Mieć Boga

Biblia naucza, że w człowieku wierzącym, w chrześcijaninie będzie mieszkał Bóg.

2 Kor. 6:16 A co za porozumienie między świątynią Boga a bożkami? Wy bowiem jesteście świątynią Boga żywego, tak jak mówi Bóg: Będę w nich mieszkał i będę się przechadzał w nich, i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem.

(więcej…)

Ojciec wyższy od Jezusa?

Ontologia – bada strukturę rzeczywistości i zajmuje się problematyką związaną z pojęciami bytu, istoty, istnienia i jego sposobów, przedmiotu i jego własności, przyczynowości, czasu, przestrzeni, konieczności i możliwości.

(więcej…)

Pan jeden jest

Atrybuty Boga

Bóg dla śmiertelnych ludzi niepojętą jest istotą, Jego myśli nie są naszymi myślami, Jego natura nie jest naszą naturą. On jest wszechmocnym, nieskończonym stwórcą. On sprawia, że cała historia przybiera taki obrót, jaki zaplanował przed założeniem świata. Tak jak Bóg posiada niemożliwy do zrozumienia czy nawet wyobrażenia sobie przez ludzi umysł tak posiada też niemożliwą do całkowitego pojęcia naturę. Bóg nie jest odbiciem ludzkiej natury.

(więcej…)

Bóg jest Trójjedyny

 

Osoby Boga

Każda z trzech Osób jest Bogiem w całości. Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty nie są trzema różnymi wyrażeniami Boga w zależności od zadania czy działania. Są to trzy oddzielne Osoby, choć nie ma trzech różnych Bogów.

(więcej…)

Debata Boskość Mesjasza

Moderator: Natura Boga to złożony temat który był w samym centrum żydowskiej i chrześcijańskiej teologii przez wieki. Doktryna znana jako Trójca, uczy że podczas gdy Bóg jest jeden, jest On złożony w Swojej jedności. Trójjedyny Bóg, odwiecznie istniejący w 3 osobach. Ojciec, Syn i Duch Święty.

Sednem tego problemu jest tożsamość Mesjasza. Czy Jezus  posiada boską naturę? Bóg w ludzkim ciele czy tylko stworzona istota, której nadano tytuł Syna Bożego. Będziemy dzisiaj debatować nad tą fundamentalną doktryną. (więcej…)

Boskość Jezusa według Listu do Hebrajczyków

Hebr. 1:2-8 2 W tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez swego Syna, którego ustanowił dziedzicem wszystkiego, przez którego też stworzył światy; 3 Który, będąc blaskiem jego chwały i wyrazem jego istoty i podtrzymując wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z naszych grzechów przez samego siebie, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach; 4 I stał się o tyle wyższy od aniołów, o ile znamienitsze od nich odziedziczył imię. 5 Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: Ty jesteś moim Synem, ja ciebie dziś zrodziłem? I znowu: Ja będę mu Ojcem, a on będzie mi Synem? 6 I znowu, gdy wprowadza pierworodnego na świat, mówi: Niech mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boga. 7 O aniołach zaś mówi: On czyni swoich aniołów duchami, a swoje sługi płomieniami ognia. 8 Lecz do Syna mówi: Twój tron, o Boże, na wieki wieków, berłem sprawiedliwości jest berło twego królestwa.

Czy autorzy Nowego Testamentu uważali, że Jezus był Bogiem?

Niektórzy krytyczni uczenie powiedzieliby nie – Jezus nie był Bogiem. Jezus, jak twierdzą, jest właśnie przedstawiany jako zwyczajny człowiek, który otrzymał wyjątkową rolę, jako główny wysłannik i przedstawiciel Boga. On jest Mesjaszem ale nie Bogiem.

Oczywiście chrześcijanie (historycznie mówiąc) nie zgodziliby się z takim twierdzeniem. Tak Jezus jest Mesjaszem ale także dzieli się tożsamością bożą i słusznie przyznaje całą chwałę i cześć należną Bogu. (więcej…)

Do kogo się modlić

Ojciec

Według Pisma Świętego mamy modlić się do Ojca, zgodnie ze słowami psalmisty:

Psalm 5:2 Słuchaj pilnie głosu mego wołania, mój Królu i mój Boże, bo się do ciebie modlę.

Uwielbienie przynależne jest tylko Bogu

Psalmy 34:3 Uwielbiajcie PANA ze mną i wspólnie wywyższajmy jego imię..

(więcej…)

Król wieków

1 Tym. 1:17 A Królowi wieków (αἰώνων aiōnōn), nieśmiertelnemu (ἀφθάρτῳ aphthartō), niewidzialnemu, jedynemu (μόνος monos) mądremu Bogu niech będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen.

Kim jest Król wieków? Czy Król wieków jest także Panem panów  i Królem królów? Innymi słowy, czy Bóg, o którym mowa w powyższym wersie określa wyłącznie osobę Ojca czy też Syna oraz Ducha?

(więcej…)

Uniżony żywy Bóg

Chwała Syna przed wcieleniem

Chrystus przed wcieleniem, będąc Bogiem posiadał wszelką Boską chwałę.

Jan 17:5 A teraz ty, Ojcze, uwielbij mnie u siebie tą chwałą, którą  miałem u ciebie, zanim powstał świat.

Chwałę tą Jezus posiadał zawsze w wiecznej przeszłości, przed stworzeniem światów widzialnych i niewidzialnych oraz czasu.

Jan 17:24 Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby oglądali moją chwałę, którą mi dałeś, ponieważ umiłowałeś mnie przed założeniem świata (więcej…)

Pan zastępów

Wizja Izajasza

Rozważmy jedną z wizji proroka Izajasza, w której dostąpił on zaszczytu stanięcia twarzą w twarz z Bogiem.

Izaj. 6:1…10 1 Roku, którego umarł król Uzyjasz, widziałem Pana, siedzącego na tronie wysokimi wyniosłym, a podołek jego napełniał kościół. 2 Serafinowie stali nad nim, sześć skrzydeł miał każdy z nich; dwoma zakrywał twarz swoję, a dwoma przykrywał nogi swoje, a dwoma latał.

(więcej…)

Kto stworzył wszechświat?

1 Mojż. 1:1 Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię.

Pytanie o stworzenie

Chrześcijanin spytany, kto stworzył wszechświat, odpowie: Bóg wszechmogący.

Wszystko co istnieje we wszechświecie zawarte jest w tym pierwszym wersie. Cała otaczająca nas rzeczywistość, widzialna i niewidzialna została stworzona w pierwszym wersecie Pisma Świętego. Wszystko to zostało stworzone przez Boga. Bóg nie stworzył sam siebie. (więcej…)

Jeden Bóg: Ojciec, Syn i Duch Święty

Kiedy wyeliminować wszystko to, co niemożliwe, cokolwiek pozostaje, nie ważne jak nieprawdopodobnie brzmi, musi być prawdą.

Słowa te wypowiedział Arthur C. Doyle, autor powieści o Sherloku Holmesie, detektywie o przenikliwej inteligencji i wybitnej zdolności kojarzenia faktów.

Za chwilę rozważymy jeden fragment Pisma Świętego, wyeliminujemy to, co niemożliwe. To, co nam pozostanie może wydawać się nieprawdopodobną konkluzją, lecz jest to jedyna prawda do jakiej może dojść trzeźwo myślący i używający Bożego standardu rozumowania człowiek.

(więcej…)

Czemu Pan Jezus ukrywał, że jest Bogiem?

Osoba Chrystusa nie ma sobie równych. Bóg, Mesjasz, zbawiciel, stwórca świata, ten, który podtrzymuje istnienie wszystkiego swoim słowem, doskonały człowiek.

Dlaczego Pan Jezus unikał rozgłosu? Czemu nie chciał, aby obwołano Go królem Izraela, który przecież tak bardzo tego potrzebował? Z jakiego powodu do pewnego czasu Jezus nie ogłaszał się publicznie Bogiem-Synem? Poniższe rozważanie odpowie na wszystkie te pytania.

(więcej…)

Kto jest Panem?

Człowiek to jeden byt, jedna osoba. W świecie widzialnym nie mamy przykładów bytu współdzielonego przez kilka osób. Stąd problem znalezienia właściwej analogii na opisanie Boga. Przyrównanie Go do wody, pary i lodu jest co najmniej nie na miejscu, ponieważ w ten sposób prezentuje Boga modalizm. W tym systemie wierzeń Bóg raz jest Ojcem, raz Synem, raz Duchem Świętym ale nigdy nie jest trzema osobami na raz.

Istota Boga-Stworzyciela wykracza daleko poza stworzenie. Bóg objawiony w Piśmie Świętym jest jeden. Ale nie jest jedną osobą jak np. allah, czy idol, którego czczą miliony zielonoświątkowców. To jeden byt, współdzielony przez trzy osoby. .
(więcej…)

Przedwieczny Boży Syn

Ale ty, Betlejem Efrata, choć jesteś najmniejsze wśród tysięcy w Judzie, z ciebie jednak wyjdzie mi ten, który będzie władcą w Izraelu, a jego wyjścia są od dawna, od dni wiecznych. Mich. 5:2

Fragment spisany przez proroka Micheasza jest niepodważalnym dowodem na podwójną naturę Mesjasza. Całkowicie ludzką i całkowicie Boską. W jednym zdaniu Duch Święty ukazał jedną osobę jako posiadającą naturę ludzką (narodzony w Betlejem) i naturę Boską (istniejący zawsze). Żydzi uważnie studiujący Torę byli w pełni świadomi tego, że ich Mesjasz będzie i człowiekiem i Bogiem. Dlatego też istotnym jest, aby wszyscy judaizujący antytrynitarze dokładnie rozeznali ten fragment.

(więcej…)

Moc Boża

Niektórzy ludzie głoszą, że Duch Święty to bezosobowa moc Boża. Energia Boga. Za chwilę jednak zrozumiemy, że Duch Święty posiada wolną wolę, uczucia, rozum, cele, zamysły i aspiracje a także, że jest wieczny. Zatem jest trzecią osobą Boga (obok Ojca i Syna).

(więcej…)