Czy ograniczone odkupienie jest biblijne?

Wstęp

Proszę zauważ – ponieważ ten artykuł jest częścią naszej serii na temat „Czym jest Kalwinizm?”, przedstawiamy pełny 5-cio punktowy obraz Kalwinizmu. Wierzymy, że 5-cio lub 4-ro punktowi Kalwinizm jest zagadnieniem, na które Chrześcijanie mogą  „zgodzić się na niezgodę.”

A więc podczas gdy ten artykuł będzie mocno argumentować w stronę 5-cio punktowego Kalwinizmu, nie chcemy w żaden sposób ubliżać wierze osób, które przystają do 4-ro punktowego Kalwinizmu. Pragniemy zauważyć, że wielu z naszych autorów jest 4-ro punktowymi Kalwinistami. Prosimy także aby osoba czytająca ten artykuł zapoznała się z napisanymi przez nas argumentami ‘przeciwko ograniczonemu odkupieniu’. Jak także, w kwestii pełnego zrozumienia tego zagadnienia z zapoznaniem się z artykułem na temał ‘nieograniczonego odkupienia’.

(więcej…)

Czy wczesny kościół wierzył w doktryny łaski?

 

Wprowadzenie

Istnieje wiele stron internetowych (niektóre dość straszne, inne nieco naukowe, ale równie straszne), które próbują odwieść czytelników, by uwierzyli w to, że z wyjątkiem Augustyna, lub przynajmniej do czasów Augustyna, wczesny kościół nie wierzył w

To jest tragedia. Dlaczego? Po obfitej konsultacją z pierwotnymi źródłami doktryn reformacji, czytelnik z pewnością może znaleźć „etapy niemowlęce” wszystkich tych ewangelicznych doktryn w pismach wczesnego kościoła. I nie tylko można je znaleźć w „etapach niemowlęcych”, ale także pojawiają się dość szczegółowo u wielu wczesnych pisarzy.

(więcej…)

Jego wiara w nas

Efez. 3:12 W nim mamy śmiałość i przystęp z ufnością przez wiarę jego.

W jedenastym rodziale Listu do Hebrajczyków czytamy, że wiara jest podstawą tego, czego się spodziewamy, i dowodem tego, czego nie widzimy. Według drugiego rozdziału Listu do Efezjan wiara jest Bożym darem łaski; oznacza to, że ma ona swoje pochodzenie w Bogu a nie w człowieku. Zgodnie z piątym rozdziałem Listu do Galacjan wiara jest owocem Ducha. Widzimy zatem, że Ojciec i Duch Święty, dwie Boże Osoby mają czynny udział w dyspozycji wiary.

Jaki udział ma Syn, czyli trzecia Osoba Boża? Fragment z listu do Efezjan wskazuje, że wiara jaka jest w osobach zbawionych ma swoje źródło właśnie w Chrystusie. Jest to, mówiąc dosłownie, doskonała, w pełni wystarczająca wiara w Syna, udzielona przez Ducha Świętego z woli Ojca każdemu odkupionemu człowiekowi.

(więcej…)

Dar Ojca dla Syna

Sens zbawienia

Wybrani przez Ojca ludzie przeznaczeni do zbawienia są darem Ojca dla Syna. Zbawienie ludzkości nigdy nie było celem samym w sobie. Nasze zbawienie jest produktem ubocznym. Celem głównym zbawienia było okazanie Boskiej chwały oraz zapewnienie przez Ojca wiecznej chwały i uwielbienia Synowi.

To dlatego Chrystus nosi miano πρωτότοκος prototokos– najznamienitszy, niepodzielny suweren wszelkiego stworzenia.

(więcej…)

Boża suwerenność

Błędne zrozumienie istoty Boga

Arminianin powie, że Bóg nie może naruszyć ludzkiej woli. Artykuł IV Remonstrancji stwierdza, że człowiek może skutecznie przeciwstawić się woli Ducha Świętego, tym samym wnioskujemy, że wola człowieka dominuje nad wolą Bożą. Arminianin wierzy, że to on decyduje czy będzie zbawiony odbierając Bogu suwerenność nad człowiekiem.

Neomontanista (szeroko pojęty ruch zielonoświątkowy) idzie o krok dalej i stwierdzi, że Bóg tak mocno kocha wierzących, że z radością spełni jego wolę jeśli ten przychodzi do Niego z wiarą. Mało tego, Bóg nie tylko pragnie spełniać wolę człowieka, ale też nie może nic uczynić bez udziału człowieka!

Neomontanista nie tylko odbiera Bogu suwerenność nad człowiekiem ale też suwerenność w czynieniu Swojej woli na ziemi. I tak zielonoświątkowy samozwańczy prorok, Kacper Potocki stwierdza:

„Bóg ma moc ale nie może jej używać jeśli nie ma do dyspozycji człowieka,

(więcej…)

O grzechu niewiary

Jezus umarł za wszystkie grzechy wszystkich ludzi jacy żyli na świecie, natomiast warunkiem otrzymania przebaczenia jest przyjście do Jezusa i wyznanie Mu swoich grzechów, przyjęcie Go jako swojego osobistego Zbawiciela! Jak ktoś był niewierzący, ale się nawrócił, to będzie zbawiony czy nie?

Takie, lub podobne twierdzenia będą wypowiadać zwolennicy dożywotniego okresu próbnego, którym jest arminianizm. W zasadzie z natury wszyscy ludzie to arminianie, ponieważ uważają, że wolna wola człowieka nie może być przez Boga naruszona, człowiek jest w stanie sam przyjść do Boga oraz jest zobowiązany do utrzymania swojego zbawienia.

(więcej…)

Ordo Salutis – porządek zbawienia

Czym jest Ordo salutis?

Ordo salutis (z łac. „porządek zbawienia”) odnosi się do serii koncepcyjnych kroków wewnątrz chrześcijańskiej doktryny zbawienia. Został zdefiniowany jako „tehcniczny termin protestanckich dogmatów wyznaczających nieprzerwane kroki w pracy Ducha Świętego w przeznaczaniu do zbawienia”. Wszystkie fazy następują po sobie, jednak niektóre ich elementy występują progresywnie a inne natychmiastowo. Termin „Ordo salutis” po raz pierwszy został użyty przez luterańskich teologów w połowie lat dwudziestych  XVII wieku.

(więcej…)

Wczesnochrześcijańskie doktryny łaski

Drogi czytelniku, chciałbym zabrać Cię w niesamowitą podróż, być może podróż Twojego życia. Jej celem będzie kościół wczesnochrześcijański. Spotkamy się z uczniami Apostołów, którzy siedząc u podnóżka ich stóp z zapartym tchem przysłuchiwali się głoszonej z mocą nauce,  odkrywając nieskończoną łaskę, dobroć, miłosierdzie i sprawiedliwość Pana panów i Króla królów. Spotkamy się również z następcami uczniów Apostołów i zobaczymy, że przekazywana z pokolenia na pokolenie nauka apostolska nie zmieniła się, a prawdy Pisma Świętego zostały zachowane.

Poznajmy wiarę pierwszego kościoła i przekonajmy się, czy Twoja wiara jest wiarą Apostołów. Zapnijmy pasy. Czas w drogę!

(więcej…)

Baczcie abyście nie utracili wiary

Baczcie, abyście nie utracili wiary, bo pomimo iż Boży to dar, od was zależy czy ją zachowacie. A bez wiary nie można podobać się Bogu, kiedy zatem utracicie wiarę, zostaniecie wymazani z księgi żywota. Zatem drżyjcie i bójcie się o swoje zbawienie, bo to od was zależy, czy je utracicie. III List św. Trofima do Laodycean

Ten fikcyjny i całkiem zmyślony tekst nieistniejącego listu wyraża przekonanie i wiarę wielu braci w Chrystusie, którzy swoją nadzieję wprawdzie złożyli w Panu panów i Królu królów, Jedynym i prawdziwym Bogu i zbawicielu Jezusie Chrystusie, lecz żyją w strachu przed utratą zbawienia.

Strach zupełnie zbędny ponieważ…

(więcej…)

Synod w Orange – „Kalwinizm” w 529 roku?

Synod w Orange został zwołany w 529 roku z powodu kontrowersji między nauką Augustyna a Pelagiuszem. Kontrowersja ta dotyczyła oJdpowiedzialności człowieka za swoje zbawienie oraz roli łaski Bożej. Pelagianie uważali, że ludzie rodzą się niewinni, tzn. że nie istnieje coś takiego jak grzeszna natura bądź grzech pierworodny. Skutkiem tego utrzymywali, że można w tym życiu osiągnąć stan bezgrzesznej doskonałości.

Na synodzie w Orange zajęto się doktryną semipelagianizmu mówiącą, że rodzaj ludzki, mimo iż upadły i posiadający grzeszną naturę, jest mimo tego wciąż na tyle dobry, że może uzyskać łaskę Bożą poprzez akt nie odrodzonej woli ludzkiej. Czytając Kanony synodu w Orange można zobaczyć, skąd Jan Kalwin czerpał swe poglądy na temat całkowitego zepsucia rodzaju ludzkiego.

Poniżej kanony II Synodu w Orange

(więcej…)

Sześć powodów do modlitwy

Po co modlitwa?

Czy to w ogóle konieczne, aby się modlić? To pytanie jest czasami zadawane dziś. Podobno było ono popularne również ponad 500 lat temu.  W swojej słynnej książce,”Instytuty religii chrześcijańskiej”, Jan Kalwin poświęca mnóstwo czasu modlitwie i podaje wiele powodów, dlaczego ty i ja powinniśmy się modlić.

„Ale ktoś powie”, – pisze Kalwin, – „czy Bóg nie wie bez przypominania, czym jesteśmy zmartwieni i czego potrzebujemy? Wydaje się więc, że to może być zbyteczne, by niepokić Go swoimi modlitwami… Ale ci, którzy tak rozumują, nie zauważyli, w jakim celu Pan polecił swoim ludziom, aby się modlili:  zarządził On to nie tyle ze względu na Siebie, ale ze względu na nas”.

Michael Horton wspomina poniekąd rozpowszechnioną rozmowę:

„Czasami ludzie pytają mnie: po co się modlić, skoro Bóg jest suwerenny? Odpowiadam: po co mielibyśmy się modlić, gdyby Bóg nie był suwerenny? I chociaż powodów jest więcej, oto sześć najważniejszych, dla których każdy chrześcijanin powinien się modlić, według tego, jak Kalwin przedstawia to w swoich Instytutach”

(więcej…)

Aby wszyscy ludzie zostali zbawieni

1 Tym. 2:1-7
1 Zachęcam więc przede wszystkim, aby zanoszone były prośby, modlitwy, wstawiennictwa i dziękczynienia za wszystkich ludzi;

.
2 Za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne, z całą pobożnością i uczciwością.
.
3 Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Boga, naszego Zbawiciela;
..
4 Który chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy.
.
5 Jeden bowiem jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus;
.
6 Który wydał samego siebie na okup za wszystkich, na świadectwo we właściwym czasie.
.
7 Ze względu na nie zostałem ustanowiony kaznodzieją i apostołem – mówię prawdę w Chrystusie, nie kłamię – nauczycielem pogan w wierze i prawdzie.

Intencja arminian

Muszę powiedzieć kilka słów o tym jak arminianie podchodzili do tego tekstu zanim udostępniłem swoją egzegezę. Obok 2 Piotra 3:9, 1 Tymoteusza 2:4, jest zdecydowanie najczęściej cytowanym wersetem, którego używają arminianie przeciwko kalwinistom. Ukryta intencja arminian cytowaniem, „Który chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni”, jest taka żeby stłumić jakąkolwiek myśl, że Bóg ma wybrane osoby które będą zbawione, i żeby zaprzeczyć szczególnej intencji w odkupieniu, jak również żeby zanegować jakąkolwiek myśl, że Bóg ma nadzwyczajną zbawczą miłość dla swoich dzieci. (więcej…)

Arminianizm – korzeń chrześcijańskiego liberalizmu

Arminianizm jest „naturalny” w pewnym sensie, w którym reprezentuje charakterystyczne wypaczenie nauczania Biblii przez upadły umysł człowieka.” – J.I. Packer

Czym jest Arminianizm?

Remonstrancja czyli teologia utworzona przez Arminiusza oparta została o pięć Artykułów:

 • Artykuł I stwierdzia, że wybranie do zbawienia jest zależne od wiary w Chrystusa (wiara poprzedza wybranie) oraz że Bóg wybiera do zbawienia tych, o których Bóg wiedział, że będą mieli wiarę w Niego
  .
 • Artykuł II stwierdza o nieograniczonym odkupieniu, to jest że Chrystus umarł za wszsytkich ludzi na całym świecie jacy kiedykolwiek życli bez wyjątku, w tym wszystkich idących do piekła na zatracenie wieczne
  .
 • Artykuł III potwierdza całkowitą deprawację człowieka tzn. że człowiek nie może zbawić samego siebie
  .
 • Artykuł IV uznaje, że człowiek jest suwerenem nad Bogiem ponieważ wola człowieka nie może być przez Boga naruszona, i człowiek sam musi bez niczyjej pomocy zdecydować, czy chce być zbawiony
  .
 • Artykuł V stwierdza, że zbawienie jest zależne od człowieka i może być utracone
  .

Synod w Dort

Obradował w 1618 roku przez sześć miesięcy po rozpatrzeniu spisanego protestu i wysłuchaniu argumentów uznał nauki Arminiusza i jego naśladowców jako niezgodne z Biblią i wyznaniem Kościoła Holandii.  A tak naprawdę posunęli się nawet do tego, że nazwali Remonstrancję i jej doktryny jako formę pelagiańskiej herezji. Współcześni arminianie z tym się nie zgadzają twierdząc, że jest to zarówno niesprawiedliwe jak i krzywdzące.
. (więcej…)

Doktryny łaski u Ojców Kościoła

Kalwinizmu nie wymyślił Jan Kalwin. Nie wymyślił go także Augustyn. Nie wymyślili go Ojcowie Kościoła, ani Ojcowie Apostolscy. Nie wymyślili go nawet Apostołowie.

Pod pojęciem kalwinizm kryje się pięć doktryn, jakie znajdziemy w Piśmie Świętym:

Dziś skupimy się na Ojcach Kościoła czyli uczniach Apostołów Baranka. Rozważając ich pisma zobaczymy, że byli oni kawlinistami. Aby uprościć rozważania, w celu zaznaczenia do której doktryny łaski odnosi się dany cytat Ojca Apostolskiego przyjmiemy następujące oznaczenia:

(T) – Totalna deprawacja
(U) – Usilna i bezwarunkowa elekcja
(L) – Limitowane odkupienie
(I) – I nieodparta łaska
(P) – Przetrwanie świętych
(Ł) – Zbawienie z łaski przez wiarę, uczynki owocem

(więcej…)

Przetrwanie świętych

Konsekwencją tego co już zostało powiedziane o doktrynach łaski (Totalna deprawacja, Usilna i bezwarunkowa elekcja, Limitowane odkupienie, I nieodparta łaska) jest doktryna Przetrwania świętych, czyli że ludzie Boży wytrwają do końca i nie będą zgubieni. Wcześniej poznani są przeznaczeni, przeznaczeni są powołani, powołani są usprawiedliwieni, a usprawiedliwieni są uwielbieni. Nikt z tej grupy nie jest zgubiony. Należeć do tej grupy oznacza być wiecznie bezpiecznym.

Ale chodzi nam o coś więcej gdy mówimy o doktrynie przetrwania świętych. Chodzi nam o to, że święci będą i muszą wytrwać w posłuszeństwie, które pochodzi z wiary. Elekcja jest bezwarunkowa, ale gloryfikacja nie jest. Istnieje wiele ostrzeżeń w Piśmie, że ci, którzy nie trzymają się mocno Chrystusa, mogą na końcu być zgubieni. Poniższych osiem tez podsumowuje nasze zrozumienie tej istotnej doktryny.

(więcej…)

I nieodparta łaska

Z angielskiego Irresistible Grace, czyli łaska, której nie można się oprzeć, rozumianej jako determinujący dar Boga. Działanie Boga, któremu nie można się oprzeć. Łaska skuteczna jest w opozycji pojęciowej do łaski wystarczającej i niektórych koncepcji wolności i wolnej woli. Doktryna przyjmuje, że człowiek nie ma żadnego udziału w pierwotnym nawróceniu; dopiero nowa, odnowiona wola współdziała z Duchem Świętym w jego dalszym działaniu. (więcej…)

Pewność zbawienia chrześcijanina

Dwa poglądy

W historii chrześcijaństwa temat osobistej pewności zbawienia chrześcijanina zawsze był gorącym tematem; w samej Teologii Reformowanej mamy purytan i pastorów z różnymi przekonaniami na ten temat. Jeden punkt widzenia mówi, że pewność zbawienia jest czymś nierozdzielnym ze zbawiającą wiarą i każdy zbawiony ma w jakimś stopniu tę pewność, która została zasiana w jego sercu w momencie zbawienia.

Z drugiej strony są teolodzy mówiący, że pewność zbawienia jest czymś, co trzeba osiągnąć i dochodzi się do tego dopiero po latach chrześcijańskiego życia. Kolejną ważną kwestią do rozważenia w tym temacie jest to, od czego ostatecznie zależy pewność? Jedni mówią, że tylko od osobistej wiary w Ewangelię, a uczynki i praktyka nie powinny podważać tej pewności, nawet jeśli pozostawiają wiele do życzenia. Inni znów wykazują, że wiara w Pana Jezusa i osobiste uświęcenie są nierozdzielne i nikt, kto żyje w grzechu i nie pełni uczynków świadczących o pokucie, nie może być spokojny o to, że jest zbawiony. (więcej…)

Czy Bóg kocha wszystkich?

Czy biblijnym jest twierdzenie, z że Bóg kocha wszystkich  zarówno chrzescijan, jak i nie chrzescijan? Czy ta wypowiedź dotyczy wszystkich?

Kiedy patrzymy na koncpecję milości Boga w Piśmie Świętym widzimy rozróżnienie, które musi zostać zrobione. Historycznie i teologicznie wyróżniamy trzy typy Bożej miłości. (więcej…)

Limitowane odkupienie

Czyli ograniczone odkupienie zwane też konkretnym odkupieniem. To biblijna doktryna, która naucza, że pomimo iż śmierć Chrystusa jest wystarczająca do zbawienia całego świata, to intencją Boga Ojca jest to, aby to odkupienie działało wyłącznie  na wybranych, doprowadzając ich do zbawienia bez możliwości odpadnięcia od wiary. Doktryna ta jest przeciwstawna ludzkiej nauce uzależniającej zbawienie człowieka od decyzji człowieka o przyjeciu zbawienia, która to decyzja rzekomo czyni zbawienie efektywnym. (więcej…)