Łaska Ojca, Syna i Ducha Świętego

Łaska w ujęciu soteriologicznym

Po polsku łaska to niezasłużona przychylność. Gdy wierzyciel żądał egzekucji długu, jeśli dłużnik nie posiadał środków do spłaty jedyne co mógł zrobić to prosić o łaskę i darowanie należności. Podobnie czytamy i w Słowie Boży o słudze, nad którym pan ulitował się darowując cały dług:

Mat. 18:26-27 26 Wtedy sługa upadł i oddał mu pokłon, mówiąc: Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. 27 Pan tego sługi, ulitowawszy się nad nim, uwolnił go i darował mu dług

Jednak greckie słowo χάρις charis, tłumaczone na polski jako łaska posiada o wiele więcej znaczeń. Może odnosić się do

 • stanów emocjonalnych,
 • aktów wolicjonalnych,
 • zwrotów kulturowych,
 • soteriologii czyli suwerennego aktu zbawienia od grzechu

(więcej…)

Duch Ojca i Duch Syna

Ograniczenia w zrozumieniu Boga

Bóg powiedział: sądziłeś, że jestem do ciebie podobny, ale będę cię napominał i postawię ci to przed oczy (Psalm 50:21) tym samym dał nam jasno do zrozumienia, że On nie przypomina nas samych. Jego istota nie jest taka jak ludzka, Jego byt nie jest taki jak nasz.

Owszem, Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, jednak ludzie posiadają ludzką naturę, nie boską i nigdy takowej nie uzyskają. Podobieństwo dotyczy raczej takich sfer jak między innymi

rozumu: rozsądzanie, logika, komunikacja, kreatywność, mądrość,
uczuć: miłość, żal, radość, smutek, nienawiść
chwały: dominacja i podporządkowanie stworzonego świata
woli: utracone libertos – zdolność czynienia to, co jest dobre w oczach Bożych oraz liberum arbitrum – zdolność podejmownia decyzji

Człowiek posiada ludzką istotę, Bóg Boską. Cechy takie jak rozum, wola, uczucia itd. nie są istotą lecz ją uzupełniają. Człowiek  jest do Boga podobny jeśli o pewne cechy chodzi, lecz pamiętajmy o ograniczeniach.

(więcej…)

Doktryna spiracji, czyli procesja Ducha Świętego

Znaczenie terminu

Termin spiracja” oznacza  tchnąć  i został wprowadzony przez Kościół łaciński dla określenia sposobu procesji Ducha Święteg, kiedy nasz Pan przekazał Ducha Świętego swoim uczniom, Jan 20:22 tchnął na nich i powiedział: Weźcie Ducha Świętego.

W dalszej części artykułu zostaną przedstawione argumenty o spiracji Ducha Świętego tak od Ojca jak i od Syna. Tym samym potwierdzone zostaną

 • Boskość i wieczność Ducha Świętego
 • Boskość i wieczność Syna
 • Odrębność osób Ojca, Syna i Ducha Świętego
 • Trynitarne zrozumienie istoty Boga

(więcej…)

Reformacja przeciw antytrynitarnym herezjom

Herezja Serweta

Historia Rzymsko-katolickiego teologa, Michała Serweta jest tragiczna z dwóch powodów. Po pierwsze człowiek ten wyznając heretyckie doktryny nie tylko sam poszedł na zatracenie ale i pociągnął za sobą wielu wyznawców. Z drugiej strony będąc prześladowanym przez agentów Watykanu starał się znaleźć schronienie u Reformatorów. Niestety jego próby przeniesienia na kanwę reformacji sprzecznych z Pismem nauk doprowadziły do spalenia na stosie przez władze Genewy, wtedy będące pod wpływem antykalwińskich libertynów.

(więcej…)

Bóg Trójjedyny a jedność Kościoła

Słowo uczy że jest jeden Bóg

5 Mojż 6:4 Słuchajże Izraelu: Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest

Nie można czcić nikogo poza Bogiem

2 Mojż. 20:3 Nie będziesz miał bogów innych przede mną

Mamy czcić Syna tak samo jak Ojca

Jan 5:23 Aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, nie czci i Ojca, który go posłał

Zatem mamy czcić Syna jako Boga, ta sama cześć jaka należy się Ojcu przynależna jest Synowi. Nie można czcić nikogo innego jak Boga o tym mówi 2 Przykazanie. Słowo uczy jasno,że trzy osoby razem są jednym i jedynym Bogiem.

(więcej…)

Natura Boga

 

Groźba idolatrii

Rzym. 1:24-25 Dlatego też Bóg wydał ich nieczystości przez pożądliwości ich serc, aby hańbili swoje ciała między sobą.Oni to zamienili prawdę Bożą w kłamstwo i czcili stworzenie, i służyli jemu raczej niż Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen.    

Dlaczego Bóg wydał ludzi na zatracenie? Ponieważ czcili bałwana, wytwór swojej wyobraźni, obraz Boga a nie prawdziwego Boga. Odrzuciwszy prawdę objawienia wybrali oddawanie czci stworzonemu bogu – fałszywej reprezentacji Bożej istoty.

Wiemy, że Bóg ma Boską naturę, która jest wieczna, nieposiadająca początku ani końca, niezmienna. Stąd płynie prosty wniosek, że Bóg nie został stworzony.

Wszyscy zgodzą się, że taką naturę ma Ojciec. Jednak fanatycy i odszczepieńcy będą twierdzić, że Duch Święty nie jest Bogiem lecz jakąś formą bezosobowej energii. Będą też twierdzić, że Jezus Chrystus nie jest Bogiem lecz stworzeniem, człowiekiem, którego Ojciec podniósł do rangi czegoś w rodzaju pół-boga.

Zatem według zwodzicieli Bóg Pisma Świętego jest bardzo podobny do allaha, księżycowego bożka bliskiego wschodu, który jest idolem, wytworem ludzkiej imaginacji. A ponieważ został on stworzony przez umysł człowieka, jest obrazem człowieka. Jednoosobowym bytem. Zupełnie jak człowiek, który go wymyślił.

(więcej…)

Nie można dwom panom służyć!

Jedyny Pan

Chrześcijanin ma miłować Boga z całego swojego serca i może mieć tylko jednego Pana i Boga. Chwała należy się tylko Bogu. Za te prawdy nasi bracia przelewali krew, kiedy niezłomnie odstępcza rzymska religia nakazywała wielbienie zjawy zwanej Matką Boską. Poddawani zmyślnym i wyszukanym torturom, paleni na stosie, chrześcijanie oddawali swoje życia z okrzykiem na ustach – Soli Deo Gloria!

(więcej…)

Wstawiennictwo Jezusa i Ducha do Ojca

O usprawiedliwieniu i życiu w świętości

Wspaniałą prawdę o Trójjedynym Bogu możemy dostrzec w 8 rozdziale listu do Rzymian, który objawił ponadnaturalną prawdę o wstawiennictwie drugiej i trzeciej Osoby Boga (Syna i Ducha) do Ojca. Zanim zrozumiemy, że zbawienie człowieka jest tylko i wyłącznie w ręku Bożym i nie jest od niego zależne trzeba przyswoić sobie podstawowe soterilogiczne prawdy Biblijne.

Wiemy, że Bóg Ojciec jest Tym, który usprawiedliwia zbawionych choć nie pozostawia grzechu bez kary. Stało się to możliwe dzięki zastępczej śmierci Chrystusa na krzyżu za wszystkie grzechy wszystkich wybranych do zbawienia ludzi od początku do końca świata. Tam właśnie grzechy wszystkich wybranych zostały przypisane Chrystusowi i odwrotnie, sprawiedliwość Chrystusa została przypisana wszystkim, którzy mieli uwierzyć w Niego.

2 Mojż. 37:6-7 6 Wtedy przechodził Jahwe przed nim i wołał: Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i litościwy, nieskory do gniewu, a bogaty w miłosierdzie i prawdę; 7 Zachowujący miłosierdzie nad tysiącami, przebaczający nieprawość, przestępstwo i grzech, lecz nieusprawiedliwiający winnego, nawiedzający nieprawość ojców na synach i na synach ich synów do trzeciego i czwartego pokolenia.
.
4 Mojż. 14:18 Jahwe nierychły do gniewu i pełen wielkiego miłosierdzia, przebaczający nieprawość i przestępstwo, który nie uniewinnia winnego, lecz nawiedza nieprawość ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia.
.
2 Kor. 5:21 On bowiem tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą.
.
Filip. 3:9 (abyśmy mogli) znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości, tej która jest z prawa, ale tę, która jest przez wiarę Chrystusa, to jest sprawiedliwość z Boga przez wiarę;

(więcej…)

Modlitwa do Boga-Syna i Boga-Ducha Świętego

 

Świadkowie Jezusa

Rolą Boga-Ducha Świętego jest prowadzenie wybranych do Chrystusa. Duch Święty, podobnie jak Bóg-Ojciec i Bóg-Syn, eksponują Chrystusa (Ojciec Świadczy o Chrystusie, Duch świadczy o Chrystusie, Syn świadczy o sobie). Idąc w ślady swojego Wielkiego Boga, kościół, małżonka Chrystusa, również jest świadkiem Chrystusa. Obserwując świat duchowy, jesli chodzi o świadczenie, zauważamy pozycjonalną podrzędną względem Boga-Syna rolę: 

 • Boga Ojca
 • Boga Ducha Świętego
 • Kościoła
 • Proroków Starego Testamentu
 • Pisma Świętego
 • Aniołów
 • Upadłych aniołów
 • Wszelkiego stworzenia, w tym upadłej ludzkości

(więcej…)

Świadectwo biblijne potwierdzające Boga Trójjedynego

Jest jeden Bóg

5 Mojż. 6:4 Słuchaj Izraelu! Wiekuisty, nasz Bóg, Wiekuisty jest jeden!
.
5 Mojż. 32:39 Zobaczcie teraz, że Ja, Ja  jestem Sam, a oprócz Mnie nie ma Boga. Ja uśmiercam i ożywiam, ranię i leczę, a z Mojej ręki nikt nie ocala
.
2 Sam. 7:22 Dlatego jesteś wielkim, Wiekuisty, Boże, bo nikt  ci nie dorówna i nie ma Boga oprócz Ciebie, co usłyszeliśmy naszymi własnymi uszami
.
Izaj.  43:10-11  Wy jesteście Moimi świadkami – mówi Wiekuisty, i mój sługa, którego wybrałem, abyście poznali oraz Mi uwierzyli, i zrozumieli, że to Ja. Przede Mną nie powstał Bóg oraz po mnie nie będzie. 11 Ja, Ja sam  jestem Wiekuisty, a oprócz Mnie nie ma zbawiciela
.
Izaj. 44: 8 Nie trwóżcie się, nie lękajcie! Czyż już od dawna nie oznajmiłem oraz ci nie zapowiedziałem – a wy przecież jesteście Moimi świadkami – czy jest Bóg oprócz Mnie? Przecież nie ma Opoki, nie znam żadnej
.
1 Kor.  8:6 To dla nas jest jeden Bóg, Ojciec, z którego wszystko, a my w nim, i jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko, a my przez niego
.
Jakuba  2:19 Ty wierzysz, że jest jeden Bóg, i dobrze czynisz. Demony także wierzą i drżą

(więcej…)

Ja jestem Panem i zbawicielem

Izaj. 43:11 Ja, ja jestem PANEM i oprócz mnie nie ma zbawiciela

Pan jest jeden

Bóg Jahwe tłumaczy się jako Pan, czyli władca wszechrzeczy. Zastanowić każdego powinno, że Bóg mówiąc o sobie używa potrójnego odniesiennia. Zwróćmy uwagę na dosłowne brzmienie tekstu Izajasza

מוֹשִֽׁיעַ׃ מִבַּלְעָדַ֖י וְאֵ֥ין יְהוָ֑ה אָנֹכִ֥י אָנֹכִ֥י
mowosia mibbaladay waen Jahwe anoki anoki
zbawiciel poza mną nie ma jam Pan jam jam

Czyli: Jam, Jam, Jam Pan, poza mną nie ma zbawiciela. Takie jest dosłowne znaczenie powyższego fragmentu. Bóg mówiąc o sobie przedstawił swoją osobę potrójnie. O czym to świadczy? Jest oczywistym, że Bóg posiada boską istotę. Jednak gdyby Bóg istniał również jako jedna osoba, nie używałby potrójnego Ja w odniesieniu do siebie samego.

 • Osoba to podmiot o rozumnej naturze posiadający swoją rolę, pełniący funkcję.
 • Istota bytu jest tym, co sprawia, że byt jest taki jaki jest, albo że w ogóle jest.

Nawet używając upadłej i ograniczonej ludzkiej logiki możemy łatwo zrozumieć, że może istnieć jedna istota, esencja, jestestwo o określonych atrybutach i cechach wyrażona w więcej niż jednej osobie. To prawda, Bóg – najwyższy i niepojęty Stwórca, który jako istota jest święty, wszechmocny, wszechobecny i wszechwiedzący, istnieje w trzech osobach, Ojca, Syna i Ducha.

(więcej…)

Bóg Duch Święty

Bóg Duch Święty

Nauczamy że Duch Święty jest boską Osobą, wieczną, nie mającą początku, posiadającą wszystkie atrybuty osobowości i bóstwa, włączając w to

Intelekt

1 Kor. 2:10-13 10 Nam zaś Bóg objawił to przez swojego Ducha. Duch bowiem bada wszystko, nawet głębokości Boga. 11 Bo kto z ludzi wie, co jest w człowieku oprócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo i tego, co jest w Bogu, nikt nie zna, oprócz Ducha Bożego. 12 My zaś nie przyjęliśmy ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, żebyśmy wiedzieli, które rzeczy są nam od Boga darowane. 13 A o tym też mówimy nie słowami, których naucza ludzka mądrość, lecz których naucza Duch Święty, stosując do duchowych spraw to, co duchowe. 

(więcej…)

Kto jest Bogiem?

Bóg jedyny stworzyciel

Gdy Bóg tworzył człowieka, mówiąc o sobie używał liczby mnogiej:

1 Mojż. 1:26 Zatem rzekł Bóg (אֱלֹהִ֔ים elohim): Uczyńmy (נַֽעֲשֶׂ֥ה naaseh) człowieka na wyobrażenie nasze, według podobieństwa naszego.
.
אֱלֹהִ֔ים elohim – liczba mnoga słowa אֱלוֹהַּeloah – Bóg
נַעֲשָׂה naasa – liczba mnoga słowa עָשָׂה asá – czynić

(więcej…)

Egzegeza 1 Rozdziału Ewangelii Mateusza

Ewangelia

Najpierw wyjaśnijmy sobie słowo – „Ewangelia”. Słowo to znaczy dosłownie – „Dobra Nowina”.

Używano tego słowa szczególnie w wojskowych określeniach. „Dobra Nowina” czyli „Zwycięstwo”. Używano tego słowa na określenie wielkiego ważnego zwycięstwa (militarnego, królewskiego). Słowo to ma bardzo wzniosłe konotacje.

(więcej…)

Bóg Syn

Nauczamy, że Jezus Chrystus, druga Osoba Trójcy, posiada wszelkie boskie doskonałości, w których jest współrówny, współistotny, i współwieczny z Ojcem

Jan 10:30 Ja i Ojciec jedno jesteśmy
.
Jan 14:9 Jezus mu odpowiedział: Tak długo jestem z wami, a nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widzi, widzi i mego Ojca. Jak możesz mówić: Pokaż nam Ojca?

Nauczamy, że Bóg Ojciec stworzył wszechświat według Swojej własnej woli, przez Swojego Syna, Jezusa Chrystusa, przez którego wszystkie rzeczy trwają w swoim istnieniu i funkcjonowaniu

Jan 1:3 Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało.
.
Kol. 1:15-17 15 On jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodnym wszelkiego stworzenia. 16 Przez niego bowiem wszystko zostało stworzone, to, co w niebie i to, co na ziemi, to, co widzialne i co niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. 17 On jest przed wszystkim i wszystko istnieje dzięki niemu.
.
Hebr. 1:2 W tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez swego Syna, którego ustanowił dziedzicem wszystkiego, przez którego też stworzył światy;

(więcej…)

Bóg Ojciec

Nauczamy że Bóg Ojciec, pierwsza Osoba Trójcy, postanawia i zarządza wszystkimi rzeczami według Swojego własnego zamysłu i łaski

Psalm 145:8-9 8 Łaskawy jest PAN i litościwy, nieskory do gniewu i bardzo miłosierny. 9 Dobry jest PAN dla wszystkich, a jego miłosierdzie nad wszystkimi jego dziełami.
.
1 Kor. 8:6 To dla nas jest jeden Bóg, Ojciec, z którego wszystko, a my w nim, i jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko, a my przez niego.

On jest stworzycielem wszystkich rzeczy

(więcej…)

Bóg

Nauczamy że istnieje tylko jeden żywy i prawdziwy Bóg

5 Mojż. 6:4 Słuchaj, Izraelu! PAN, nasz Bóg, PAN jest jeden
.
Izaj. 45:5-7 5 Ja jestem PANEMl i nie ma żadnego innego, oprócz mnie nie ma żadnego Boga. Przepasałem cię, chociaż mnie nie znałeś; 6 Aby poznali od wschodu i od zachodu, że nie ma nikogo oprócz żadnego innego; 7 Ja tworzę światłość i stwarzam ciemność. Czynię pokój i stwarzam nieszczęściea. Ja, PAN, czynię to wszystko.
.
1 Kor. 8:4 wiemy, że bożek na świecie jest niczym i że nie ma żadnego innego Boga oprócz jednego.

Bóg to wieczny, wszechwiedzący Duch

Jan 4:24 Bóg jest Duchem, więc ci, którzy go czczą, powinni go czcić w duchu i w prawdzie.

Jest doskonały we wszystkich Swoich atrybutach, jeden w istocie, wiecznie istniejący w trzech Osobach – Ojciec, Syn i Duch Święty – każdy w równej mierze zasługujący na uwielbienie i posłuszeństwo.

Mat. 28:19 Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego
.
2 Kor. 13:14 Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i wspólnota Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. Amen.
.
1 Jana 5:7-8 7 Trzej bowiem świadczą w niebie: Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej jedno są. 8 A trzej świadczą na ziemi: Duch, woda i krew, a ci trzej są zgodni.

Kto będzie sądził świat?

Jezus największym sędzią

Rozmaite sekty wyznające ducha zielonoświątkowstwa typu Religia bez Jezusa, nauczają, że Pan Jezus jest miłością i dopierow w Nowym Testamencie Bóg został objawiony, podczas gdy w Starym Testamencie objawił się szatan podający się za Boga. Argument heretyków jest nastęujący: w Starym Testamencie Bóg nie jest Bogiem miłości lecz twardej ręki i kary.

Wspaniałą prawdę o naturze Boga wszechmogącego możemy obserwować w trakcie sądu nad światem. Będzie to monergistyczny sąd Boga żywego nad wszystkim co żywe i umarłe

2 Tym. 4:1 Zaklinam cię więc przed Bogiem i Panem Jezusem Chrystusem, który będzie sądził żywych i umarłych w czasie swego przyjścia i swego królestwa;
.

(więcej…)

Kogo kusili Izraelici na pustyni?

Przeciw Bogu

Żydzi na pustyni mówili przeciw Bogu wystawiając Go na próbę.

4 Mojż. 21:5-8 5 Przetoż mówił lud PRZECIW BOGU, i przeciw Mojżeszowi: Przeczżeście nas wywiedli z Egiptu, aby my pomarli na tej puszczy? bo nie masz chleba, ani wody, a dusza nasza obrzydziła sobie ten chleb nikczemny. 6 Przetoż przypuścił Pan (יְהוָ֜ה Jahwe) na lud węże ogniste, którzy kąsali lud; i pomarło wiele ludu z Izraela. 7 I przyszedłszy lud do Mojżesza, rzekli: Zgrzeszyliśmy, żeśmy mówili przeciw Panu (יְהוָ֜ה Jahwe), i przeciw tobie. Módl się Panu (יְהוָ֜ה Jahwe), aby oddalił od nas te węże; i modlił się Mojżesz za ludem. 8 I RZEKŁ PAN (יְהוָ֜ה Jahwe) do Mojżesza: uczyń sobie węża miedzianego, a wystaw go na drzewcu; i stanie się, ktokolwiek ukąszony będąc wejrzy nań, że żyw zostanie.”

 • Bóg, który został wystawiony przez Izraelitów na próbę to Jawhe,
  wers 5. mówił lud przeciw Bogu
  .
 • Izrael zgrzeszył przeciw Bogu Jahwe, który nazwany jest również Panem,
  wers 7 Zgrzeszyliśmy, żeśmy mówili przeciw Panu (יְהוָ֜ה Jahwe),
  wers 8 I rzekł Pan (יְהוָ֜ה Jahwe) do Mojżesza
  .
 • Jako karę za niewiarę Bóg Jawhe, zwany Panem zesłał na Izrael kąsające ogniste węże.
  wers 6 Przetoż przypuścił Pan (יְהוָ֜ה Jahwe) na lud węże ogniste, którzy kąsali lud; i pomarło wiele ludu z Izraela

Cała narracja wskazuje, że Izrael zgrzeszył przeciw Jahwe, za co Jahwe ukarał Izrael plagą węży, które uśmierciły wielu.

Ale to nie koniec historii…

(więcej…)

Polemika z modalizmem

Modalizm

To herezja, która rozwinęła się pod koniec II wieku. Oparta była na koncepcji patrypasjanistycznej. Naucza, że Bóg to jedna osoba, czasem przybierająca postać Ojca, czasem Syna, a czasem Ducha Świętego. Pogląd ten został zapoczątkowany przez Sabeliusza. Tłumaczył on jedność Boga za pomocą analogii słońca, tj. ciała, które emanuje światłem i ciepłem. Istotą Bóstwa jest Ojciec, natomiast Syn i Duch Święty są sposobami jego samowyrażania się. Jedynym Bogiem jest Ojciec, który narodził się jako Syn, a następnie pojawił się jako Duch Święty

Zatem według tej herezji Syn Boży był swoim Ojcem a obecnie jest Duchem Świętym. To jedna osoba. Koniec kropka.

(więcej…)