyli wszyscy, którzy byli przeznaczeni do życia wiecznego.

Tak, zdecydowanie, zwrot w stronę pogan. Nowe przywództwo, nowa winnica, nowi ludzie, którzy ucieleśniają Królestwo.

Dzieje 18:6 Lecz gdy się (Pawłowi) sprzeciwiali i bluźnili (mowa o Żydach, którzy bluźnili przeciwko Ewangelii), otrząsnął szaty i powiedział do nich: Krew wasza na waszą głowę, ja jestem czysty. Od tej chwili pójdę do pogan.

Jest to oczywiste. Jest to bezsporne. Wyraźnie widać tą tranzycję. Pojawia się nowe przywództwo, nowa winnica, zdominowana przez pogan. Kościół rozrasta się po krańce ziemi.
.


Co z Izraelem?

Pytanie brzmi, czy to wyparcie Izraela jako Bożego, wybranego ludu w środku Jego planu odkupienia… czy to wyparcie liderów Izraela przez Apostołów, proroków, ewangelistów, pastorów jest rzeczą permanentną? I to sprowadza nas do pytania, na które trzeba odpowiedzieć.

 • Amillenialiści odpowiedzą, że tak.
  .
 • Postmilenialiści, inna odsłona amilenializmu, także odpowiedzą twierdząco.
  .
 • Pismo Święte mówi, nie.

Czy ta tranzycja miała miejsce? Absolutnie tak. Widać to gołym okiem. Liderzy Judaizmu nie są przywódcami Bożej winnicy, Żydzi nie są Bożym ludem. To prawdziwy Kościół jest Bożą winnicą. Ta tranzycja niewątpliwie miała miejsce.

Jedynym pytanie jakie pozostało zadać to,
.


Czy ten stan jest permanentny lub czy może przejściowy?

Przez pięć tygodni pod rząd, przeglądając różnego rodzaju fragmenty Biblii, dążyliśmy do tego, aby odpowiedzieć na to pytanie. Ale tym ostatecznym tekstem jest List do Rzymian 11. Spójrzmy więc jeszcze raz na ten tekst, konkretnie werset 25:

Rzym. 11:25 Nie chcę bowiem, bracia, abyście nie znali tej tajemnicy (albo innymi słowy, nie chcę bracia, pozostawić was jako amilenialistów) – żebyście sami siebie nie uważali za mądrych – że zatwardziałość po części przyszła na Izrael (tylko częściowa, bo wielu Żydów uwierzyło w Jezusa Chrystusa), dopóki nie wejdzie pełnia pogan

Kiedy już wszyscy ci, którzy zostali wybrani; wszyscy ci, którzy zostali przeznaczeni do życia wiecznego, jak czytamy w Dziejach 18 oraz 13:48, zostaną zebrani…, żeby ująć to w słowa Jezusa z Ewangelii Łukasza

Łuk. 21:24 A Jerozolima będzie deptana przez pogan, aż wypełnią się czasy pogan.
.
Rzym. 11:25 zatwardziałość po części przyszła na Izrael, dopóki nie wejdzie pełnia pogan.

Kiedy poganie w pełni wejdą i wszyscy oni zostaną zebrani, wtedy…

Rzym. 11:26 cały Izrael będzie zbawiony

Ponieważ ta częściowa zatwardziałość trwać będzie, dopóki Kościół się nie wypełni. Wtedy Izrael zostanie zbawiony i to jest dokładnie, o czym mówi nam Pismo Święte. Dalej Paweł nawiązuje do Izajasza i pisze

Rzym. 11:26-27 26 jak jest napisane: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. 27 A to będzie moje przymierze z nimi, gdy zgładzę ich grzechy.
.
Izaj. 59:20-21 20 Przyjdzie bowiem Odkupiciel do Syjonu i do tych spośród Jakuba, którzy odwracają się od występków, mówi PAN. 21 A to będzie moje przymierze z nimi, mówi PAN: Mój Duch, który jest w tobie, i moje słowa, które włożyłem w twoje usta, nie odstąpią od twoich ust ani od ust twego potomstwa, ani od ust potomków twego potomstwa, mówi PAN, odtąd aż na wieki.

Jest to częściowa i tymczasowa zatwardziałość, która dotknęła Izrael. Tak, z punktu widzenia Ewangelii, werset 28, są oni nieprzyjaciółmi dla naszego dobra, bo odrzucili ją i dlatego Dobra Nowina mogła przyjść do nas. Ale z punktu widzenia Boga i tego, że ich pierwszych wybrał, są umiłowani ze względu na praojców. Co to znaczy? Jest tak przez wzgląd na Boże obietnice i przymierza zawarte z praojcami w Księdze Rodzaju, ponieważ są one nieodwołalne. Bóg nie cofa danego słowa.

Rzym. 11:28 Tak więc co do ewangelii są nieprzyjaciółmi ze względu na was, lecz co do wybrania są umiłowani ze względu na ojców.

Jest to niepodważalne. I kiedy spoglądacie w przyszłość, widzicie czas, kiedy nastąpi zbawienie Izraela.
.


Kiedy nastąpi przywrócenie Izraela?

Widzicie czas, kiedy to wypełniają się wszystkie obietnice dotyczące Królestwa. Zachariasza, rozdział 8, wspaniały wgląd w przyszłe zebranie Izraela w Królestwie.

Zach. 8:1-3 1 Potem doszło do mnie słowo PANA zastępów mówiące: 2 Tak mówi PAN zastępów: Byłem zazdrosny o Syjon w wielkiej gorliwości (chodzi o Izrael), byłem zazdrosny w wielkim gniewie. 3 Tak mówi PAN: Wróciłem na Syjon i zamieszkam w Jerozolimie (To nie jest niejasne, nieprawdaż?); a Jerozolima będzie nazwana Miastem Wiernym (teraz takie nie jest i nie było, kiedy Jezus przyszedł po raz pierwszy),  a góra PANA zastępów – Górą Świętą. (Jerozolima stanie się źródłem prawdy i świętości.)

Spójrzcie niżej na wers 20

Zach. 8:20-23 20 Tak mówi PAN zastępów: Jeszcze będą przychodzić narody i mieszkańcy wielu miast. (Jest to opis Królestwa, ludzie z całego świata będą schodzić się tam.)  21 Mieszkańcy jednego miasta pójdą do drugiego, mówiąc: Pójdźmy ochoczo przebłagać oblicze PANA i szukać PANA zastępów. Ja także pójdę. 22 A tak liczne ludy i potężne narody przybędą szukać PANA zastępów w Jerozolimie i przebłagać oblicze PANA. 23 Tak mówi PAN zastępów: W tych dniach dziesięciu ludzi ze wszystkich języków narodów uchwyci się poły jednego Żyda, mówiąc: Pójdziemy z wami, bo usłyszeliśmy, że Bóg jest z wami

Bóg powróci do Izraela, zbawi go, zamieszka w obecności ludzi Izraela zgromadzonych w Królestwie. Jest to przyszła obietnica Boża, niepodważalna, w pełni jasna i bezdyskusyjna, bazująca na tekście biblijnym.

Mich. 4:1-3 1 Ale w ostatecznych dniach stanie się, że góra domu PANA będzie utwierdzona na szczycie gór i wywyższona ponad pagórki, a narody do niej popłyną. 2 I wiele narodów przybędzie, mówiąc: Chodźcie, wstąpmy na górę PANA, do domu Boga Jakuba, i będzie nas nauczał swoich dróg, a my będziemy chodzili jego ścieżkami. Z Syjonu bowiem wyjdzie prawo i słowo PANA z Jerozolimy.

I znowu widzimy Jerozolimę, jak centrum Królestwa Chrystusowego, znajdującego się ponad całą ziemią oraz jako źródło prawdy, z której Słowo Pana oraz Jego Świętość będzie wychodziła oraz jako miejsce, z którego Pan będzie władał sprawiedliwie nad całą ziemią. A Żydzi będą w centrum tego wszystkiego jako wypełnienie Jego obietnic ich praojcom.
.


Obecny okres przejściowy

Łuk. 20:16 Przyjdzie i wytraci tych rolników, a winnicę odda innym.

Tak więc nie ma problemu w wskazywaniu tego przejściowego okresu z Łukasza 20:16, ponieważ istnieje takowy i znajdujemy się w nim. Każdy kto rozumie Pismo Święte, wie, że w naszych czasach Żydzi jako naród i ich duchowi liderzy zostali odstawieni na bok i że ówcześnie Bóg działa przez Nowy Testament. I ci, którzy wiernie obwieszczają i strzegą Nowego Testamentu są wykorzystywani przez Boga, aby owoce sprawiedliwości rozwijały się w Jego winnicy. Jedyne pytanie, które się nasuwa to, czy jest to ostatni rozdział? A odpowiedź brzmi: nie.
.


Czy teologia zastąpienia jest biblijna?

A teraz powróćmy na moment do naszych pytań. Zadawaliśmy serię pytań, aby dotrzeć do tego co jest prawdą.

 1. Czy Stary Testament uczy amilenializmu? Odpowiedź brzmiała nie.
  .
 2. Pytaliśmy, czy Żydzi, którzy posiadali Stary Testament, czytając i rozumieją go, wierzyli w amilenializm? I odpowiedź znowu brzmiała nie.
  .
 3. Kolejne pytanie brzmiało: Czy Jezus był amilenialistą? Odpowiedź: nie.
  .
 4. I czwartym pytaniem, które zadaliśmy to czy Apostołowie byli amilenialistami? A odpowiedź to: nie.

I tak więc nie znajdziesz teologii zastąpienia w Starym Testamencie, w okresie między Testamentami ani w myślach Żydów żyjących w czasach naszego Pana. Jezus nie nauczał tej teologii, ani żaden z autorów Nowego Testamentu również.

I kiedy zajrzeliśmy do listów Piotra, Pawła, Jakuba oraz listu do Hebrajczyków, nie było tam nic, co by sugerowało, że obietnice złożone Izraelowi zostały anulowane i przetransferowane w ręce Kościoła.

Nie było tam nic, co by mówiło, że to co Bóg planował dla Izraela zostało trwale anulowane. Nie było tam nic co by anulowało przyszłe ziemskie panowanie Jezusa Chrystusa na korzyść jakiegoś duchowego władania z nieba.
.


Czym jest Izrael Boży?

Gal. 6:16 A na tych wszystkich, którzy będą postępować według tej zasady, niech przyjdzie pokój i miłosierdzie, i na Izraela Bożego.

Innym wersetem, na który zwróciłbym waszą uwagę, którego amillenialiści używają, znajduje się przy końcu listu do Galacjan, rozdział 6, werset 16. Jest on bardzo popularny, ale nie powinien być on problemem. W tym liście, Paweł mówi: „Tym, którzy trzymają się tej zasady,” to znaczy tym, którzy są prawdziwie zbawieni, tym, zbawionym dzięki krzyżowi, zgodnie z łaską, tym, którzy są nowym stworzeniem,

Pokój i miłosierdzie nad nimi oraz nad Izraelem Bożym.” Amillenialiści mówią, że ów Boży Izrael to mówi być Kościół. Z całą pewnością nie jest to widoczne w tekście. Najoczywistszym rozwiązaniem w tym wypadku są Żydzi, którzy są zbawieni, to oni są Izraelem Bożym, przedstawionym w kontraście do tych, którzy są tematem tego listu do Galacjan, mianowicie Judaizujących, którzy skazili kościoły założone przez Pawła, szerząc swoje zbawienie przez obrzezanie, zbawienie przez ceremoniały, zbawienie przez zachowywanie Prawa. Nie negowali oni w rażący sposób Chrystusa, chcieli tylko dodać zachowywanie Prawa oraz obrzezanie. Nie są oni prawdziwymi wierzącymi. Nie są oni Bożym Izraelem.

Jest to język, który nie jest obcy Pawłowi.

Rzym. 2:28-29 28 Nie ten bowiem jest Żydem, kto jest Żydem na zewnątrz, ani nie to jest obrzezaniem, co jest na zewnątrz, na ciele; 29 Ale ten jest Żydem, kto jest nim wewnątrz, i to jest obrzezanie, co jest obrzezaniem serca, w duchu, nie w literze, którego chwała nie pochodzi od ludzi, lecz od Boga.

Mówi o Żydach, którzy naprawdę należą do Boga, ponieważ zostali wewnętrznie przemienieni dzięki wierze w ewangelię.

Rzym. 9:6 Lecz nie jest możliwe, żeby miało zawieść słowo Boże. Nie wszyscy bowiem, którzy pochodzą od Izraela, są Izraelem.

Boży Izrael po prostu oznacza prawdziwie wierzących Żydów, których jest ogrom w Kościele. W zasadzie, kiedy Kościół pojawił się w Jerozolimie i 3 tysiące zostało zbawionych, było to 3 tysiące Żydów. Potem Kościół w Jerozolimie rozrósł się do 20 tysięcy i więcej i oni wszyscy byli Żydami, dopóki ewangelia nie doszła do Antiochii i stamtąd do całego pogańskiego świata.  I nawet kiedy ewangelia została zabrana do Pogan, najpierw głoszona była w synagogach Żydom.
.


Źródło amilenializmu

Tak więc, Apostołowie jak i Jezus nie nauczali Amilenializmu, Stary Testament nie uczy amilenializmu. Skąd się on wziął? Odpowiedź jest prosta.

Pojawił się on po tym jak Biblia został skompletowana.

Jeżeli nie znajdziecie tego w Biblii, musi to być z późniejszych czasów. Czy pojawił się w wczesnych wiekach? Tak, i okaże się to całkiem dziwne, jeżeli zainwestujesz czas i prześledził historię. Wystarczy powiedzieć, że kiedy czytasz wczesnych ojców kościoła i mówimy tutaj o naprawdę wczesnych latach… 60 do 135 po Chrystusie, o ludziach takich jak na przykład Papiasz. Jest powiedziane, że Papiasz, który żył w pod koniec czasów apostolskich i który przyszedł na świat, kiedy Apostoł Jan wciąż żył, wierzył w tysiąclecie, które nastąpi po zmartwychwstaniu oraz w fizyczne władanie Chrystusa na ziemi. I to by prawdopodobnie było pod wpływem samego Jana i jego Objawienia.

Byli również inni, mówiący o tym samym, że będzie istniało Królestwo. Nawet Justyn Męczennik, żyjący w latach 100 – 165 powiedział:

„Ale ja oraz inni rozsądni Chrześcijanie jesteśmy pewni, że nastąpi zmartwychwstanie oraz tysiąclecie w Jerozolimie, która zostanie wtedy zbudowana, ozdobiona oraz rozbudowana zupełnie jak prorocy Ezechiel, Izajasz i inni oznajmili.”

Philip Schaff, jeden z ważniejszych historyków, który zmarł w 1893, spoglądając na przed nicejskich ojców z lat do aż 325 r. po Chrystusie, kiedy to odbył się Sobór Nicejski I, pisze:

„Najbardziej uderzającym punktem w eschatologii przed nicejskiej epoki jest wszechobecny Milenializm, to jest wiara w fizyczne panowanie Chrystusa w chwale na ziemi wraz ze zmartwychwstałymi świętymi trwające tysiąc lat, mające miejsce przed ogólnym zmartwychwstaniem i sądem. Była to powszechnie trzymana opinia osób takich jak: Barnaba, Papiasz, Justyn, Ireneusz, Tertulian, Metody z Olimpu, Laktancjusz.”

Nie mogli oni wierzyć w nic innego, ponieważ Biblia jasno uczy, że Tysiąclecie będzie miało miejsce. Kolejną kwestią była żydowskość Królestwa. Jan Chryzostom, żyjący koło roku 400, powiedział:

„Odnoście tego faktu, że Żydzi uwierzą i zostaną zbawieni, Paweł przywołuje Izajasza, który głośno krzyczy, mówiąc: „Przyjdzie z Syjonu wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba”. Jeżeli wtedy obietnica ta nigdy nie wypełniła się, ani ich grzechy nie zostały wymazane, z pewnością będzie miało to miejsce.”

O tym właśnie mówi ów obietnica, w Izajaszu 59:20, którą wam czytałem z listu do Rzymian, rozdziału 9.

Wszyscy oni podeszli w literalny, normalny sposób do Pisma Świętego i otrzymali Tysiąclecie, z Chrystusem powracającym najpierw i ustanawiającym Królestwo oraz generalnym zmartwychwstaniem i sądem następującymi dopiero później.

Nawet Jan Kalwin nie mógł tego zignorować. Kalwin, tak poza tym, był przeciwko jakimkolwiek alegorycznym interpretacjom Pisma. Pisał:

„Błąd alegoryzowania był źródłem wielu złych rzeczy, nie tylko otworzył on drzwi na idolatrie naturalnego znaczenia Pisma, ale również doprowadził do bezczelnej alegoryzacji jako nadrzędnej egzegetycznej cnoty.”

Właśnie przez takie alegoryzacje ludzie wymyślają najróżniejsze dziwactwa. Kalwin, oczywiście czuł się oburzony tym wszystkim. Przyczynił się on do powstania Biblii Genewskiej w 1575 roku, w której czytamy:

„To zaślepienie, które dotknęło Żydów nie jest ani uniwersalne, żeby Pan nie miał wśród nich swoich wybranych, ani trwałe, gdyż nastąpi czas, w którym oni także skutecznie ujmą się za tym, co teraz tak uporczywie odrzucają.”

Nie ma innej opcji w interpretacji Pisma.

Wielu z ojców kościoła interpretując w ten właściwy sposób Pismo Święte, dochodziło to tych samych wniosków, że Królestwo będzie istniało oraz że nastąpi przyszłe zbawienie dla Izraela. Jeżeli nie zmienisz znaczenia słowa Izrael, tak że Izrael nie będzie więcej Izraelem, albo nie wymyślisz jakiegoś dzikiego, alegorycznego znaczenia pojęć, które są napisane w jednoznaczny sposób, nie możesz mieć Kościoła, który by zastąpił Izrael i przejął ich duchowe obietnice. Pomimo tego, że niektórzy ojcowie kościoła wierzyli w pewnym stopniu w fizyczne panowanie Chrystusa to rozwijający się antysemityzm zaczął wpełzać do kościoła i powodować, że niektórzy czuli odrazę do Żydów i starali się ich zastąpić.

Byli też tacy ojcowie kościoła, którzy nazywali Kościół nowym Izraelem.

 • Justyn Męczennik (100 – 165), który trzymał się Tysiąclecia, chciał aby Kościół zastąpił Izrael.
  .
 • Jego następcą był Orygenes, który wprowadził alegoryczną metodę interpretacji Biblii, w tym tekstów dotyczących Izraela.
  .
 • Ale prawdopodobnie najbardziej wpływową osobą, która uczyniła z Kościoła Nowy Izrael, był Augustyn z V wieku. I to wszystko zaczęło się od tego, jak rozmawialiśmy parę tygodni temu, że wzrastała niechęć wobec Żydów, którzy odrzucali Chrystusa.
  .

Doktrynalne konsekwencje amilenializmu

Przygotowując się na te nauczanie, przeczytałem książkę „Izrael i Kościół” Ronalda E. Diprose’a Jest to fascynująca książka, wyjątkowo dobrze napisana, pierwotnie po włosku, która w 2004 roku została przetłumaczona na angielski. Pokazuje ona wpływ tego pomysłu, że to Kościół jest teraz Nowym Izraelem a Izrael wypadł w gry. Miało to bardzo, bardzo głęboki wpływ na Kościół w Średniowieczu, na Kościół w Wiekach Ciemnych.

A oto jak.

Izrael posiadał ołtarze, tak? Kult w Starym Testamencie, w Izraelu to składanie ofiar na ołtarzach, znak przy narodzeniu (obrzezanie), kapłaństwo, Rok Jubileuszowy. Rytuały zamiast głoszenia (np. Dobrej Nowiny ).

Jak myślicie, skąd wywodzi się Rzymski Katolicyzm? Prosto z tego pomysłu. Jeżeli Kościół jest nowym Izraelem, potrzebne nam są ołtarze.

Nigdy nie znajdziecie ołtarza w Chrześcijańskim kościele. My nie składamy ofiar, nawet powtarzanej i hipotetycznej ofiary z Jezusa Chrystusa. Okropność nad okropnościami. Nie posiadamy kapłanów ani corocznego okresu liturgicznego. Nie bawimy się w symbolizmy, ceremoniały i rytuały.

To wszystko zostało przejęte ze Starotestamentowego obrządku przez kwazi-Chrześcijaństwo w Średniowieczu. Od czasów formacji tego kościoła we wczesnych wiekach aż do dnia dzisiejszego,
.

Rzymski Katolicyzm

Jest przeróbką Izraela. Wszystkie jego przejawy demonstrują starotestamentowy system cieni i symboli. Kapłani, którzy są pośrednikami… Rzymskokatolicki kościół opiera się na

 • sakramentach, rytuałach przez które człowiek jednoczy się z Bogiem.
 • którzy sprawują te sakramenty.
 • hierarchiczności tak samo jak Judaizm w Starym Testamencie z Arcykapłanem oraz kolejnymi szczeblami kapłanów.
 • jest on instytucjonalny.
 • nie jest on ani osobisty, ani duchowy
 • głoszenie Słowa Bożego nie jest czymś centralnym,
 • system ten nie zajmuje się duchową rzeczywistością, tylko symbolami i cieniami.

I takie są efekty zaprojektowania kościoła jako nowego Izraela oraz przeniesienia wszystkich komponentów ze starotestamentowego, cienistego obrządku prosto w kwazi-chrześcijaństwo. Jest to przeróbka Izraela, gdzie ważniejszym jest posiadanie ołtarza oraz kogoś kto umiera na nim co rusz, aniżeli świętowanie zmartwychwstałego Jezusa, który umarł raz.
.

Żydzi bez ewangelii

Kolejnym skutkiem teologii zastąpienia jest niszczycielski wpływ na ewangelizację Żydów. Teraz, jeżeli sam byłbym amilenialistą a posiadam wielu takich przyjaciół, którzy nimi są i kocham ich bardzo, miałbym dylemat. Powiedzmy teraz, że postanowiłem wyjechać do Izraela, zostać misjonarzem oraz że zamierzam spotkać się z ortodoksyjnym Żydem i powiedzieć mu,:

– „Mój przyjacielu, Jezus jest twoim Mesjaszem, Jezus jest twoim królem, On jest Mesjaszem!”

– On wtedy mógłby odpowiedzieć: „Naprawdę! To gdzie jest Królestwo? Jeżeli król nadszedł, gdzie jest Królestwo?”

– Jeżeli byłbym amilenialistą, to odpowiedziałbym: „Oh, ono już tu jest!”.

– „Już jest? Co masz na myśli tak mówiąc? Nie jesteśmy świętym ani błogosławionym ludem. Nie jesteśmy nawet bezpieczni. Czy nie było to wczoraj, jak prezydent Iranu powiedział, że zamierza wymazać Izrael z powierzchni planety? Czy to jest Królestwo? Czy tylko tyle mamy się spodziewać? Czy chcesz powiedzieć, że Mesjasz już się pojawił i ustanowił Swoje Królestwo i to wszystko to jest to? W jakim sposób sprawiedliwość tryumfuje? W jaki sposób pokój panuje na świecie? Gdzie jest ten Syn Dawida, który ma rządzić ze Swojego tronu? Gdzie jest prawda i świętość?

– Na co musiałbyś odpowiedzieć, jeżeli jesteś amilenialistą: „Tak więc, te rzeczy nie są dla was”.

– „Co masz na myśli, że nie są dla nas? Wszystkie te obietnice zostały złożone nam.”

„No tak, ale wy wylecieliście i przejęliśmy je. Ale Jezus wciąż jest twoim Mesjaszem.”

„Jasne. I to jest to Królestwo, huh? Żydzi zabijani są każdego dnia, znienawidzeni, Izrael oblężony? To nie jest Królestwo. Dlatego… przyjacielu, Jezus nie jest… kim? Mesjaszem.

Musisz zrozumieć ten problem, że jeżeli mówisz: „Bóg anulował wszystkie Swoje przymierza i obietnice z wami i dał je nam i teraz my byśmy chcieli podzielić się nimi z wami, bo są z nas tacy fajni ludzie. Jesteśmy Jego nowymi wybranymi ludźmi, przeznaczonymi dla wiecznego zbawienia i błogosławieństwa a wy wylecieliście.”

To co z Jego obietnicami? Co z Jego przymierzami?

Wtedy najwyraźniej Stary Testament nie jest prawdziwy i nie można mu ufać. I „jeżeli Bóg zrobił to nam…” – ten żydowski kolega mógłby ci wypomnieć – „Mam nadzieję, że nie skończycie tam, gdzie my skończyliśmy. Jeśli nie można ufać Bogu w tym co nam obiecał, to czy można Mu zaufać w tym co wam obiecał?”

Naprawdę jest wiele problemów z tym przekonaniem a podałem wam tylko kilka z nich. Rzymski Katolicyzm i problem ewangelizacji. Teraz jeśli wierzysz w tysiącletnie królestwo i pójdziesz do tej samej osoby i powiesz jej:

– „Mój przyjacielu, Jezus jest twoim Mesjaszem”.

– A on ci odpowie: „Gdzie jest Królestwo?”

– Na co ty: „Ono czeka i pozwól, że pokaże tobie na co czeka”.

I wtedy skieruję się do Zachariasza; Ono czeka na was, abyście spojrzeli na Tego, którego przebiliście i przyjęli Go jako swojego prawdziwego Zbawiciela a wtedy źródła oczyszczające się otworzą po czym Królestwo nadejdzie. Mówisz, że Bóg dotrzyma Swojego słowa, że to co nam obiecał, spełni? Tak, przyszłość Izraela jest wspaniała. Będziecie mieli ziemię, która była wam pierwotnie obiecana. Będziecie mieli swoje Królestwo ponad wszelkie wyobrażenia. Będziecie posiadali ogromny wpływ na świat. Dziesięciu mężczyzn uchwyci się rąbka szaty, czekając abyście zaprowadzili ich na górę Pana, aby usłyszeć prawdę, że uwierzyliście. Ale dopóki nie przyjmiecie Króla, nie będziecie mieli Królestwa. Czyż nie jest to rozsądne?

Możesz to wszystko mu przedstawić na podstawie Starego Testamentu. Możesz nawet zabrać go do Izajasza 53 i przekazać:

„Spójrz, On przyszedł, został zraniony za nasze występki, starty za nasze winy, ukarany dla naszego zbawienia. Zaprowadzony na rzeź abyś mógł uzyskać przebaczenie. Ale musisz zaufać Temu, który zapłacił za ciebie; który stał się ostateczną, w pełni wystarczającą ofiarą. No i wtedy możesz go zabrać go Hebrajczyków i to wszystko mu wyłożyć.”

Izaj. 53:5-9 5 Lecz on był zraniony za nasze występki, starty za nasze nieprawości. Kara dla naszego pokoju była na nim, a jego ranami zostaliśmy uzdrowieni. 6 Wszyscy jak owce  zbłądziliśmy, każdy z nas zboczył na swą drogę, a PAN włożył na niego nieprawość nas wszystkich. 7 Uciśniony i gnębiony, ale nie otworzył swoich ustg. Jak baranek na rzeź prowadzony i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył swoich ust. 8 Został zabrany z więzienia i z sądu. Kto wypowie jego pokolenie? Został bowiem wyrwany z ziemi żyjących i zraniony za przestępstwo mojego ludu. 9 I wyznaczono mu grób z niegodziwcami, a z bogaczami była jego śmierćl, choć nieprawości nie uczynił ani nie znaleziono fałszu w jego ustach.

.


Pewność przyszłego Królestwa

Pismo Święte jasno mówi o Królestwie oraz o tym, że nastąpi przyszłe zbawienie narodu izraelskiego. Nawet wielu historycznych reformowanych teologów nie mogło uciec o tej prawdy. Nawet ci, którzy nie chcą uznać żydowskości Królestwa, nie są w stanie uciec o tego co na ten temat mówi Biblia.

William Perkins

„Wnioskuję, że naród żydowski został powołany i nawrócony.”

Wygląda na to jakby to miało mieć miejsce; w przeciwieństwie do systemu, ale wciąż pewne.

Richard Sibbes

Wspaniały Purytanin, który zmarł w 1635 roku:

„Kiedy pełnia Pogan się objawi, wtedy nastąpi nawrócenie Żydów. Dlaczego nie mielibyśmy się tego spodziewać? Przecież byli oni narodem wybranym przez Boga.”

Samuel Rutherford

Zmarły w 1661:

„Oh, żeby być świadkiem znaku tego obok przyjścia Chrystusa w obłokach, najwspanialszego. Ten dzień, stęskniony jestem za tym pięknym dniem, O Jutrzenko, słodki Jezu, pozwól mi dożyć dnia, w którym podziwiać będę Twój widok, niczym zmartwychwstanie. Ciebie i Twój starożytny lud we wzajemnym uścisku.”

John Owen

wygłaszając kazanie przed Izbą Gmin w 1649, mówił o sprowadzeniu do domu tego starożytnego ludu, Żydów, ażeby powstała jedna owczarnia razem z pełnią Pogan.

Matthew Henry

„Pomimo tego, że w chwili obecnej Żydzi są odsunięci na bok, nie jest to ostateczne odrzucenie.”

Czytam te niektóre wypowiedzi, ponieważ chcę abyście wiedzieli, że nie każdy zapomniał o tej myśli.

Cotton Mather

„Leżę przed Panem, podnoszę swoje wołanie o nawrócenie się narodu żydowskiego.”

Thomas Boston

Zmarły w 1732:

„Nadchodzi dzień, w którym nastąpi nawrócenie się Żydów, nawrócenie się na wiarę w Chrystusa.”

John Gill

Zmarły w 1771:

„Przestrzeń tysiąca lat w Objawieniu jest czymś definitywnym, ponieważ liczba ta poprzedzona jest przedimkiem „the” – to Tysiąclecie i następnie nie mniej niż 4 razy używane jest „τὰ χίλια ἔτη” – to tysiąc lat i dlatego ma to być rozumiane w sposób literalny i nieodwołalny jako dokładnie ta liczba lat.”
.


Premilieniaryzm wiarą kościoła

Mówię wam te rzeczy i wracam do nich często, ponieważ czasami oskarżają nas o to, że: „Jest to wymysł, który się pojawił w ostatnich czasach, ktoś w XIX wieku wymyślił to. Nikt wcześniej w to nie wierzył.”

Nie, pogląd ten zaczął się dawno, dawno temu. Nawet nasz kochany Jonathan Edwards powiedział, że Żydzi odrzucą swoją dawną niewierność i ich serca zostaną przemienione przez co będą czuli wstręt do swojej dawnej niewiary i uporczywości. I to był Edwards… to był Edwards, który także powiedział, że Kościół jest nowym Izraelem, ale jak widać nie mógł zaprzeczyć przeszłemu nawróceniu się Izraela. I jest takich wiele osób, których wam nie przytoczyłem.

Przyszłe zbawienie Izraela jest nieomylnie wykazane w liście do Rzymian 11. Dlaczego nie brać Królestwa wraz ze wszystkimi obietnicami?  Dlaczego nie brać całości? Dlaczego mielibyśmy powiedzieć, że wierzymy w przyszłe zbawienie Izraela, ale bez spełnienia wszystkich obietnic z tym związanych oraz bez tysiącletniego Królestwa? Dlaczego nie brać pod uwagę tego wszystkiego?
.


Właściwa perspektywa

Chciałbym zakończyć umiejscawiając rzeczy w perspektywie. Jakie korzyści przyniesie posiadanie zdrowego zrozumienia Izraela i eschatologii. Te korzyści są znaczące..

 

Po pierwsze, Bóg jest przez to uwielbiony

Bóg jest dzięki temu gloryfikowany. Uwielbiamy go w tym co ma nadejść. Nasze serca wypełniają się nadzieją Jego chwalebnego przyjścia i panowania Jezusa Chrystusa. On otrzymuje całą tę chwałę. Jego słowo jest prawdą. Bóg jest wierny. Jego przymierza są bezwarunkowe. On spełni wszystkie obietnice. Nie są one zależne od ludzkiej niemocy. Są one zależne od Jego suwerennej łaski.
.

Po drugie, Chrystus zostaje wywyższony

Jego panowanie na ziemi jest pełne chwały. Ostatnią rzecz jaką mieszkańcy ziemi widzieli, spoglądając na Jezusa, było Jego ukrzyżowanie. Zobaczą Go jeszcze raz, tym razem w świetlistej chwale. Ujrzy go wszelkie oko, wypełni On ziemię swoją chwałą, sądem i Królestwem. Mając właściwy pogląd na te sprawy gloryfikuje Ojca oraz syna.
.

Po trzecie, Duch Świętyzostaje uhonorowany

Poprzez Swoją potężną odnowę dokonaną w narodzie izraelskim, któremu zgodnie z Jeremiaszem 31, Ezechielem 36 oraz 37 zostanie On dany. On jest tym chwalebnym pośrednikiem, który zaaplikuje ostateczne zbawienie Izraela i poprowadzi ich do chwały w Królestwie.

Jer. 31:31-34 31 Oto nadchodzą dnig, mówi PAN, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze; 32 Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, kiedy ująłem ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi Egiptu. Oni bowiem złamali moje przymierze, chociaż ja byłem ich mężem, mówi PAN. 33 Ale takie będzie przymierze, które zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi PAN: Włożę moje prawo w ich wnętrzui i wypisze je na ich sercach. I będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. 34 I nikt nie będzie już uczył swego bliźniego ani nikt swego brata, mówiąc: Poznaj PANA, bo wszyscy będą mnie znali, od najmniejszego aż do największego z nich, mówi PAN. Przebaczę bowiem ich nieprawość, a ich grzechów nigdy więcej nie wspomnę.
.
Ezech 36:24-28 24 Zabiorę was bowiem spośród narodów, zgromadzę was ze wszystkich ziem i przyprowadzę was do waszej ziemi. 25 I pokropię was czystą wodą, i będziecie czyści. Oczyszczę was ze wszystkich waszych nieczystości i ze wszystkich waszych bożków. 26 I dam wam nowe serce, i włożę nowego ducha do waszego wnętrza. Wyjmę serce kamienne z waszego ciała, a dam wam serce mięsiste.27 Włożę mego Ducha do waszego wnętrza i sprawię, że będziecie chodzić według moich ustaw i będziecie przestrzegać moich sądów, i wykonywać je. 28 Zamieszkacie w ziemia, którą dałem waszym ojcom, będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem. 29 I wyzwolę was od wszystkich waszych nieczystościc. Przywołam zboża i rozmnożę je, a nie dopuszczę do was głodu.
.
Ezech. 37:12-14 12 Dlatego prorokuj i mów do nich: Tak mówi Pan BÓG: Oto otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój, i przyprowadzę was do ziemi Izraela. 13 I poznacie, że ja jestem PANEM, gdy otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój. 14 Włożę w was mojego ducha i ożyjecie, i osadzę was w waszej ziemi. I poznacie, że ja, PAN, to powiedziałem i uczyniłem, mówi PAN

.

Po czwarte przejrzystość Pisma

Kolejną korzyścią poprawnego zrozumienia tej sytuacji jest to, że Pismo Święte stanie się dla wam duże jaśniejsze. Jednolita hermeneutyka zostaje zachowana a nie odstawiona na bok w celu wyeliminowania Izraela i zastąpienia go Kościołem, co prowadzi do wszelkiego rodzaju eschatologicznego pomieszania i uduchowienia zbawczej historii.
.

Po piąte wiarygodność Boga

Numer piąty, najwspanialszy historyczny obraz suwerennej elekcji zostaje zachowany. Bóg wybrał Izrael, jest to oczywiste. Zachował ich do ostatecznego zbawienia. W taki właśnie sposób Jego elekcja działa. Poprzez zachowanie Swoich obietnic i przymierzy.
.

Po szóste znaczenie tajemnicy nietknięte

Numer szósty, kolejna implikacja…  mógłbym spędzić nad tym trochę czasu, ale nie tym razem. Znaczenie tajemnicy w Nowym Testamencie jest zachowane. Wielokrotnie w Nowym Testamencie jest powiedziane, że to Nowe Przymierze jest tajemnicą ukrytą w przeszłości i teraz ujawnioną. Kościół nie jest Izraelem przeniesionym na wyższy poziom. Kościół jest tajemnicą, czymś ukrytym, nie ujawnionym. Jest czymś, całkiem nowym, nieznanym w Starym Przymierzu. Tak więc, znaczenie tej tajemnicy pozostaje nietknięte.
.

Po siódme janość interpretacyjna

Numer siedem na mojej króciutkiej liście. Normalny język służy do interpretacji całego Pisma, w tym całej eschatologii. Uznaj je za to czym twierdzą być. Księga Objawienia 1:3, zajrzyjcie tam na moment. Będzie to prawdopodobnie dobry punkt by ustanowić go pod koniec nauczania.

Obj. 1:3 Błogosławiony ten, kto czyta, i ci, którzy słuchają słów tego proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane, bo czas jest bliski.

Wiecie… jest to wspaniała wiadomość. Czy zauważyliście: „Błogosławiony ten, kto czyta…” jest w liczbie pojedynczej a „ci, którzy słuchają słów i zachowują” jest w liczbie mnogiej. Co my tu mamy? Mamy tutaj jednego czytającego i wielu słuchaczy. Jest to obraz tego co działo się w młodym Kościele. Ktoś czytał i reszta słuchała. W taki sposób byliby zaznajomieni z księgą Objawienia. Ten, który czytał był błogosławiony oraz ci, którzy słuchali słów proroctwa oraz zachowywali je byli błogosławieni. Błogosławieństwo ogłaszane jest dla czytaczy i słuchaczy. W taki sposób młody Kościół operował. Posiadali w najlepszym przypadku jedną kopię Pisma, jedną kopię. Prawdopodobnie siedem kopi. Objawienie zostało dostarczone do siedmiu kościołów, tak aby każdy z nich posiadał jedną kopię. Jedna osoba czytała wtedy na głos. A ludzie rozumiejący czytanie byli błogosławieni.

Dlaczego wam to mówię? Chodzi o to, że księga Objawienia nie jest napisana dla jakiś mistyków, ani alegorystów. Nie jest napisana dla naukowców ani dla ludzi z dziką wyobraźnią. Jest ona napisana dla społeczności w kościele. Ktoś staje po środku, czyta ją, a ludzie wokół słuchają i przestrzegają tego co jest napisane. Oznacza to, że brali to co słyszeli za dokładnie to co słyszeli.
.

Po ósme zachowanie chronologii

Rozumiejąc eschatologię, funkcję Izraela, doktrynę o elekcji, zachowujemy chronologię Pisma w nienaruszonym stanie. Chronologia zostaje zachowana. Dla przykładu w księdze Objawienia;

 • Rozdziały 1 -3, Kościół znajduje się na ziemi.
 • Rozdziały 4,5 Kościół pojawia się w niebie, co oznacza że został pochwycony i znajduje się teraz w niebie.
 • Rozdziały 6 aż do 19, akcja toczy się na ziemi, Wielki Ucisk, gniew boży wylany na ziemię.
 • Rozdział 19, Ucisk kończy się powrotem Chrystusa.
 • Rozdział 20, Jezus ustanawia swoje Królestwo i rządzi nim przez 1000 lat.
 • Rozdziały 21 i 22, Nowa Ziemia i Nowe Niebo.

Chronologia nie zostaje zachwiana.
.

Po dziewiąte pełny pogląd

Prawdziwie biblijny i historyczny pogląd na świat jest zupełny. Prawdziwie biblijny i historyczny pogląd jest kompletny. Znamy całą historię, od stworzenia do zakończenia, od stworzenia, poprzez upadek i nowe stworzenie. Znamy całą historię. A znacząc całą historię oddajemy chwałę Bogu (doksologia). Kończymy na tym, od czego zaczęliśmy, na chwale Ojca, Chrystusa i Ducha Świętego. Nie wiem jak wy, ale ja naprawdę pragnę zrozumienia wszystkiego co zostało objawione w Piśmie Świętym.
.


Podsumowanie

Teologia milenijna jest jasno wyłożona przez Pismo Święte i jest jednym poglądem, który szanuje suwerenną łaskę, przez którą Bóg wybrał Sobie lud, szanuje Jego przymierza i obietnice, szanuje prawdomówność Jego Słowa, szanuje nauczanie Starotestamentowych proroków, Jezusa i Nowotestamentowych pisarzy. Jest to jedyny pogląd, który pozwala na cześć Chrystusa jako najwyższego władcę nad Jego stworzeniem, które teraz, tymczasowo znajduje się rękach Szatana. Jest to jedyny pogląd, który spogląda na to ziemskie, milenijne Królestwo ustanowione przez Chrystusa jako prawdziwy i niezbędny most pomiędzy historią ludzkości a wieczną chwałą.

Historia nie będzie przy swoim końcu kozłować. To nie my zbudujemy Królestwo. Ono jeszcze nie nadeszło. Będąc posłuszni Słowu Bożemu, zapalamy ogień chwalebnej nadziei. Zapalamy ogień biblijnej przejrzystości i prowadzimy ludzi do najbardziej wyczerpującej doksologii. Ta prawda powinna, moim zdaniem, zostać wzięta do serca i przywrócona do nauki Kościoła dla jej własnej podbudowy oraz dla uczczenia jej Pana i głowy, Jezusa Chrystusa. Pomódlmy się.

Ojcze, my wiemy, że nie mamy w sobie żadnej zdolności poznania przyszłości, chyba że Ty sam ją nam odsłonisz. Dziękujemy Tobie, że ujawniłeś ją nam. Dziękujemy Ci, że jak Paweł pisał do Koryntian w Pierwszym liście do Koryntian 15:24, że kiedy koniec nadejdzie Królestwo zostanie wydane w Twoje ręce. Wszystko ostatecznie zostanie rozwiązane przez Ciebie i Ty będziesz władał we wieczności. Dziękujemy Ci, o Boże, że dałeś nam to obszerne i wyczerpujące zrozumienie historii zbawienia, od samego początku podczas 6 dni kreacji w księdze Rodzaju 1 aż do jej zakończenia, nowego stworzenia w księdze Objawienia 21 i 22 oraz za wszystkie postoje po drodze. Dziękujemy Ci za to biblijną przejrzystość oraz chwalebną nadzieję, wychwalamy Ciebie. Dziękujemy Ci, że nie musimy zajmować się tym rzeczami poprzez narzędzia fikcji i fantazji ani bierności, ani zamętu, ale możemy znać prawdę, która odsłania się w Twoim Słowie i pragniemy być lojalni, wierni Twojemu Objawieniu, ponieważ zasługujesz na chwałę i cześć, na wszelką cześć, nie tylko za to co zrobiłeś i robisz Panie, ale również za to co zrobisz w przyszłości. Uwielbiamy Cię za to, właśnie teraz, w tym radosnym oczekiwaniu na to wszystko. Dziękujemy Ci za to że jesteś z nami, za ukierunkowywanie nas, podczas gdy zagłębialiśmy się w te sprawy oraz dziękujemy Ci i uwielbiamy Cię ze względu na Chrystusa. Amen.

John MacArthur

Tłumaczył Damian Dziedzic

 


Zobacz w temacie

 

Print Friendly, PDF & Email