Joel 2:28-32 I stanie się potem, że wyleję swojego Ducha na wszelkie ciało, i będą prorokować wasi synowie i wasze córki, wasi starcy będą mieć sny, a wasi młodzieńcy – widzenia. Nawet na sługi i służebnice wyleję w tych dniach mojego Ducha. I ukażę cuda na niebie i na ziemi, krew, ogień i kłęby dymu. Słońce zamieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim nadejdzie dzień Pana, wielki i straszny. I stanie się, że każdy, kto wezwie imię Pana, zostanie wybawiony, bo na górze Syjon i w Jerozolimie będzie wybawienie, jak powiedział Pan, to jest w resztkach, które Pan powoła

Proroctwo dla Izraela

Kontynuując nasze rozważania z pierwszej części tego artykułu, możemy zauważyć, że cytowane przez Apostoła Piotra proroctwo Joela 2:28-32 miało swoje częściowe wypełnienie w formie „wczesnego deszczu” podczas narodzin Kościoła Chrystusowego, który składał się wtedy wyłącznie z wierzących Żydów. Całkowite wypełnienie tego proroctwa danego Izraelowi, nastąpi w dniach bezpośrednio poprzedzających przyjście w chwale Pana Jezusa Chrystusa.  Wtedy to Izrael otrzyma wczesny i późny deszcz w tym samym czasie i w ten sposób wypełnią się słowa proroka Joela:

Joel 2:23 I wy, synowie Syjonu, cieszcie się i radujcie w Panu, waszym Bogu. Da wam bowiem deszcz wczesny i ześle wam deszcz jesienny i wiosenny, jak dawniej.”


Słabość teologii zastąpienia

Jeśli zwrócimy tutaj należytą uwagę spostrzeżemy, że proroctwo Joela skierowane jest nie do Kościoła tylko do Izraela. Dlatego błędem jest akceptowanie „teologii zastąpienia” która twierdzi, że wszystko dobre co zostało zawarte w Biblii dla Izraela, zostało przeniesione na Kościół. Nie jest to prawdą, ponieważ Bóg złożył Izraelitom obietnice, które nie mają nic wspólnego z Kościołem. Bóg zajmie się Izraelem podczas ostatnich siedmiu lat (ostatniego z 70 tygodni) z proroctwa Daniela (zobacz Daniela 9:24-27), a nastąpi to wówczas, gdy prawdziwy Kościół Boży zostanie już zabrany z tej planety i przeniesiony do niebios.

Dlatego oczekiwane przez wielu ludzi „wielkie ożywienie duchowe„, które mogłoby rzekomo  nastąpić w którymkolwiek momencie, nie dotyczy ani Kościoła, ani chwili obecnej. Biblijnie patrząc, ma ono związek z końcowym okresem Wielkiego Ucisku i z Izraelem, a gdy już nastąpi, wypełnią się słowa proroka Zachariasza:

Zach. 12:10-11 I wyleję na dom Dawida i na mieszkańców Jerozolimy ducha łaski i modlitwy. Będą patrzyć na mnie, którego przebili, i będą go opłakiwać, jak się opłakuje jedynaka; będą gorzko płakać nad nim, jak się płacze gorzko nad pierworodnym. W tym dniu będzie wielki lament w Jerozolimie, jak lament w Hadad-Rimon na równinie Megiddo.

Wtedy właśnie Żydzi rozpoznają prawdziwego Mesjasza po tym jak zdadzą sobie sprawę z tego, kim jest antychryst (udający tylko Mesjasza). I wówczas cały Izrael zostanie zbawiony:

Rzym. 11:26-27 I tak cały Izrael będzie zbawiony, jak jest napisane: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. A to będzie moje przymierze z nimi, gdy zgładzę ich grzechy


Deczcz wczesny i późny

W Izraelu są dwie pory deszczowe: wiosna i jesień. Wiosną, po deszczach w kwietniu i maju, zbierane są zboża. Następnie jesienią, po deszczach we wrześniu i październiku, zbierane są owoce. Tak więc pierwszy deszcz nazywany jest wczesnym, a drugi późnym deszczem, a pomiędzy nimi jest lato.

Latem w Izraelu nie pada deszcz. To samo możemy zauważyć w życiu duchowym. „Wczesny deszcz” spadł owego błogosławionego dnia Pięćdziesiątnicy na wierzących w Jezusa Chrystusa, Mesjasza. Wszyscy oni byli Izraelitami. Wkrótce potem ludzie z narodów uwierzyli w Ewangelię, natomiast Izrael zaczął stopniowo oddalać się od wiary i dlatego został tymczasowo odsunięty z powodu zatwardziałości serca. Izrael znalazł się w porze duchowego lata, duchowej suszy, gdy deszcz nie pada.

Ale nadchodzi chwila, gdy Izrael otrzyma podwójną porcję deszczu, jednocześnie deszcz wczesny i późny. W ten sposób wypełni się kolejne proroctwo:

Joel 2:23-25 …Da wam bowiem deszcz wczesny, i ześle wam deszcz jesienny i wiosenny, jak dawniej. I spichlerze będą napełnione zbożem, a tłocznie będą opływać moszczem i oliwą. W ten sposób wynagrodzę wam lata zjedzone przez szarańczę, larwę, robactwo i gąsienicę, moje wielkie wojsko, które wysyłam na was.


Izrael – Boży zegar

Izrael to swego rodzaju zegar dla narodów, który w sensie duchowym jakby zatrzymał się, jeśli chodzi o samych Izraelitów. Znajdujemy się w okresie zwanymczasem pogan, którego odpowiednikiem jest suche lato w Izraelu. To jest czas Kościoła oraz, jak do tej pory, bardzo niewielkiego deszczu dla Izraela.

Wielu Żydów dostąpiło zbawienia, gdy przyszedł pierwszy deszcz (Dzieje 2 itd.), gdy został założony Kościół Boży. Ale tak jak Bóg to obiecał, na naród izraelski spadnie jednocześnie deszcz wczesny i późny; będzie wtedy miało miejsce jedyne Wielkie Przebudzenie o którym wspomina Biblia przed chwalebnym przyjściem Chrystusa Króla. Czytamy w Liście do Rzymian:

Rzym. 11:25-26 Nie chcę bowiem, bracia, abyście nie znali tej tajemnicy – żebyście sami siebie nie uważali za mądrych – że zatwardziałość po części przyszła na Izrael, dopóki nie wejdzie pełnia pogan. I tak cały Izrael będzie zbawiony, jak jest napisane: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba

Ten późny deszcz dla Izraela będzie tak obfity, jak deszcz wiosenny i jesienny razem.

Tak, jak to powiedział prorok Joel a później powtórzył Apostoł Piotr, Bóg wyleje swego Ducha na wszelkie ciało

Joela 2:28 I stanie się potem (po Jom Jahwe czyli Wielkim Ucisku), że wyleję swojego Ducha na wszelkie ciało, i będą prorokować wasi synowie i wasze córki, wasi starcy będą mieć sny, a wasi młodzieńcy – widzenia
.
Dzieje 2:17 I stanie się w ostatecznych dniach – mówi Bóg – że wyleję z mego Ducha na wszelkie ciało i będą prorokować wasi synowie i córki, wasi młodzieńcy będą mieć widzenia, a starcy będą śnić sny.

To , co wydarzyło się w Jerozolimie w dniu Pięćdziesiątnicy to tylko przedsmak kompletnego wypełnienia tego proroctwa. Duch Święty został wylany na „dom Dawida i mieszkańców Jerozolimy”. Musimy ten fakt podkreślić, ponieważ jest to kluczowe dla zrozumienia całego zagadnienia. Ten pierwszy, wczesny deszcz, czyli moc Ducha Świętego spadł właśnie na dom Dawida i na mieszkańców Jerozolimy. Również u proroka Zachariasza czytamy:

Zach. 12:10 I wyleję na dom Dawida i na mieszkańców Jerozolimy ducha łaski i modlitwy…

Do kogo zwrócił się Apostoł Piotr wraz z jedenastoma w swojej przemowie? Oczywiście zwrócił się do Żydów, czyli do „domu Dawida i do mieszkańców Jerozolimy”

Dzieje 2:14 Wtedy stanął Piotr z jedenastoma, podniósł swój głos i przemówił do nich: Mężowie z Judei i wszyscy, którzy mieszkacie w Jerozolimie, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie moich słów.

Wczesny deszcz spadł w Jerozolimie na jej mieszkańców oraz na tych, którzy znajdowali się tam przejazdem w związku ze świętem Pięćdziesiątnicy. Nie zapominajmy jednak, że to była tylko namiastka kompletnego wypełnienia się tego proroctwa.
.


Późny deszcz

A zatem, kiedy i na kim wypełni się w całości proroctwo Joela? Wylanie Ducha Świętego na niespotykaną dotąd i niewyobrażalną skalę, jakby jednoczesny deszcz wiosenny i jesienny, nastąpi pod koniec Wielkiego Ucisku, po otwarciu szóstej pieczęci, gdy pojawią się wielkie znaki na ziemi i na niebie:

Obj. 6:12 I zobaczyłem, gdy otworzył szóstą pieczęć, a oto nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi i słońce stało się czarne jak włosiany wór, a księżyc stał się jak krew.

Porównajmy to z

Dzieje 2:19-20 19 I ukażę cuda na niebie w górze i znaki na ziemi na dole, krew, ogień i kłęby dymu. 20 Słońce zamieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim nadejdzie ten dzień Pański (Jom Jahwe), wielki i okazały.
.
Joela 2:30-31 30 I ukażę cuda na niebie i na ziemi, krew, ogień i kłęby dymu. 31ońce zamieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim nadejdzie dzień PANA (Jom Jahwe), wielki i straszny.

Wszystko to nastąpi tuż przed chwalebnym przyjściem Pana do tego bezbożnego świata i będzie to coś strasznego dla wszystkich Jego wrogów. (Zob. Objawienie 19:11-21). Ten wczesny i późny deszcz spadnie poraz drugi i ostateczny również na dom Dawida i mieszkańców Jerozolimy, wypełniając całkowicie proroctwo Zachariasza:

Zach. 12:10-11 I wyleję na dom Dawida i na mieszkańców Jerozolimy ducha łaski i modlitwy. Będą patrzyć na mnie, którego przebili, i będą go opłakiwać, jak się opłakuje jedynaka, będą gorzko płakać nad nim, jak się płacze gorzko nad pierworodnym. W tym dniu będzie wielki lament w Jerozolimie…”

W tym czasie wypełni się również ostatnia część proroctwa Joela:

Joel. 2:32 I stanie się, że każdy, kto wezwie imienia Pana, zostanie wybawiony, bo na górze Syjon i w Jerozolimie będzie wybawienie, jak powiedział Pan, to jest w resztkach które Pan powoła.

Wspomniana tutaj resztka to w większości będą Izraelici. (Zob. Dzieje 2:17-18)
.


Od Żydów do ludzi z narodów

Gdy poraz pierwszy spadł wczesny deszcz w dniu święta Pięćdziesiątnicy, pierwszymi którzy otrzymali dar Ducha Świętego byli wierzący spośród Żydów. Niedługo potem łaska zbawienia objęła również pogan (Dzieje 10). To pozwoliło na uformowanie się Kościoła Chrystusowego jako całości, składającego się zarówno z nawróconych Żydów jak i z wierzących spośród narodów.

To samo wydarzy się gdy spadnie jednocześnie deszcz wczesny i późny podczas Wielkiego Ucisku. Tak jak dar Boży w osobie Ducha Świętego został zesłany w dniu Pięćdziesiątnicy najpierw na dom Dawida i mieszkańców Jerozolimy, czyli krótko mówiąc na Żydów i później na pogan, taka sama kolejność będzie poraz drugi. Gdy dla Izraela zakończy się suche lato i spadnie na nich deszcz o olbrzymiej intensywności, w dużym stopniu obejmie on również ludzi z narodów, których Bóg powoła w tym czasie aby dostąpili zbawienia. Biblia mówi o nich w (Mat. 24:36-41; Mat. 25:31-46), gdzie Pan postawi ich po swej prawej stronie, oddzielając swoje owce od kóz. Ci z pogan, którzy przeżyją holokaust Wielkiego Ucisku jako wierzący zostaną jako żywi przeniesieni do Królestwa Milenijnego i dadzą początek nowym narodom.

Istnieje również grupa opisana w Obj. 7:9-17 jako „…wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć, z każdego narodu, plemienia, ludu i języka, który stał przed tronem i przed Barankiem ubrani w białe szaty, a palmy w ich rękach.” (Obj. 7:9). Zauważmy, że cały ten niezliczony tłum ludzi to są ci, którzy podczas Wielkiego Ucisku zginęli męczeńską śmiercią zadaną im przez antychrysta i fałszywego proroka, i pojawiają się przed tronem Boga. Pomimo tego, że dosięgła ich śmierć, idą do nieba:

Obj. 7:14 „…To są ci, którzy przyszli z wielkiego ucisku i wyprali swoje szaty, i wybielili je we krwi Baranka.

Na tym właśnie polega Wielkie Przebudzenie, do którego dojdzie dopiero w czasie Wielkiego Ucisku, a którego wielu wierzących błędnie i bezskutecznie oczekuje już teraz, jako swego rodzaju przednówka do ustanowienia przez kościół Królestwa Bożego.

Należy tutaj zwrócić uwagę na to, że jedyne Ożywienie lub inaczej mówiąc Przebudzenie Duchowe i związane z nim masowe nawrócenie do Chrystusa Mesjasza o którym wspomina Słowo Boże, nie będzie mieć miejsca teraz, tylko pod koniec Wielkiego Ucisku i skoncentruje się na Izraelu. Ponadto musimy dodać, że wymienione tutaj „Przebudzenie” będzie oznaczało, że wielu, jeśli nie większość spośród tych, którzy nawrócą się do Jezusa Chrystusa Mesjasza, oddadzą swoje życie na męczeńską śmierć z powodu swojej wiary.

Obj. 20:4 Zobaczyłem też trony i zasiedli na nich, i dano im władzę sądzenia. I zobaczyłem dusze ściętych z powodu świadectwa Jezusa i z powodu słowa Bożego oraz tych, którzy nie oddali pokłonu bestii ani jej wizerunkowi i nie przyjęli jej znamienia na czoło ani na rękę. I ożyli, i królowali z Chrystusem tysiąc lat.

Dlatego nie należy rozumieć „przebudzenia” jako wydarzenia, które zmieni nasze społeczeństwo i będzie w stanie skutecznie przeciwstawić się antychrystowi i wprowadzanemu przez niego systemu rządu światowego. To będzie mogło nastąpić jedynie wraz z chwalebnym przyjściem z nieba Mesjasza, Jezusa Chrystusa i w konsekwencji ustanowienie Jego Królestwa Tysiącletniego. (Zob. Obj. 19:11-21; 20:1-6)
.


Armia Joela

Joel 3:9-12 Rozgłoście to wśród pogan, ogłoście wojnę z pobudźcie wojowników, niech przybędą i niech wyruszą wszyscy mężowie waleczni. Przekujcie wasze lemiesze na miecze, a wasze sierpy na oszczepy; kto słaby, niech powie: Jestem silny. Zgromadźcie się i przyjdźcie, wszystkie okoliczne narody – zbierzcie się. Sprowadź tam, Panie, swoich wojowników. Niech poganie się ockną i nadciągną na Dolinę Jehoszafata. Tam bowiem zasiądę, aby sądzić wszystkie okoliczne narody.

W wielu zborach na całym świecie śpiewa się hymny i pieśni inspirowane przez powyższe wersety. Najbardziej popularny z nich, w języku hiszpańskim nosi tytuł „Clamor de guerra” (ang. Cry of War). Robiony jest przy tym błąd w interpretacji, ponieważ proroctwo Joela, do którego nawiązują owe hymny, nie mówi o walce duchowej przeciwko siłom i władzom ciemności (jak np. w Efez. 6:12), tylko o czymś zupełnie innym. Jeśli przyjrzymy się dokładnie tekstowi, zauważymy, że owi waleczni mężowie, którzy mają być pobudzeni, to nikt inny, tylko nieprzyjaciele Boga. To jest armia antychrysta, która będzie usiłowała zniszczyć Żydów w sposób ostateczny, są zatem wrogami, którzy zostaną unicestwieni przez samego Pana Jezusa w Armageddonie!

Słowa tego proroctwa bez wątpienia stały się inspiracją dla teologii dominionizmu. Istnieje nawet ruch charyzmatyczno-neopentekostalny zwany po angielsku „Joel’s Army”, który wyciągając z kontekstu wspomniane proroctwo odnoszące się do armii powołanej w celu zniszczenia Izraela, stara się nam wmówić, że owe wojsko składa się z mężów Bożych, rzekomych wielkich apostołów i proroków, którzy dokonają niezwykłych znaków i cudów w celu rozprawienia się z wrogami Boga i ustanowienia Królestwa na ziemi.

Joel’s Army, zwana również „Manifest Sons of God” to ruch dominionistyczny który naucza, że w dniach ostatecznych powstanie nowa generacja chrześcijan, prowadzona przez przywódców mających nadprzyrodzoną moc, dzięki której będą mogli podporządkować sobie wszystkich mieszkańców ziemi.

Niczego takiego nie będzie, a wszystko wręcz przeciwnie!

Joel’s Army mylą się zarówno co do tekstu jak i kontekstu. Armia o której jest mowa w proroctwie Joela nie będzie się składała z „niezwyciężonych chrześcijan”, ponieważ Kościół zostanie wcześniej pochwycony do nieba. To będą hordy antychrysta maszerujące przeciwko Żydom umacniającym się w Jezusie Chrystusie, którego nieco wcześniej poznają i zaakceptują jako Mesjasza. (Zach. 12:8,10; 13:1;  Rzym. 11: 26-27)

Dlatego nie jest to proroctwo na obecne czasy, jego kontekst i wypełnienie związane są z bitwą Armageddonu (Zach. 12:9; Joel 3:12-15; Daniel 2:44; 9:27; 7:26-27; Obj. 16:13-14; 16; 19: 11-21 itd.) Wszędzie tutaj jest mowa o ostatniej i najbardziej niszczącej wojnie, którą niektórzy nazywają Trzecią Wojną Światową.

Zauważmy, że proroctwo (Joela 3:9-12) to wezwanie narodów do stawienia się w określonym miejscu, aby w rezultacie zostały one zwyciężone i zniszczone przez samego Pana podczas jego chwalebnego przyjścia:

Zach. 12:9 I stanie się w tym dniu, że będę zmierzać do zniszczenia wszystkich narodów, które wyruszą przeciwko Jerozolimie.

Jest to jedna z charakterystycznych cech „Dnia Pańskiego„.

Amosa 5:18-20 18 Biada tym, którzy pragną dnia PANA! Cóż wam po tym dniu PANA? Jest on ciemnością, a nie światłością. 19 Jak gdyby ktoś uciekał przed lwem, a spotkał go niedźwiedź; albo jak gdyby wszedł do domu i oparł się ręką o ścianę, a ukąsiłby go wąż. 20 Czy dzień PANA nie jest ciemnością, a nie światłością? Mrokiem bez żadnej jasności?
.
Porównajmy teraz
.
Joel 2:10-11 Przed nimi zadrży ziemia, niebiosa się poruszą, słońce i księżyc będą zaćmione, a gwiazdy stracą swój blask. A Pan wyda swój głos przed swoim wojskiem, gdyż jego obóz jest ogromny, gdyż mocny jest ten, który wykonuje jego słowo. Wielki jest bowiem dzień Pana i bardzo straszliwy! Któż to zniesie? 

Teolodzy i nauczyciele dominionizmu popełniają zawsze ten sam błąd, alegoryzując Pismo Święte i używając go w taki sposób aby je dostosować do obrony ich własnej fałszywej doktryny. Typowa eisegeza. Dlatego, bracia, nie dajmy się zwieść. Jesteśmy ciałem Chrystusa, a nasza ojczyzna i nadzieja nie znajdują się na ziemi, tylko w niebie, „skąd też oczekujemy Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa.” (Filip. 3:20), aby zawsze już być z Panem (1 Tes. 4:17b).
.


Zbawienie dla Żydów

Joel 2:32 I stanie się, że każdy, kto wezwie imienia Pana zostanie wybawiony, bo na górze Syjon i w Jerozolimie będzie wybawienie, jak powiedział Pan, to jest w resztkach, które Pan powoła.

Tak będzie wyglądać ostateczne wypełnienie tego proroctwa. Jak widzimy, będzie to miało miejsce w Jerozolimie i dotyczyć będzie Żydów, którzy zostaną ocaleni przed zagładą z ręki antychrysta i jego wojsk zmierzających do ziemi Izraela. W ten sposób Bóg przywiedzie naród izraelski do pokory i upamiętania.

A zatem „Armia Joela” nie jest od Boga, tylko od szatana i będzie próbować unicestwić naród Izraela przy końcu dni (Joela 3:9-15). Zostanie jednak zniszczona przez Mesjasza, który przybędzie we własnej osobie, a wraz z nim także chwalebny Kościół Boży.
.


Podsumowanie

Według nauczycieli doktryny dominionizmu narody i rządy, królowie i książęta poddadzą się zwierzchnictwu i władzy Kościoła, i w ten sposób na świecie zostanie ustanowiony pokój, dobrobyt i porządek. Dlatego, zamiast oczekiwać chwalebnego przyjścia Chrystusa mają oni zupełnie inny cel: ustanowienie Królestwa pomimo nieobecności Króla. Jakże wielkie kłamstwo i zwiedzenie ukrywa się za tą fałszywą filozofią!

Doktryny Pochwycenia, Wielkiego Ucisku, apostazji w Dniach Ostatecznych i pojawienia się na świecie w sensie dosłownym antychrysta jako syna zatracenia, uważane są przez wielu wpływowych dominionistów i ich naśladowców za błędy i klasyfikowane są przez nich jako kłamstwa.

Zastanówmy się. Jeśli nie będzie Wielkiego Ucisku, nie ma potrzeby czuwania, jeśli nie będzie apostazji, nie ma potrzeby rozpoznawania fałszywych nauk, pozostaje tylko oczekiwanie na „błogosławieństwa”. Obecnie wielu chrześcijan jest zwodzonych i oszukiwanych, znajdując się w niebezpieczeństwie, ponieważ martwią się, w jaki sposób dokonać transformacji tego świata aby nim rządzić „dla Chrystusa„, zamiast koncentrować się na tym co jest w górze, żyć na ziemi jako pielgrzymi i cudzoziemcy

Hebr. 11:9-10 9 Przez wiarę przebywał w ziemi obiecanej jak w obcej, mieszkając w namiotach z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tej samej obietnicy. 10 Oczekiwał bowiem miasta mającego fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg.

i jako obywatele nieba

Filip. 3:20 Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też oczekujemy Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa.

oraz oczekiwać na przybycie Oblubieńca po swoją Oblubienicę.

Obj. 22:17 A Duch i oblubienica mówią: Przyjdź! A kto słyszy, niech powie: Przyjdź! A kto pragnie, niech przyjdzie, a kto chce, niech darmo weźmie wodę życia.

Bądźmy mądrzy. Wierzmy Panu i temu, co jest zawarte w Jego Słowie.

SOLI DEO GLORIA


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email