Bezwartościowe płody ludzkie Biblii Warszawskiej

2 Mojż .21:22-23 22. Jezeli dwaj mężowie się biją, a przy tym uderzą kobietę brzemienną tak, że poroni, ale nie poniesie dalszej szkody, to sprawca zapłaci grzywnę, jaką mu wyznaczy mąż tej kobiety, a uiści ją w obecnosci rozjemców. 23. Jeżeli zaś poniesie dalszą szkodę, to wtedy da życie za życie, (BW)

Poronienie (łac. abortus) – przedwczesne zakończenie ciąży trwającej krócej niż 22 tygodnie (od 23. tyg. mówi się o porodzie przedwczesnym) wskutek wydalenia obumarłego zarodka lub płodu.

(więcej…)

Ojcowie Kościoła a Sola Scriptura

Sola Scriptura to nowa nauka?

Pytanie: Zdecydowanie trzymasz się zasady Sola Scriptura (jedynie Pismo). Nauczanie to jest stosunkowo nowe, nie można go znaleźć nigdzie w historii chrześcijaństwa aż do reformacji protestanckiej w XVI wieku. Byłbym bardzo wdzięczny, gdybyś mógł mi pokazać, dlaczego uwierzyłbyś w tak błędne nauczanie.

Odpowiedź: Zasada Sola Scriptura – Pismo Święte jest jedyną nieomylną zasadą wiary dla Kościoła – nie jest ani nowa, ani błędna. Wręcz przeciwnie, Ojcowie Kościoła świadczą, że oni również podtrzymywali Pismo jako wystarczającą i autorytatywną skarbnicę Boskiego objawienia.

(więcej…)

Moc chrześcijanina

Dwa poważne zagrożenia dotykają fundamentu Kościoła, którym jest nauka wynikająca ze spisanego Słowa Bożego. Pozornie odmienne, jednak w rzeczywistości po bliższym zbadaniu, opierające się na podobnym założeniu. Pierwszym jest niewystarczalność Pisma, drugim niewiarygodność Pisma. I choć grupy trzymające się tych dwóch teorii atakują Słowo Boże z nieco innej perspektywy, to jednak końcowym celem w obu przypadkach jest odseparowanie człowieka od jedynego obiektywnego źródła prawdy teologicznej.

(więcej…)

Wczesnochrześcijańska Sola Scriptura

Sola Scriptura

Jest fundamentem wiary chrześcijańskiej. Na tym fundamencie stoją pozostałe jej filary: Sola Gratia, Sola Fide, Solus Christus oraz Soli Deo Gloria. Chrześcijanie wierzą, że są zbawieni tylko z łaski, jedynie przez wiarę, jedynym sprawcą zbawienia i jego jedynym dokończycielem jest Osoba Chrystusa, a chwała należna jest tylko Bogu.

Chrześcijanie nie wierzą, że wiarę należy budować w oparciu o wiarę oraz tradycję, nowe objawienia, sny i wizje. Chrześcijanie nie wierzą, że zbawienie to Boża łaska i ludzkie uczynkiChrześcijanie nie oddają czci Bogu oraz zmarłym ludziom jak Maria, święci czy też aniołowie.

Ojcowie Kościoła potwierdzają zasadę Sola Scriptura – Pismo jedynie. Za jedyne źródło prawdy odnośnie wiary i praktyki uznawali oni Pismo a nie tradycję czy decyzje Świętego Magisterium. To dowodzi, że nie byli oni wyznawcami Rzymskiej doktryny Sola Ecclesia (kościół jedynie), tak wielce hołubionej przez Watykan. To dowodzi również, że nie byli oni papisatmi, a w konsekwencji, że nie byli Rzymskimi-katolikami.

(więcej…)

Pismo Święte

 

Nauczamy że Biblia jest spisanym Bożym objawieniem dla człowieka, a zatem 66 ksiąg Biblii danych nam przez Ducha Świętego tworzy całkowite (natchnione w równej mierze we wszystkich jego częściach) Słowo Boże

1 Kor 2:7-14 7 Lecz głosimy mądrość Boga w tajemnicy, zakrytą mądrość, którą przed wiekami Bóg przeznaczył ku naszej chwale; 8 Której nie poznał żaden z władców tego świata. Gdyby ją bowiem poznali, nigdy nie ukrzyżowaliby Pana chwały; 9 Ale głosimy, jak jest napisane: Czego oko nie widziało ani ucho nie słyszało, ani nie wstąpiło do serca człowieka, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują. 10 Nam zaś Bóg objawił to przez swojego Ducha. Duch bowiem bada wszystko, nawet głębokości Boga. 11 Bo kto z ludzi wie, co jest w człowieku oprócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo i tego, co jest w Bogu, nikt nie zna, oprócz Ducha Bożego. 12 My zaś nie przyjęliśmy ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, żebyśmy wiedzieli, które rzeczy są nam od Boga darowane. 13 A o tym też mówimy nie słowami, których naucza ludzka mądrość, lecz których naucza Duch Święty, stosując do duchowych spraw to, co duchowe. 14 Lecz cielesny człowiek nie pojmuje tych rzeczy, które są Ducha Bożego. Są bowiem dla niego głupstwem i nie może ich poznać, ponieważ rozsądza się je duchowo.
.
2 Piotra 1:20-21 20 To przede wszystkim wiedząc, że żadne proroctwo Pisma nie podlega własnemu wykładowi. 21 Nie z ludzkiej bowiem woli przyniesione zostało kiedyś proroctwo, ale święci Boży ludzie przemawiali prowadzeni przez Ducha Świętego.

(więcej…)

Sola Scriptura a wystarczalność Pisma

Łuk. 4:4 Jest napisane: Nie samym chlebem będzie żył człowiek, ale każdym słowem Bożym.

Jezus a Sola Scriptura

Pan Jezus jest największym adwokatem zasady Sola Scriptura. W czasie kiedy walczył z szatanem mógł go odpędzić słowem swojej mocy, ponieważ jest Bogiem I podległe Mu są wszelkie stworzenia. Jednak Mesjasz posłuzył się Spisanym Słowem dając nam tym samym znać, jak należy walczyć z siłami zła.

 • Gdy szatan kusił Jezusa do stworzenia pokarmu, Chrystus odpowiedział cytatem Słowa Bożego:
  Jest napisane: Nie samym chlebem będzie żył człowiek, ale każdym słowem Bożym.
  .
  cytując 5 Mojż. 8:3 nie samym chlebem człowiek żyje
  .
 • Gdy szatan kusił Jezusa do oddania mu pokłonu w zamian za wszelką chwałę i bogactwa tego świata, Chrystus odpowiedział cytatem Słowa Bożego:
  Jest bowiem napisane: Panu, swemu Bogu, będziesz oddawał pokłon i tylko jemu będziesz służył.
  .
  cytując 5 Mojż. 6:13 Będziesz się bał PANA, swego Boga, i będziesz mu służyć,
  .
 • Gdy szatan kusił Jezusa do objawienia światu Jego boskości, Chrystus odpowiedział cytatem Słowa Bożego:
  Powiedziano: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, swego Boga.
  .
  cytując 5 Mojż. 6:16 Nie będziecie wystawiać na probe PANAm, swojego Boga,

Syn Boży, wcielony Bóg wskazywał na Pismo jako jedyne, niezmienne, niezawodne i wiarygodne źródło prawdy teologicznej. Powiedział przecież:

Mat. 23:2-3 2 Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. 3 Czyńcie więc i przestrzegajcie wszystkiego, co nakazują wam przestrzegać, ale według ich uczynków nie postępujcie. Mówią bowiem, ale nie czynią.

Kiedy zrozumiemy, że uczony w Piśmie i faryzeusz, gdy przebywał na katedrze Mojżesza mógł wyłącznie odczytać fragment Pisma i nie miał prawa wygłosić z tejże katedry komentarza do tego fragmentu ani jakiejkolwiek nauki, zrozumiemy, że Chrsytus odseparował Pismo od tradycji i ludzkich nauk.

 • Chrystus zachęcał do przestrzegania wszystkiego co jest napisane w Piśmie (przestrzegajcie wszystkiego, co nakazują wam przestrzegać)
 • Chrystus negował ludzkie nauki i tradycję z nich wynikającą (według ich uczynków nie postępujcie)

Używając zwrotów jest napisane i czy nie czytaliście, Syn Boży objawił się jako adwokat zasady Sola Scriptura. To nie powinno nikogo dziwić. Pan Jezus to przecież Logos – Słowo, które było na początku…

(więcej…)

Przesądy są zwodnicze

Ta Biblia nie jest magiczną księgą. Wiecie, kiedy usiłujecie podjąć decyzję. I modlicie się, i wydaje się że nie otrzymujecie odpowiedzi. Więc czasami robicie coś takiego z Biblią, bierzecie losowo wybraną stronę i celujecie palcem w przypadkowy wers. Śmiejecie się bo to robiliście. Cóż, to jest przesąd. Przesąd wpędzi cię w całą masę problemów.

To jest księga. Teraz, pozwólcie że będę z wami mówił przez chwilę o epistemologii. To duże słowo. Oznacza ono: studium wiedzy. Jest to ważna gałąź wiedzy dla nauki, nawet dla matematyki, historii – Epistemologia. Wiemy że słowa działają, że słowa komunikują prawdę. Ponieważ Bóg używa słów, żeby komunikować prawdę. Teraz, pozwólcie że wam coś pokażę.

(więcej…)

Stworzenie. Czy chcesz wierzyć, czy nie

Wprowadzenie

Chcę zacząć od kilku zastrzeżeń.

Po pierwsze nie jestem naukowcem. Każdy nauczyciel w mojej przeszłości, ktokolwiek mnie uczył, może wstać i świadczyć o tym fakcie. Jestem teologiem, jestem nauczycielem Biblii, jestem filozofem na pół etatu, ale nie jestem naukowcem. Tak więc, jeśli chodzi o te sprawy, które są naukowe, muszę w zasadzie udać się do kogoś innego, i zaufać mu jako autorytetowi. Nie będzie to w dużej mierze badanie naukowe, w rzeczywistości to nie jest nasz cel. Ale będzie to studium Pisma Świętego, studium teologii z wrzucona do niego odrobina racjonalizmu.

Po drugie nie odpowiem dziś na każde pytanie. Wiem, że to czego nie powiem dziś, stworzy pytania. Przejdę do tych pytań, kiedy przejdziemy przez tekst Pisma.

 • Zajmę się takimi rzeczami jak ewolucja teistyczna.
 • Zajmę się takimi rzeczami jak teoria dnia.
 • Zajmiemy się punktem widzenia jak postępujący kreacjonizm

(więcej…)

Objawienie i natchnienie a oświecenie

Definicje

Objawienie:  Akt, w którym Bóg objawia prawdę ludzkości zarówno przez szczególne objawienie (Pismo, dawniej prorocy) jak i naturalne objawienie (przyroda, sumienie)

Natchnienie:  Akt, w którym Bóg prowadził autorów Pisma, dając im Swoje słowa i zarazem w pełni używając ludzkiego elementu w człowieku do stworzenia Pisma.

Oświecenie:  Akt, w którym Bóg oświeca ludzi do zrozumienia Swego objawienia i jego znaczenia w ich życiu.

(więcej…)

I (biblijna) sprawiedliwość dla wszystkich…

3 Mojż. 19:35-3635 Nie czyńcie nieprawości w sądzie, w miarach, w wagach i w objętości. 36 Wagi sprawiedliwe, odważniki sprawiedliwea, efę sprawiedliwą i kwartę sprawiedliwą będziecie mieć. Ja jestem PAN, wasz Bóg, który wyprowadził was z ziemi Egiptu.

Monolog z samym sobą

Powyższy fragment naucza, że wierzący w Boga powinni sądzić sprawiedliwie, przykładać tą samą miarę do róznych spraw oraz stron sporu. Takie same zasady powinny być stosowane niezależnie od przedmiotu i podmiotu sądu. Fragment ten odrzuca dwulicowość jako niezgodną z prawem i ujednolica standard jako ponadczasowo obowiązujący w ten sam sposób każdy podmiot i przedmiot rozważania. Innymi słowy, należy stosować te same zasady do oceny stanowiska adwersarza jakie stosowane są przy weryfikacji własnych stanowisk.

(więcej…)

Zasady nauczania ekspozycyjnego

Strategiczne miejsce w Kościele

Myślę że mogę powiedzieć wam bez wahania, że najbardziej strategiczny wpływ w Kościele ma kazalnica. Tam gdzie podąża kazalnica tam też zmierza kościół. Tak więc zabezpieczenie kazalnicy jest zabezpieczeniem najsilniejszego wpływu, z tych które istnieją w życiu Kościoła. Kościół z kolei posiada oddziaływanie na świat, kulturę i społeczeństwo, i na wszystkio inne. Więc myślę, że kazalnica jest tym pojedynczym, najbardziej strategicznym miejscem w całym świecie.

Dopóki głoszenie nie będzie tym czym powinno być, uwielbienie będzie zawsze czymś mniejszym od tego czym powinno być, ewangelizacja, społeczność, dążenie do świętości, służba, wszystkie te rzeczy będą czymś mniejszym niż powinny być – wtedy gdy Kościół jest słaby.

(więcej…)

Księga Rodzaju 1: fakt czy „alegoria”?

Teologia starej ziemi

Jedna popularna opinia wielu zwolenników starej ziemi znana jest jako „hipoteza alegorii„. Jest to wiara, że „dni” stworzenia nie są nawet odrębnymi epokami, lecz nakładającymi się etapami długiego procesu ewolucyjnego. Zgodnie z tym poglądem, sześć dni opisanych w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju nie przedstawia żadnej chronologii, ale raczej alegorię, w której opisuje się proces twórczy dla naszych skończonych ludzkich umysłów.

Pogląd ten został po raz pierwszy przedstawiony przez liberalnych teologów niemieckich w XIX wieku, ale został przyjęty i propagowany w ostatnich latach przez niektórych czołowych ewangelików, w szczególności doktora Meredith G. Kline z seminarium teologicznego Westminster. Hipoteza alegorii zaczyna się od poglądu, że „dni” stworzenia w pierwszym rozdziale księgi rodzaju są symbolicznymi wyrażeniami, które nie mają nic wspólnego z czasem.

(więcej…)

Jedyny kanon Pisma

Watykan odrobił lekcje. Dziś już nie tak łatwo rozmawiać z apologetami religii Rzymsko-katolickiej, jak to było drzewiej. Co i rusz zacni obrońcy niebiblijnych doktryn wymyślonych przez papieży przedstawiają coraz to bardziej podstępne i przewrotne argumenty na poparcie wiarygodności swojego pracodawcy. Obecnie jednym z takich sposobów jest atak na chrześcijański kanon Pisma Świętego. Bo przecież katolicki kanon jest szerszy, a księgi dodane przez funkcjonariuszy KRK potwierdzają niektóre z ich odstępczych i heretyckich doktryn jak czyściec czy modlitwa do zmarłych. Według Rzymskich-katolików Marcin Luter wyrzucił z kanonu księgi, które mu doktrynalnie nie pasowały.

Oto niektóre ich argumenty sugerujące, że protestancki kanon Pisma Świętego jest niepełny (więcej…)

Reformacja przeciw tradycji i pozabiblijnemu objawieniu

Zapoczątkowana 17 października 1517 roku przez Marcina Lutra reformacja sprzeciwiła się naukom Rzymu tym samym przywracając do kościoła fundament, którym jest Pismo Święte i nauka oparta wyłącznie o Pismo.

Rzym powiedział, że przestrzegamy Pisma, ale jest to Pismo i… Pismo i kościelne tradycje, Pismo i kościelna hierarchia, Pismo i rada kościoła, Pismo i autorytet papieża.

Reformatorzy powracając do Biblii powiedzieli: „Nie, jest tylko Sola Scriptura”. Jest tylko Pismo. A jeśli cokolwiek innego zostanie dodane do fundamentu kościoła, to pojawią się pęknięcia w fundamencie i nie utrzyma on nauczania i głoszenia ewangelii Jezusa Chrystusa.

Anabaptyści i libertyni chcieli do Pisma dodać swoje sny, wizje, nowe objawienia i swoje prorocze objawienia.

Reformatorzy powiedzieli: „Nie, ma być tylko Pismo”.

Aby zrozumieć jak mocno reformatorzy stali przy stanowisku Sola Scriptura, odrzucają wszelkie ludzkie nauki wynikające z tradycji, a także pozabiblijne objawienia, sięgniemy do zbudowanego na fundamencie Sola Scriptura gmachu wiary chrześcijańskiej, monumentalnego dzieła teologicznego jednego z pierwszych reformatorów.

(więcej…)

Tota Scriptura – Całe Pismo

Ważne zadanie

W raczej odległej przeszłości, kościół został postawiony przed ważnym zadaniem rozpoznania które księgi należą do Biblii. Biblia sama w sobie nie jest jedną księgą, ale jest zbiorem wielu indywidualnych ksiąg. To, co Kościół starał się ustalić, było tym, co nazywamy kanonem Pisma Świętego. Słowo canon pochodzi od greckiego słowa oznaczającego „standardowy lub pręt do pomiaru”. A zatem kanon Pisma Świętego opisuje normę, którą kościół użył w otrzymaniu Słowa Bożego. Jak to często bywa, praca heretyków zmusza kościół do coraz bardziej precyzyjnego określania jego doktryn.

(więcej…)

Najstarszy kanon Pisma (wg. XXXIX Listu paschalnego św. Atanazego z Aleksandrii)

Atanazy Aleksandryjski

(gr. Αθανάσιος Αλεξανδρείας, łac. Athanásios Alexandrías) żył w latach od ok. 296– 298 do 2 Maja 373. biskup Aleksandrii, pisarz wczesnochrześcijański, teolog-apologeta, kaznodzieja, ojciec i doktor Kościoła. Każdego roku Atanazy pisał listy paschalne, które odczytywano w kościołach w Egipcie.
.

(więcej…)

Apokryfy

Apokryfy jako niekanoniczne księgi

Greckie słowo apokryfos występuje w swym pierwotnym znaczeniu w trzech wersetach biblijnych mówiących o „sprawach starannie zakrytych”.

Mar. 4:22 Nie ma bowiem nic tajemnego, co by nie miało być ujawnione ani nic ukrytego (πόκρυφον apokryfon), co by nie miało wyjść na jaw.

Łuk. 8:17 Nie ma bowiem nic tajemnego, co by nie miało być ujawnione, ani nic ukrytego (πόκρυφον apokryfon), o czym by się nie dowiedziano i co by nie wyszło na jaw.

Kol. 2:3 W którym są ukryte (πόκρυφοι apokryphoiwszystkie skarby mądrości i poznania.

πόκρυφος ápókryphos – ukryty, schowany, sekretny

(więcej…)

Chronologia powstawania ksiąg Pisma Świętego

Słowo Boże zostało napisane przez Boga a spisane przez ludzkich autorów. Drugi list do Tymoteusza naucza, że “Całe Pismo jest natchnione przez Boga”. Bóg w ponadnaturalny sposób nadzorował ludzkich autorów Biblii, tak że ci używając własnego stylu pisania i osobowości ciągle oddawali dokładnie to co Bóg zamierzał przekazać. Biblia nie została podyktowana przez Boga, lecz doskonale prowadzona i natchniona przez Niego. (więcej…)

Comma Johanneum

Trzej bowiem świadczą w niebie: Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej jedno są. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, 1 Jana 5:7]

Współczesne tłumaczenia

Często pomijają ten werset. Benjamin Wilson twierdzi

„Ten tekst dotyczący niebiańskiego świadectwa nie jest zawarty w żadnym Greckim manuskrypcie który został napisany przed piętnastym wiekiem. Nie jest cytowany przez żadnego pisarza eklezjastycznego; ani przez żadnego wczesnego ojca łacińskiego nawet kiedy temat na który pisali by naturalnie prowadził ich do odwołania się do jego autorytetu. Jest to więc ewidentnie fałszywe”.

Delikatnie mówiąc pomija on niektóre informacje. (więcej…)

Na początku Bóg stworzył wielki wybuch

Dosłowne rozumienie Pisma

Dosłowne rozumienie pierwszego, drugiego i trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju jest jedyną podstawą właściwego poglądu na świat. Jeśli nie akceptujesz tego, jeśli nie rozumiesz tych rozdziałów, jeśli im nie wierzysz, nie możesz wytworzyć prawidłowego poglądu na świat. Musisz zrozumieć, że Bóg stworzył cały wszechświat, taki jakim go widzimy, w sześć 24 godzinnych dni. Musisz zrozumieć Boży cel w stworzeniu człowieka na swoje podobieńśtwo, dającego mu pomocnika, a konkretnie kobietę, musisz zrozumieć to tak samo, jak istontą podstawę fizycznego wszechświata i rolę człowieka w nim. Musisz zrozumieć 3 rozdział Księgi Rodzaju, upadek człowieka. Jeśli nie rozumiesz tych rzeczy, i nie wierzysz w to wszystko dokładnie tak jak jest to przedstawione w Biblii, to masz błędny pogląd na świat i starasz się zrozumieć świat w sposób, w jaki nie da się go zrozumieć. Wszystko, do czego dojdziesz jest błędne, to niezrozumienie pozostawiające cię bez właściwej odpowiedzi.

(więcej…)