Wypełnione proroctwo

1 Kor. 1:20 Ile jest bowiem obietnic Boga, w nim są „tak” i w nim są „Amen”, ku chwale Boga przez nas

Po prawie dwóch tysiącleciach pogańskiej okupacji, 7 czerwca 1967 roku została odzyskana przez siły specjalne wojska izraelskiego najstarsza część Jerozolimy. Biblia profetycznie wspomina o tym wydarzeniu:

Zach. 12:6 W tym dniu uczynię przywódców Judy jak węgle ogniste wśród drwa i jak płonącą pochodnię pośród snopów; i pożrą wszystkie okoliczne narody na prawo i na lewo. I Jerozolima pozostanie na swoim miejscu, w Jerozolimie.

To jest dosłownie to, co się wydarzyło. Egipcjanie, Jordańczycy, Syryjczycy, zaciekli wrogowie Izraela zostali przez niego pokonani i Jerozolima znowu stała się stolicą państwa żydowskiego, tak jak to czytaliśmy w Księdze Zachariasza.


.


Specyficzna stolica Izraela

Od czerwca 1967 roku stara Jerozolima znajduje się w rękach Żydów, którzy są jej historycznymi i prawowitymi właścicielami. Od samego początku nie była to kwestia międzyludzkich sporów, argumentów i przedstawianych racji. Było to podyktowane wolą Bożą. Początkowo Jerozolima przydzielona została plemieniu Beniamina

Joz. 18:28 Sela, Elef, Jebus, czyli Jerozolima, Gibeat i Kiriat: czternaście miast wraz z przyległymi do nich wioskami. To było dziedzictwo synów Beniamina według ich rodzin.

Następnie Bóg postanowił, aby była ona miastem wielkiego Króla

Mat. 5:35 Ani na ziemię, gdyż jest podnóżkiem jego stóp, ani na Jerozolimę, gdyż jest miastem wielkiego króla
.
Psalm 48:1 Wielki jest Jahwe i godzien wielkiej chwały w mieście naszego Boga, na swej świętej górze.

Miała zostać na zawsze stolicą Izraela

2 Kron. 6:6 Ale wybrałem Jerozolimę, aby tam przebywało moje imię; wybrałem też Dawida, aby był postawiony nad moim ludem Izraela.
.
Psalm 135:21 Niech będzie błogosławiony z Syjonu Jahwe, który mieszka w Jeruzalem. Alleluja.

Oraz stolicą Królestwa Milenijnego, do którego każdego roku będą przychodzić wszystkie narody, aby pokłonić się Królowi

Zach. 14:16-17 16 Wszyscy pozostali spośród wszystkich narodów, które wyruszyły przeciwko Jerozolimie, będą przychodzić od roku do roku, by oddawać pokłon Królowi, Jahwe zastępów, i obchodzić Święto Namiotów; 17A jeśli ktoś spośród rodów ziemi nie pójdzie do Jerozolimy, by oddawać pokłon Królowi, Jahwe zastępów, na tego nie będzie padać deszcz.

.


Specyficzne terytorium Izraela

Tak jak Bóg chciał, aby Jerozolima była stolicą Izraela oraz stolicą świata w czasie Tysiąclecia, również obiecał Żydom specyficzne terytorium w ziemi Kanaan, które miało być na zawsze ich dziedzictwem danym od Boga:

1 Mojż. 13:14-17 14 I Jahwe powiedział do Abrama, gdy Lot już odłączył się od niego: Podnieś teraz swe oczy i spójrz z miejsca, na którym teraz jesteś, na północ i na południe, na wschód i na zachód. 15 Bo całą ziemię, którą widzisz, dam tobie i twemu potomstwu na wieki. 16 I rozmnożę twoje potomstwo jak proch ziemi, tak że jeśli ktoś będzie mógł zliczyć proch ziemi, to również twoje potomstwo będzie policzone.17 Wstań i przejdź tę ziemię wzdłuż i wszerz, bo dam ci ją.
.
Psalm 105:7-11 7 On jest Jahwe, naszym Bogiem, jego sądy po całej ziemi. 8 Pamięta wiecznie o swoim przymierzu; o słowie, które nakazał po tysiąc pokoleń; 9 O przymierzu, które zawarł z Abrahamem, i o przysiędze złożonej Izaakowi. 10 Ustanowił je jako prawo dla Jakuba, dla Izraela jako wieczne przymierze; 11 Mówiąc: Tobie dam ziemię Kanaan jako dział waszego dziedzictwa;

Ziemia, którą Bóg dał Izraelowi, zwana Ziemią Obiecaną, to obszar specyficzny i dokładnie określony:

1 Mojż. 15:18-21 18 W tym właśnie dniu Jahwe zawarł przymierze z Abramem, mówiąc: Twemu potomstwu dam tę ziemię, od rzeki Egiptu aż do wielkiej rzeki, rzeki Eufrat; 19 Kenitów, Kenizytów i Kadmonitów;
20 Chetytów, Peryzzytów i Refaitów; 21 Amorytów, Kananejczyków, Girgaszytów i Jebusytów.

Rzeka Egiptu znana jest obecnie pod nazwą Wadi El Adrián, znajduje się na południowej granicy terytorium Judy i prowadzi do Morza Śródziemnego. W czasach króla Dawida i jego syna Salomona Izrael zajmował cały ten obszar geograficzny aż do rzeki Eufrat, znajdującej się na terytorium należącym obecnie do Syrii. Jak widzimy, terytorium które Stwórca Wszechświata dał Izraelowi to specyficzny, dokładnie określony obszar.
.


Czy w obecnych czasach Kościół jest biblijnym Izraelem?

Na przestrzeni historii pojawiły się doktryny i teologie mylące Kościół naszego Pana Jezusa Chrystusa z Izraelem, mówiące, że Kościół zastąpił Izrael w Bożych planach (oczywiście tylko w tym co jest dobre). Doktryna ta, zwana teologią zastąpienia oparta jest na pozycji amilenializmu i również postmilenializmu. W tym drugim przypadku ma ona związek z dominionizmem i rekonstrukcjonizmem.

Niezbędne jest tu dokonanie szerokiej ekspozycji i analizy tych antybiblijnych doktryn.Teologia zastąpienia w swojej definicji naucza, że wszystkie proroctwa, obietnice, błogosławieństwa i korzyści którymi Bóg obdarzył naród Izraela zostały przeniesione na Kościół Boży w chwili, gdy Izrael odrzucił swojego Mesjasza

Mat. 23:37-39 Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy są do ciebie posłani! Ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, tak jak kokoszka gromadzi swe kurczęta pod skrzydła, a nie chcieliście! 38 Oto wasz dom zostanie wam pusty. 39 Mówię wam bowiem: Odtąd nie ujrzycie mnie, aż powiecie: Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana

Dlatego też, jak twierdzą jej zwolennicy, Izrael aktualnie jest narodem jak każdy inny na ziemi, będąc dodatkowo prześladowanym i cierpiącym z powodu ciążących na nim biblijnych przekleństw. Innymi słowy, wszystko co dobre jest dla Kościoła i wszystko co złe dla Izraela. Nie jest to nowa forma wierzenia i myślenia.


Warto tutaj zwrócić uwagę na tekst Dziejów Apostolskich, gdzie Apostoł Piotr, przemawiając do całego Izraela mógł powiedzieć, że zostali oni za odrzuceni jako naród lecz tego nie uczynił. Zamiast tego zapewnił, że Izrael nie tylko nie został odrzucony na wieki, lecz obietnica zbawienia dotyczy również powołanych przez Boga Żydów przez wszystkie pokolenia.

Dzieje 2:36-39 36 Niech więc cały dom Izraela wie z pewnością, że tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście, Bóg uczynił i Panem, i Chrystusem. 37 A słysząc to, przerazili się do głębi serca i zapytali Piotra i pozostałych apostołów: Co mamy robić, mężowie bracia? 38 Wtedy Piotr powiedział do nich: Pokutujcie i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na przebaczenie grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. 39 Obietnica ta bowiem dotyczy was, waszych dzieci i wszystkich, którzy są daleko, każdego, kogo powoła Pan, nasz Bóg.


Wracając do tematu: wszystko zaczęło się u zarania dziejów Kościoła ludzi z narodów. Od drugiego powstania żydowskiego (133-135 n.e.), które zostało krwawo stłumione przez rzymskiego cesarza Adriana, centrum wpływów teologicznych i duchowych judeochrześcijaństwa, znajdujące się dotychczas w Jerozolimie, przeniosło się do innych ośrodków, do miast pochodzenia pogańskiego, takich jak Aleksandria, Rzym, czy też Antiochia. Zmiana ta wpłynęła radykalnie na niektórych Ojców Kościoła, co w konsekwencji prowadziło do pojawiania się różnego rodzaju antyżydowskich deklaracji i oddzielanie się Kościoła od swoich hebrajskich korzeni.

Już w IV wieku Euzebiusz z Cezarei napisał, że obietnice z Pism hebrajskich były dane dla chrześcijan a nie dla Żydów, chociaż nie dotyczyło to przekleństw, które dotyczyły tylko Żydów. Twierdził również, że Kościół był kontynuacją Starego Testamentu i dlatego zastąpił judaizm. W tamtych czasach w zborach do których należeli ludzie pochodzący z pogan zaczęło się nauczać, że to Kościół jest prawdziwym Izraelem, albo „duchowym Izraelem„, dziedziczącym Boże obietnice.

Już wtedy, a nawet wcześniej, zaczęto dyskredytować „Izraela według ciała” starając się dowieść, że Bóg całkowicie i definitywnie odrzucił swój lud przenosząc swoją miłość na chrześcijan, którzy mieliby być teraz jedynym obiektem Bożej miłości.

Zwolennicy teologii zastąpienia wierzą, że:

  • Biblijny Izrael to nie są Żydzi, tylko Kościół
    .
  • Królestwo prorokowane w Starym Testamencie zaczęło się od momentu śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, w związku z czym nie będzie już żadnego innego królestwa w sensie dosłownym dla Żydów
    .
  • Kościół reprezentuje Królestwo Boże na ziemi, dlatego panowanie nad wszelkim stworzeniem i całą ludzkością ma być sprawowane przez Kościół tu i teraz. Jest to pozycja postmilenializmu zmieszanego z dominionizmem, co w konsekwencji prowadzi do twierdzenia, że Bóg obecnie wzbudza „namaszczonych, Apostołów i proroków
    .
  • Zadaniem Kościoła jest ustanowienie Królestwa do chwili, aż wszelkie stworzenie ugnie swoje kolano przed Chrystusem, a gdy to się stanie, będzie On mógł przyjść powtórnie… [A zatem, przyjście Pana Jezusa zależy od naszego wysiłku!]

Wyznawcy tej fałszywej teologii wierzą, że Kościół zastąpił naturalny, historyczny i biblijny Izrael. W związku z czym, Biblia nie jest już Pismem dla żydów, a jedynie dla chrześcijan.

Zauważmy jednak, że szczególne i konkretne obietnice, które Bóg dał Izraelowi w dalszym ciągu są aktualne. Nie zostały one przeniesione na Kościół, należą bowiem tylko i wyłącznie do naturalnego, historycznego i biblijnego Izraela. Zobaczmy też, że zgodnie z tym co mówi Pismo „… cały Izrael będzie zbawiony...” (Rzym. 11:26). Stanie się to przez Mesjasza, Jezusa z Nazaretu, a w Królestwie Milenijnym będzie to naród panujący nad całą ziemią i przez tysiąc lat.

Możemy śmiało powiedzieć, że podstawowym problemem dominionizmu, twierdzącego, że Królestwo jest już teraz, jest właśnie Boży plan związany z Izraelem. Możemy też powiedzieć, że powodem nienawiści, jaką szatan żywi do Izraela jest fakt, że Bóg jeszcze nie skończył z Izraelem. Pomimo istnienia Kościoła, szatan koncentruje swoją nienawiść na Izraelu, gdyż Bóg w dalszym ciągu okazuje zainteresowanie swoim narodem wybranym.
.


Wieczne Przymierze pomiędzy Bogiem i Izraelem

2 Kor. 1:20 Ile jest bowiem obietnic Boga, w nim są „tak” i w nim są Amen…

Kościół nigdy nie będzie mógł zastąpić tego, co jest niemożliwe do zastąpienia i zawarte jest w wiecznym przymierzu pomiędzy Bogiem i narodem Izraela:

Psalm 94:14 Jahwe bowiem nie odrzuci swego ludu i nie opuści swego dziedzictwa
.
Jer. 31:36 Gdyby te prawa ustały przede mną, mówi Jahwe, wtedy i potomstwo Izraela przestanie być narodem przede mną na wieki.
.
Izaj. 49:14-16 14 Ale Syjon powiedział: Jahwe mnie opuścił, Jahwe o mnie zapomniał. 15 Czy kobieta może zapomnieć o swoim niemowlęciu i nie zlitować się nad płodem swego łona? A choćby też i one zapomniały, ja jednak o tobie nie zapomnę.16 Oto na swoich dłoniach wyryłem cię; twoje mury są zawsze przede mną.
.
Izaj. 66:22 Jak bowiem to nowe niebo i ta nowa ziemia, które ja uczynię, będą trwać przede mną, mówi Jahwe, tak będzie trwać wasze potomstwo i wasze imię 

Pewien ateista powiedział kiedyś do człowieka wierzącego: Pokaż mi dowód na to, że Bóg istnieje. Wierzący odpowiedział mu: „Żydzi”. To prawdziwy cud, że naród żydowski jeszcze istnieje pomimo tego wszystkiego co przeszedł i nie posiadając własnego terytorium przez prawie dwa tysiące lat. Żaden inny naród w historii nie pozostawał tak długo bez ojczyzny, bez własnej ziemi do zamieszkania, z wyjątkiem narodu żydowskiego, biblijnego Izraela. Udało im się przetrwać przez Boże miłosierdzie.To wszystko, co Bóg obiecał konkretnie Izraelowi, dotyczy tylko Izraela i Kościół nie ma z tym nic wspólnego. Zostanie to spełnione w swoim określonym czasie, pomimo skrajnej niewierności Izraela w całej jego historii.

Apostoł Paweł mówiąc o Izraelu, pyta:

Rzym. 11:1-2 Czy Bóg odrzucił swój lud?” i sam odpowiada: „Bóg nie odrzucił swego ludu, który przedtem znał.

Zaraz też dodaje:

Rzym. 11:4-6  Ale cóż mu odpowiada Bóg? Zostawiłem sobie siedem tysięcy mężów, którzy nie zgięli kolan przed Baalem. Tak i w obecnym czasie pozostała resztka resztka według wybrania przez łaskę. A jeśli przez łaskę, to już nie z uczynków, inaczej łaska już nie byłaby łaską. Jeśli zaś z uczynków, to już nie jest łaska, inaczej uczynek już nie byłby uczynkiem

Pomimo niezliczonych aktów niewierności i mnóstwa popełnionych grzechów, Bóg nie zniszczy swego ludu, Izraela, ani nie zastąpi go Kościołem.
.


O drzewie oliwnym

Naturalne drzewo

Należy tylko zwrócić uwagę na to, co mówi Pismo, konkretnie List Pawła do Rzymian, w którym Apostoł używa porównania obietnicy danej przez Boga Abrahamowi, do szlachetnego drzewa oliwnego.

W pierwszej kolejności obietnica dana była Izraelowi,a jej wypełnieniem jest Chrystus. I chociaż wiele naturalnych gałęzi drzewa oliwnego zostało odłamanych z powodu ich niewiary, nie oznacza to, że nie są aktualne własne słowa Chrystusa, że „...zbawienie pochodzi od Żydów.”(Jana 4:22).

Oznacza to, że Boże objawienie, którym jest Jego Słowo zostało nam dane poprzez Izraela, aby błogosławić wszystkie narody.

Rzym. 9:3-5 …za moich braci, za moich krewnych według ciała. Są to Izraelici, do których należy usynowienie, chwała, przymierza, nadanie prawa, służba Boża i obietnice; Do których należą ojcowie i z których według ciała pochodzi Chrystus, który jest nad wszystkimi, Bóg błogosławiony na wieki. Amen

Wszczepieni do dobrego drzewa oliwnego

Wspomniane dobre drzewo oliwne pozostaje doskonale zakorzenione w dobrej glebie, a my, czyli Kościół Boży utworzony z ludzi z narodów, zostaliśmy do niego wszczepieni aby stać się

Rzym. 11:17uczestnikami korzenia i tłustości drzewa oliwnego

Nie zapominajmy, że Paweł zwraca się tutaj do wierzących Rzymian, którzy w zasadzie wszyscy byli wierzącymi spośród narodów, tak jak zdecydowana większość chrześcijan w obecnych czasach. Biblia w konsekwencji zaleca nam, abyśmy nie odnosili się z dumą w stosunku do naturalnych gałęzi oliwnych, czyli w stosunku do Żydów:

Rzym. 11:18  Nie wynoś się nad gałęzie. Jeśli jednak się wynosisz, wiedz, że nie ty podtrzymujesz korzeń, lecz korzeń ciebie 

Jest smutnym faktem, że poprzez rozpowszechnianie fałszywej teologii zastąpienia wmawia się wierzącym, że gałęzie które zostały wszczepione do drzewa oliwnego są gałęziami naturalnymi. Pamiętajmy, że gałęzie naturalne zostały odłamane z powodu niewiary:

Rzym. 11:20 Słusznie, z powodu niewiary zostały odłamane, ty zaś trwasz przez wiarę. Nie pysznij się, ale się bój 

Teología zastąpienia wypełniona jest właśnie pychą i dumą. Clarence H. Wagner Jr. w swoim artykule zatytułowanym „Błąd teologii zastąpienia” pisze:

„Gdyby Kościół od samego początku zrozumiał wyraźne przesłanie mówiące, że jest on wszczepiony do Drzewa Oliwnego, uniknęlibyśmy antysemickiej nienawiści, która się szerzy w Kościele. Fałszywa teologia zastąpienia jest jak nowotwór, który pobudza Kościół do zniekształcania biblijnej prawdy dotyczącej Żydów i Izraela, stając się źródłem nienawiści, a nie miłości w imię Boga”

Rzym. 11:25-26 Nie chcę bowiem bracia, abyście nie znali tej tajemnicy – żebyście sami siebie nie uważali za mądrych – że zatwardziałość po części przyszła na Izrael, dopóki nie wejdzie pełnia pogan. I tak cały Izrael będzie zbawiony, jak jest napisane: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba 

.


Bóg wybaczy swojemu narodowi

Rzym. 11:28-29 Tak więc co do Ewangelii są nieprzyjaciółmi że względu na was, lecz co do wybrania są umiłowani że względu na ojców. Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże 

Okres zaślepienia i spustoszenia będący sądem nad niewiernym Izraelem nie jest ostateczny, ale tymczasowy.

Rzym. 11:23  Lecz i oni, jeśli nie będą trwali w niewierze, zostaną wszczepieni, gdyż Bóg ma moc ponownie ich wszczepić.
.
Łuk. 21:24  I polegną od ostrza miecza, i będą uprowadzeni w niewolę między wszystkie narody. A Jerozolima będzie deptana przez pogan, aż wypełnią się czasy pogan.
.
Łuk. 13:35 Oto wasz dom zostanie wam pusty. Zaprawdę powiadam wam, że nie ujrzycie mnie, aż przyjdzie czas, gdy powiecie: Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana.

Już od Starego Testamentu Biblia uczy nas, że Bóg wybaczy ludowi Izraela pomimo ich niegodziwości i niewierności, muszą oni jednak ponieść należną karę za swoje występki:

Jer. 30:11 Ja bowiem jestem z tobą, mówi Jahwe, aby cię wybawić. A chociaż położę kres wszystkim narodom, wśród których cię rozproszyłem, tobie jednak nie położę kresu, ale ukarzę cię sprawiedliwie, nie zostawię cię całkiem bez kary.
.
Amos 9:8-9 Oto oczy Pana Boga zwrócone są na to grzeszne królestwo i zgładzę je z powierzchni ziemi. Jednak nie zgładzę doszczętnie domu Jakuba, mówi Jahwe. Oto bowiem wydam rozkaz i przesieję dom Izraela wśród wszystkich narodów, jak pszenicę przesiewa się przetakiem, tak że żadne ziarenko nie spadnie na ziemię 


W temacie przebaczenia Izraelowi przez Boga zobacz też

Izaj. 44:21-22 21 Pamiętaj o tym, Jakubie i Izraelu, gdyż jesteś moim sługą. Stworzyłem cię, jesteś moim sługą. O Izraelu, nie zapomnę o tobie. 22 Zmazałem twoje nieprawości jak obłok, a twoje grzechy jak mgłę. Nawróć się do mnie, bo cię odkupiłem.
.
Mich. 7:18-20 18 Któż jest Bogiem jak ty, który przebacza nieprawość i daruje występek resztki swego dziedzictwa? Nie chowa swego gniewu na wieki, bo ma upodobanie w miłosierdziu. 19 Odwróci się i zlituje się nad nami; pokona nasze nieprawości i wrzuci w głębiny morza wszystkie nasze grzechy. 20 Pokażesz prawdę Jakubowi i okażesz miłosierdzie Abrahamowi, tak jak przysiągłeś naszym ojcom za dawnych dni.
.
1 Sam. 12:22 Jahwe bowiem nie opuści swego ludu przez wzgląd na swoje wielkie imię, gdyż spodobało się Jahwe uczynić was swoim ludem.
.
Rzym. 11:25-27 25 Nie chcę bowiem, bracia, abyście nie znali tej tajemnicy – żebyście sami siebie nie uważali za mądrych – że zatwardziałość po części przyszła na Izrael, dopóki nie wejdzie pełnia pogan. 26 I tak cały Izrael będzie zbawiony, jak jest napisane: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. 27 A to będzie moje przymierze z nimi, gdy zgładzę ich grzechy.


W Ozeasza 14 widzimy dobre intencje Boga w stosunku do swego ludu, Izraela:

Oz. 14:4-7 4 Uzdrowię ich odstępstwo i umiłuję ich dobrowolnie, bo mój gniew odwrócił się od nich. 5 Będę dla Izraela jak rosa, tak że rozkwitnie jak lilia i zapuści korzenie jak Liban. 6 Jego gałęzie rozrosną się i jego piękno będzie jak drzewo oliwne, a jego woń jak Liban. 7 Wrócą, aby siedzieć pod jego cieniem, ożyją jak zboże i rozkwitną jak winorośl, ich sława będzie jak wino Libanu.

Jak widzimy, Boże przebaczenia dla Izraela było prorokowane i zostało ustalone jeszcze w Starym Testamencie i nie ma nic co mogłoby stanąć na przeszkodzie w uzyskaniu przez nich przebaczenia i odnowieniu narodu Izraela.
.


Proroctwa biblijne dotyczące wyłącznie Izraela

Zakładając zatem, że Bóg działa i będzie działał w celu odrestaurowania Izraela (zob. Ezech. 37), przyjrzyjmy się niektórym odnotowanym w Biblii wydarzeniom, które dotyczą tylko i wyłącznie narodu żydowskiego i które jeszcze się nie dokonały:
.

Przywrócenie Święta Namiotów

Zach. 14:16  Wszyscy pozostali spośród wszystkich narodów, które wyruszyły przeciwko Jerozolimie, będą przychodzić od roku do roku, by oddawać pokłon Królowi, Jahwe zastępów, i obchodzić Święto Namiotów;
.
Zach. 8:19 Tak mówi Jahwe zastępów: Post w czwartym, piątym, siódmym i dziesiątym miesiącu zamienią się dla domu Judy w radość i wesele, i w rozkoszne święta. Miłujcie więc prawdę i pokój.

 

 Zgromadzenie całego narodu żydowskiego na ziemi danej Izraelowi

Izaj. 11:11 Stanie się też w tym dniu, że Jahwe ponownie wyciągnie swą rękę, aby wykupić resztkę swego ludu, który pozostanie, z Asyrii i Egiptu, z Patros i Chus, z Elamu i Szinearu, i z Chamat, i wysp morskich.
.
Amos. 9:14-15 14 Odwrócę niewolę mojego ludu, Izraela; odbudują miasta spustoszone i zamieszkają w nich; zasadzą też winnice i będą pić z nich wino; założą też sady i będą jedli ich owoce. 15 Zasadzę ich w ich ziemi; i nigdy nie zostaną wykorzenieni ze swojej ziemi, którą im dałem, mówi Jahwe, twój Bóg.
,
Zach. 8:7-8 7 Tak mówi Jahwe zastępów: Oto wybawię swój lud z ziemi wschodniej i z ziemi zachodniej. 8 Sprowadzę go i zamieszka w Jerozolimie, i będzie moim ludem, a ja będę jego Bogiem, w prawdzie i sprawiedliwości.
,
Zobacz także Jer. 32: 3-44  

.

Zniszczenie odwiecznych naturalnych wrogów Izraela

Izaj. 11:14 Ale polecą na ramionach Filistynów ku zachodowi, razem złupią narody na wschodzie; na Edomitów i Moabitów położą swą rękę, a synowie Amona będą im posłuszni.
.
Ezech. 38 1 I doszło do mnie słowo Jahwe mówiące: 2 Synu człowieczy, zwróć swoją twarz przeciwko Gogowi w ziemi Magog, naczelnemu księciu w Meszek i Tubal, i prorokuj przeciw niemu. 3 I mów: Tak mówi Pan BÓG: Oto jestem przeciw tobie, Gogu, naczelny księciu w Meszek i Tubal. 4 Zawrócę cię i włożę haki w twoje szczęki, i wyprowadzę ciebie i całe twoje wojsko, konie i jeźdźców, wszystkich w pełnym uzbrojeniu, wielki zastęp z tarczami i puklerzami, wszystkich władających mieczem; 5 A z nimi Persów, Etiopczyków i Putejczyków, wszystkich uzbrojonych w tarczę i hełm; 6 Gomer i wszystkie jego oddziały, dom Togarmy z północnych stron i wszystkie jego oddziały, liczne narody z tobą. 7 Przygotuj się i bądź gotowy, ty i twoje wszystkie zastępy, które się zebrały u ciebie, i bądź ich stróżem. 8 Po wielu dniach zostaniesz nawiedzony, przy końcu lat przybędziesz do ziemi uwolnionej od miecza, której lud został zebrany spośród wielu narodów, na góry Izraela, które były długo spustoszeniem, a będąc wyprowadzeni spośród narodów, oni wszyscy zamieszkają bezpiecznie. 9 Wyruszysz i nadciągniesz jak burza, będziesz jak chmura okrywająca ziemię, ty i wszystkie twoje zastępy oraz liczne ludy z tobą. 10 Tak mówi Pan BÓG: W tym dniu zrodzą się myśli w twoim sercu i będziesz miał złe zamiary; 11 I powiesz: Wyruszę do ziemi o nieobwarowanych wsiach; napadnę na ludzi spokojnych, którzy mieszkają bezpiecznie, na wszystkich, którzy mieszkają bez murów i nie mają ani rygli, ani bram; 12 Aby zabrać łupy i zagarnąć zdobycze, aby swą rękę położyć na spustoszone miejsca, które znowu zostały zamieszkane, i na lud zgromadzony spośród narodów, który zdobył bydło i dobra, a mieszka w środku ziemi. 13 Szeba, Dedan i kupcy Tarszisz oraz wszystkie jego lwięta zapytają cię: Czy przybyłeś, aby zabrać łupy? Czy na zagarnięcie zdobyczy zgromadziłeś swoje zastępy, aby zabrać srebro i złoto, zabierać bydło i dobra, aby zgarnąć wielki łup? 14 Dlatego prorokuj, synu człowieczy, i mów do Goga: Tak mówi Pan BÓG: Czy w dniu, gdy mój lud Izraela będzie mieszkał bezpiecznie, nie będziesz o tym wiedział? 15 I przyjdziesz ze swego miejsca z północnych stron, ty i liczne ludy z tobą, wszyscy jadący na koniach, wielki zastęp i liczne wojsko; 16 I nadciągniesz przeciwko mojemu ludowi Izraela jak chmura, by okryć tę ziemię. W dniach ostatecznych przyprowadzę cię do swojej ziemi, aby poznały mnie narody, gdy będę uświęcony w tobie, Gogu, na ich oczach. 17 Tak mówi Pan BÓG: Czyż ty nie jesteś tym, o którym mówiłem w dawnych dniach przez moje sługi, proroków Izraela, którzy prorokowali za dni tamtych lat, że ja sprowadzę cię na nich? 18 Ale w dniu, w którym Gog nadciągnie przeciwko ziemi Izraela, mówi Pan BÓG, wzmoże się zapalczywość mego gniewu; 19 Powiedziałem bowiem w swojej gorliwości i w ogniu swojego gniewu: Zaprawdę, w tym dniu będzie wielkie trzęsienie w ziemi Izraela; 20 I zadrżą przede mną ryby morskie i ptactwo niebieskie, zwierzęta polne i wszelkie zwierzęta pełzające po ziemi, a także wszyscy ludzie, którzy są na powierzchni ziemi; rozpadną się góry, upadną wysokie wieże i każdy mur runie na ziemię. 21 Przywołam miecz przeciwko niemu po wszystkich moich górach, mówi Pan BÓG. Miecz każdego zwróci się przeciwko swemu bratu. 22 I osądzę go zarazą i krwią, ześlę ulewny deszcz i kamienie gradu, ogień i siarkę – na niego, na jego wojska i na liczne ludy, które z nim będą.23 Okażę się wielki i święty i dam się poznać na oczach wielu narodów, i poznają, że ja jestem Jahwe
.
Ezech. 39 1 Ty więc, synu człowieczy, prorokuj przeciwko Gogowi i mów: Tak mówi Pan BÓG: Oto jestem przeciwko tobie, Gogu, naczelny księciu w Meszek i Tubal. 2 Zawrócę cię i zostawię z ciebie tylko szóstą część, wyprowadzę cię z północnych stron i wprowadzę cię na góry Izraela. 3 Wytrącę twój łuk z twej lewej ręki i wybiję twoje strzały z twej prawej ręki. 4 Na górach Izraela padniesz ty i wszystkie twoje zastępy oraz ludy, które będą z tobą. Wydam cię na pożarcie ptactwu, wszelkim istotom skrzydlatym i zwierzętom polnym. 5 Padniesz na otwartym polu, bo ja to wypowiedziałem, mówi Pan BÓG. 6 I ześlę ogień na Magoga i na tych, którzy bezpiecznie mieszkają na wyspach. I poznają, że ja jestem Jahwe. 7 A dam poznać moje święte imię pośród mojego ludu Izraela i nie pozwolę już zbezcześcić mojego świętego imienia. I poznają narody, że ja jestem Jahwe, Święty w Izraelu. 8 Oto nadchodzi to i spełni się, mówi Pan BÓG. To jest dzień, o którym mówiłem. 9 Wtedy mieszkańcy miast Izraela wyjdą, rozniecą ogień i spalą oręże: tarcze i puklerze, łuki i strzały, oszczepy i włócznie. I będą tym palić ogień przez siedem lat. 10 Nie będą znosić drwa z pola ani rąbać go w lasach, ale orężem będzie się palić. A złupią tych, którzy ich łupili, i będą plądrować tych, którzy ich plądrowali, mówi Pan BÓG.11 I stanie się w tym dniu, że dam Gogowi miejsce na grób, tam w Izraelu, dolinę przechodzących na wschód od morza, która zatka usta przechodniów. Pogrzebią tam Goga i całą jego rzeszę i nazwą ją Doliną Hamon-Gog. 12 Dom Izraela będzie ich grzebać przez siedem miesięcy, aby oczyścić ziemię. 13 A tak będzie ich grzebał cały lud tej ziemi i wyjdzie mu to na chwałę w dniu, w którym będę uwielbiony, mówi Pan BÓG. 14 I wyznaczą mężczyzn, którzy będą stale przechodzić po tej ziemi, aby wraz z przechodniami grzebać tych, którzy pozostali na ziemi, by ją oczyścić. Po upływie siedmiu miesięcy zaczną przeszukiwanie. 15 A gdy przybysze będą przechodzić przez ziemię, a któryś z nich zobaczy kość ludzką, postawią przy niej znak, aż grabarze ją pogrzebią w Dolinie Hamon-Gog. 16 A nazwa tego miasta będzie Hamona. I tak oczyszczą ziemię. 17 A ty, synu człowieczy, tak mówi Pan BÓG: Powiedz ptactwu, wszelkim istotom skrzydlatym i zwierzętom polnym: Zbierzcie się i przyjdźcie, zgromadźcie się zewsząd na moją ofiarę, którą wam przygotowałem, wielką ofiarę na górach Izraela, abyście jedli mięso i pili krew. 18 Będziecie jeść mięso mocarzy i pić krew książąt ziemi, baranów, jagniąt, kozłów i cielców, wszystkie tuczniki z Baszanu. 19 Najecie się tłuszczu do syta i upoicie się krwią z mojej ofiary, którą wam przygotowałem. 20 I nasycicie się przy moim stole końmi, jeźdźcami, mocarzami i wszystkimi wojownikami, mówi Pan BÓG. 21 Tak objawię moją chwałę wśród narodów. Wszystkie narody zobaczą mój sąd, który wykonałem,i moją rękę, którą na nie wyciągnąłem. 22 I pozna dom Izraela, że ja jestem Jahwe, ich Bogiem, od tego dnia i na zawsze. 23 Poznają też narody, że dom Izraela z powodu swojej nieprawości został uprowadzony do niewoli, ponieważ wystąpił przeciwko mnie. Dlatego też zakryłem przed nim swoje oblicze i wydałem go w ręce jego wrogów, i polegli wszyscy od miecza. 24 Według ich nieczystości i według ich występków postąpiłem z nimi i zakryłem przed nimi swoje oblicze. 25 Dlatego tak mówi Pan BÓG: Teraz odwrócę niewolę Jakuba i zmiłuję się nad całym domem Izraela, i będę zazdrosny o moje święte imię; 26 Gdy już zniosą swoją hańbę i wszystkie swoje przestępstwa, którymi wystąpili przeciwko mnie, wtedy gdy bezpiecznie mieszkali w swojej ziemi, a nikt ich nie trwożył. 27 A gdy sprowadzę ich z narodów i zgromadzę z ziem ich wrogów, i będę w nich uświęcony na oczach wielu narodów; 28 Wtedy poznają, że ja jestem Jahwe, ich Bogiem, który uprowadził ich do niewoli wśród narodów, ale teraz zgromadzę ich znowu w ich ziemi, a nie pozostawię tam żadnego z nich. 29 I nie zakryję już przed nimi mojego oblicza, gdyż wyleję mojego Ducha na dom Izraela, mówi Pan BÓG

.

Przyjęcie bogactw i służby ze strony narodów pogańskich

Izaj. 60 Powstań, zajaśniej, ponieważ przyszła twoja światłość i chwała Jahwe wzeszła nad tobą. 2 Oto bowiem ciemność okryje ziemię i mrok – ludy, ale nad tobą wzejdzie Jahwe i jego chwała pojawi się nad tobą. 3 I pójdą narody do twojej światłości, a królowie do blasku twojego wschodu. 4 Podnieś wokoło swe oczy i spójrz: ci wszyscy, którzy się zgromadzili, przyjdą do ciebie. Twoi synowie przyjdą z daleka i twoje córki będą wychowane przy twoim boku. 5 Wtedy zobaczysz i rozweselisz się, twoje serce zadrży i rozszerzy się, gdyż nawróci się do ciebie tłum morski, a siły narodów przyjdą do ciebie. 6 Okryje cię mnóstwo wielbłądów, dromadery z Midianu i Efy. Przyjdą wszyscy z Szeby, przyniosą złoto i kadzidło i będą głosić chwałę Jahwe. 7 Wszystkie stada Kedaru zgromadzą się u ciebie, barany Nebajotu będą ci służyć: wstąpią na mój ołtarz, gdzie będą przyjęte; i tak ozdobię dom mego majestatu. 8 I powiesz: Kim są ci, co nadciągają jak obłoki i jak gołębie do swoich okien? 9 Zaprawdę wyspy oczekują mnie, a na czele okręty Tarszisz, aby przyprowadzić twoich synów z daleka, a z nimi ich srebro i złoto, do imienia Jahwe, twego Boga, i do Świętego Izraela, bo cię uwielbił. 10 Synowie cudzoziemców odbudują twoje mury i ich królowie będą ci służyć, gdyż w moim gniewie uderzyłem cię, a w mojej łaskawości zlitowałem się nad tobą. 11 I twoje bramy będą nieustannie otwarte, nie będą zamknięte ani w dzień, ani w nocy, aby można było przyprowadzić do ciebie siły narodów, i aby ich królowie byli przyprowadzeni. 12 Ten naród i królestwo, które nie będą ci służyć, zginą. Takie narody właśnie zostaną do szczętu spustoszone. 13 Chwała Libanu przyjdzie do ciebie: razem cyprys, sosna oraz bukszpan, na ozdobę miejsca mojej świątyni. I wsławię miejsce moich nóg. 14 Przyjdą też do ciebie w pokorze synowie tych, którzy cię trapili, i będą się kłaniać do twoich stóp wszyscy ci, którzy tobą wzgardzili. I nazwą cię Miastem Jahwe, Syjonem Świętego Izraela. 15 Za to, że byłaś opuszczona i znienawidzona tak, że nie było nikogo, kto by przez ciebie przechodził, uczynię cię wiecznym dostojeństwem, radością z pokolenia na pokolenie. 16 Będziesz ssać mleko narodów i piersiami królów będziesz karmiona. I poznasz, że ja jestem Jahwe, twoim Zbawicielem i twoim Odkupicielem, Mocarzem Jakuba. 17 Zamiast miedzi naniosę złota, a zamiast żelaza naniosę srebra, zamiast drewna – miedzi, a zamiast kamieni – żelazo. Ustanowię nad tobą spokojnych zwierzchników i urzędników sprawiedliwych. 18 Nie będzie więcej słychać o przemocy w twojej ziemi ani o spustoszeniu i zniszczeniu w twoich granicach; ale nazwiesz swoje mury Zbawieniem, a twoje bramy – Chwałą. 19 Słońce nie będzie już twoją światłością za dnia ani księżyc już nie zaświeci ci swoim blaskiem; a Jahwe będzie twoją wieczną światłością, a twój Bóg – twoją chwałą. 20 Nie zajdzie już więcej twoje słońce, a twój księżyc nie ukryje się, bo Jahwe będzie twoją wieczną światłością i skończą się dni twojej żałoby. 21 Cały twój lud będzie sprawiedliwy. Odziedziczy ziemię na wieki, będzie latoroślą mego szczepu, dziełem moich rąk, abym był uwielbiony. 22 Najmniejszy rozmnoży się tysiąckrotnie, a malutki – w naród potężny. Ja, Jahwe, dokonam tego rychło, w swoim czasie
.
Izaj. 49:22-23 Tak mówi Pan BÓG: Oto wzniosę rękę ku narodom, podniosę swój sztandar ku ludom. I przyniosą twoich synów na rękach, i twoje córki będą nieść na ramionach. 23 I królowie będą twoimi piastunami, a ich księżne – twoimi mamkami. Z twarzą ku ziemi będą się tobie kłaniać i pył twoich nóg będą lizać. Wtedy poznasz, że ja jestem Jahwe i że nie bywają zawstydzeni ci, którzy mnie oczekują

.

Wywyższenie góry Syjon jako miejsca, z którego wyjdzie prawo i słowo Jahwe

Izaj. 2:1-4 Słowo , które widział Izajasz, syn Amosa, dotyczące Judy i Jerozolimy. 2 Stanie się w dniach ostatecznych, że góra domu Jahwe będzie utwierdzona na szczycie gór i wywyższona ponad pagórki; i wszystkie narody popłyną do niej. 3 I pójdzie wiele ludów, i powie: Chodźcie, wstąpmy na górę Jahwe, do domu Boga Jakuba; on będzie nas uczył swoich dróg, a my będziemy kroczyli jego ścieżkami. Z Syjonu bowiem wyjdzie prawo, a słowo Jahwe z Jerozolimy. 4 On będzie sądził wśród narodów i karcił wielu ludzi. I przekują swe miecze na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie już miecza i nie będą się już ćwiczyć do wojny

.

Jerozolima jako stolica Królestwa Milenijnego

Izaj. 1:26-27 I przywrócę twoich sędziów, tak jak dawniej, i twoich doradców, jak na początku. Potem nazwą cię Miastem Sprawiedliwości, Miastem Wiernym. 27 Syjon zostanie odkupiony przez sąd, a jego nawróceni – przez sprawiedliwość
.
Zach. 14:16-17;21 Wszyscy pozostali spośród wszystkich narodów, które wyruszyły przeciwko Jerozolimie, będą przychodzić od roku do roku, by oddawać pokłon Królowi, Jahwe zastępów, i obchodzić Święto Namiotów; 17 A jeśli ktoś spośród rodów ziemi nie pójdzie do Jerozolimy, by oddawać pokłon Królowi, Jahwe zastępów, na tego nie będzie padać deszcz.; 21 Każdy kocioł w Jerozolimie i Judzie będzie poświęcony Jahwe zastępów. Wszyscy, którzy składają ofiary, przyjdą i będą je brali, i będą w nich gotowali. W tym dniu nie będzie już Kananejczyka w domu Jahwe zastępów

Wszystko to, i wiele innych proroctw znajdujących się w Biblii dotyczą wyłącznie narodu Izraela, który rządzić będzie na ziemi w czasie Milenium, a zatem dokonanie się tych wydarzeń jeszcze nie nastąpiło.
.


Ziemia Izraela

1 Mojż.  12:6-7 Abram przyszedł tę ziemię aż do miejsca Sychem, do równiny More. Na tej ziemi byli wówczas Kananejczycy. I Pan ukazał się Abramowi, i powiedział: Twemu potomstwu dam tę ziemię. I Abram zbudował tam ołtarz dla Pana, który mu się ukazał 

Jednym z cudów, na który patrzy nie tylko Kościół, ale cały świat, jest powrót narodu żydowskiego do ich ziemi. Na naszych oczach spełnia się dana im obietnica.

Izaj. 11:11-12 11 Stanie się też w tym dniu, że Pan ponownie wyciągnie swą rękę, aby wykupić resztkę swego ludu, który pozostanie, z Asyrii i Egiptu, z Patros i Chus, z Elamu i Szinearu, i z Chamat, i wysp morskich 12 I podniesie sztandar dla narodów, i zgromadzi wygnańców z Izraela, a rozproszonych z Judy zbierze z czterech krańców ziemi.
.
Amos. 9:14-15 14 Odwrócę niewolę mojego ludu, Izraela; odbudują miasta spustoszone i zamieszkają w nich; zasadzą też winnice i będą pić z nich wino; założą też sady i będą jedli ich owoce. 15 Zasadzę ich w ich ziemi; i nigdy nie zostaną wykorzenieni ze swojej ziemi, którą im dałem, mówi PAN, twój Bóg.
.
Jer. 32:37-38 Oto zgromadzę ich ze wszystkich ziem, do których ich wygnałem w swoim gniewie, w swoim oburzeniu i w wielkiej zapalczywości i przyprowadzę ich z powrotem na to miejsce, i sprawię, że będą mieszkać bezpiecznie. 38 I będą moim ludem, a ja będę ich Bogiem.
.
Zach. 8:7-8 7 Tak mówi PAN zastępów: Oto wybawię swój lud z ziemi wschodniej i z ziemi zachodniej. 8 Sprowadzę go i zamieszka w Jerozolimie, i będzie moim ludem, a ja będę jego Bogiem, w prawdzie i sprawiedliwości.

Jest oczywiste, że obietnica, którą Bóg dał swojemu ludowi, mówiąca o ściągnięciu ich z różnych narodów i przywrócenia im ich ziemi ojczystej, nie może być w żaden sposób przeniesiona z Izraela na Kościół.

Należałoby zadać teraz następujące pytanie: Dlaczego Niebo jest zainteresowane tym, aby naród żydowski, potomkowie Abrahama, Izaaka i Jakuba, wyszli ze swoich miejsc zamieszkania i przenieśli się do Palestyny? Odpowiedź jest prosta: Bóg w dalszym ciągu zajmuje się ludem Izraela, obserwuje go, chce spełnić obietnicę oddania im ich ziemi. Najpierw ziemia, później królestwo. Nie zapominajmy o obiecanym Izraelowi królestwie, a bez ziemi i bez stolicy jest rzeczą niemożliwą ustanowienie tego królestwa.

Bóg obiecał Izraelowi terytorium i królestwo. Jedno i drugie nie ma nic wspólnego z Kościołem, chociaż wielu ludzi ma co do tego odmienny pogląd. Izrael posiada i musi posiadać ziemię daną mu od Boga. Kościół nie posiada żadnej ziemi, nie mówiąc już o świecie… Kościół Chrystusowy ma swoją ojczyznę w niebie.

Filip. 3:20 Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też oczekujemy Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa
.
1 Piotra 2:11  Umiłowani, proszę was, abyście jak obcy i goście powstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy
.
Hebr. 11:8-10 Przez wiarę Abraham, gdy został wezwany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo, usłuchał i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Przez wiarę przebywał w ziemi obiecanej jak w obcej, mieszkając w namiotach z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tej samej obietnicy. 10 Oczekiwał bowiem miasta mającego fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg
.
1 Jana 5:19 Wiemy, że jesteśmy z Boga, a cały świat tkwi w niegodziwości

Natomiast Izraelowi Bóg dał konkretne terytorium i obiecał, że nigdy nie przestaną być szczególnym i specyficznym narodem:

Izaj. 65:8-9 Tak mówi Pan: Jak wtedy, gdy znajduje się wino w kiści i mówi się: Nie psuj go, bo w nim jest błogosławieństwo, tak i ja uczynię przez wzgląd na moje sługi – nie zniszczę ich wszystkich. Bo wywiodę z Jakuba potomstwo, a z Judy dziedzica moich gór. Moi wybrani posiądą je i moi słudzy będą tam mieszkać 
.
Ezech. 11:16-17 Dlatego mów: Tak mówi Pan Bóg: Chociaż wygnałem ich daleko pomiędzy pogan i chociaż rozproszyłem ich po krajach, jednak przez krótki czas będę dla nich świątynią w krajach, do których przybędą. Dlatego mów: Tak mówi Pan Bóg: Zgromadzę was z pogan i zbiorę was z krajów, do których zostaliście rozproszeni, i dam wam ziemię Izraela 

Rzym. 11:29 Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże.

Bóg dał Izraelowi szereg obietnic, które w żaden sposób nie mogą się wypełnić ani w Kościele, ani dla Kościoła. Gdyby Kościół zastąpił Izraela w kwestii jego narodowości i terytorialności, moglibyśmy wówczas powiedzieć, że obietnice dane Żydom nie były i nie będą spełnione, co by oznaczało, że Boże obietnice zawiodły, ponieważ Bóg obiecał ziemię Izraelowi i tylko Izraelowi. Nikomu więcej.

4 Mojż. 23:19 Bóg nie jest człowiekiem, aby miał kłamać, ani synem człowieczym, żeby miał żałować. Czy on powie coś, a tego nie uczyni? Czy wypowie, a nie spełni? 

Chociaż Bóg wiedział z góry, że naród żydowski będzie niewierny, mimo to ślubował zachować ziemię i naród izraelski na zawsze:

Jer. 31:35-37 Tak mówi Pan: który daje słońce na światło w dzień, prawa księżyca i gwiazd na światło w nocy; który rozdziela morze tak, że huczą jego fale; Pan zastępów – to jego imię. Gdyby te prawa ustały przede mną, mówi Pan wtedy i potomstwo Izraela przestanie być narodem przede mną na wieki. Tak mówi Pan: Jeśli można zmierzyć niebiosa w górze i zbadać fundamenty ziemi w dole, wtedy i ja odrzucę całe potomstwo Izraela za to wszystko, co uczynili, mówi Pan
.
Jer.  33:20-22 Tak mówi Pan: Jeśli będziecie mogli złamać moje przymierze z dniem i moje przymierze z nocą, aby nie było dnia ani nocy w swoim czasie; Wtedy też będzie złamane moje przymierze z Dawidem, moim sługą, aby nie miał syna, który by nie królował na jego tronie, i z Lewitami kapłanami, moimi sługami. Jak niezliczone są zastępy niebios i niezmierzony piasek morski tak rozmnożę potomstwo Dawida, mojego sługi, i Lewitów, którzy mi służą 

Zawsze resztka Żydów pozostawała w ich własnej ziemi aż do maja 1948 roku, gdy państwo Izrael zostało odrestaurowane w ciągu jednego dnia. Spełniły się wtedy następujące słowa proroka Izajasza:

Izaj. 66:8 Kto słyszał o czymś takim? Kto widział coś podobnego? Czy ziemia może urodzić w jednym dniu? Czy naród rodzi się od razu? Ale Syjon ledwie zaczął odczuwać bóle, a już urodził swoich synów

Wszystkie proroctwa Starego Testamentu odnoszące się do Izraela zmierzają krok zakrokiem do swego dosłownego, precyzyjnego i kompletnego spełnienia, tak jak zostały objawione przez Bożego Ducha.
.


Królestwo Izraela

Pierwszą rzeczą, o którą uczniowie zapytali swojego Nauczyciela przed jego wstąpieniem do nieba, była sprawa ustanowienia królestwa obiecanego Izraelowi. Nawet przez głowę nie przeszło im, żeby to oni, jako Kościół mieli się zajmować jego założeniem:

Dzieje 1:6-7 Tak więc zebrani pytali go: Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraelowi? Lecz on im odpowiedział: Nie do was należy znać czasy i pory, które Ojciec ustanowił swoją władzą 

Uczniowie byli przekonani, że Kościół nie będzie ustanawiał królestwa, które Bóg obiecał Izraelowi. Przekonanie to trwało przez pierwsze wieki chrześcijaństwa.Chrystus wyjaśnił im w jasny sposób, że Królestwo Mesjańskie, czyli Królestwo obiecane Izraelowi będzie ustanowione, ale nie od razu, nie nastąpi to podczas Jego pierwszego przyjścia na ziemię. Kontekst dotyczy drugiego przyjścia Pana w chwale:

Łuk. 19:11-13  A gdy oni tego słuchali, opowiedział im dodatkowo przypowieść, dlatego że był blisko Jerozolimy, a oni myśleli, że wnet ma się objawić królestwo Boże. 12 Mówił więc: Pewien człowiek szlachetnego rodu udał się do dalekiego kraju, aby objąć królestwo, a potem wrócić. 13 A przywoławszy dziesięciu swoich sług, dał im dziesięć grzywien i powiedział do nich: Obracajcie nimi, aż wrócę
.
Obj. 20:4-5 Zobaczyłem też trony i zasiedli na nich, i dano im władzę sądzenia. I zobaczyłem dusze ściętych z powodu świadectwa Jezusa i z powodu słowa Bożego oraz tych, którzy nie oddali pokłonu bestii ani jej wizerunkowi i nie przyjęli jej znamienia na czoło ani na rękę. I ożyli, i królowali z Chrystusem tysiąc lat. A inni z umarłych nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie

Istnieją obietnice i proroctwa biblijne, które jeszcze nie doczekały się wypełnienia i nie mogą być wypełnione w odniesieniu do Kościoła, ponieważ w swoim tekście i kontekście dotyczą one wyłącznie Izraela jako narodu. Spełnią się one w przyszłości,w Królestwie Mesjańskim.
.


Zrozumienie nadchodzących wydarzeń

Jeżeli chcemy zrozumieć na podstawie Biblii to, co się wydarzy w dniach ostatecznych, musimy uświadomić sobie rolę jaką pełni Izrael jako naród na przestrzeni wieków, zarówno w przeszłości, jak i obecnie i w czasach przyszłych. Proroctwa dotyczące Izraela w przeszłości zostały spełnione, inne będą miały swoje ostateczne wykonanie w Królestwie Milenijnym. Nasuwa się pytanie: Jakie wydarzenia czekają jeszcze naród Izraelski?
.

Powrót do swojej ziemi

Zwróćmy uwagę na powrót Izraelitów do własnej ziemi, który ma miejsce od kilku dekad.

Izaj. 11:11-12  Stanie się też w tym dniu, że Pan ponownie wyciągnie swą rękę, aby wykupić resztkę swego ludu, który pozostanie, z Asyrii i Egiptu, z Patros i Chus, z Elamu i Szinearu, i z Chamat, i wysp morskich. 12 I podniesie sztandar dla narodów, i zgromadzi wygnańców z Izraela, a rozproszonych z Judy zbierze z czterech krańców ziemi
.
Jer. 30:3 Oto bowiem nadchodzą dni, mówi PAN, gdy odwrócę niewolę swego ludu Izraela i Judy, mówi PAN, i sprowadzę ich do ziemi, którą dałem ich ojcom, i posiądą ją
.
Ezech. 20:33-34  Jak żyję, mówi Pan BÓG, potężną ręką, wyciągniętym ramieniem i w wylanej zapalczywości będę królował nad wami. 34 I wyprowadzę was spośród narodów i zgromadzę was z ziem, do których zostaliście rozproszeni, potężną ręką, wyciągniętym ramieniem i w wylanej zapalczywości
.
Ezech. 22:17-22 Potem doszło do mnie słowo Jahwe mówiące: 18 Synu człowieczy, dom Izraela zamienił mi się w żużel; wszyscy są miedzią, cyną, żelazem i ołowiem w środku pieca; stali się żużlem srebra. 19 Dlatego tak mówi Pan Bóg: Ponieważ wy wszyscy staliście się żużlem, oto zgromadzę was w środku Jerozolimy. 20 Jak gromadzi się srebro, miedź, żelazo, ołów i cynę wewnątrz pieca, aby rozdmuchano na nie ogień, by je roztopić, tak was zgromadzę w swojej zapalczywości i w swoim gniewie, złożę was i roztopię. 21 Tak, zgromadzę was i rozdmucham na was ogień swojej zapalczywości i zostaniecie roztopieni w jej środku. 22 Jak topi się srebro w środku pieca, tak i wy zostaniecie roztopieni w jej środku; i poznacie, że ja, PAN, wylałem na was swoją zapalczywość

.

Powrót przed Wielkim Uciskiem

Proces ten zakończy się przed nastaniem czasu Wielkiego Ucisku. Przed otrzymaniem błogosławieństwa będą musieli najpierw przejść przez ogień ucisku i utrapienia Jakuba

5 Mojż. 4:30 Gdy znajdziesz się w ucisku i spotka cię to wszystko w ostatnich dniach, jeśli wtedy zawrócisz do Jahwe, swego Boga, i będziesz słuchał jego głosu
.
Jer. 30:5-9 Tak mówi Jahwe: Słyszeliśmy głos strachu i lęku, a nie pokoju. 6 Pytajcie teraz i zobaczcie: Czy mężczyzna może rodzić? Czemu więc widzę, że każdy mężczyzna trzyma ręce na biodrach – jak u rodzącej – i że ich twarze stały się blade? 7 Biada! Bo wielki jest ten dzień, że nie będzie mu równego. To jest czas utrapienia Jakuba, ale będzie z niego wybawiony. 8 W tym dniu bowiem, mówi Jahwe zastępów, złamię jego jarzmo znad twojej szyi i rozerwę twoje więzy, i cudzoziemcy już nie będą go ujarzmiać; 9 Ale będą służyć Jahwe, swemu Bogu, i Dawidowi, swemu królowi, którego im wzbudzę
.
Dan. 12:1 W tym czasie powstanie Michał, wielki książę, który wstawia się za synami twego ludu. Nastanie czas ucisku, jakiego nie było, odkąd narody zaczęły istnieć aż do tego czasu. W tym czasie twój lud zostanie wybawiony, każdy, kto znajdzie się zapisany w księdze
.
Sof. 1:14-18 Bliski jest wielki dzień Jahwe, bliski jest i bardzo szybko nadchodzi głos dnia Jahwe. Tam nawet mocarz zawoła gorzko. 15 Ten dzień będzie dniem gniewu, dniem utrapienia i ucisku, dniem ruiny i spustoszenia, dniem ciemności i mroku, dniem obłoku i gęstych chmur; 16 Dniem trąby i trąbienia przeciwko miastom warownym i przeciwko basztom wysokim. 17 Ścisnę ludzi utrapieniem, tak że będą chodzić jak ślepi, ponieważ zgrzeszyli przeciwko Jahwe. Ich krew będzie rozlana jak proch, a ich ciała – jak gnój. 18 Ani ich srebro, ani ich złoto nie zdołają ich wybawić w dniu gniewu Jahwe, bo cała ziemia będzie pożarta ogniem jego zapalczywości. Z pewnością bowiem dokona rychłego końca wszystkich mieszkańców ziemi
.
Hab. 3:16-19 Gdy to usłyszałem, zatrzęsło się moje wnętrze, na ten głos zadrżały moje wargi. Zgnilizna przeniknęła moje kości i cały się trząsłem, słysząc, że mam odpocząć w dniu utrapienia. Gdy nadciągnie na ten lud, zgładzi ich swoim wojskiem. 17 Choćby drzewo figowe nie zakwitło i nie było plonu w winnicach, choćby i owoc oliwy zawiódł, i pola nie przyniosły żywności, trzoda zniknęła z owczarni, i nie było bydła w oborach; 18 Ja jednak będę się radował w Jahwe, rozraduję się w Bogu mojego zbawienia. 19 Pan BÓG jest moją siłą i uczyni moje nogi jak nogi łań, i sprawi, że będę chodzić po wyżynach. Przewodnikowi chóru, na moje instrumenty strunowe
.
Zach. 13:8-9 I stanie się na całej ziemi, mówi Jahwe, że dwie części w niej zostaną wycięte i zginą, a trzecia część pozostanie w niej. 9 I przeprowadzę tę trzecią część przez ogień i oczyszczę ich jak się czyści srebro, wypróbuję ich, jak się próbuje złoto. Będą wzywali mego imienia, a ja ich wysłucham. Powiem: Ty jesteś moim ludem, a on powie: Jahwe jest moim Bogiem

.

Powtórne przyjście Chrystusa

Po zakończeniu Wielkiego Ucisku naród izraelski będzie mógł otrzymać obiecane mu pełne błogosławieństwo, obejmujące ziemię i Królestwo. Zbiegnie się to z chwalebnym i triumfalnym powtórnym przyjściem Chrystusa i Jego Kościoła

Obj. 19:11 Potem zobaczyłem niebo otwarte, a oto koń biały, a ten, który na nim siedział, nazywa się Wiernym i Prawdziwym i w sprawiedliwości sądzi i walczy
.
Mat. 25:1 Wtedy królestwo niebieskie będzie podobne do dziesięciu dziewic, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca

.

Kościół powraca

Kościół powróci na ziemię wraz z Chrystusem po uprzednim pochwyceniu

1 Tes. 4:13-17 A nie chcę, bracia, abyście byli w niewiedzy co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jak inni, którzy nie mają nadziei. 14 Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, to też tych, którzy zasnęli w Jezusie, Bóg przyprowadzi wraz z nim15 Bo to wam mówimy przez słowo Pana, że my, którzy pozostaniemy żywi do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. 16 Gdyż sam Pan z okrzykiem, z głosem archanioła i dźwiękiem trąby Bożej zstąpi z nieba, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. 17 Potem my, którzy pozostaniemy żywi, razem z nimi będziemy porwani w obłoki, w powietrze, na spotkanie Pana, i tak zawsze będziemy z Panem

Tak więc Bóg dosłownie spełni wszystkie obietnice dane w czasach Starego Testamentu Izraelowi oczekującemu wybawienia od swego umiłowanego i odnalezionego Mesjasza:

Zach. 12:10 I wyleję na dom Dawida i na mieszkańców Jerozolimy ducha łaski i modlitwy. Będą patrzyć na mnie, którego przebili, i będą go opłakiwać, jak się opłakuje jedynaka; będą gorzko płakać nad nim, jak się płacze gorzko nad pierworodnym

Przed wylaniem Ducha Izrael cielesny zostanie przywrócony do wywyższonej pozycji, którą utracił na rzecz Kościoła Nowego Testamentu.

Joel 2:25-27 25. W ten sposób wynagrodzę wam lata, które strawiła szarańcza, jelek, chasil i gazam, wielkie moje wojsko, które wysłałem przeciwko wam. 26. Wówczas naprawdę będziecie mogli najeść się do sytości i chwalić będziecie imię Pana Boga waszego, który uczynił wam dziwne rzeczy, a lud mój nigdy nie będzie pohańbiony. 27. I poznacie, że wśród Izraela Ja jestem, że jestem Pan, Bóg wasz, a nie ma innego. Lud mój nie zazna więcej zawstydzenia.
.
Joel 2:28 I wyleję potem Ducha mego na wszelkie ciało, a synowie wasi i córki wasze prorokować będą, starcy wasi będą śnili, a młodzieńcy wasi będą mieli widzenia.

O innym wydarzeniu czytamy u proroka Izajasza:

Izaj. 2:2 Stanie się w dniach ostatecznych, że góra domu Pana będzie utwierdzona na szczycie gór i wywyższona ponad pagórki; i wszystkie narody popłyną do niej 

Jezus Chrystus, Lew z pokolenia Judy powróci w chwale i będzie królował z Jerozolimy nad narodem Izraela i nad resztą narodów, które pozostaną po Armagedonie.

Królestwo Boże na ziemi jest zauważalne, namacalne ale prawdziwa teokracja na ten świat jeszcze nie dotarła. Dlatego nadal powinniśmy się modlić: „...przyjdź Królestwo Twoje...” Błogosławieństwo to było obiecane Izraelowi, narodowi izraelskiemu. Obietnice panowania i pokoju na ziemi należą do Żydów, co prowadzi do oczywistego wniosku, że nie są one dla Kościoła i nie mogą się spełnić w obecnym czasie tak, jak to fałszywie nauczają dominioniści.
.


Zakończenie

Pismo Święte jednoznacznie ukazuje różnicę pomiędzy wierzącymi w Jezusa Chrystusa a Izraelem, który w dalszym ciągu ma zatwardziałe serce i zaślepione oczy w związku z czym nie może poznać prawdy. W końcu jednak będzie zbawiony.

Rzym. 11:25-26 Nie chcę bowiem, bracia, abyście nie znali tej tajemnicy – żebyście sami siebie nie uważali za mądrych – że zatwardziałość po części przyszła na Izrael, dopóki nie wejdzie pełnia pogan26 I tak cały Izrael będzie zbawiony, jak jest napisane: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba
.
Izaj. 6:10-13 Zatwardź serce tego ludu, uczyń jego uszy ciężkimi do słuchania i zaślep jego oczy, aby nie widział swoimi oczami, nie słyszał swoimi uszami i nie zrozumiał swoim sercem, aby nie nawrócił się i nie był uzdrowiony. 11 Wtedy zapytałem: Jak długo, Panie? A on odpowiedział: Aż miasta zostaną spustoszone i bez mieszkańca, domy bez ludzi, a ziemia zostanie doszczętnie spustoszona; 12 Aż PAN zapędzi ludzi daleko i będzie wielkie spustoszenie pośród ziemi. 13 Lecz zostanie w niej dziesiąta część, która powróci i ulegnie zniszczeniu. A jak po ścięciu terebintu lub dębu zostaje pień, tak samo będzie ze świętym potomstwem
.
Izaj. 29:9-24 Zatrzymujcie się i zdumiewajcie; rozkoszujcie, choćbyście mieli wołać na pomoc. Upili się, ale nie winem; zataczają się, ale nie od mocnego napoju. 10 Jahwe bowiem wylał na was ducha twardego snu i zamknął wasze oczy. Oczy waszych proroków i książąt, widzących, zasłonił. 11 Dlatego całe to widzenie stało się dla was jak słowa zapieczętowanej księgi, którą podaje się temu, kto umie czytać, mówiąc: Przeczytaj to, proszę, na co odpowiada: Nie mogę, bo jest zapieczętowana. 12 A jeśli podaje się księgę temu, kto nie umie czytać, mówiąc: Czytaj to, proszę, ten wtedy odpowiada: Nie umiem czytać.13 Mówi więc Jahwe: Ponieważ ten lud zbliża się do mnie swymi ustami i czci mnie swymi wargami, a jego serce jest daleko ode mnie i jego bojaźń wobec mnie jest wyuczoną przez nakazy ludzi; 14 Dlatego ja będę postępował przedziwnie z tym ludem, przedziwnie i cudownie; zginie mądrość jego mądrych, a rozum jego roztropnych się skryje. 15 Biada tym, którzy głęboko przed Jahwe ukrywają swój zamysł, których czyny są popełnione w ciemności i mówią: Kto nas widzi? Kto o nas wie? 16 Wasze przewrotne myśli są jak glina garncarska. Czyż glina powie o tym, co ją uczynił: Nie uczynił mnie? Czyż to, co ulepione, powie o tym, co je ulepił: Nie miał rozumu? 17 Czyż nie w bardzo krótkim czasie Liban obróci się w pole, a pole będzie uważane za las? 18 Tego dnia głusi usłyszą słowa księgi, a oczy ślepych przejrzą z mroku i ciemności. 19 Cisi jeszcze bardziej się rozweselą w Jahwe, a ubodzy spośród ludzi rozradują się w Świętym Izraela. 20 Gdyż nastanie kres dla okrutnika, zniszczeje szyderca i zostaną wytępieni wszyscy, którzy czyhają na nieprawość; 21 Którzy obwiniają człowieka za słowo, zastawiają sidło na tego, który ich strofuje w bramie, i bez powodu doprowadzają sprawiedliwego do upadku. 22 Dlatego tak mówi PAN, który odkupił Abrahama, o domu Jakuba: Jakub już więcej nie zazna wstydu ani jego twarz już nie zblednie. 23 Gdy bowiem ujrzy pośród siebie swoich synów, dzieło moich rąk, poświęcą moje imię, poświęcą Świętego Jakuba, i będą się bać Boga Izraela.24 Ci, którzy błądzili duchem, nabiorą rozumu, ci, którzy szemrali, przyjmą naukę
.
Zach. 12:10 I wyleję na dom Dawida i na mieszkańców Jerozolimy ducha łaski i modlitwy. Będą patrzyć na mnie, którego przebili, i będą go opłakiwać, jak się opłakuje jedynaka; będą gorzko płakać nad nim, jak się płacze gorzko nad pierworodnym

Kościół jest powiązany z Izraelem, jest uczestnikiem przymierzy, obietnic, nadziei, ale nie jest wzywamy do uzurpowania czegokolwiek co do niego nie należy. A do tego właśnie namawiają zwolennicy teologii zastąpienia: przyjąć na siebie to, co jest wyłącznie dla Izraela, aby w ten sposób otrzymać to, co nam się nie należy. Powtórzmy jeszcze raz:

4 Mojż. 23:19 Bóg nie jest człowiekiem, aby miał kłamać, ani synem człowieczym, żeby miał żałować. Czy on powie coś, a tego nie uczyni? Czy wypowie, a nie spełni? 

Soli Deo Gloria


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email