1 Jana 2:8 gdyż ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci.

Światłość prawdziwa już świeci!

Jan w swoim liście pisze do wierzących, którzy żyli w trudnej sytuacji dla kościoła z zewnątrz: był to okres prześladowań, które miały miejsce w czasach cesarza Domincjana 95 r. n.e, kiedy to Jan też został zesłany na wyspę Patmos.

Jak i wewnątrz, szerzyła się herezja zwana gnostycyzmem i przeciwko temu Jan pisze swój pierwszy list. Nauka ta twierdziła, że Jezus nie był w pełni człowiekiem a jego ciało nie było prawdziwym ciałem a jakąś formą złudzenia. Inną herezją było twierdzenie że Jezus nie był Bogiem i Chrystusem, mówiła ona, że duch Chrystusa zstąpił na człowieka Jezusa w momencie Jego chrztu a opuścił Go w momencie ukrzyżowania.

Wielu ludzi podających się za zbawionych odeszło od kościoła i przystało do tych nauk

1 Jana 2:19 Wyszli spośród nas, ale nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, zostaliby z nami. Lecz wyszli spośród nas, aby się okazało, że nie wszyscy są z nas.

To wszystko mogło sprawiać, że wierzący mieli zwątpienie w sercu czy rzeczywiście bramy piekielne nie przemogą kościoła, czy rzeczywiście Jan miał rację kiedy pisał że ciemność nie przemogła światłości. Więc Jan kieruje do nich słowa zachęcenia 

„ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci.”

Chciałbym pokazać trzy obszary w jakich to stwierdzenie jest prawdą:

 1. W historii świata
 2. W zbawieniu człowieka
 3. W życiu wierzących


W historii świata

Jezus jest światłością i On był na początku i od początku Jego światłość świeci, przez ciemności świata.

Jan 1:1-5 1 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. 2 Ono było na początku u Boga. 3 Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. 4 W nim było życie, a życie było światłością ludzi. 5 A ta światłość świeci w ciemności, ale ciemność jej nie ogarnęła.  

Słowo – gr. logos – w greckim umyśle logos było nieosobową boską mocą czy wpływem dzięki, któremu wszystko powstało, które jest źródłem i praprzyczyną zaistnienia każdego życia oraz siłą podtrzymującą każde życie tu i teraz. Jan pokazuje w swojej ewangelii i liście, że logos nie jest bezosobową mocą ale żywą osobą, mało tego Bogiem wcielonym a na imię ma Jezus.

Szatan swoją ciemnością zawsze chciał stłumić tą światłość:

 • Kiedy w niebie zbuntował się i porwał ze sobą jedną trzecią aniołów
 • Doprowadzenie do upadku Adama i Ewy
 • Próbował zniszczyć naród Izrael: Poddał Abrahamowi i Sarze pomysł aby pomóc Panu i Abraham wziął sobie Hagar i miał z nią Ismaela
 • Jakub oszukuje swojego ojca i wyłudza pierworodztwo
 • Grzechy Izraela na pustyni
 • Bezbożni królowie prowadzący naród do bałwochwalstwa
 • Niewole Babilońska i Asyryjska
 • Antioch IV Epifanes
 • Holokaust
 • Próby zabicia Pana Jezusa – Herod przy jego narodzinach

Ale szatan nie zdaje sobie sprawy z jednego faktu. Jego bunt przeciw Bogu to nie wojna dwóch równych sobie przeciwników ale bunt niewolnika, stworzenia, którym on jest przeciwko suwerennemu Panu, od którego on całkowicie zależy. To, że Bóg jest światłością oznacza, że On jest bytem absolutnym,

Jak. 1:17 u niego nie ma żadnej odmiany ani chwilowego zaćmienia

On nie podlega żadnym zewnętrznym wpływom, jest całkowicie wolny i niezależny we wszystkich swoich decyzjach i postanowieniach, które są wieczne i niezmienne. Wszystko jest dla Niego, przez Niego i ku Niemu:

Izaj. 46:10-11 Ja od początku zwiastowałem to, co będzie, i z dawna to, co jeszcze się nie stało. Ja wypowiadam swój zamysł, i spełnia się on, i dokonuję wszystkiego, czego chcę. (….) jak powiedziałem, tak to wykonuję, jak postanowiłem, tak to czynię.

Dan. 4:31-32 błogosławiłem Najwyższego, a Żyjącego wiecznie chwaliłem i wysławiałem, gdyż jego władza jest władzą wieczną, a jego królestwo z pokolenia w pokolenie. A wszyscy mieszkańcy ziemi uważani są za nic, według swojej woli postępuje z wojskiem niebieskim i z mieszkańcami ziemi. Nie ma takiego, kto by powstrzymał jego rękę i powiedział mu: Co czynisz?

Wielu ludzi myślało że są mocniejsi od Niego i działali przeciwko Niemu, nawet nie będąc świadomi, że bezwiednie realizują Jego wolę: Tak było w przypadku króla Asyryjskiego, Pan tak mu powiedział:

Izaj. 37:26 Czy nie słyszałeś od dawna, że Ja to uczyniłem, od pradawnych czasów ustanowiłem to, czego teraz dokonałem, że ty zamieniłeś w kupy gruzów miasta warowne,

Tak było z faraonem:

Rzym 9:17 Mówi bowiem Pismo do faraona: Na to cię wzbudziłem, aby okazać moc swoją na tobie i aby rozsławiono imię moje po całej ziemi.

Szatan i wszyscy, których on używa, są tylko narzędziami w ręku Bożym do realizowania Jego suwerennego postanowionego od wieczności planu dla historii ludzkości, który on bez przeszkód wykona.
.


W zbawieniu człowieka

.

Co zrobił diabeł aby propagować swoją ciemność?

Doprowadził do upadku człowieka, w rezultacie tego człowiek umarł duchowo

Efez. 2:1 I was ożywił, którzy byliście umarli w upadkach i w grzechach

Jego umysł jest próżny i przyćmiony, niezdolny do przyjmowania Bożej prawdy

Efez. 4:17 To więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego,

Serce jest zatwardziałe, niezdolne do reagowania na Boga i wiarę

Efez. 4:18 przez zatwardziałość serca ich,

Jego wola jest związana, w niewoli:

Jan 3:19-20 A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe.

Jan. 8:34 Jezus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu.

Diabeł dodatkowo go zaślepia:

2 Kor. 4:4 W których bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga.
.

Jak w tym realizuje się Boży plan i jego światłość świeci?:

.

Powszechnie

Chrystus umarł za grzechy świata, każdy ma możliwość zbawienia

1 Jana 2:2 który (Jezus) jest ubłaganiem, a nie tylko za nasze ale i za grzechy całego świata

Ewangelia jest głoszona i oferowana wszystkim

Łuk. 24:46-47 I rzekł im: Jest napisane, że Chrystus miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać, I że, począwszy od Jerozolimy, w imię jego ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszczenia grzechów.

Duch Święty przekonuje świat o grzechu sprawiedliwości i sądzie przez ewangelię i Słowo Boże

Jan 16:8-11 A On, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości, i o sądzie;
.

 

Efektywnie

Bóg wybrał pewną grupę ludzi do zbawienia przed założeniem świata

Efez. 1:4 W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata

Bóg Ojciec dał ich Jezusowi

Jan 17:2-6 Jak mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem, aby dał żywot wieczny tym wszystkim, których mu dałeś (…) Objawiłem imię twoje ludziom, których mi dałeś ze świata; twoimi byli i mnie ich dałeś, i strzegli słowa twojego.

Przed założeniem świata oni zostali zapisani w księdze żywota

Obj. 13:8 każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze żywota Baranka, który został zabity.

Jezus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie stał się dla nich „sprawcą zbawienia wiecznego”. I zapieczętował i zabezpieczył ich zbawienie: to że oni przyjdą do Niego:

Jan 6:37 Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz

dlatego, że Ojciec ich pociągnie:

Jan. 6:44. 65 Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. (…) I mówił: Dlatego powiedziałem wam, że nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli mu to nie jest dane od Ojca.
.


W życiu wierzących

„Wszystko co się narodziło z Boga zwycięża świat”

Zbawieni mogą zwyciężać nad światem i ciemnością jak na nim panuje dzięki dziełu Bożemu, którego dokonał w nich przez nowo narodzenie:

Ezech. 36:26-27  I dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza, i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je.

Zbawiony dostał nowe, mięsiste serce, które kocha Boga i pragnie przestrzegać Jego przykazań, boi się go i nie chce od Niego odejść:

Jer. 32:39-40 I zawrę z nimi wieczne przymierze, że się od nich nie odwrócę i nie przestanę im dobrze czynić; a w ich serce włożę bojaźń przede mną, aby ode mnie nie odstąpili.”

Zbawiony otrzymał Nowego ducha, nowe stworzenie:

2 Kor. 5:17 Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe.

Zbawiony otrzymał Ducha Świętego, który mieszka w Jego ciele:

Efez. 1:13 W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, ewangelię zbawienia waszego, i uwierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym

Duch Święty daje mu moc do umartwienia (zabijania, osłabiania) grzechu:

Rzym.8:13 Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie; ale jeśli Duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie

Gal. 5:17 Mówię więc: Według Ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej

Duch Święty strzeże go od błędu i herezji i on zwycięża zwodzicieli:

1 Jana 4:4 Wy z Boga jesteście, dzieci, i wy ich zwyciężyliście, gdyż Ten, który jest w was, większy jest, aniżeli ten, który jest na świecie

Dlatego my możemy być światłością Świata, w mocy Ducha Świętego, dlatego nie musimy się załamywać, bać się tego co dzieje się na świecie, żyć w wątpliwościach i być tłumieni przez ciemność. Bo wielki Bóg wszechświata, który sprawuje absolutną władzę nad wszystkim i wszystkimi jest światłością i naszym Ojcem.

Marcin Mucha

 

Print Friendly, PDF & Email

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan çanakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan