Czym jest chrzest wodny?

Chrzest jest widzialnym znakiem łaski zbawienia, która stała się udziałem człowieka w chwili, gdy uwierzył w Chrystusa. Podczas chrztu osoba publicznie wyznaje swoją wiarę. Poprzez  zanurzenie w wodzie i wynurzenie z niej człowiek wierzący manifestuje, że duchowo umarł razem z Chrystusem oraz zmartwychwstał razem z Nim i że odtąd chce iść za Nim jako za swoim Jedynym Panem, Jedynym Zbawicielem i Jedynym Pośrednikiem.


Zanurzenie w wodzie a zbawienie

Należy stanowczo odrzucić naukę o zbawczych skutkach sakramentu chrztu, ponieważ:

Efez. 2:8-9 8 Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga. 9 Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił.
.
Tyt. 3:5 Nie z uczynków sprawiedliwości, które my spełniliśmy, ale według swego miłosierdzia zbawił nas przez obmycie odrodzenia i odnowienie Ducha Świętego;

.


Zanurzenie w wodzie niemowląt

Należy także odrzucić chrzest niemowląt jako pozbawiony sensu, ponieważ jest to chrzest niewierzących, a warunkiem chrztu jest wiara:

Dzieje 8:36-38 36 A gdy jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę. Wówczas eunuch powiedział: Oto woda; co stoi na przeszkodzie, żebym mógł być ochrzczony? 37 I powiedział Filip: Jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A on odpowiedział: Wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. 38 Kazał więc zatrzymać wóz. Obaj, Filip i eunuch, zeszli do wody i ochrzcił go.

Kolejność jest jasna: najpierw wiara, a po niej pierwszy akt posłuszeństwa człowieka wierzącego (zbawionego): chrzest. Podobną kolejność znajdujemy w innych fragmentach:

Dzieje 2:41 Ci więc, którzy chętnie przyjęli jego słowa, zostali ochrzczeni
.
Dzieje 8:12 A gdy uwierzyli Filipowi, który głosił o królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa, chrzcili się zarówno mężczyźni, jak i kobiety.
.
Dzieje 10:47 Czy ktoś może odmówić wody, żeby byli ochrzczeni ci, którzy otrzymali Ducha Świętego jak i my?
.
Dzieje 18:8 A przełożony synagogi, Kryspus, uwierzył w Pana wraz z całym swoim domem. Także wielu Koryntian, którzy słuchali, uwierzyło i zostało ochrzczonych.

Warto to podkreślić z całą stanowczością: jest to jedyna biblijna kolejność, od której nie znajdujemy wyjątku ani w nauczaniu Jezusa, ani w praktyce apostolskiej.
.


Jaki jest właściwy sposób udzielania chrztu?

Słowo chrzest w oryginale (język grecki) oznacza „zanurzać”. Dlatego chrzest poprzez „pokropienie” czy „polanie wodą” jest oksymoronem (czymś, co jest sprzeczne samo w sobie).  Chrzczenie przez pokropienie oznaczałoby „zanurzenie kogoś w wodzie poprzez pokropienie go wodą”. Chrzest z definicji oznacza akt zanurzenia w wodzie.

Chrzest przez „pokropienie” albo „polanie wodą” jest efektem niebiblijnej chrztu niemowląt. Jedynie zanurzenie w wodzie i wynurzenie z niej dobrze ilustruje śmierć, pogrzeb i martwychwstanie.
.


Znaczenie zanurzenia w wodzie

Chrzest przez zanurzenie, mimo iż jest to biblijny sposób identyfikowania się z Chrystusem, nie jest jednak (jak wielu wierzy) wymogiem zbawienia. Jest pierwszym aktem posłuszeństwa człowieka, który się nawraca, jest także publicznym wyznaniem wiary w Chrystusa  i identyfikowania się z Nim. Chrzest symbolizuje, że w chwili nawrócenia porzuciłem moje ‘stare życie’, stając się nowym stworzeniem

2 Kor.5:17 Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; to, co stare, przeminęło, oto wszystko stało się nowe

Chrzest osoby wierzącej przez zanurzenie jest jedynym sposobem, który w pełni obrazuje tę radykalną zmianę.
.


Kogo dopuścić do chrztu?

Jeśli dana osoba uznała Chrystusa za swojego Zbawiciela i rozumie, że chrzest jest krokiem posłuszeństwa, by publicznie wyznać wiarę w Chrystusa, oraz chce być ochrzczona, nie ma powodu, by jej do chrztu nie dopuścić. W wielu wspólnotach prowadzi się katechumenat, przygotowujący do chrztu. Jego celem nie powinno być uczenie chrześcijańskiej doktryny, ale upewnienie się, że dana osoba rozumie, czym jest śmierć Chrystusa, że kocha Boga i że świadomie pragnie kroczyć za Jezusem jako za swoim jedynym Panem i Zbawcą. Jeśli osoba wierząca ma pewność, że ktoś, z kim rozmawia, jest jego bratem lub siostrą w wierze, nie powinna odmawiać jej chrztu.

Jeśli kochasz Chrystusa i On jest Twoim jedynym Panem i Zbawcą ale nie dokonałeś jeszcze tego pierwszego aktu posłuszeństwa, przewidzianego dla osoby nawróconej, powinieneś poszukać ludzi nowonarodzonych, którzy praktykują chrzest przez zanurzenie i poprosić ich o biblijny chrzest. To będzie nie tylko pierwszy krok Twojej wiary, ale i pierwszy test wiary: Czy jesteś gotowy, pomimo konsekwencji, publicznie zidentyfikować się z Jezusem poprzez biblijny chrzest?
.


Sprawa ponownego chrztu

Zostałem ochrzczony niebiblijnie. Czy powinienem być ponownie ochrzczony? Biblia w jasny sposób wyraża się na temat chrztu. Istnieją dwie ważne kwestie, które powinniśmy zrozumieć:

  1. Chrzest należy przyjąć dopiero wtedy, gdy posiada się wiarę.
    .
  2. Chrztu dokonuje się przez zanurzenie. Słowo „baptidzo” dosłownie oznacza „zanurzać w wodzie”. Chrzest przez zanurzenie jest jedyną metodą, która w odpowiedni sposób przedstawia to, co chrzest symbolizuje – śmierć wierzącego dla świata, pogrzeb z Chrystusem i zmartwychwstanie do nowego życia

Rzym. 6:3-4 3 Czyż nie wiecie, że my wszyscy, którzy zostaliśmy ochrzczeni w Jezusie Chrystusie, w jego śmierci zostaliśmy ochrzczeni? 4 Zostaliśmy więc pogrzebani z nim przez chrzest w śmierci, aby jak Chrystus został wskrzeszony z martwych przez chwałę Ojca, tak żebyśmy i my postępowali w nowości życia.

Mając zatem te dwie kwestie na uwadze, jak powinniśmy odnieść się do osób, które zostały ochrzczone w niebiblijny sposób? Dla lepszego zrozumienia, stwórzmy dwie kategorie takich osób:

Po pierwsze są ci, którzy zostali ochrzczeni zanim stali się chrześcijanami. Powszechny tego wyraz są ochrzczone niemowlęta oraz ci, którzy zostali później ochrzczeni, ale nie poznali prawdziwie Jezusa jako swojego Zbawiciela – zanim przyjęli chrzest. W takich przypadkach owszem, osoba powinna być ponownie ochrzczona.

Pamiętajmy, że Biblia naucza, iż chrzest występuje po doświadczeniu duchowego odrodzenia. Symbolizm chrztu zostaje utracony, gdy osoba prawdziwie nie doświadczyła zbawienia z wiary w Jezusa Chrystusa.

W drugiej grupie są ci, którzy zostali ochrzczeni po tym, jak uwierzyli prawdziwie w Chrystusa, ale przyjęli chrzest inną metodą, aniżeli zanurzenie. Ta kwestia jest nieco bardziej skomplikowana. Można by podważać to, czy taka osoba prawdziwie otrzymała chrzest. Jeśli było to poprzez pokropienie czy polanie wodą, to nie wypełnia to podstawowej definicji „baptidzo”  (zanurzenia). Biblia jednak nigdzie nie podaje konkretnie przypadku kogoś, kto został „baptidzo” bez zanurzenia. Zatem kwestia powinna być rozstrzygnięta według indywidualnych przekonań. Wierzący, który został ochrzczony w sposób niebiblijny, powinien pytać Pana o mądrość w tej sprawie:

Jakuba 1:5 A jeśli komuś z was brakuje mądrości, niech prosi Boga, który daje wszystkim obficie i bez wypominania, a będzie mu dana

Jeśli sumienie wierzącego nie jest pewne (nie ma w tym pokoju), najlepiej byłoby przyjąć chrzest ponownie, zgodnie z zasadami biblijnymi, aby uwolnić sumienie

Rzym. 14:23Lecz kto ma wątpliwości, jeśli je, jest potępiony, bo nie je z wiary. Wszystko bowiem, co nie jest z wiary, jest grzechem

.


Zanurzenie w wodzie a członkostwo w zborze

Czy chrzest powinien być zarezerwowany wyłącznie dla tych, którzy deklarują gotowość stania się członkami danej wspólnoty?

Takiego wymogu nie znajdujemy w Nowym Testamencie. Cytowaliśmy już fragment, w którym dworzanin został ochrzczony przez Filipa „w drodze”, chociaż nie miał możliwości wstąpienia do wspólnoty Filipa (Dzieje 8:36-38). Jeśli jednak dana osoba nie chce wstąpić do żadnej wspólnoty chrześcijańskiej (ani sobie takowej poszukać), należy zastanowić się, czy naprawdę się nawróciła. Bo w końcu nawrócenie to ochrzczenie (zanurzenie) nas w ciało Chrystusa, a więc w Kościół:

1 Kor. 12:13 Bo wszyscy przez jednego Ducha zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni w jednego Ducha


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email