Doktryna predestynacji w 10 prostych punktach


Westministerskie Wyznanie Wiary

Westminsterskie Wyznanie Wiary jest bardzo pomocne w zrozumieniu doktryny o predestynacji. W rozdziale trzecim Westminsterskiego Wyznania Wiary z 1646 roku mówi się o odwiecznych Bożych postanowieniach.

Rozdział 3. Odwieczne Boże postanowienie
.
I. W wieczności Bóg zarządził wszystko co się dzieje w czasie i uczynił to niezależnie i nieodmiennie, kierując się jedynie swoją własną mądrą i świętą wolą. Jednak czyniąc to, nie stał się w żadnym sensie źródłem grzechu, nie pogwałcił woli żadnego stworzenia, ani też nie usunął swobodnego działania wtórnych przyczyn, lecz raczej je ustanowił.
.
II. Chociaż Bóg wie wszystko co zdarzyć się może we wszystkich okolicznościach, to jednak Jego postanowienie nie jest oparte na uprzedniej wiedzy, lecz jest niezależne od niej.
.
III. Przez swoje postanowienie i dla okazania Swej chwały Bóg przeznaczył pewnych ludzi i aniołów do wiecznego życia, innym postanowił wieczną śmierć.
.
IV. Aniołowie i ludzie, którzy podlegają Bożemu przeznaczeniu, są jasno i nieodmiennie wyznaczeni, a ich liczba jest na zawsze ustalona i nie może zostać ani zwiększona ani zmniejszona.

(więcej…)

Okiem Kalwinisty – więcej zbawionych czy potępionych?

Kwestia nieporozumienia

Nie ma wątpliwości, że spośród wszystkich doktryn Kalwninizmu tak zwane Limitowane Odkupienie jest najbardziej niezrozumianą i kontrowersyjną. Niestety wielu interpretuje ją jako wskazanie na zbawienie ograniczone samo w sobie, czego skutkiem jest niewielu zbawionych. Charles H. Spurgeon książę kaznodziejów i kalwinista z pewnością tak nie myślał, co wykaże jego poniższe kazanie.

(więcej…)

Do czego przeznaczył nas Bóg?

1 Tes. 5:9 Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz abyśmy otrzymali zbawienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa;

Ostrożnie z tym zbawieniem

Po nabożeństwie i mojej usłudze, usłyszałem m. in. od jednego Brata: „…z tym «nieutraceniem zbawienia», to trzeba ostrożnie …”. Zabrzmiało to trochę jak zarzut. Następnie dowiedziałem się, że taka nauka, to nic innego jak – „ewangelia sukcesu”. Zarzucono mi coś, czego jestem od jakiegoś czasu – śmiertelnym wrogiem. Między innymi mój blog jest tego wyrazem. Długo rozmawiałem na ten temat i inne tematy także, z Braćmi i Siostrami tego Zboru. Oczywiście w duchu braterskim. Cały tydzień (do dnia publikacji tych refleksji) – rozważałem to w swoim sercu przed Panem, jako moje doświadczenie. I tym, pragnę się jeszcze podzielić.

(więcej…)

Ograniczone odkupienie: Śmierć Chrystusa czyni zbawienie możliwym, czy pewnym?

 

Uniwersalne odkupienie

Niektórzy sugerowali, że śmierć Chrystusa osiągnęła odkupienie wystarczające dla wszystkich ludzi, jeśli tylko by uwierzyli. Korzystają z tego jednak tylko nieliczni, bo tylko nieliczni wierzą. Mówią oni: Chrystus osiągnął zbawienie, które wystarcza dla wszystkich, ale w rzeczywistości tylko niektórzy będą zbawieni.

Oczywiście zapłacenie ceny za wykup niewolnika nie oznacza jeszcze jego rzeczywistego uwolnienia. Nabycie zbawienia i jego udzielenie nie jest dokładnie tym samym. Ale musimy tu dobrze zrozumieć kilka rzeczy:

(więcej…)

Hiper-kalwinizm, zło gorsze od arminianizmu

Definicja hiper-kalwinizmu

Przesadny lub niezrównoważony typ reformowanej teologii związanej z rygorystycznymi i szczególnymi baptystami pochodzenia angielskiego oraz z holendersko-amerykańskimi grupami reformowanymi. Posiada swe korzenie w XVIII wieku i zawsze była teologią mniejszości, grupa i dziś jest niezwykle mała. Jest to system teologiczny skonstruowany tak, aby wywyższyć honor i chwałę Boga, a czyni to ostro minimalizując moralną i duchową odpowiedzialność grzeszników.
.
Podkreśla nieodpartą łaskę do tego stopnia, że wydaje się, że nie ma rzeczywistej potrzeby ewangelizowania;

.
Sinclair Ferguson, et. al., editors, The New Dictionary of Theology (InterVarsity Press, 1988), s.v. Hyper-Calvinism, s. 324.

Cechy religii

 • Porzucenie nakazu ewangelizacji
 • Zaprzeczenie potrzeby wzywania do upamiętania i wiary
 • Błędnie interpretowana Boża suwerenność
 • Źle pojęta chwała Boża

(więcej…)

Arminianizm: analiza Artykułu II Remonstrancji

Artykuł II Remonstrancji stwierdza o nieograniczonym odkupieniu, to jest że Chrystus umarł za wszystkich ludzi na całym świecie jacy kiedykolwiek życli bez wyjątku, w tym wszystkich idących do piekła na zatracenie wieczne

Czcisz Boga czy bożka?

Chrystus, ktróry umarł za wszystkich ludzi jacy kiedykolwiek żyli na świecie, umarł także za wszystkich idących na wieczne zatracenie do jeziora ognistego, w tym za Judasza Iskariotę i Antychrysta. Jego ofiara zastępcza była niewystarczająca, przelana przez Niego krew nie wystarcza do uśmierzenia Bożego gniewu. W rzeczywistości ofiara Chrystusa ne ma żadnej wartości dopóki w centrum nie pojawi się człowiek dokonujący własciwej decyzji „przyjęcia zbawienia”.  Oto idol i rzeczywisty suweren tego systemu: człowiek i jego wolna wola.

(więcej…)

Choćbyś zmiażdżył Hunta w moździerzu tłuczkiem…

Oto ostateczny powód dla którego Dave Hunt i ludzie do niego podobni odrzucają prawdę Pisma. Jest to powód prozaiczny. Oni nie chcą słuchać tego, co jest w Piśmie objawione. Zamiast tego będą uparcie wczytywać do Świętego tekstu swoje z góry ustalone ludzkie doktryny.

Jan 6:37-40; 44

37 Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który przyjdzie do mnie, nie wyrzucę precz.

38 Zstąpiłem bowiem z nieba nie po to, żeby czynić swoją wolę, ale wolę tego, który mnie posłał.

39 A to jest wola Ojca, który mnie posłał, abym nie stracił nic z tego wszystkiego, co mi dał, ale abym to wskrzesił w dniu ostatecznym.

40 I to jest wola tego, który mnie posłał, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w niego, miał życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.

44 Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie mój Ojciec, który mnie posłał. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.


 • Wszyscy dani Jezusowi przez Ojca przyjdą do niego bez wyjątku, wers 37
 • To co czyni Jezus jest wolą Ojca, wers 38
 • Wolą Ojca jest to, żeby nikt, kto został Chrystusowi dany przez Ojca, przez Chrystusa nie został utracony, wers 39
 • Każdy kto jest dany Synowi przez Ojca musi do Niego przyjść, nie zostanie przez Niego utracony, w konsekwencji posiada życie wieczne, wers 40
 • Wszyscy, którzy przychodzą do Syna muszą być pociągnięci przez Ojca, nikt inny nie jest tego w stanie uczynić, wers 44
 • Ojciec oddaje Synowi wybranych zanim ci do Niego przychodzą

Konkluzja: Wybrani do zbawienia napewno osiągną życie wieczne ponieważ z całą pewnością nikt się nie może oprzeć powołaniu Bożemu. Powołani do zbawienia nie są wszyscy lecz konkretna grupa ludzi. Wszyscy wybrani napewno przyjdą do Jezusa, żaden z nich nie będzie mógł się temu oprzeć. Wszyscy wybrani zostaną wskrzeszeni w dniu ostatenczym.


JW: Wierzę Dave, że ten fragment bardzo wyraźnie naucza, że ​​Ojciec dał i wybrał ludzi dla Syna, że dawanie Ojca poprzedza przyjście osoby do Chrystusa, że ​​jest to gramatycznie w tekście. Nie ma sposobu, aby argumentować, że dawanie Ojca nie następuje przed przyjściem człowieka do Chrystusa, a werset 39 mówi nam, że wolą Ojca dla Syna jest to, że z tego, co mu zostało dane, nic nie traci. Wierzę, że to dowodzi, że Jezus jest potężnym Zbawicielem, który ratuje wszystkich, których zbawia, i nie ma czegoś takiego, jak próba zbawiania. Jak rozumiesz Jana 6:37-39?

DH: Cóż, James, jak powiedziałbyś w swoich rozmowach z katolikami, mormonami lub kimkolwiek innym, musimy zrozumieć, Pismo w kontekście całego Pisma. I wierzę, że to co nam mówi, na przykład, to że są wybrani zgodnie z uprzednią wiedzą Boga, przedwiedzą Boga, przewidział, których przeznaczył i tak dalej …

(więcej…)

Kalwinizm w pigułce

Definicja doktryn łaski

Aby zobaczyć jak wspaniała prawda wszystkich doktryn łaski ukazana została w rozważanym fragmencie Pisma potrzebujemy najpierw zdefiniować czym one są.

 • Obecne od czasów Apostolskich, widoczne elementy współczesnego Kalwinizmu zawarte były tak w pismach Ojców Apostolskich jak i wczesnych Ojców Kościoła.
  .
 • Augustyn rozwinął te doktryny tak, że w 529 roku herezja Pelagianizmu została ostatecznie obalona na synodzie w Orange  a Jan Kalwin przywrócił je Kościołowi po okresie ciemnowiecza Rzymskiego katolicyzmu.
  .
 • W XII wieku doktryny te były pielęgnowane przez Waldensów, ówczesnych „protestantów” prześladowanych przez Rzymski katolicyzm.
  .
 • W XVII wieku kościół reformowany, w odpowiedzi na herezję Arminian zwanych Remonstrancją, w latach 1618 -1619 uporządkował 5 doktryn łaski nadając im nazwy tak, aby utworzyły akronim TULIP.

T otalna deprawacja – nikt nie jest w stanie przyjść z własnej woli do Boga
U silna i bezwarunkowa elekcja – Bóg wybrał do zbawienia konkretnych ludzi nie zwracając uwagi na ich zasługi czy chęci
L imitowane odkupienie – zbawieni zostali tylko wybrani do tego
I  nieodparta łaska – wszyscy będący w Bożym planie  zostaną efektywnie zbawieni
P rzetrwanie świętych – wszyscy, którzy zostali zbawieni nigdy wiary nie utracą, przez to mają pewność osiągnięcia celu zbawienia, społeczności z Bogiem

Jeden urywek Pisma zawiera odniesienie do wszystkich powyższych doktryn. Jest nim tekst 1 i 2 rozdziału Listu do Efezjan.

(więcej…)

Ograniczone odkupienie: Jaki był cel śmierci Chrystusa?

Czego dokonała śmierć Chrystusa?

Musimy przyjrzeć się fragmentom Pisma, które mówią o tym czego przez swoją śmierć Chrystus dokonał. Są wersety, które ukazują co Bóg zamierzył osiągnąć przez śmierć Chrystusa:

Łuk. 19:10 Bo Syn Człowieczy przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło

– Jasno wynika z tego, że Bóg przez śmierć Chrystusa w rzeczywistości zamyślił zbawić zgubionych grzeszników.

Mat. 1:21  I urodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów.

– Cokolwiek więc było potrzebne, by zbawić grzeszników, miało zostać dokonane przez Jezusa Chrystusa.

1 Tym. 1:15 Wiarygodne to słowa i godne całkowitego przyjęcia, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy.

– Nie pozwala nam to przypuszczać, że Chrystus przyszedł, aby po prostu uczynić zbawienie możliwym; podkreśla to, że przyszedł, by grzeszników rzeczywiście zbawić.

(więcej…)

Ograniczone odkupienie: Prawdziwy cel śmierci Chrystusa

Kilka definicji

Aby być pewnym zamierzonego skutku musisz użyć właściwych środków; zrobienie czegoś we właściwy sposób pewnie prowadzi do zamierzonego celu. Pismo jasno mówi o tym, że to Bóg (Ojciec, Syn i Duch) zaplanował zbawienie ludzi.

Dzieło Chrystusa to środek do realizacji tego planu. Jako że Bóg zawsze działa we właściwy sposób, musimy uznać, że wszyscy prawdziwie odkupieni to ci, których On postanowił odkupić. W przeciwnym razie, Bóg poniósłby porażkę w osiągnięciu tego, co zamierzył.

(więcej…)

Ograniczone odkupienie: Dzieło Chrystusa jest środkiem użytym dla udzielenia nam zbawienia

Dwa aspekty dzieła Chrystusa

W dziele naszego zbawienia możemy wyróżnić dwa działania Chrystusa. Nie mam tu na myśli odwiecznego planu dotyczącego naszego zbawienia, ale tylko działania, które je umożliwiły, dokonane w historycznym czasie.

Te dwa historyczne działania Chrystusa to:

 1. Jego ofiarowanie siebie samego w przeszłości i
 2. Jego wstawiennictwo teraz

(więcej…)

Potępiony, choć dzięki Bogu doskonały i sprawiedliwy

Teologia bólu

Istnieje w „chrześcijańskim” światku swoista teologia masochizmu soteriologicznego. Otóż chodzi o założenie, że człowiek wierzący, zbawiony, uświęcony, usprawiedliwiony z wszystkich grzechów cały czas może stracić zbawienie. Jednym z fragmentów Pisma, na jaki powołują się przedstawiciele tej doktryny jest tekst

Hebr. 10:38 A sprawiedliwy będzie żył z wiary, lecz jeśli się ktoś cofnie, moja dusza nie będzie miała w nim upodobania.

Argumentacja jest następująca

 • słowo ktoś nie występuje w tekście greckim
 • sprawiedliwy to ten, kto wierzy
 • wiara prowadzi do życia wiecznego
 • jeśli sprawiedliwy przestanie wierzyć (cofnie się) straci zbawienie, Bogu taka osoba przestanie się podobać

Zatem osoba, za którą umarł Chrystus zmazując jej wszystkie grzechy (Kol. 2:13) w tym grzech niewiary (Jan 16:8-9), kogo usprawiedliwia Bóg (Ryzm. 8:33), za kim Chrystus się wstawia (Rzym. 8:34), Duch Święty się wstawia (Rzym. 18:26), kogo Syn obiecał nie utracić lecz doprowadzić do końca zbawienia czyli do nieba (Jan 6:39), kogo wiara strzeżona jest przez moc Bożą (1 Piotra 1:5), ktoś komu została przypisana doskonała sprawiedliwość Chrystusa (Filip. 3:9) może pewnego dnia zdecydować aby nie wierzyć i przez to pójść na zatracenie.

Jest ewidentnym, że powyższa nauka ma demoniczne pochodzenie i godzi tak we wszystkie Trzy Osoby Jednego Boga jak i w Jego skończone i kompletne dzieło zbawienia.

(więcej…)

Nasi przyjaciele, czteropunktowi arminianie

Akrostych (gr. akróstichos od ákros – zewnętrzny, szczytowy, końcowy i stíchos – wiersz) – utwór wierszowany, w którym niektóre z kolumn liter, sylab lub wyrazów dają dodatkowo całe wyrazy, frazy lub zdania. Kolumny takie mogą być czytane w dół, w górę, lub naprzemiennie. – źródło

Pięć punktów Kalwinizmu

Totalna deprawacja
Usilna i bezwarunkowa elekcja
Limitowane odkupienie
I nieodparta łaska
Przetrwanie świętych

Pytanie: Niektórzy mówią, że tak naprawdę nie można uznawać jednej, dwóch czy trzech z doktryn odnoszących się do pięciu punktów Kalwinizmu, ale że one wszystkie są ze sobą spójne. Jeśli zamierzasz je uznać, uznajesz je wszystkie. Czy zgodzicie się ze mną?

(więcej…)

Dave Hunt: Polowanie na kalwinistycznego chochoła, część 2

 

Dave Hunt głosi porażkę Chrystusa

Dave Hunt wierzy, że Chrystus umarł za wszystkie grzechy wszystkich ludzi. To oznacza, że Chrystus umarł za wszystkich którzy pójdą na zatracenie i tym samym zawiódł jako Zbawiciel. Interpretacja Hunta tekstu 1 Tym. 2:1-6 prowadzi do konkluzji, że Chrystus wstawia się do Ojca za tymi, którzy skończą w piekle… James White wykazuje błędy Hunta oraz uczy go sztuki interpretacji Pisma w kontekście

Dave Hunt: Porozmawiajmy zatem o zbawieniu. Jan 3:16Albowiem tak Bóg umiłował świat”. Teraz powiesz, że chodzi tam tylko o wybranych, że świat przez Niego może zostać ocalony, że nie przyszedł i tak dalej…  Zobacz, kiedy czytam Biblię, odnoszę wrażenie, że Bóg kocha wszystkich. On nie chce, aby ktokolwiek zginął. Możesz iść do 1 Tym. 2 i tak dalej…

James White: Co zrobiłem w Książce Wolność Garncarza, w której wspomniałem o tych fragmentach

DH: Nie słyszałem tego

JW: W porządku

DH: Co tam czytamy, co napisałeś o tych fragmentach?

JW: Cóż, jest cały rozdział o Mat. 23:36-39, 1 Tym. 2:4 i 2 Piotra 3:9.I bardzo krótko, ponieważ chcę dostać się do Jana 6 w czasie, który mamy, ponieważ myślę, że jeśli chcemy porozmawiać o prostych słowach, to są to najprostrze słowa, jakie znam.

(więcej…)

Ograniczone odkupienie: Bóg Duch, Sprawca naszego zbawienia

Biblia mówi o trzech rzeczach, w których Duch Święty pracuje razem z Ojcem i Synem w dziele naszego odkupienia. Te działania wskazują na to, że i On jest sprawcą naszego zbawienia.

Po pierwsze

Ludzkie ciało, które przyjął Syn, kiedy został człowiekiem zostało w ciele Marii stworzone przez Ducha Świętego

Mat. 1:18 A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak: Gdy Maria, jego matka, została zaślubiona Józefowi, zanim się zeszli, okazało się, że jest brzemienna z Ducha Świętego.

(więcej…)

Atak bezbożnego psychopaty na chrześcijaństwo

Chrześcijańska ewangelia

„Mam własną prywatną opinię, że nie ma czegoś takiego jak głoszenie ukrzyżowanego Chrystusa, o ile nie głosicie tego, co teraz nazywa się „kalwinizmem”. Swoje idee wyrażam zawsze odważnie. Kalwinizm to pseudonim. Kalwinizm to Ewangelia i nic więcej.
.

 • Nie wierzę, że możemy głosić Ewangelię, jeśli nie nauczamy usprawiedliwienia przez wiarę bez uczynków;
 • ani jeśli nie głosimy suwerenności Boga w udzielaniu łaski;
 • ani dopóki nie wywyższamy miłości Jahwe, która dokonuje wyboru, jest niezmienna, wieczna, podbijająca;
 • ani też, jak sądzę, nie możemy głosić Ewangelii, jeśli nie opieramy się na ograniczonym odkupieniu, które Chrystus uczynił dla swojego wybranego ludu;
 • nie mogę też zrozumieć ewangelii, która pozwala świętym odpaść, gdy zostaną wezwani, i krzywdzi dzieci Boże, zezwalając aby zostały spalone w ogniu potępienia, po tym jak uwierzyli.

Brzydzę się takiej ewangelii. Ewangelia biblijna nie ma z nią nic wspólnego. Chrystusa ukrzyżowanego głosimy w inny sposób, a wszystkim przeciwnikom odpowiadamy: „Nie tak nauczyliśmy się Chrystusa”
.
[Spurgeon’s Sermons, tom. I (Baker Books, przedruk 2007), 88-89.]

(więcej…)

Beze mnie nic uczynić nie możecie

Pozycja biblijna

Zbiorcza nauka Pisma Świętego jest taka, że nikt z upadłych ludzi, czyli wszystkich, nie jest w stanie poszukiwać Boga. Ani zewnętnrze objawienie, czyli stworzony świat, ani wewnętrzne objawienie, czyli ludzkie sumienie nie mogą przyprowadzić do Boga, choć nieustannie na Niego wskazują, tak, że wszyscy są bez wymówki. Sprawa jest beznadziejna do takiego stopnia, że nawet lektura Biblii, czyli spisanego objawienia, na nic się nie zda upadłemu umysłowi, ponieważ uzna treść albo za głupstwo albo za zgorszenie.

Tylko Boża interwencja, będąca wyłącznym i monergistycznym dziełem Trójjedynego Jahwe umożliwia zmianę tej sytuacji. Prawda Pisma, ewangelia, może zbawić tylko tych, którzy zostaną narodzeni na nowo. Tylko narodzona na nowo osoba jest w stanie rozumieć naukę spisanego Słowa i uwierzyć w dzieło Chrystusa.

„Człowiek na dnie studni nie żyje. Nie żyje od dawna. Zaszło już stężenie mięśni, mech rośnie na nim, a ty możesz rzucić wszystkie liny, jakie tylko chcesz, a to nie będzie miało znaczenia, ponieważ gość jest sztywny. On należy do kostnicy. On jest martwy. Reformowana koncepcja polega na tym, że Bóg Ojciec trzyma drabinkę linową, a Pan Jezus schodzi po drabinie, wybiera człowieka, wskrzesza go do życia duchowego i wyciąga go ze studni. I że robi to dla określonych wybranych ludzi.” – James White

(więcej…)