Pokłosie herezji

W następstwie działalności Latter Rain Movement pod koniec lat 40-tych XX wieku i później również innych pokrewnych mu ruchów propagujących doktrynę dominionizmu, na łonie kościoła ewangelicznego oraz zielonoświątkowego zaczęły pojawiać się koncepcje, które pozornie wydają się być biblijnymi, jednak nimi nie są, gdyż wyjęte są z kontekstu oraz miejsca i czasu. Jedną z takich koncepcji jest tzw. „Przebudzenie lub Ożywienie Duchowe”.

Teologia dominionizmu głoszona przez fałszywych nauczycieli z Latter Rain Movement (Ruch Późnego Deszczu) spowodowała, iż wielu ludzi związanych z kościołami pentekostalnymi, neopentekostalnymi i charyzmatycznymi wierzy, że przed powrotem Chrystusa po swój Kościół i związanym z nim zmartwychwstaniem tych, którzy umarli w Chrystusie (1 Tes. 4:13-18), nastąpi bezprecedensowe „ożywienie o zasięgu światowym”. Niektórzy ośmielają się nawet twierdzić, że Chrystus nie może powrócić i nie powróci, dopóki nie dojdzie do wspomnianego tutaj „ożywienia”.


Ożywienie

Co oznacza to słowo, w którym tak wielu ludzi pokłada swoją wiarę oraz nadzieję dla obecnego świata? Zajrzyjmy do słownika SJP:

Ożywić:

 1. Uczynić żywym, przywrócić do życia
 2. Nadać żywy wygląd czemuś, pobudzić, wywołać ożywienie
 3. Ożywić się – nabrać życia, rozruszać się

Ożywienie:

 1. Ekscytacja, wzburzenie, podniecenie
 2. Ruchliwość, zapał, entuzjazm
 3. Intensyfikacja, rozkwit czegoś
 4. Przypisanie cech istot żywych przedmiotom, zjawiskom natury lub pojęciom abstrakcyjnym

Na bazie tych definicji możemy wyciągnąć wniosek, że „ożywienie” powinno oznaczać coś w rodzaju dodania wigoru, pobudzenia czegoś, co już wcześniej posiadało życie. W sensie duchowym „ożywienie” mogłoby się odnosić do tych wszystkich chrześcijan, którzy wprawdzie narodzili się na nowo, ale brakuje im zapału i entuzjazmu aby okazywać posłuszeństwo i służyć Panu, dlatego powinni zostać „ożywieni”.

Tymczasem, po sumiennym zbadaniu różnych wersji podawanych przez zwolenników dominionizmu dochodzimy do wniosku, że przez „ożywienie” rozumieją oni bardzo różne rzeczy. Niektóre z nich znajdują się na poniższej liście (lista nie jest wyczerpująca):

 • Nawrócenie całego świata do Chrystusa
  .
 • Nawrócenie większości ludzi do Chrystusa
  .
 • „Chrystianizacja” świata (fałszywa nauka G12)
  .
 • Nauczanie narodów (fałszywa nauka G12)
  .
 • Podbój narodów „dla Chrystusa(dominionizm)
  .
 • Kościół rządzący narodami (dominionizm)
  .
 • Nawrócenie całego narodu (oczywiście chodzi o naród danego wierzącego)
  .
 • Masowe nawrócenia
  .
 • Głoszenie Ewangelii na całym świecie na świadectwo wszystkim narodom (Mat. 24:14). Nie ma to nic wspólnego z ożywieniem; sam Jezus Chrystus głosił Ewangelię wielu ludziom, jednak większość nie nawróciła się.
  .
 • Kościół wypełniony „duchem śmiechu” lub „pijany w duchu”. Rzeczy nie mające nic wspólnego ze Słowem Bożym
  .
 • „Nowe namaszczenie” Kościoła (neo-pentekostalizm)
  .
 • Kościół wkracza w „nowy paradygmat” (fałszywa nauka G12)
  .
 • Nawrócenie całej rodziny wierzącego
  .
 • Prawdziwy chrześcijan wzrastający w wierze i uświęceniu w pełnym tego słowa znaczeniu

Oczywiście, jeśli miałbym zaakceptować słowo „ożywienie” jako takie pozostałbym przy ostatniej definicji: prawdziwie wierzący wzrastający w prawdziwym uświęceniu. W historii Kościoła miało to miejsce wielokrotnie, w różnych miejscach i w różnych czasach, gdy Pan używając wierzących napełnionych Duchem Świętym, dokonywał nawrócenia wielu mężczyzn, kobiet i dzieci, oraz ich wzrostu w uświęceniu i w miłości do Chrystusa. We wszystkich przypadkach rolę pierwszoplanową bez wątpienia wypełniał Duch Święty, który w zgodności z wierzącym rozniecał w nim dar Boży

2 Tym. 1:6 Z tego powodu przypominam ci, abyś rozniecił dar Boży, który jest w tobie przez nałożenie moich rąk.

Dlatego sama historia Kościoła Chrystusowego świadczy o tym, że miały miejsce „ożywienia” lub „przebudzenia”, jeśli chcemy je tak nazwać, istnieje jednak przepaść pomiędzy nimi i tak zwanym „światowym ożywieniem”, którego nie możemy znaleźć w proroctwach biblijnych, oczywiście do czasu, gdy Kościół zostanie zabrany z ziemi przez Pana. Kto twierdzi coś innego, oszukuje siebie samego oraz wszystkich swoich słuchaczy.
.


Ożywienie światowe…Teraz?

Jednym z fragmentów Pisma, na którym opierają się zwolennicy i obrońcy doktryny „ożywienia światowego” zbliżającego się na sposób wczesnego i późnego deszczu, jest tekst Jakuba

Jakub 5:7-8 7 Bądźcie więc cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie czeka na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny. 8 Bądźcie i wy cierpliwi i umacniajcie swoje serca, bo przyjście Pana jest bliskie.

Jeśli przeczytamy to uważnie, zdamy sobie sprawę z tego, że mowa jest tutaj o czymś zupełnie innym. Autor nawołuje wierzących w Chrystusa do okazania cierpliwości i umacniania serc w oczekiwaniu na przyjście Chrystusa. Innymi słowy jest to wezwanie do cierpliwego oczekiwania w uświęceniu na Pochwycenie wszystkich prawdziwych wierzących.
.


Monstrualne odstępstwo

Słowo Boże naucza czegoś zupełnie innego niż to, w co wierzy wielu ludzi w obecnych czasach. Zostaliśmy o tym uprzedzeni i ostrzeżeni:

2 Tes. 2:1-3 Prosimy was bracia, przez wzgląd na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa i nasze zgromadzenie się przy nim; Abyście nie tak łatwo dali się zachwiać w waszym umyśle i zatrwożyć się ani przez ducha, ani przez list rzekomo przez nas napisany, jakoby już nadchodził dzień Chrystusa. Niech was nikt w żaden sposób nie zwodzi. Ten dzień bowiem nie nadejdzie, dopóki najpierw nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia.

Z tym właśnie mamy obecnie do czynienia, chociaż nie zawsze jest łatwo mówić o nich i  rozpoznawać owe odstępstwa i herezje. Wśród wielu innych na czoło wysuwają się następujące:

 • Rząd 12 (G12),
 • Dominionizm (Kingdom Now – Królestwo Teraz),
 • Pozytywizm,
 • Gnostycyzm (New Age – Nowa Era),
 • Super Wiara (Word-of-Faith Movement),
 • New Apostolic Reformation,
 • Materializm (Ewangelia sukcesu),
 • Ekumenizm,
 • Charyzmatycy,
 • Fałszywy Mesjanizm (judaizanci),
 • Emocjonalizm,
 • Fałszywe namaszczenie,
 • Emerging Church (Wynurzający się kościół)

itd. itd. Lista praktycznie nie ma końca…

Wśród tych, którzy wierzą, że nadchodzi „Światowe Ożywienie” znajdują się tacy, którzy nauczają i działają w celu stworzenia silnej grupy fałszywych apostołów i proroków którzy wzorem „super ludzi” spod znaku „nowego namaszczenia” mają dokonać imponujących znaków i manifestacji duchowych, aby następnie objawić nowe doktryny, ustalić nowe dogmaty, wszystko to, czego Kościół nigdy wcześniej nie widział i nie słyszał. Będą starali się spowodować, aby prawdziwy Kościół Boży utracił swój blask i w ten sposób wprowadzić nas wszystkich w New World Order (Nowy Porządek Światowy).
.


Mylna interpretacja Pisma

Wspólnym błędem wszystkich wymienionych odstępców jest ich interpretacja 2 rozdziau Dziejów Apostolskich

Dzieje 2:17 I stanie się w ostatecznych dniach – mówi Bóg – że wyleję z mego Ducha na wszelkie ciało i będą prorokować wasi synowie i córki, wasi młodzieńcy będą mieć widzenia, a starcy będą śnić sny.

Pomijając sens i kontekst tego fragmentu Pisma, heretycy używają go do wytłumaczenia rzekomych znamion „przebudzenia duchowego” takich jak spazmatyczny śmiech, upadki, drgawki, mówienie „językami” czyli niezrozumiałym bełkotem i inne temu podobne rzeczy, które wydarzyły się w różnych miejscach na ziemi zwłaszcza w latach 80-tych ubiegłego stulecia i zdarzają się do tej pory. Ich zdaniem jest to wstęp do wielkiego „odrodzenia świata” w czasie którego Kościół podbije i zdominuje narody.

Oczywiście nie jesteśmy przeciwko prawdziwym działaniom Ducha Świętego, które mogą mieć miejsce zgodnie z Jego suwerenną wolą. Można wtedy zaobserwować konkretne tego owoce w postaci prawdziwego nawrócenia do Chrystusa i poszukiwania przez wierzących prawdziwego uświęcenia. Niestety, wielu ludzi zostało oszukanych i w dalszym ciągu są oszukiwani przez fałszywe działanie „ducha” który nie jest Duchem Bożym. Szatan uwielbia przebierać się w religijność i udawać świętego. Jest doskonałym kłamcą i zwodzicielem, posiada też nadprzyrodzoną zdolność dokonywania fałszywych znaków i cudów.

2 Kor. 11:14 Tacy bowiem są fałszywymi apostołami, podstępnymi pracownikami, którzy przybierają postać apostołów Chrystusa. I nic dziwnego, sam bowiem szatan przybiera postać anioła światłości. Nic więc wielkiego, jeśli i jego słudzy przybierają postać sług sprawiedliwości. Koniec ich jednak będzie według ich uczynków

Wzbudza w nas smutek widok tylu drogich braci i sióstr omamionych przez fałszywych apostołów, proroków oraz ewangelistów, spośród których wielu zdobyło wielką sławę działając w namaszczeniu które nie pochodzi od Boga. Grozi to całkowitym odstąpieniem od zdrowej doktryny naszego Pana Jezusa Chrystusa, co jest bardzo niebezpieczne.

Z tego powodu uważam, że warto było napisać ten artykuł, w którym z Biblią w ręku poddamy dokładnej analizie to wszystko, co dotyczy prawdziwego, jeśli tak można powiedzieć „przebudzenia” czy też „ożywienia” duchowego: jak powstało, czy się powtórzy i kiedy, oraz kogo dotyczy.

A więc, do rzeczy!


Narodziny Kościoła

Jeżeli chcemy mówić o prawdziwym ożywieniu, czy też odrodzeniu duchowym z przeszłości, musimy zacząć od momentu pojawienia się Kościoła naszego Pana Jezusa Chrystusa. Narodziny Kościoła wydarzyły się owego błogosławionego dnia Pięćdziesiątnicy, gdy w Jerozolimie na zebranych w pokoju na górze uczniów zstąpił Duch Święty z całą swoją mocą i napełnił wszystkich tam zgromadzonych. (Dzieje 2)

Jeśli z uwagą przyjrzymy się relacji z tego wydarzenia, zauważymy, że Duch Święty zstąpił najpierw na uczniów pochodzenia żydowskiego. Kościół, który w tym momencie się narodził składał się początkowo wyłącznie z wierzących Żydów. Jest to zgodne ze słowami Jezusa, że … zbawienie pochodzi od Żydów.” (Jana 4:22b) Oni właśnie jako pierwsi zostali wybrani i wezwani aby głosić Ewangelię najpierw narodowi żydowskiemu a później wszystkim ludziom na ziemi. Na początku Bóg wzbudził naród Izraela aby zaniósł Słowo Boże całemu światu. Wprawdzie zawiedli oni jeśli chodzi o wykonanie tego, do czego zostali powołani, jednak Bóg po raz kolejny działał poprzez pierwszych uczniów Chrystusa, Izraelitów. Będąc napełnionymi Duchem Świętym mogli zanieść Ewangelię wszystkim ludziom. Tak narodził się Kościół Jezusa Chrystusa.
.


Zesłanie Ducha Świętego i związane z nim znaki

Dzieje 2:2-3 Nagle powstał odgłos z nieba, jakby uderzenie gwałtownego wiatru i wypełnił cały dom w którym siedzieli. Ukazały im się rozdzielone języki jakby z ognia, które spoczęły na każdym z nich.

Te pochodzące od Boga, nadprzyrodzone znaki nie wydarzyły się więcej w Nowym Testamencie. Powód wydaje się oczywisty, był to bardzo szczególny akt, dzięki któremu wszyscy tam obecni byli świadkami chwalebnej manifestacji Ducha Świętego w momencie Jego przybycia do Kościoła. Tenże Duch Święty, który wówczas objawił się z wielką mocą, pozostał i pozostaje do dzisiaj wraz z Kościołem Bożym do czasu, aż Kościół zostanie zabrany z tego świata. Możemy jeszcze dodać, że ten sam Duch Święty powróci z mocą na ziemię i spocznie na Izraelu, gdy Kościoła już tutaj nie będzie.

W dniu Pięćdziesiątnicy wszyscy uczniowie Chrystusa znajdujący się w Jerozolimie zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić w różnych językach. Wydarzyło się to jako znak dla niewierzących. (Zob. Dzieje 2:4-12). Uczniowie dali w ten sposób ustne świadectwo o Chrystusie w wielu różnych zgranicznych językach, których używało się w owym czasie. Dało to Piotrowi okazję do wygłoszenia przemówienia.

Słysząc dobiegający szum i odgłos jakby gwałtownego wiatru, zdezorientowany tłum zebrał się wokół uczniów z zaciekawieniem starając się zorientować  co się stało. Jedni byli zdumieni słysząc Galilejczykow mówiących w ich ojczystych językach, inni kpili sobie z nich tłumacząc całe wydarzenie jako skutek upojenia winem. Możemy przypuszczać, że szydercy którzy kpili sobie z uczniów robili to, ponieważ słyszeli Galilejczyków mówiących niezrozumiałymi dla nich zagranicznymi jezykami i wzięli ich dlatego za szalonych lub pijanych. Z pewnością większość z nich stanowili mieszkańcy Jerozolimy, którzy nie znali języków używanych przez Żydów z Frygii, Egiptu, Pamfilii, Kapadocji itd.

Co ciekawe, wielu obrońców rzekomych manifestacji „Ducha” przejawiających się w formie jednoczesnego upadania dziesiątek ludzi, „upojenia duchem” i innych ekstrawagancji, cytują (Dzieje 2:2-13) starając się dowieść prawdziwości swoich praktyk i przekonać nas co do ich niebiańskiego pochodzenia… Tymczasem Słowo Boże naucza:

1 Kor. 14:40 Wszystko niech się odbywa godnie i w należytym porządku

Nie ma czasu, ani możliwości aby wejść w głębszą debatę, ale jeśli dokładnie przeanalizujemy fragment z Dziejów 2 zdamy sobie sprawę, że absolutnie nic z tych rzeczy nie przydarzyło się pierwszym uczniom, gdy Duch Święty zstąpił na nich w dzień Pięćdziesiątnicy.

Wszystko co możemy zaobserwować w zachowaniu uczniów to:

 1. Uczniowie pochodzący z Galilei mówili w różnych, zrozumiałych dla ludzi językach (wers 6)
  .
 2. W językach tych głosili wielkie dzieła Boże (wers 11)
  .
 3. Nie upadali, nie byli pijani ani „upojeni duchem”, tak jak to wyjaśnił sam apostoł Piotr (wers 15); nie wydawali swoimi ustami żadnych dziwnych dźwięków, nie krzywili się, itd.
  ,
 4. Wręcz przeciwnie: przestrzegali jednej z zasad miłości: nie robili niczego niewłaściwego (1 Kor. 13:5)
  .
 5. Wczesny deszcz

Piotr wstał i zabrał głos, przemówił do „mieszkańców Judei i Jerozolimy”, następnie wyjaśnił, że żaden z uczniów nie był pijany, po czym zacytował słowa proroka Joela (Dzieje 2:17-21) Przytaczając proroctwo Joela Apostoł starał się wytłumaczyć im zaistniałe, jakże niezwykłe wydarzenie, którego byli bezpośrednimi świadkami. Chodziło o zesłanie Ducha Świętego i działanie Jego mocy. Piotr jednakże zdawał sobie sprawę z tego, że proroctwo Joela nie mogło mieć w tym momencie swojego kompletnego spełnienia. Jeśli dokonamy dokładnej analizy, zdamy sobie sprawę, że proroctwo to bardziej dotyczy końca obecnych czasów, ponieważ po wylaniu Ducha Świętego  natychmiast następuje „Dzień Pana”, który jest dniem Bożego gniewu.

Izaj. 13:7,9 7 Dlatego wszelkie ręce opadną, a każde serce człowieka struchleje… 9 Oto dzień Jahwe nadchodzi, okrutny, w zapalczywości i srogim gniewie, aby zamienić tę ziemię w pustynię i wytępić z niej grzeszników
.
Ezech. 30:3 Bliski bowiem jest dzień, bliski jest dzień Jahwe; będzie to dzień pochmurny i czas pogan
.
Joel 1:15 Ach, co to za dzień! Bliski bowiem jest dzień Jahwe i nadejdzie jak spustoszenie od Wszechmocnego; 2:1 Zadmijcie w trąbę na Syjonie, krzyczcie na mojej świętej górze! Niech zadrżą wszyscy mieszkańcy ziemi, bo nadchodzi dzień Jahwe, bo już jest bliski, 11 A Jahwe wyda swój głos przed swoim wojskiem, gdyż jego obóz jest ogromny, gdyż mocny jest ten, który wykonuje jego słowo. Wielki jest bowiem dzień Jahwe i bardzo straszliwy! Któż go zniesie?; 3:14 Tłumy, tłumy w dolinie wyroku. Bliski bowiem jest dzień Jahwe w dolinie wyroku
.
Amos 5:18,20 18 Biada tym, którzy pragną dnia Jahwe! Cóż wam po tym dniu Jahwe? Jest on ciemnością, a nie światłością… 20 Czy dzień Jahwe nie jest ciemnością, a nie światłością? Mrokiem bez żadnej jasności?
.
Abdiasz 1:15 Bliski bowiem jest dzień Jahwe dla wszystkich narodów. Jak ty postępowałeś, tak postąpią z tobą. Twoja odpłata spadnie na twoją głowę
.
Sof. 1:7 Umilknij przed obliczem Pana BOGA, gdyż bliski jest dzień Jahwe. Jahwe bowiem przygotował ofiarę i poświęcił swoich zaproszonych
.
Zach. 14:1,3 1 Oto przychodzi dzień Jahwe, a twój łup będzie rozdzielony pośród ciebie… 3 Wtedy Jahwe wyruszy i będzie walczył przeciwko tym narodom, tak jak wtedy, gdy walczył w dniu bitwy
.
Mal. 4:5 Oto poślę wam Eliasza proroka, zanim przyjdzie ten wielki i straszny dzień Jahwe
.
1 Tes. 5:2 Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pana przyjdzie jak złodziej w nocy
.
2 Piotra 3:10 A jak złodziej w nocy przyjdzie dzień Pana, w którym niebiosa z wielkim hukiem przeminą, żywioły rozpalone ogniem stopią się, a ziemia i dzieła, które są na niej, spłoną.

„Dzień Pana” to straszne wydarzenie, a  nastąpi w związku z Wielkim Uciskiem, który jeszcze nie nadszedł na ten niegodziwy świat w którym żyjemy. (Obj. 16 itd.) Jak to wszystko zrozumieć? Piotr mówi:

Dzieje 2:16 Ale to jest to, co zostało przepowiedziane przez proroka Joela.

Piotr oznajmia tutaj wstępne, częściowe wypełnienie proroctwa (Joela 2:28-32). To, o czym jest mowa w Dziejach 2:16-21 nie obejmuje wszystkiego, co zostało przepowiedziane przez Joela 2:28-32. Jest to sytuacja określana mianem proroctwa podwójnej referencji. Oznacza to że proroctwo ma częściowe wypełnienie w danym momencie i swoje pełne wypełnienie w innym, późniejszym czasie.

Jak wiemy, z tego proroctwa wypełniła się tylko jego pierwsza część, a mianowicie:

Dzieje 2:17-18 I stanie się w ostatecznych dniach – mówi Bóg – że wyleję z mego Ducha na wszelkie ciało i będą prorokować wasi synowie i córki, wasi młodzieńcy będą mieć widzenia, a starcy będą śnić sny. Nawet na moje sługi i służebnice wyleję w tych dniach z mego Ducha i będą prorokować

Reszta tego proroctwa nie została wypełniona ani za dni Piotra, ani do dnia dzisiejszego:

Dzieje 2:19-20 I ukażę cuda na niebie w górze i znaki na ziemi na dole, krew, ogień i kłęby dymu. Słońce zamieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim nadejdzie ten dzień Pański, wielki i okazały.

Pełne wypełnienie proroctwa Joela, jak już powiedzieliśmy, nastąpi w dniach Wielkiego Ucisku, trwając do jego końca, ponieważ detale których dostarcza jeśli chodzi o słońce zamieniające się w ciemność i księżyc w krew, to są bezpośrednie zwiastuny przychodzącego w chwale Mesjasza.
.


Dla Żydów i w ziemi izraelskiej

Tak jak Piotr zwrócił się w dniu Pięćdziesiątnicy do Izraelitów, również całkowite wypełnienie proroctwa Joela ma związek z Izraelem i z terytorium, które zajmuje. Zwróćmy uwagę, że wypełnienie to dokona się w jednym ściśle określonym czasie i miejscu. Możemy zauważyć, że czas ten nie jest już odległy:

Joel 3:1-2 Oto bowiem w tych dniach i w tym czasie, gdy odwrócę niewolę ludu Judy i Jerozolimy; Zgromadzę też wszystkie narody i sprowadzę je do Doliny Jehoszafata, i będę tam z nimi rozprawiał o swoim ludzie i o swoim dziedzictwie Izraela, które rozproszyły wśród narodów i podzieliły moją ziemię.

Od maja 1948 roku Izrael znowu istnieje jako państwo i jako naród, spełniając słowa proroka Izajasza:

Izaj. 66:8 …Czy ziemia może urodzić w jednym dniu? Czy naród rodzi się od razu?…

W ciągu jednego dnia przywrócone zostało państwo Izrael. Od tego momentu zaczęło się odliczanie czasu. Prorok Joel powiedział, że Bóg zgromadzi wszystkie narody i sprowadzi je do doliny Jehoszafata. Tutaj będzie miała miejsce bitwa zwana Armageddonem.

Obj. 16:14-16 14 A są to duchy demonów, które czynią cuda i wychodzą do królów ziemi i na cały świat, aby ich zgromadzić na wojnę w wielki dzień Boga Wszechmogącego. 15 Oto przychodzę jak złodziej. Błogosławiony, kto czuwa i strzeże swoich szat, aby nie chodził nago i aby nie widziano jego hańby. 16 I zgromadził ich na miejsce zwane po hebrajsku Armageddon.

Możemy jeszcze dodać, że uczniowie Chrystusa w dniu Pięćdziesiątnicy doświadczyli nieco z tego, co wydarzy się pod koniec okresu Wielkiego Ucisku i ma związek z wylaniem Ducha Świętego, gdy naród izraelski zostanie naprawdę ożywiony i odrodzony.

Rzym. 11:26-27 26 I tak cały Izrael będzie zbawiony, jak jest napisane: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. 27 A to będzie moje przymierze z nimi, gdy zgładzę ich grzechy.

Doprowadzi to do masowego nawrócenia ludzi na niespotykaną dotąd skalę oraz dokonywania wielkich cudów i znaków.

Nie możemy pominąć faktu, że ma to związek ze zbawieniem Żydów w okresie Wielkiego Ucisku, przed chwalebnym powrotem Jezusa Chrystusa. (Rzym. 11:25-27; Obj. 7:1-8)

Bóg jeszcze nie skończył z Izraelem.

Będziemy kontynuować ten temat w drugiej części artykułu.

SOLI DEO GLORIA


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email